Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о Комиссии Государственной службы финансового мониторинга Украины по вопросам применения санкций за нарушение требований Закона Украины "О предупреджении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Минфин
Положение, Приказ от 27.03.2015 № 366
действует с 05.05.2015

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до статті 24 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон) з метою визначення єдиних підходів до порядку та строків передачі, підготовки, розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та механізму застосування санкцій у Державній службі фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг).

2. Це Положення визначає завдання, функції Комісії Державної служби фінансового моніторингу України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Комісія Держфінмоніторингу), а також порядок розгляду нею справ про порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Справа), суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Держфінмоніторинг (далі - суб'єкти первинного фінансового моніторингу).

3. Терміни, які застосовані в цьому Положенні, вживаються в значеннях, наведених у Законі.

4. У своїй діяльності Комісія Держфінмоніторингу керується Конституцією України і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами Міністерства фінансів України і Держмоніторингу.

II. Порядок організації діяльності Комісії Держфінмоніторингу та підготовки Справ до розгляду

1. Комісія Держфінмоніторингу утворюється у складі не менше п'яти членів, у тому числі голови, заступника голови та секретаря.

Персональний склад Комісії Держфінмоніторингу затверджується наказом Держфінмоніторингу.

2. Формою роботи Комісії Держфінмоніторингу є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання веде голова, а за його відсутності - заступник голови.

У разі одночасної відсутності голови та заступника голови члени Комісії Держфінмоніторингу обирають тимчасово виконуючого обов'язки голови Комісії Держфінмоніторингу.

3. Засідання Комісії Держфінмоніторингу оформлюється протоколом, який веде секретар Комісії Держфінмоніторингу. Протокол засідання Комісії Держфінмоніторингу підписується головуючим, усіма присутніми на засіданні членами та секретарем Комісії Держфінмоніторингу.

4. Засідання Комісії Держфінмоніторингу вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

Рішення Комісії Держфінмоніторингу приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів Комісії Держфінмоніторингу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Особиста присутність членів Комісії Держфінмоніторингу на її засіданнях є обов'язковою.

5. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією, ведення документації, облік і забезпечення належного зберігання Справ здійснює секретар Комісії Держфінмоніторингу.

6. До участі в засіданні Комісії Держфінмоніторингу без права голосу можуть залучатися працівники робочої групи Держфінмоніторингу, які брали участь у перевірці суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

7. Запрошені на засідання Комісії Держфінмоніторингу працівники робочої групи Держфінмоніторингу, які брали участь у перевірці суб'єкта первинного фінансового моніторингу, мають право:

інформувати про перебіг перевірки суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

вносити пропозиції щодо наявності або відсутності складу правопорушення;

вносити пропозиції щодо застосування санкцій;

інформувати про стан виконання законних вимог посадових осіб Держфінмоніторингу стосовно усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

III. Основні завдання та функції Комісії Держфінмоніторингу

1. Основними завданнями Комісії Держфінмоніторингу є:

розгляд Справ щодо суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

прийняття рішення про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу або про закриття провадження у Справі;

визначення розміру штрафу.

2. Комісія Держфінмоніторингу відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає Справи;

відкладає розгляд відповідної Справи у разі нез'явлення суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника на розгляд цієї Справи з поважних причин, що підтверджується відповідними документами, та за відсутності письмового клопотання про розгляд зазначеної Справи без присутності суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи його керівника та/або представника;

приймає рішення у відповідній Справі.

3. З метою усунення проявів корупції член Комісії Держфінмоніторингу зобов'язаний заявляти самовідвід чи підлягає відводу, якщо:

він є членом сім'ї або близькою особою (згідно з визначеннями, наведеними у законодавстві у сфері запобігання корупції) особи, щодо якої вирішується питання застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

є інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності члена Комісії Держфінмоніторингу.

За наявності зазначених вище підстав відвід члену Комісії Держфінмоніторингу заявляє голова або інший член Комісії Держфінмоніторингу.

Відвід члену Комісії Держфінмоніторингу може заявити особа, щодо якої розглядається Справа, або будь-яка інша особа, якій стало відомо про участь у розгляді Справи та прийнятті рішення члена Комісії Держфінмоніторингу, щодо якого виникає сумнів у його об'єктивності.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим Комісії Держфінмоніторингу у письмовій формі. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити члена Комісії Держфінмоніторингу про його відвід.

Рішення про відвід (самовідвід) члена Комісії Держфінмоніторингу приймається більшістю присутніх на засіданні її членів, крім члена Комісії Держфінмоніторингу, стосовно якого вирішується питання щодо відводу (самовідводу).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд Справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена Комісії Держфінмоніторингу, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

IV. Прийняття рішення Комісією Держфінмоніторингу

1. Розглянувши відповідну Справу, Комісія Держфінмоніторингу приймає одне з таких рішень:

про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

про закриття провадження у Справі.

У разі виявлення двох і більше будь-яких повторних порушень, вчинених суб'єктом первинного фінансового моніторингу, Комісією Держфінмоніторингу, крім накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу, до нього додатково може бути застосовано санкцію у вигляді анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право провадження певних видів діяльності.

На підставі протоколу засідання Комісії Держфінмоніторингу рішення Комісії Держфінмоніторингу оформлюється відповідною постановою за формами, наведеними в додатках 1, 2 до Порядку розгляду Державною службою фінансового моніторингу України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, і застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 березня 2015 року N 366.

2. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду Справи.

3. Рішення Комісії Держфінмоніторингу може бути оскаржене суб'єктом первинного фінансового моніторингу в установленому законодавством порядку.

4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії Держфінмоніторингу здійснюється Держфінмоніторингом.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос