Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о научных профильных школах учащейся молодежи

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 08.04.2015 № 408
действует с 15.05.2015

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2015

м. Київ

N 408

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2015 р. за N 466/26911

Про затвердження Положення про наукові профільні школи учнівської молоді

Відповідно до статей 4 і 6 Закону України "Про позашкільну освіту" та підпункту 11 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 630, з метою залучення учнівської молоді до пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності в різних галузях науки, техніки, виробництва, культури, задоволення її потреб у професійному самовизначенні

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про наукові профільні школи учнівської молоді, що додається.

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

 

Міністр

С. М. Квіт

 

Положення
про наукові профільні школи учнівської молоді

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації та діяльності наукових профільних шкіл учнівської молоді (далі - Школи).

2. Школи є однією з форм організації позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму.

3. Метою діяльності Шкіл є залучення учнівської молоді до пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності в різних галузях науки, техніки, виробництва, культури, задоволення її потреб у професійному самовизначенні.

4. Основними завданнями Шкіл є:

створення умов для реалізації творчих та інтелектуальних потреб учнівської молоді;

удосконалення системи виявлення та підтримки інтелектуально обдарованої, здібної до наукової творчості учнівської молоді;

самоосвіта та самовдосконалення учнівської молоді;

підготовка до вступу до вищих навчальних закладів;

формування в учнівської молоді базових дослідницьких компетентностей у процесі експериментальної, навчально-пошукової, науково-дослідницької, дослідницько-конструкторської та винахідницької діяльності;

формування інтелектуальної, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої особистості;

підняття в суспільстві престижу науково-дослідницької діяльності учнівської молоді, авторитету наукових керівників.

5. Школи розпочинають свою діяльність на підставі наказу директора Національного центру "Мала академія наук України" (далі - НЦ "МАНУ").

Безпосереднє керівництво Школами здійснює їх керівник, який призначається директором НЦ "МАНУ".

6. Школи у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про позашкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

7. Мова навчання та виховання у Школах визначається відповідно до статті 20 Закону України "Про засади державної мовної політики".

8. Інформація про розклад проведення Шкіл розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та НЦ "МАНУ" не пізніше ніж за один місяць до початку їх проведення.

9. Під час роботи Шкіл обробка персональних даних слухачів здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

II. Слухачі Шкіл

1. Слухачами Шкіл можуть бути учні (вихованці) 9 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів, які займаються науково-дослідницькою, пошуковою, експериментальною діяльністю (далі - слухачі).

2. Слухачі мають право:

самостійно обирати теми наукових досліджень;

оволодівати практичними навичками самостійної дослідницької, пошукової та експериментальної діяльності;

проводити дослідження в обраному науковому відділенні;

отримувати необхідну методичну та організаційну допомогу від наукових керівників;

брати участь у виконанні науково-дослідницьких робіт відповідно до угод, укладених НЦ "МАНУ" із вищими навчальними закладами та науковими установами;

користуватися матеріально-технічною базою НЦ "МАНУ";

користуватися матеріально-технічною, науковою, бібліотечною базою вищих навчальних закладів, наукових установ, з якими НЦ "МАНУ" уклав угоди;

брати участь у заходах Шкіл;

вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Шкіл, а також інші права, визначені Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту" та іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти.

3. Зарахування слухачів до Шкіл здійснюється щороку з 01 до 15 вересня та оформляється наказом директора НЦ "МАНУ" на підставі заявок, поданих загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами.

4. Для участі слухачів у Школах керівник загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу подає не пізніше 01 вересня до НЦ "МАНУ" заявку на участь у кожній Школі окремо (додаток 1).

До заявки навчального закладу додаються заяви претендентів на зарахування до Шкіл (додаток 2).

Перелік слухачів, зарахованих до Шкіл, оприлюднюється на офіційному веб-сайті НЦ "МАНУ" не пізніше 15 вересня.

5. Рішення про відрахування слухача зі Школи приймає директор НЦ "МАНУ" у разі подання слухачем особистої заяви про відрахування на ім'я директора НЦ "МАНУ" або припинення слухачем навчальної діяльності в Школі.

III. Організація навчально-виховного процесу в Школах

1. Школи організовують свою роботу з урахуванням структури наукових відділень Малої академії наук України та можуть мати такі назви: "Наукова філологічна школа учнівської молоді", "Наукова математична школа учнівської молоді", "Наукова хімічна школа учнівської молоді" тощо.

2. Навчальний процес у Школах здійснюється відповідно до навчальних планів і навчальних програм, розрахованих на один, два або три роки навчання, затверджених відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Діяльність Шкіл може організовуватися за такими формами:

індивідуальна та групова робота під керівництвом педагогічних, науково-педагогічних, наукових, працівників, спеціалістів тощо;

дистанційне та віртуальне навчання;

експедиції, лекторії, практикуми, семінари;

індивідуальні та групові консультації (у тому числі в он-лайн режимі);

спецкурси;

наукові конференції;

пересувні навчальні та творчі лабораторії;

інтелектуальні змагання;

навчальні сесії;

самостійна робота;

заліки, тестування, контрольні роботи, творчі звіти тощо.

У канікулярний період Школи можуть проводити навчальні збори, сесії, до участі в яких можуть залучатися педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники.

4. Навчання в Школах здійснюється у групах.

Наповнюваність груп встановлюється наказом НЦ "МАНУ" для кожної Школи окремо з урахуванням її профілю, інтересів, нахилів і здібностей слухачів, їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я та форм роботи, передбачених цим Положенням.

Середня наповнюваність груп становить, як правило, 10 - 15 слухачів.

5. Випускникам Школи, які успішно склали кваліфікаційні іспити, видається документ про позашкільну освіту.

6. За підсумками навчання у Школах під час екзаменаційної сесії проводиться конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів відповідно до Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року N 259, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за N 407/25184.

Переможці у складі команди Шкіл отримують право брати участь у III етапі конкурсу.

Склад команди Шкіл затверджується наказом МОН України.

IV. Фінансування Шкіл

Витрати на фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Шкіл здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

 

Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В. В. Супрун

 

Заявка

______________________________________________________________________________________
                                              (найменування загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу)

просить зарахувати до
______________________________________________________________________________________
                                                           (найменування наукової профільної школи учнівської молоді)

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові учня

Число, місяць, рік народження учня

Найменування навчального закладу, клас

Місце проживання, номер контактного телефону учня

Результат участі учня у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН України
(переможець, учасник, етап)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Науковий керівник: _____________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

______________________________________________________________________________________
                                                                                            (місце роботи, посада)

______________________________________________________________________________________
                                                                                    (номер контактного телефону)

Керівник:

______________________________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Дата

 

Заява*

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                            (прізвище, ім'я, по батькові претендента на зарахування до
                                                                         наукової профільної школи учнівської молоді)

(дата народження: "___" _______________ 20__ р., паспорт (свідоцтво про народження): серія _______ N ___________, виданий _______________________________________________________
                                                                                                                                       (коли, ким виданий)
____________________________________________________________________________________),
прошу зарахувати мене до ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
                                                       (найменування наукової профільної школи учнівської молоді)

З Положенням про наукові профільні школи учнівської молоді ознайомлений (ознайомлена).

_______________
              (дата)

__________________________
(особистий підпис претендента)

____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* Заповнена заява є згодою на збереження та обробку персональних даних.

____________

Опрос