Идет загрузка документа (132 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке осуществления эмиссии облигаций предприятий, облигаций международных финансовых организаций и их обращения (относительно усовершенствования порядка эмиссии облигаций международных финансовых организаций и их обращения)

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 10.04.2015 № 476
действует с 19.05.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.04.2015

м. Київ

N 476

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2015 р. за N 449/26894

Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (щодо удосконалення порядку емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою удосконалення порядку емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року N 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за N 171/24948 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю. Буцу.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

 

Зміни
до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

1. У розділі I:

1) у пункті 5:

у підпункті 1:

після слова "емітент" доповнити словами "облігацій підприємств";

слово "їй" замінити словом "йому";

абзац третій підпункту 2 викласти в такій редакції:

"Емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення таких облігацій у межах, визначених проспектом емісії облігацій, що може бути оформлено відповідним рішенням;";

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається органом управління емітента, повноваження якого підтверджуються установчими документами емітента.

Рішення про розміщення облігацій міжнародних фінансових організацій приймається уповноваженим органом (уповноваженою особою) міжнародної фінансової організації.

Забороняється обмежувати доступ власників облігацій до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.";

3) доповнити розділ новим пунктом 15 такого змісту:

"15. У разі здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій рішення уповноваженого органу емітента, прийняття яких передбачено цим Положенням, приймаються уповноваженим органом (уповноваженою особою) міжнародної фінансової організації.

У разі необхідності подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до цього Положення оригіналів та/або копій рішень уповноваженого органу емітента міжнародна фінансова організація подає оригінал або копію документа(ів), що підтверджує(ють) прийняття таких рішень уповноваженим органом (уповноваженою особою) міжнародної фінансової організації.

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються міжнародною фінансовою організацією до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не потребують засвідчення підписом керівника та печаткою емітента, а підписуються уповноваженою особою (посадовою особою уповноваженого органу) відповідно до наданих повноважень.".

2. У розділі II:

1) у главі 1:

у пункті 4:

у підпункті 13 слова "рішення про публічне розміщення облігацій," виключити;

підпункт 24 виключити;

у підпункті 13 пункту 5 слова "рішення про приватне розміщення облігацій," виключити;

2) у главі 2:

у пункті 6 слова "із законодавством" замінити словами "з Конституцією України та Законом України "Про міжнародні договори України";

у пункті 8:

у підпунктах 9, 10 слово "таких" виключити;

у підпункті 14 слова "рішення про публічне розміщення облігацій," виключити;

підпункт 25 виключити.

3. У розділі III:

1) у пункті 1 глави 2:

у підпункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4) проспект емісії облігацій у двох примірниках, що повинен бути пронумерований, прошнурований та містити відомості відповідно до додатка 8 до цього Положення;";

абзаци другий - четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами другим - четвертим;

підпункт 5 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 6 - 22 вважати відповідно підпунктами 5 - 21;

в абзаці другому підпункту 18 цифри "13 - 19" замінити цифрами "12 - 18";

в абзаці другому підпункту 21 цифри "20 - 22" замінити цифрами "19 - 21";

2) у главі 3:

у пункті 1:

підпункти 2 - 4 викласти в такій редакції:

"2) копію документа, що підтверджує прийняття рішення про публічне розміщення облігацій на території України.

Такий документ (рішення про публічне розміщення облігацій) має містити інформацію про облігації, які пропонуються для публічного розміщення, а саме: загальну номінальну вартість облігацій та строки обігу облігацій;

3) копію(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) повноваження органу (особи) міжнародної фінансової організації приймати рішення про публічне розміщення облігацій та підписувати відповідні документи;

4) проспект емісії облігацій у двох примірниках.

Проспект емісії облігацій повинен містити відомості відповідно до додатка 11 до цього Положення.

Емітент має право оформити проспект емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії облігацій та проспект емісії облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом. При цьому замість єдиного проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії - наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску.

У разі оформлення проспекту емісії облігацій двома частинами базовий проспект емісії облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 12 до цього Положення, перший (наступний) проспект емісії відповідного випуску облігацій має містити інформацію відповідно до додатка 13 до цього Положення.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до вимог цього підпункту;";

підпункти 5 - 7 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 8 - 11 вважати відповідно підпунктами 5 - 8;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) бухгалтерську (фінансову) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією стандартів бухгалтерського обліку і звітності на останню наявну звітну дату;";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо документи, зазначені в пункті 1 цієї глави, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

У разі якщо документи складені іноземною мовою, подається також їх переклад українською мовою, засвідчений у нотаріальному порядку (крім документів, передбачених підпунктом 7 пункту 1 цієї глави).";

3) в абзаці другому пункту 2 глави 4 цифри "15" замінити цифрами "14";

4) у главі 5:

у підпункті 1 пункту 2 слова "рішенням про розміщення та" виключити;

у підпункті 2 пункту 3:

в абзаці другому цифри "16" замінити цифрами "15";

в абзаці четвертому слова ", оформленого протоколом," виключити;

абзац п'ятий після слова "андеррайтинг" доповнити словами "або інформації про андерайтера(ів)";

у пункті 4:

в абзаці другому підпункту 3 цифри "17" замінити цифрами "16";

у підпункті 4 цифри "18" замінити цифрами "17";

у підпункті 8:

в абзаці другому цифри "16" замінити цифрами "15";

в абзаці сьомому цифри "13 - 19" замінити цифрами "12 - 18";

у підпункті 9 цифри "19" замінити цифрами "18";

у підпункті 1 пункту 5:

в абзаці другому цифри "20" замінити цифрами "19";

абзац п'ятий після слів "документів емітента" доповнити словами "облігацій підприємств";

5) у главі 6:

у пункті 1:

в абзаці першому слова "у рішенні про розміщення облігацій та" виключити;

у підпункті 1 цифри "21" замінити цифрами "20";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках, складений згідно з додатком 21 до цього Положення.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;";

підпункт 10 виключити;

у пункті 2:

в абзаці першому слова "у рішенні про розміщення та" виключити;

у підпункті 1 цифри "23" замінити цифрами "22";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках, складений згідно з додатком 21 до цього Положення.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій;";

підпункт 9 виключити;

у пункті 3:

у підпункті 1 цифри "23" замінити цифрами "22";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) в двох примірниках, складений згідно з додатком 21 до цього Положення.

Звіт про результати розміщення облігацій підприємств подається без підпису голови уповноваженого органу товариства, якому надані повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій;";

підпункт 3 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 4, 5 вважати відповідно підпунктами 3, 4;

абзаци другий - п'ятий підпункту 4 виключити;

доповнити главу новим пунктом 4 такого змісту:

"4. У разі якщо документи, зазначені в цій главі, містять більше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошнуровані.

У разі якщо документи складені іноземною мовою, подається також їх переклад українською мовою, засвідчений у нотаріальному порядку.".

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

в абзаці першому пункту 2 цифри "24" замінити цифрами "23";

в абзаці першому пункту 4 цифри "25" замінити цифрами "24";

2) у главі 2:

у пункті 2 слова "у рішенні про розміщення облігацій та" виключити;

у пункті 3 цифри "26" замінити цифрами "25";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Звіт про дострокове погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 26 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій подається в одному примірнику.";

у пункті 5:

у підпункті 1 цифри "28" замінити цифрами "27";

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та змін до нього (у разі їх внесення), засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;";

абзац перший підпункту 4 після слова "емітента" доповнити словами "облігацій підприємств";

3) у главі 3:

у пункті 1:

у підпункті 1 цифри "17" замінити цифрами "16";

абзац перший підпункту 2 після слова "емітента" доповнити словами "облігацій підприємств";

у підпункті 4:

абзац перший після слова "емітента" доповнити словами "облігацій підприємств";

в абзаці другому цифри "18" замінити цифрами "17";

у пункті 2:

в абзаці другому цифри "29" замінити цифрами "28";

абзац третій після слів "копію рішення" доповнити словами "уповноваженого органу емітента облігацій підприємств";

в абзаці четвертому цифри "19" замінити цифрами "18";

в абзаці другому пункту 5 цифри "30" замінити цифрами "29";

4) у главі 4:

у підпункті 3 пункту 4 цифри "18" замінити цифрами "17";

у пункті 5:

у підпункті 1 цифри "17" замінити цифрами "16";

в абзаці десятому підпункту 2 цифри "31" замінити цифрами "30";

у пункті 6:

у підпункті 1 цифри "30" замінити цифрами "29";

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 8 вважати відповідно підпунктами 2 - 7;

у підпункті 5 цифри "10" замінити цифрами та словом "9 пункту 1";

у підпункті 6 цифри "13 - 19" замінити цифрами та словом "12 - 18 пункту 1";

у пункті 7:

у підпункті 2:

в абзаці другому цифри "29" замінити цифрами "28";

абзац п'ятий виключити;

у підпункті 3 цифри "24" замінити цифрами "23"

5. У розділі V посилання на додатки 17, 18, 25, 27, 29, 30, 32, 33 замінити відповідно посиланнями на додатки 16, 17, 24, 26, 28, 29, 31, 32.

6. Додаток 6 викласти в новій редакції, що додається.

7. Додаток 11 виключити.

У зв'язку з цим додатки 12 - 33 вважати відповідно додатками 11 - 32.

8. Додатки 11 - 16, 19 - 22, 25 - 30 викласти у новій редакції, що додаються.

 

Директор департаменту
корпоративного управління та
корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій

Повне найменування заявника

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

 

Розмір статутного (складеного, пайового) капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту, - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)*

 

Спосіб розміщення облігацій (приватне або публічне)

 

Орган, який прийняв рішення про розміщення облігацій*

 

Дата і номер рішення про розміщення облігацій*

 

Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії (якщо такі зміни вносились)

 

Загальна номінальна вартість облігацій, які планується розмістити

 

Загальна кількість облігацій, які планується розмістити

 

Характеристика облігацій:
іменні;
відсоткові / цільові* / дисконтні;
звичайні (незабезпечені) / забезпечені

 

Номінальна вартість облігації

 

_________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для облігацій (емітентів облігацій) підприємств.

 

Проспект емісії облігацій
міжнародної фінансової організації

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене (фірмове) найменування

 

3)

місцезнаходження емітента

 

4)

контактна інформація

 

5)

предмет і мета діяльності емітента

 

6)

інші відомості*

 

2

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України:

1)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску облігацій

2)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

3)

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента

3

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан

4

Відомості про аудитора (аудиторів) емітента

 

5

Інші відомості*

 

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

1

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій

 

2

Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

 

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій*

 

 

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*

 

 

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*

 

 

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

 

3

Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

4)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

 

5)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

 

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))

 

 

строк оплати облігацій

 

 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

 

6)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

7)

відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

8)

відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

9)

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):

 

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

 

4

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною

 

5

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

6

Умови та дата закінчення обігу облігацій

 

7

Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

 

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

 

 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

 

 

порядок встановлення ціни викупу облігацій

 

 

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

8

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

 

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

 

 

заплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

 

 

порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями

 

9

Порядок погашення облігацій:

 

дати початку і закінчення погашення облігацій

 

 

порядок виплати номінальної вартості

 

 

можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

 

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

 

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

 

10

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

 

11

Інші відомості*

 

 

Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента:

_________________
(посада)

_______________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я)

____________
* За наявності.

 

Базовий проспект емісії облігацій
міжнародної фінансової організації

1

Загальна інформація про емітента:

1)

повне найменування

 

2)

скорочене (фірмове) найменування

 

3)

місцезнаходження емітента

 

4)

контактна інформація

 

5)

предмет і мета діяльності емітента

 

6)

інші відомості*

 

2

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента на території України:

1)

інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску

2)

відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)

3)

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації емітента

3

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан

4

Відомості про аудитора (аудиторів) емітента

 

5

Інші відомості*

 

Від емітента:

_________________
(посада)

_______________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я)

____________
* За наявності.

 

Перший/наступний проспект емісії
облігацій міжнародної фінансової організації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення на території України

1

Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного розміщення облігацій

 

2

Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:

 

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабезпечені) / забезпечені*)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій*

 

 

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*

 

 

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*

 

 

інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

 

3

Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:

1)

дати початку та закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

2)

можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

3)

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

4)

порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій

 

5)

строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

 

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю / з дисконтом (нижче номінальної вартості) / з премією (вище номінальної вартості))

 

 

строк оплати облігацій

 

 

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації

 

6)

відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу

 

7)

відомості про фондову біржу, через яку здійснюватиметься публічне розміщення облігацій:

 

повне найменування

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

місцезнаходження

 

 

номери телефонів та факсів

 

 

номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

 

8)

відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

9)

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів):

 

 

повне найменування

 

 

місцезнаходження

 

 

код за ЄДРПОУ

 

 

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є депозитарна установа)

 

4

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі визнання емісії облігацій недійсною

 

5

Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі незатвердження у встановлені строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій

 

6

Умови та дата закінчення обігу облігацій

 

7

Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

 

випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій

 

 

порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій

 

 

порядок встановлення ціни викупу облігацій

 

 

строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу

 

8

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

 

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями

 

 

заплановані відсотки або порядок їх визначення, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу

 

 

порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігаціями

 

9

Порядок погашення облігацій:

 

дати початку і закінчення погашення облігацій

 

 

порядок виплати номінальної вартості

 

 

можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

 

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

 

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

 

10

Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту

 

11

Інші відомості*

 

12

Відомості щодо реєстрації базового проспекту емісії (змін до базового проспекту емісії) (зазначаються у разі подання на реєстрацію наступного проспекту емісії облігацій)

 

Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від емітента:

_________________
(посада)

_______________
(підпис)

_________________________________
(прізвище, ім'я)

____________
* За наявності.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій у зв'язку з відмовою від розміщення облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

 

Дата і номер рішення про відмову від розміщення облігацій*

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій*

 

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій, підстава для прийняття рішення*

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом (тимчасовим свідоцтвом) про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата опублікування проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований)

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

              М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Підстава для зупинення обігу облігацій (продовження строків обігу та погашення облігацій / анулювання викуплених облігацій / конвертація облігацій / припинення емітента облігацій / прийняття рішення про виділ тощо)

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

              М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій*

 

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій*

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

              М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

 

Дата опублікування проспекту емісії облігацій (змін до нього), назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюються у разі публічного розміщення облігацій)

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер ___/___/___/Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій

2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі розміщення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

 

фактична

 

3. Кількість облігацій у випуску (серії):

які пропонувалися для розміщення (згідно з проспектом емісії облігацій)

 

фактично розміщених

 

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:

 

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

 

фактично розміщених, грн

 

5. Загальна сума залучених коштів від розміщення випуску (серії) облігацій, грн

 

Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані членами виконавчого органу**

Кількість (шт.):

 

Сума, сплачена за облігації (грн):

Облігації, придбані працівниками емітента**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):

Затверджено:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента*:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

** Заповнюється акціонерними товариствами.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку на території України, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності)

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер ___/___/___.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

 

фактична

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

 

фактична

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

 

Кількість погашених облігацій у випуску (серії)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

 

Відсоткові облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн

 

Цільові облігації*:

товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій

 

загальна вартість наданих товарів (послуг), грн

 

Дисконтні облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій (згідно з проспектом емісії облігацій)

 

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій (згідно з проспектом емісії облігацій)

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

 

Кількість непогашених облігацій

 

Сума, на яку не погашено облігації, грн

 

Відсотки та сума доходу, що не виплачені за відсотковими облігаціями, грн

 

Товари (послуги), якими мало проводитися погашення цільових облігацій*

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій:

 

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій

 

Від емітента:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер ___/___/___.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

 

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій / повідомленням про припинення емітента, опублікованим в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства)*

 

фактична

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій:

запланована (згідно з проспектом емісії облігацій)

 

запланована (згідно з рішенням про дострокове погашення облігацій / повідомленням про припинення емітента, опублікованим в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства)*

 

фактична

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)

 

Кількість погашених облігацій у випуску (серії)

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн

 

Відсоткові облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у тому числі:

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, %

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн

 

Цільові облігації*:

товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій

 

загальна вартість наданих товарів (послуг), грн

 

Дисконтні облігації:

загальна сума, на яку погашено облігації, грн

 

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій*

 

Дата опублікування звіту про результати публічного розміщення облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати публічного розміщення облігацій

 

Від емітента:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора*:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

 

 

________________
(посада)

________________
(підпис)

М. П.

________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про подання звіту про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій

Найменування та вид емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

 

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)

 

Дата і номер рішення про дострокове погашення облігацій (зазначаються у разі прийняття такого рішення)

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Підстава для відновлення обігу облігацій

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

"___" ____________ 20__ року N ___
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску (серії) облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ*

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата реєстрації звіту про результати розміщення облігацій

 

____________
(посада)

____________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.

 

Рішення про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)

_____________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*, місцезнаходження)

1

Дата і номер рішення (протоколу) про випуск облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії); найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про випуск*

 

2

Розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати*

 

3

Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рішення*

 

4

Інформація про облігації існуючого випуску (серії)

1)

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій**

 

 

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій**

 

 

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій**

 

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розміщення забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів) / гаранта(ів) / страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

3)

інформація про права, надані власникам облігацій, які планується конвертувати

 

5

Інформація про облігації, що випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)

1)

параметри випуску:

 

характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні (незабезпечені) / забезпечені)

 

 

кількість облігацій

 

 

номінальна вартість облігації

 

 

загальна номінальна вартість випуску облігацій

 

 

серія облігацій**

 

 

кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій**

 

 

загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій**

 

2)

інформація щодо забезпечення облігацій (у разі випуску забезпечених облігацій):

 

вид забезпечення (порука / гарантія / страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)

 

 

розмір забезпечення

 

 

найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ поручителя(ів) / гаранта(ів) / страховика(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації

 

 

розмір власного капіталу поручителя(ів) / гаранта(ів) / страховика(ів)

 

 

розмір сплаченого статутного капіталу страховика

 

 

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія / договір поруки / договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями / договір перестрахування**)

 

3)

інформація про права, що надаються власникам облігацій, які випускаються з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску (серії)

 

6

Порядок конвертації облігацій:

1)

порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій (із зазначенням строків і способу повідомлення)

 

2)

порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації (із зазначенням строків і способу повідомлення)

 

3)

строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації

 

4)

порядок викупу пред'явлених для викупу облігацій

 

7

Інформація щодо можливості відмови від проведення конвертації облігацій

 

8

Порядок погашення облігацій:

1)

адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій

 

2)

умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення про конвертацію цільових облігацій)

 

3)

порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про конвертацію відсоткових/дисконтних облігацій)

 

4)

можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

5)

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення)

 

6)

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій

 

9

Інші відомості**

 

____________
* Для облігацій (емітентів облігацій) підприємств.

** За наявності.

____________

Опрос