Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о центре профессиональной реабилитации инвалидов

Министерство социальной политики Украины
Положение, Приказ от 06.04.2015 № 379
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.04.2015

м. Київ

N 379

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2015 р. за N 425/26870

Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 14 березня 2018 року N 355)

Відповідно до статей 10 та 38 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та з метою вдосконалення роботи центрів професійної реабілітації інвалідів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про центр професійної реабілітації інвалідів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09 жовтня 2006 року N 372 "Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за N 1162/13036 (із змінами).

3. Керівникам центрів професійної реабілітації інвалідів протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування цього наказу вжити заходів щодо приведення чинних положень про центр професійної реабілітації інвалідів у відповідність із цим наказом.

4. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О. Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова виконавчого комітету
громадської організації інвалідів
"Всеукраїнська асоціація
працездатних інвалідів"

І. І. Антоненко

Міністр охорони
здоров'я України

О. Квіташвілі

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Заступник Міністра
освіти і науки України

П. Полянський

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про центр професійної реабілітації інвалідів

I. Загальні положення

1. Центр професійної реабілітації інвалідів (далі - Центр) - реабілітаційна установа сфери управління Міністерства соціальної політики України та/або органів соціального захисту населення, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення знижених або втрачених професійних функцій, вибір професії та адаптацію до неї дітей-інвалідів віком від 16 років та інвалідів (далі - інваліди), поновлення їх трудової (професійної) діяльності в колишній або новій професії з урахуванням вимог їх індивідуальних програм реабілітації.

2. Центр забезпечує тимчасове перебування інвалідів, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов, для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

3. Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію Центру державної або комунальної форми власності приймається органами, визначеними статтею 14 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Центр державної або комунальної форми власності здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

4. Центр розміщується на територіях із спеціально побудованими або пристосованими приміщеннями, що повинні відповідати безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, мати всі види комунального благоустрою.

5. На підставі цього Типового положення Центр розробляє власне положення, що затверджується засновником.

6. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром після отримання в установленому порядку відповідної ліцензії.

7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Типовим положенням.

II. Завдання та основні напрями діяльності Центру

Центр забезпечує:

професійне навчання інвалідів за професіями, що користуються попитом на ринку праці. Напрями професійного навчання запроваджуються за результатами проведення фахівцями Центру аналізу попиту та пропонування робочої сили на ринку праці;

проведення професійної орієнтації, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення професійної кваліфікації інвалідів;

організацію професійної реабілітації із здійсненням медичного спостереження або медичної реабілітації, а також інших видів реабілітації відповідно до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", що забезпечать адаптацію інвалідів до професійного навчання у Центрі, їх подальше працевлаштування, у тому числі шляхом самостійного забезпечення себе роботою, у тому числі провадження підприємницької діяльності.

Медичне спостереження або медична реабілітація в Центрі здійснюється з урахуванням наданої інвалідом форми 086/о "Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974;

організацію комплексної психотерапії та психокорекції, заснованих на передових досягненнях сучасної психології, фізіології та медицини;

оцінку ефективності результатів професійної реабілітації інвалідів за освітніми, соціальними, психологічними, медичними, фізичними критеріями та показниками;

надання інформаційно-консультативних послуг інвалідам, підприємствам, установам, організаціям з питань реабілітації інвалідів;

створення матеріально-технічної бази для професійного навчання та реалізації відповідних реабілітаційних заходів;

безпечні умови реабілітаційного процесу;

здійснення співпраці з вітчизняними та закордонними реабілітаційними, освітніми, медичними, науковими підприємствами, установами та організаціями з питань реабілітації інвалідів.

III. Структура Центру

1. Структурні підрозділи Центру:

1) адміністрація;

2) відділення професійної реабілітації;

3) відділення соціальної реабілітації;

4) відділення психологічної реабілітації;

5) відділення медичного спостереження або медичної реабілітації;

6) відділення фізичної реабілітації;

7) комплекс господарського обслуговування;

8) інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з професійною реабілітацією інвалідів.

2. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

3. У Центрі діють приймальна та реабілітаційна комісії.

Положення про діяльність приймальної та реабілітаційної комісій та їх склад затверджуються директором Центру.

IV. Умови зарахування (відрахування) інвалідів до (з) Центру

1. Направлення та зарахування інвалідів до Центру здійснюються відповідно до Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року N 921), та наказу Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року N 170 "Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за N 409/25186.

2. Інвалід, який без поважних причин не прибув до Центру протягом 10 робочих днів з моменту отримання ним рішення про його зарахування на реабілітацію, до Центру не приймається. На це місце може бути зараховано іншого інваліда.

3. Інвалід, який був відрахований з поважних причин, у тому числі за станом здоров'я, може бути поновлений у Центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами, але на строк, що залишився з попереднього курсу навчання.

4. Наказ про зарахування та відрахування інвалідів підписується директором Центру.

5. До Центру не приймаються особи з такими протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

венеричні захворювання;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

низький реабілітаційний потенціал.

6. З Центру інвалід може бути відрахований за:

власним бажанням;

невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;

у разі загострення основного та супутніх захворювань.

7. До Центру не приймаються на навчання інваліди, які вже мають професії, отримані у центрах професійної реабілітації інвалідів державної або комунальної форми власності, і не працевлаштувалися за набутою професією, крім випадку, якщо за рішенням МСЕК (ЛКК) інваліди у зв'язку з погіршенням стану здоров'я не можуть працювати за раніше набутою професією і потребують перенавчання (перекваліфікації).

V. Організація професійної реабілітації інвалідів у Центрі

1. Професійна реабілітація у Центрі здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти з урахуванням особливостей функціонування Центру.

Зміст навчального процесу і строки навчання визначаються робочими навчальними планами та програмами, розробленими відповідно до державних стандартів з конкретних професій, затверджених в установленому порядку.

2. Професійна освіта включає професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.

3. Основними формами теоретичної підготовки є: різні типи уроку, лекція, семінар, лабораторно-практичні заняття, індивідуальне заняття, навчальна екскурсія, інші форми організації теоретичного навчання.

4. Виробнича практика проводиться на підприємствах, в установах, організаціях, а також у майстернях та інших структурних підрозділах, у тому числі тих, що діють при Центрі, під керівництвом фахівців виробничого навчання.

5. Основними документами обліку навчальної роботи в Центрі є журнали теоретичного і виробничого навчання установленої форми, в яких викладачі та майстри виробничого навчання здійснюють облік успішності, відвідування занять та виконання навчальних програм.

6. Навчання в Центрі завершується кваліфікаційною атестацією. Кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюються відповідно до чинного законодавства.

7. Інвалідам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації, після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво державного зразка.

Інвалідам, які не завершили повного курсу навчання (з будь-яких причин) у Центрі або не опанували навчальну програму, видається відповідна довідка.

VI. Управління Центру

1. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється із займаної посади засновником у встановленому законодавством порядку.

2. Директор Центру:

1) організовує навчально-виробничий процес, забезпечує створення умов для надання комплексу реабілітаційних заходів;

2) представляє Центр в органах державної влади, установах, організаціях і закладах, на підприємствах, розпоряджається в установленому порядку його майном і коштами, приймає рішення про утворення структурних підрозділів, визначених у пункті 3 розділу VII цього Положення;

3) у межах компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає і звільняє з роботи працівників Центру, вживає заходів заохочення та дисциплінарних заходів;

4) затверджує правила внутрішнього розпорядку;

5) здійснює координацію та контроль за реабілітаційним процесом (реабілітаційними заходами);

6) здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, вимог санітарної і пожежної безпеки;

7) відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам;

8) укладає договори;

9) здійснює інші повноваження, передбачені власним положенням Центру, з урахуванням вимог чинного законодавства.

VII. Фінансова і виробничо-господарська діяльність Центру

1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

3. Центри мають право в порядку, передбаченому законодавством, утворювати (для забезпечення професійної та/або трудової реабілітації інвалідів) структурні підрозділи (за умови наявності належного інвентарю та відповідного обладнання), а саме: підсобні господарства, багатопрофільні лікувально-виробничі (трудові) майстерні, цехи, дільниці, філії, що здійснюють свою діяльність відповідно до положення про ці підрозділи, затвердженого директором Центру.

4. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

 

Заступник директора Департаменту
соціального захисту інвалідів

П. Ждан

Опрос