Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Фонда государственного имущества Украины от 14 марта 2002 года N 479

Фонд государственного имущества
Приказ от 24.03.2015 № 402
действует с 30.04.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.03.2015

м. Київ

N 402

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 квітня 2015 р. за N 402/26847

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479

Відповідно до Закону України від 29 травня 2014 року N 1284-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань оціночної діяльності", статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України", пунктів 3 - 5 постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року N 358 "Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна"

НАКАЗУЮ:

1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479 "Про затвердження Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами), слова "про порядок видачі" замінити словами "про видачу".

2. Унести зміни до Положення про порядок видачі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 березня 2002 року N 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2002 року за N 312/6600 (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

3. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

Положення
про видачу сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності

I. Загальні положення

1. Це Положення, розроблене з метою реалізації вимог статті 19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" (далі - Закон), визначає форму сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, а також порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності.

2. Сертифікатом суб'єкта оціночної діяльності (далі - сертифікат) є документ, що засвідчує право суб'єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оціночну діяльність у формі практичної діяльності з оцінки майна та які визнані суб'єктами оціночної діяльності за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах таких напрямів, що в ньому зазначені.

Форма сертифіката наведена в додатку 1 до цього Положення.

3. Сертифікат видається Фондом державного майна України (далі - Фонд) суб'єктам господарювання, зареєстрованим в установленому законодавством порядку, фізичним особам - підприємцям, а також юридичним особам незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, відповідають вимогам Закону та у складі яких працює хоча б один оцінювач.

4. Сертифікат видається строком на три роки і може бути анульований з підстав та в порядку, що встановлені законодавством. Сертифікат підписується керівником Фонду та засвідчується печаткою.

Сертифікат видається за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів відповідно до напрямів і спеціалізацій кваліфікаційних документів оцінювачів, які заявлені суб'єктом господарювання, що ініціює отримання сертифіката.

5. Сертифікат видається за напрямами та спеціалізаціями у межах таких напрямів, а саме:

напрям 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі":

спеціалізація 1.1 "Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них";

спеціалізація 1.2 "Оцінка машин і обладнання";

спеціалізація 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів";

спеціалізація 1.4 "Оцінка літальних апаратів";

спеціалізація 1.5 "Оцінка судноплавних засобів";

спеціалізація 1.6 "Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність";

спеціалізація 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність";

напрям 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності":

спеціалізація 2.1 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)";

спеціалізація 2.2 "Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності".

II. Розгляд питання про видачу сертифіката

1. Розгляд питання про видачу сертифіката здійснюється за ініціативою суб'єкта господарювання. З цією метою суб'єкт господарювання подає до Фонду такі документи:

заяву про видачу сертифіката за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;

довідку про оцінювачів, які працюють у його штатному складі, за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення (далі - довідка про оцінювачів);

копії кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у довідці про оцінювачів, засвідчені печаткою суб'єкта господарювання (за наявності);

копію платіжного документа, що підтверджує внесення плати за видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, яка спрямовується до Державного бюджету України.

2. У заяві про видачу сертифіката вказуються напрями оцінки майна та спеціалізації в межах напрямів, які зазначені у свідоцтві про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, виданому Фондом оцінювачам, заявленим у довідці про оцінювачів.

3. У довідці про оцінювачів зазначаються оцінювачі, що працюють у штатному складі суб'єкта господарювання.

4. Розгляд та перевірку документів, поданих суб'єктом господарювання, Фонд здійснює у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати їх подання. Дата подання та перелік поданих документів фіксуються у журналі реєстрації видачі сертифікатів у день їх безпосереднього надходження до Фонду.

Документи, що подаються суб'єктом господарювання, повинні бути складені державною мовою.

III. Прийняття рішення про видачу сертифіката

1. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Фонд приймає рішення про видачу сертифіката або відмову в його видачі. Рішення про відмову у видачі сертифіката з підстав, передбачених статтею 19 Закону, Фонд у двотижневий строк надсилає суб'єкту господарювання із зазначенням таких підстав.

Сертифікат видається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі у двотижневий строк, про що здійснюється відповідний запис у журналі реєстрації видачі сертифікатів.

Інформація про суб'єкта оціночної діяльності, якому видано сертифікат, підлягає внесенню до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності.

2. Спірні питання, пов'язані з видачею сертифіката, вирішуються у порядку, установленому законодавством.

IV. Інші положення

1. Суб'єкти господарювання, що подають документи для видачі сертифіката, забезпечують їх достовірність.

2. Суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання зобов'язані в тижневий строк письмово поінформувати Фонд про зміни у штатному складі оцінювачів суб'єкта з часу дії сертифіката, його юридичному статусі, іншу суттєву інформацію, відповідно до якої приймається рішення про видачу або анулювання сертифіката відповідно до Закону.

3. У разі втрати або пошкодження суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання чинного сертифіката виготовлення дубліката цього сертифіката (далі - дублікат) здійснюється Фондом на підставі заяви суб'єкта господарювання, поданої за формою, наведеною в додатку 4 до цього Положення. У заяві зазначається причина виготовлення дубліката (втрата або пошкодження оригіналу чинного сертифіката).

4. На дублікаті в правій верхній частині робиться напис "ДУБЛІКАТ".

5. Виготовлення дубліката здійснюється безоплатно.

6. Розгляд заяви та виготовлення дубліката Фонд здійснює у строк, що не перевищує тридцяти днів від дати подання заяви.

 

Начальник Управління
оцінки майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

 

  

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

СЕРТИФІКАТ N ______/_____
суб'єкта оціночної діяльності

                                                 Дата видачі "___" ____________ 20__ року

Виданий _____________________________________________________________________________
                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Реквізити суб'єкта _____________________________________________________________________
господарювання                                           (місцезнаходження / місце проживання;
_____________________________________________________________________________________
                                         код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або
                                         серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
                                         відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
                                         податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
                                         відмітку у паспорті))

Напрями оцінки майна,
щодо яких дозволена
практична оціночна діяльність __________________________________________________________
                                                                                                            (зазначається необхідне)

Спеціалізації в межах
напрямів оцінки ______________________________________________________________________
                                                                                              (зазначається необхідне)

Строк дії з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року

_______________________________________
  (посада керівника Фонду державного майна України)

_______
(підпис)

М. П.

______________
(прізвище, ініціали)

 

ЗАЯВА
про видачу сертифіката суб'єкта оціночної діяльності1

Заявник _____________________________________________________________________________
                                 (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

Керівник юридичної особи _____________________________________________________________
                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Місцезнаходження (місце проживання) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (із зазначенням поштового індексу)

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 


Телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 


Поточний рахунок ____________________ МФО ______________

Прошу видати сертифікат суб'єкта оціночної діяльності за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі (непотрібне закреслити):

  1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них.

  1.2. Оцінка машин і обладнання.

  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

  1.4. Оцінка літальних апаратів.

  1.5. Оцінка судноплавних засобів.

  1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

  1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

  2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

  2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Підтверджую, що _________________________________________________________ не має ліцензії
                                                                   (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та
                                                                                по батькові фізичної особи - підприємця)
на здійснення діяльності, яка відповідно до законодавства є виключною.

Керівник                    ___________________ __________________________
М. П.                                                      (підпис)                                  (ініціали, прізвище)
(за наявності)

"___" ____________ 20__ року
      (дата заповнення заяви)

____________
1 Інформація, що зазначається в заяві, має відповідати інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

Довідка
про оцінювачів, які працюють у штатному складі суб'єкта господарювання

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові оцінювача

Займана посада

Відомості про кваліфікаційний документ оцінювача*

Відомості про включення інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності (номер та дата видачі відповідного документа)

Робочий телефон

Домашня адреса, телефон

Підпис оцінювача

назва документа, номер, дата видачі

ким видано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник                           ___________________ __________________________
М. П.                                                                (підпис)                                 (ініціали, прізвище)
(за наявності)

"___" ____________ 20__ року
               (дата заповнення)

____________
* Зазначаються окремо всі кваліфікаційні документи оцінювача.

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності1

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                        (зазначається причина виготовлення дубліката)

____________________________________________________________________________________
             (найменування заявника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
я, ___________________________________________________________, керівник юридичної особи,
                                                          (прізвище, ім'я та по батькові)
код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


,

місцезнаходження (місце проживання) _________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                            (із зазначенням поштового індексу)

телефон

 

 

 

 

 

 

 

 


,

телефакс

 

 

 

 

 

 

 

 


,

прошу видати дублікат чинного сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від ____________ N ___________ за такими напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів:

1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі (непотрібне закреслити):

  1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них.

  1.2. Оцінка машин і обладнання.

  1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.

  1.4. Оцінка літальних апаратів.

  1.5. Оцінка судноплавних засобів.

  1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.

  1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.

2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності:

  2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності).

  2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Керівник              ___________________ __________________________
                                                          (підпис)                                  (ініціали, прізвище)
     М. П.
(за наявності)

"___" ____________ 20__ року
           (дата заповнення заяви)

____________
1 Інформація, що зазначається в заяві, має відповідати інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

____________

Опрос