Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о работе Конкурсной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по отбору исполнителей государственного заказа на подготовку магистров по специальностям области знаний "Государственное управление" и повышение квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы
Положение, Приказ от 16.03.2015 № 52
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

16.03.2015

м. Київ

N 52

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 квітня 2015 р. за N 380/26825

Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 16 січня 2016 року N 6)

Відповідно до пункту 4 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363, Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року N 564, з метою відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що додається.

2. Відділу організації професійного навчання Національного агентства України з питань державної служби в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Головдержслужби: від 23 лютого 2009 року N 49 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору до мережі навчальних закладів для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 червня 2009 року за N 513/16529, та від 08 квітня 2011 року N 98 "Про внесення змін до наказу Головдержслужби від 23.02.2009 N 49", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2011 року за N 512/19250.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова

К. О. Ващенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр
освіти і науки України

С. М. Квіт

 

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

1. Конкурсна комісія Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі - Комісія) створюється з метою розміщення державного замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування серед вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти на конкурсних засадах, принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об'єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) відбір виконавців та розміщення державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування серед вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти;

2) розроблення форми заявки та переліку документів, що подаються вищими навчальними закладами, закладами післядипломної освіти для участі у відборі виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

3) розгляд та доведення виконавцю обсягу державного замовлення, отримання обґрунтованих пропозицій, необхідних для внесення змін до натуральних показників державного замовлення;

4) прийняття рішення щодо відбору виконавців та розміщення державного замовлення без проведення конкурсного відбору в разі:

забезпечення підготовки фахівців за відповідною спеціальністю одним навчальним закладом відповідно до наданої ліцензії;

наявності конкретної угоди про надання освітніх послуг між навчальним закладом та замовником;

5) здійснення контролю за виконанням державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Комісія утворюється щороку наказом Нацдержслужби у складі Голови, заступника Голови, секретаря та членів Комісії.

До складу Комісії включаються представники:

Нацдержслужби;

МОН (за згодою);

Мінекономрозвитку України (за згодою);

Мінфіну України (за згодою);

Професійної спілки працівників державних установ України (за згодою);

Громадської ради при Нацдержслужбі (за згодою).

5. Комісію очолює Голова - заступник Голови Нацдержслужби.

Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених на Комісію завдань;

приймає в межах своєї компетенції рішення та надає розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

6. Засідання Комісії проводяться згідно з планом, затвердженим Головою Комісії.

У разі необхідності за рішенням Голови Комісії можуть проводитися позачергові засідання Комісії.

7. Секретар Комісії в особі представника Відділу організації професійного навчання Нацдержслужби організовує підготовку та публікацію оголошень про проведення відбору виконавців державного замовлення, збір конкурсних документів, веде та оформляє протоколи засідань Комісії, забезпечує оперативне інформування членів Комісії стосовно організаційних питань її діяльності, за дорученням Голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

У разі відсутності секретаря його обов'язки за дорученням Голови Комісії виконує інший член Комісії.

8. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу Комісії.

За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Комісії.

Протоколи засідань Комісії підписуються присутніми на її засіданні членами та затверджуються Головою.

9. Оголошення та інформація щодо проведення конкурсу публікуються в офіційному друкованому виданні, розміщуються на офіційному веб-сайті Нацдержслужби (http//guds.gov.ua) у п'ятиденний строк після оприлюднення окремого рішення Кабінетом Міністрів України щодо державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на відповідний рік.

10. В оголошенні про проведення Конкурсу зазначаються:

місцезнаходження державного замовника;

обсяг державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у поточному році;

порядок надання роз'яснень з питань проведення конкурсу;

адреса, за якою можна отримати конкурсну документацію;

вимоги до конкурсних пропозицій;

критерії конкурсного відбору;

строк подання конкурсних пропозицій;

дата і час розгляду конкурсних пропозицій;

прізвище, ім'я та по батькові, посада і контактні телефони однієї чи кількох уповноважених осіб державного замовника.

11. Вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти подають для розгляду конкурсні документи.

12. Конкурсні пропозиції, що надійшли після визначеного строку їх прийому або такі, що не відповідають установленим вимогам, повертаються без розгляду.

Пропозиції виконавців державного замовлення щодо коригування розподіленого обсягу державного замовлення розглядаються на засіданні Комісії. За результатами розгляду приймається рішення щодо можливості внесення змін до обсягу державного замовлення, про що складається відповідний протокол.

13. Для відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування Комісія використовує основні критерії, визначені пунктом 8 Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 року N 363.

14. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою більшістю голосів членів Комісії шляхом відкритого голосування, про що складається відповідний протокол.

15. Протокол, підписаний членами Комісії, які були присутні при обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для видання наказу Нацдержслужби про результати конкурсного відбору виконавців державного замовлення.

16. Підсумки проведення конкурсу в п'ятиденний строк після видання наказу про результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Нацдержслужби (http//guds.gov.ua).

17. Виконавцям державного замовлення надається копія наказу Нацдержслужби про результати конкурсного відбору, що є підставою для укладання державного контракту на підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань "Державне управління" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

18. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Відділ організації професійного навчання Нацдержслужби.

 

Начальник Відділу
організації професійного навчання

О. Л. Глазков

Опрос