Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку контроля за деятельностью арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов)

Минюст
Приказ от 27.04.2015 № 605/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.04.2015

м. Київ

N 605/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2015 р. за N 471/26916

Про затвердження Змін до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 27 червня 2013 року N 1284/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 6 грудня 2019 року N 3928/5)

Відповідно до частини третьої статті 106 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року N 1284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2013 року за N 1113/23645 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Янчука А. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

Зміни
до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Пункт 1.3 розділу I викласти в такій редакції:

"1.3. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) (далі - арбітражний керуючий) здійснюють Мін'юст як державний орган з питань банкрутства та за його дорученням головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі як територіальні органи з питань банкрутства.

Мін'юст та його територіальні органи з питань банкрутства є органами контролю.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.6:

в абзаці дев'ятому слова "органом контролю" замінити словами "територіальним органом з питань банкрутства";

у підпункті 2.6.1 слова "Мін'юстом або територіальними органами з питань банкрутства" замінити словами "органом контролю", слово "доручення" замінити словом "згоди";

підпункт 2.6.2 після слів "територіальний орган" доповнити словами "з питань банкрутства";

у підпункті 2.6.3 слова "надає доручення на проведення позапланової перевірки територіальному органу з питань банкрутства" замінити словами "зобов'язує територіальний орган з питань банкрутства провести позапланову перевірку";

у підпункті 2.6.4 слова "орган контролю" замінити словами "територіальний орган з питань банкрутства";

2) у пункті 2.8:

в абзаці першому слова "видає наказ про проведення перевірки" замінити словами та цифрою "надає доручення на проведення перевірки (додаток 1)";

абзац дев'ятий виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Доручення на проведення перевірки підписується керівником структурного підрозділу Мін'юсту, відповідального за забезпечення реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ Мін'юсту), або керівником територіального органу з питань банкрутства.";

3) у другому реченні пункту 2.9 слова "державного органу з питань банкрутства та його територіальних органів" замінити словами "органу контролю";

4) у пункті 2.10:

у підпункті 2.10.1 слово "наказі" замінити словом "дорученні";

у підпункті 2.10.5 слово "наказі" замінити словом "дорученні";

5) у пункті 2.13 слово "наказу" замінити словами "доручення на проведення перевірки", цифри "1", "2" замінити цифрами "2", "3" відповідно, слова "органу контролю, відповідального за виконання функції" замінити словами "Мін'юсту або структурного підрозділу територіального органу з питань банкрутства, відповідального за забезпечення реалізації повноважень";

6) у пункті 2.14 цифру "3" замінити цифрою "4";

7) підпункт 2.15.1 пункту 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15.1. У повідомленні про проведення позапланової перевірки визначаються питання, які будуть перевірені в межах предмета перевірки, перелік документів, які арбітражний керуючий зобов'язаний надати комісії для перевірки, строк, до якого арбітражний керуючий зобов'язаний надати комісії пояснення та копії визначених у повідомленні документів, та спосіб їх надання.";

8) у пункті 2.16:

в абзаці першому слова "про що орган контролю видає наказ, у якому зазначаються підстава та термін перенесення" замінити словами "за вмотивованим рішенням органу контролю";

в абзаці другому слова ", оформленим відповідним наказом," виключити;

9) у пункті 2.17:

слова ", оформленим відповідним наказом," виключити;

доповнити пункт словами "або у випадку тимчасової непрацездатності арбітражного керуючого".

3. У розділі IV:

1) в абзаці першому пункту 4.1 слова "наказі про" замінити словами "дорученні на";

2) абзац перший пункту 4.3 після слова "повідомленні" доповнити словами "про проведення перевірки";

3) у пункті 4.7:

цифру "4" замінити цифрою "5";

у підпункті 4.7.4:

у першому реченні слова "державним органом з питань банкрутства" виключити;

у другому реченні слова ", який забезпечує організацію роботи Дисциплінарної комісії," виключити.

4. У розділі VI:

1) в абзаці першому пункту 6.3 слова "Якщо відсутнє зобов'язання органу контролю надіслати Довідку до Мін'юсту для проведення її аналізу, комісія" замінити словом "Комісія", цифру "6" замінити цифрою "7";

2) у пункті 6.4:

в абзаці першому слова "орган контролю" замінити словами "територіальний орган з питань банкрутства";

в абзаці другому слова ", відповідальним за забезпечення реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ)," виключити;

3) абзац перший пункту 6.5 після слів "структурний підрозділ" в усіх відмінках доповнити словом "Мін'юсту", слова "органу контролю" замінити словами "територіальному органу з питань банкрутства";

4) у пункті 6.6:

у другому реченні підпункту 6.6.2 слова "орган контролю" замінити словами "територіальний орган з питань банкрутства";

в абзаці першому підпункту 6.6.3 слова "орган контролю" замінити словами "територіальний орган з питань банкрутства";

5) в абзаці другому пункту 6.7 слова "орган контролю" замінити словами "територіальний орган з питань банкрутства";

6) у пункті 6.13:

у першому реченні абзацу першого слова "державним органом з питань банкрутства" виключити;

в абзаці другому слова ", який забезпечує організацію роботи Дисциплінарної комісії (далі - структурний підрозділ)," виключити.

5. Пункт 7.2 розділу VII після слів "структурний підрозділ" в усіх відмінках доповнити словом "Мін'юсту".

6. Доповнити Порядок новим додатком 1, що додається.

У зв'язку з цим додатки 1 - 8 вважати відповідно додатками 2 - 9.

7. Додатки 2, 3, 5 - 9 до Порядку викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту
з питань банкрутства

Г. І. Трегуб

 

Міністерство юстиції України
________________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)

ДОРУЧЕННЯ

                                       на проведення __________________________ перевірки
                                                                                  (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
                                                        діяльності арбітражного керуючого

                                              від "___" ____________ 20___ року N _______

Видане голові комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та членам комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)

на проведення
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (планова, позапланова, виїзна, невиїзна)
перевірки діяльності арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові, номер і дата видачі свідоцтва про право на
                                                                  здійснення діяльності арбітражного керуючого)

у строк з "___" ____________ 20___ року до "___" ____________ 20___ року.

Підстави для здійснення перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (план перевірок, письмова заява арбітражного керуючого, письмове
                                            повідомлення про невиконання або неналежне виконання арбітражним
                                                                  керуючим покладених на нього повноважень тощо)

Предмет перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (перевірка додержання арбітражним керуючим вимог законодавства або
                                                                   виконання розпорядження про усунення порушень)

Місце проведення перевірки ____________________________________________________________

Попередній захід ______________________________________________________________________
                                                                                                (номер, дата акта попередньої перевірки)

Керівник структурного
підрозділу Мін'юсту /
керівник територіального
органу з питань банкрутства

М. П.

 
 
 
____________
(підпис)

 
 
 
________________
(прізвище, ініціали)

 

Міністерство юстиції України
______________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)

ПОСВІДЧЕННЯ

                                   на проведення __________________________ перевірки
                                                                            (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
                                                      діяльності арбітражного керуючого

                                                від "___" ____________ 20___ року N ______

Видане голові комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та членам комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (посади, прізвища, імена та по батькові)
для проведення _______________________________________________________________________
                                                                                                     (планова, позапланова)
перевірки діяльності арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, номер і дата видачі свідоцтва про право на
                                                                 здійснення діяльності арбітражного керуючого)
у строк з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20___ року.

Підстави для здійснення перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                   (план перевірок, письмова заява арбітражного керуючого, письмове
                                                повідомлення про невиконання або неналежне виконання арбітражним
                                                                  керуючим покладених на нього повноважень тощо)

Предмет перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (перевірка додержання арбітражним керуючим вимог законодавства або
                                                                виконання розпорядження про усунення порушень)

Попередній захід
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (номер, дата акта попередньої перевірки)

Керівник структурного підрозділу
Мін'юсту / керівник структурного
підрозділу територіального органу з
питань банкрутства, відповідального за
забезпечення реалізації повноважень
державного органу з питань
банкрутства

М. П.

 
 
 
 
 
 
_____________
(підпис)

 
 
 
 
 
 
_________________
(прізвище та ініціали)

Копію посвідчення отримав
_____________________________________________________________________________________
                                                      (підпис, прізвище та ініціали арбітражного керуючого)

 

Міністерство юстиції України
__________________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)
_________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)

ПОВІДОМЛЕННЯ

                               про проведення _____________________________ перевірки
                                                                             (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
                                                       діяльності арбітражного керуючого

                                                  від "___" ____________ 20___ року N ______

Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року N 1284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2013 року за N 1113/23645, та згідно з планом-графіком перевірок, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від __________ N _____ (у разі проведення планової перевірки), у період з "___" ____________ 20___ року до "___" ____________ 20__ року буде проведено перевірку діяльності арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого)
_____________________________________________________________________________________
                                        (номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного
                                                                                                     керуючого)
Під час перевірки будуть перевірятися: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (зазначити питання, які будуть перевірятися в межах предмета перевірки)

Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та у термін до "___" _________ 20___ року надати комісії пояснення з предмета перевірки і копії таких документів для перевірки: ________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                    (перелік документів, які арбітражний керуючий зобов'язаний надати комісії для
                                                                                                         перевірки)

Спосіб надання документів _____________________________________________________________

Керівник структурного підрозділу
Мін'юсту / керівник структурного
підрозділу територіального органу з
питань банкрутства, відповідального за
забезпечення реалізації повноважень
державного органу з питань
банкрутства

М. П.

 
 
 
 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
 
 
 
__________________
(прізвище та ініціали)

 

Міністерство юстиції України
___________________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)

АКТ
про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки

                                                      від "___" ____________ 20__ року N ___

Під час _____________________________________________________________ перевірки діяльності
                                                           (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
                                           (номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного
                                                                                                      керуючого)
арбітражним керуючим було відмовлено у проведенні перевірки, а саме:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

Голова комісії
_____________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (підписи, прізвища та ініціали)

З актом ознайомлений, один примірник отримав
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (підпис, прізвище та ініціали)

Зауваження (пояснення, заперечення) арбітражного керуючого:
_____________________________________________________________________________________

 

Міністерство юстиції України
__________________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)

ДОВІДКА

                          про результати ____________________________________ перевірки
                                                                               (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
                                                        діяльності арбітражного керуючого

                                           від "___" ____________ 20____ року N _______

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (назва населеного пункту, де проводиться перевірка, номер та дата посвідчення)

Голова комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ініціали)
та члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посади, прізвища, ініціали)
за участю представника(ів):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                            (найменування всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних
                                     керуючих, учасники якої залучені до проведення перевірки, посади, прізвища,
                                                                          ініціали її представників (у разі залучення))

провели з "___" ____________ 20___ року до "___" ____________ 20___ року
на підставі:
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (підстава для проведення перевірки)
______________________________________________ перевірку діяльності арбітражного керуючого
                               (планова, позапланова, виїзна, невиїзна)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
_____________________________________________________________________________________,
                                         (номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного
                                                                                                       керуючого)
за адресою:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (адреса місця проведення перевірки)
предмет перевірки: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                  (питання, які підлягають перевірці)
у присутності арбітражного керуючого або його уповноваженого представника
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ініціали)

Для перевірки було надано такі документи: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (викладається інформація щодо дослідження предмета перевірки з
                                                     обов'язковим посиланням на конкретні структурні елементи
                                             нормативно-правових актів та документи, що підлягали дослідженню)

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (кожне порушення зазначається у довідці з посиланням на конкретну
                                          структурну одиницю нормативно-правового акта; окремо зазначаються
                                              порушення, які підлягають усуненню, та порушення, усунення яких є
                                                                                                 неможливим)

Довідку складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Пояснення, зауваження, заперечення до довідки або інформація про усунення порушень, зазначених у довідці, приймаються комісією до
_____________________________________________________________________________________.
                                     (дата, до якої комісією приймаються пояснення, зауваження, заперечення до
                                           довідки або інформація про усунення порушень, зазначених у довідці)

Акт перевірки діяльності арбітражного керуючого буде підписаний:
_____________________________________________________________________________________.
                                                                  (дата, час та місце підписання акта перевірки)

Голова комісії ______________________________
                                              (підпис, прізвище та ініціали)
Члени комісії: _________________________________________________________________________
                                                                                                      (підписи, прізвища та ініціали)

З довідкою ознайомлений, один примірник отримав
_______________________________
                (підпис, прізвище та ініціали)

Зауваження (пояснення, заперечення) арбітражного керуючого або його уповноваженого представника, у присутності якого проведено перевірку:
_____________________________________________________________________________________

 

Міністерство юстиції України
_________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)

АКТ

                                                _____________________________________
                                                                        (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
                                             перевірки діяльності арбітражного керуючого

                                               від "___" ____________ 20___ року N _______

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (назва населеного пункту, де проводиться перевірка, номер та дата посвідчення)

Голова комісії
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ініціали)
та члени комісії:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посади, прізвища, ініціали)
за участю представника(ів):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                (найменування всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних
                                         керуючих, учасники якої залучені до проведення перевірки, посади, прізвища,
                                                                         ініціали її представників (у разі залучення))
на підставі:
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (підстава для проведення перевірки)
провели з "___" ____________ 20___ року до "___" ____________ 20___ року
____________________________________________________________________________ перевірку
                                                                 (планова, позапланова, виїзна, невиїзна)
діяльності арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
_____________________________________________________________________________________,
                                       (номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного
                                                                                                     керуючого)
за адресою:
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (адреса місця проведення перевірки)
у присутності арбітражного керуючого або його уповноваженого представника
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ініціали)

та склали довідку про результати перевірки діяльності арбітражного керуючого від "___" ___________ 20___ року N ____.

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                               (інформація про виявлені під час перевірки порушення, зазначені відповідно до
                                                                                          резолютивної частини довідки)

Арбітражним керуючим для спростування висновків комісії, викладених у довідці від "___" ____________ 20__ року N _____, було надано:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (оцінка пояснень, зауважень, заперечень та документів, наданих арбітражним
                                             керуючим, та інформація про усунення арбітражним керуючим зазначених у
                                                                                                    довідці порушень)

Результати перевірки:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                              (висновок щодо наявності (відсутності) порушень у діяльності арбітражного
                                               керуючого, які зазначаються з посиланням на конкретні структурні одиниці
                                                 нормативно-правових актів, окремо зазначаються порушення, щодо яких
                                                органом контролю винесено розпорядження про усунення порушень, та
                                              порушення, щодо яких буде винесено припис про недопущення повторних
                                                                                                            порушень)

За результатами перевірки виявлено порушення, які є підставою для внесення державним органом з питань банкрутства до Дисциплінарної комісії подання щодо застосування до арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень:
_____________________________________________________________________________________
                                         (заповнюється у разі виявлення порушень, які є підставою для застосування до
                                                                 арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень)

Акт складено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії ______________________________
                                             (підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _________________________________________________________________________
                                            (підписи, прізвища та ініціали)

З актом перевірки ознайомлений, один примірник отримав
______________________________
              (підпис, прізвище та ініціали)

М. П.

Зауваження (пояснення, заперечення) арбітражного керуючого:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

Міністерство юстиції України
__________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)

ПРИПИС
про недопущення повторних порушень

                                                     від "___" ____________ 20__ року N ___

За результатами _____________________________________________________ перевірки діяльності
                                                                       (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________,
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
_____________________________________________________________________________________,
                                       (номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного
                                                                                                  керуючого)
згідно з актом перевірки від "___" ____________N _____, проведеної
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                          (найменування органу контролю, посада, прізвище, ім'я, по батькові голови
                                                                                                         комісії)

було виявлено такі порушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вирішено винести арбітражному керуючому
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ініціали)
припис щодо недопущення арбітражним керуючим у подальшій діяльності аналогічних порушень.

Керівник структурного
підрозділу Мін'юсту /
керівник (заступник керівника)
територіального органу з
питань банкрутства

М. П.

 
 
 
 
_______
(підпис)

 
 
 
 
_____________________
(прізвище та ініціали)

 

Міністерство юстиції України
__________________________________________________________
(найменування органу контролю, який проводить перевірку)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень

                                                    від "___" ____________ 20__ року N ___

За результатами ______________________________________________ перевірки діяльності
                                                             (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)
арбітражного керуючого
_____________________________________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)
_____________________________________________________________________________________,
                                       (номер і дата видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного
                                                                                                     керуючого)
згідно з актом перевірки від "___" ____________ N _____, проведеної
_____________________________________________________________________________________,
                                      (найменування органу контролю, посада, прізвище, ім'я, по батькові голови
                                                                                                      комісії)

було виявлено такі порушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вирішено:

У термін до "___" ____________ 20___ року усунути вищезазначені порушення шляхом:
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (зазначається спосіб усунення порушень)
та подати в цей самий термін у письмовій формі інформацію про їх усунення з наданням завірених копій документів, що підтверджують усунення порушень.

Керівник структурного
підрозділу Мін'юсту /
керівник (заступник керівника)
територіального органу з
питань банкрутства

М. П.

 
 
 
 
___________
(підпис)

 
 
 
 
__________________
(прізвище та ініціали)

____________

Опрос