Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 05.03.2015 № 432
действует с 14.04.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05.03.2015

м. Київ

N 432

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 березня 2015 р. за N 336/26781

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпункту 9 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг О. Гурбич.

 

В. о. Голови Комісії

О. Максимчук

 ПОГОДЖЕНО:

 

 Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна

 

 

Зміни
до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. У Положенні про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22 лютого 2005 року N 3617, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 березня 2005 року за N 336/10616 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 липня 2013 року N 2365):

1) у розділі I:

в абзаці четвертому пункту 2 слова та цифри "(у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 січня 2007 року N 6640)" замінити словами та цифрами "(у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року N 4368)";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Набуття заявником статусу фінансової установи, внесення змін до Реєстру, внесення або виключення інформації про відокремлені підрозділи до Реєстру здійснюються відповідно до цього Положення з урахуванням особливостей, установлених Положенням про Реєстр.

Виключення заявника з Реєстру та анулювання Свідоцтва, переоформлення та видача дубліката Свідоцтва здійснюються відповідно до Положення про Реєстр з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням.";

2) у розділі II:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Для набуття статусу фінансової установи заявник подає до Нацкомфінпослуг у строк, установлений частиною першою статті 7 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", заяву (реєстраційну картку юридичної особи), складену згідно з додатком 3 до Положення про Реєстр (далі - заява).";

у пункті 2:

в абзаці першому слова "про внесення інформації до Реєстру" виключити;

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи (за наявності) (додаток 5 до Положення про Реєстр), складена відповідно до пункту 2 розділу III цього Положення;";

у пункті 3 слова "про внесення інформації до Реєстру" виключити;

3) у розділі III:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Документи, що подаються заявником до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог цього Положення, повинні відповідати таким вимогам:

1) бути викладеними державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, мають додаватись їх переклади державною мовою, вірність яких повинна бути засвідчена нотаріально;

2) містити достовірну та повну інформацію на дату подання документів;

3) дані, які містяться в реєстраційних картках, повинні збігатися з даними, що містяться в поданих заявником паперових документах, у тому числі в електронній формі повинні збігатися з даними паперової форми реєстраційних карток;

4) документи, що складаються юридичною особою, мають бути підписані керівником або особою, що має відповідні повноваження, та можуть бути засвідчені печаткою юридичної особи (за наявності);

5) містити дату їх складання;

6) у разі якщо документи підписані не керівником заявника, заявник повинен надати копію документа, засвідчену належним чином, що підтверджує повноваження цієї особи.

Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цього Положення, разом з описом повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані, засвідчені підписом керівника заявника із зазначенням посади, а також подаватися у швидкозшивачі та можуть містити відбиток печатки заявника (за наявності). Опис повинен містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією.";

у пункті 2 слова "реєстраційна картка з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи" замінити словами "реєстраційна картка відокремленого підрозділу юридичної особи";

у пункті 5 слова "заяви про внесення інформації до Реєстру" замінити словами "документів для внесення його до Реєстру.";

4) розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Внесення інформації про заявника до Реєстру

1. Строки розгляду документів для прийняття рішення про внесення заявника до Реєстру та повідомлення про прийняте рішення визначаються Положенням про Реєстр.

2. Заява залишається без розгляду, якщо:

заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада та/або прізвище та ініціали якої не зазначені;

документи оформлені з порушенням вимог розділу III цього Положення;

документи подано не в повному обсязі.

3. Підставами для прийняття рішення про відмову є:

невідповідність поданих документів, що додаються до заяви, вимогам цього Положення;

наявність розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи;

наявність недостовірної інформації в документах, поданих заявником для внесення інформації про нього до Реєстру;

невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та цього Положення.

4. У разі необхідності підтвердження достовірності інформації в документах, поданих для внесення інформації до Реєстру, Нацкомфінпослуг відповідно до своїх повноважень може звертатися із запитом до відповідних державних органів, установ та організацій.

5. Нацкомфінпослуг має право до прийняття нею рішення повернути заявнику на доопрацювання документи, які подавалися ним для внесення інформації до Реєстру (крім заяви та опису документів), на підставі його письмового звернення до Нацкомфінпослуг.

6. У рішенні про залишення заяви без розгляду або про відмову в унесенні інформації про заявника до Реєстру зазначається повний і вичерпний перелік зауважень, що стали підставою для такого рішення.

7. Після усунення причин, що були підставою для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви без розгляду або відмову в унесенні інформації фінансової установи до Реєстру, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву та документи, що додаються до неї. Нова заява та документи, що додаються до неї, розглядаються в порядку, установленому цим Положенням.

8. У разі прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову Нацкомфінпослуг може повернути заявнику за його письмовим зверненням документи, що подавались ним до Нацкомфінпослуг (крім заяви та опису документів, що додаються до заяви). Зазначені документи повертаються заявнику в разі отримання його письмової згоди з підставами прийняття рішення про залишення заяви без розгляду або відмову.

9. Свідоцтво видається представнику заявника при пред'явленні паспорта або документа, який його замінює, та документа, що засвідчує повноваження особи.";

5) у розділі V:

у пункті 1:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) реєстраційну картку відокремленого підрозділу юридичної особи, складену згідно з додатком 5 до Положення про Реєстр;";

підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Документи, передбачені пунктом 1 цього розділу, подаються окремо щодо кожного відокремленого підрозділу заявника.";

у пункті 6:

слова і цифри "передбачений пунктом 2 розділу V Положення про Реєстр" замінити словами "передбачений Положенням про Реєстр.";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення видається (надсилається) заявникові в письмовій формі у строк, передбачений Положенням про Реєстр";

абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"заяву про виключення з Державного реєстру фінансових установ інформації про відокремлені підрозділи юридичної особи, складену згідно з додатком 11 до Положення про Реєстр;";

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Нацкомфінпослуг протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати отримання відповідної заяви виключає інформацію про відокремлені підрозділи з Реєстру.";

6) у розділі VI:

в абзаці першому пункту 1 слова "реєстраційною карткою" замінити словами "реєстраційною карткою юридичної особи (у разі виникнення змін у реєстраційній картці)";

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. У разі якщо повідомлення та документи, що додаються до нього, подані в повному обсязі та відповідають вимогам цього розділу, Нацкомфінпослуг не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дати надходження повідомлення вносить відповідні зміни до Реєстру.";

доповнити розділ новими трьома пунктами такого змісту:

"3. У разі подання заявником неповного пакета документів чи їх невідповідності вимогам цього Положення Нацкомфінпослуг повідомляє про це заявника та має право вимагати від заявника подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Нацкомфінпослуг.

4. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження заявник зобов'язаний подати документи, передбачені розділом XIII Положення про Реєстр.

5. У разі виникнення підстав для видачі дубліката Свідоцтва заявник зобов'язаний подати документи, передбачені розділом XIV Положення про Реєстр.";

7) у розділі VII:

у пункті 1 слово та цифри "розділу VIII" замінити словом та цифрами "розділу XVIII";

у пункті 2:

в абзаці першому слово та цифри "розділу VIII" замінити словом та цифрами "розділу XVIII";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Повідомлення про прийняття рішення про виключення фінансової установи з Реєстру та анулювання Свідоцтва надсилається (видається) заявникові в письмовій формі разом з витягом про виключення юридичної особи з Реєстру протягом п'яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.".

2. У Положенні про Державний реєстр фінансових установ, затвердженому розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 28 листопада 2013 року N 4368):

1) у пункті 3 розділу III:

підпункт 2 після слів "інформація про ліцензії та/або дозволи" доповнити словами та цифрою "згідно з додатком 4 до цього Положення";

підпункт 3 після слів "інформація про правила для провадження фінансової послуги" доповнити словами та цифрою "згідно з додатком 4 до цього Положення";

у підпункті 5 слова та цифру "згідно з додатком 4 до цього Положення" виключити;

2) пункт 3 розділу VII після слів "до Реєстру" доповнити словами та цифрами "у разі якщо реєстраційна картка відповідає вимогам пункту 2 розділу VI цього Положення";

3) пункт 5 розділу XII викласти в такій редакції:

"5. При заповненні реєстраційної картки юридичної особи, складеної згідно з додатком 3 до цього Положення, у полях, що містять інформацію про статутний капітал, про проведення внутрішнього фінансового моніторингу, ставиться прочерк.

У таблицю реєстраційної картки юридичної особи, що відображає відомості про керівництво юридичної особи, недержавний пенсійний фонд уносить інформацію про голову ради недержавного пенсійного фонду.

У реєстраційній картці юридичної особи недержавний пенсійний фонд не заповнює інформацію про ліцензії, що видані іншими, ніж Держфінпослуг і Нацкомфінпослуг, органами ліцензування.

Інформація, яка зазначається в реєстраційній картці юридичної особи, в полі відомості про головного бухгалтера або особу, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку, заповнюється недержавним пенсійним фондом після укладення радою фонду договору про адміністрування пенсійного фонду адміністратором недержавного пенсійного фонду та подається згідно з розділом XVII цього Положення.".

4) у абзаці другому підпункту 2 пункту 1 розділу XVII слово і цифри "додатком 15" замінити словом і цифрами "додатком 12".

 

Директор департаменту
регулювання та нагляду за установами
накопичувального пенсійного забезпечення

С. П. Зубик

Опрос