Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Комиссии по вопросам назначения государственных стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 16.02.2015 № 59
действует с 24.03.2015

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.02.2015

м. Київ

N 59

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 березня 2015 р. за N 241/26686

Про затвердження Положення про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

Відповідно до пункту 6 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року N 906 (зі змінами), та наказу Міністерства культури України від 09 жовтня 2014 року N 835 "Про затвердження Положення про експертні комісії (ради, групи) Міністерства культури України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 грудня 2014 року за N 1550/26327,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 21 серпня 2012 року N 893 "Про затвердження Положення про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за N 1554/21866.

3. Відділу театрального мистецтва та кіно Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Воронько О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Карандєєва Р. В.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України

В. А. Кириленко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

I. Загальні положення

1. Це Положення регулює порядок роботи Комісії з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва (далі - Комісія).

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві культури України (далі - Мінкультури), що утворена на постійній основі з метою забезпечення кваліфікованого та об'єктивного розгляду пропозицій щодо добору кандидатів на здобуття державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва (далі - стипендії) відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року N 906 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери".

У цьому Положенні термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. У своїй роботі Комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами Мінкультури та цим Положенням.

4. Рішення про утворення або ліквідацію Комісії, її кількісний та персональний склад приймаються наказами Мінкультури.

5. Комісія має право:

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, президій галузевих академій наук, закладів культури, вчених, педагогічних і художніх рад, творчих спілок та інших громадських організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

залучати в установленому порядку до роботи Комісії провідних митців, діячів культури, вчених, фахівців (за їх згодою);

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Комісії.

6. Склад Комісії затверджується раз на два роки, у разі необхідності до нього можуть вноситися зміни. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

До роботи Комісії залучаються провідні науковці, митці, фахівці у галузі культури і мистецтва, представники творчих спілок, мистецтвознавці, професійні творчі працівники, керівники підприємств, установ, організацій та закладів культури, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою), а також перший заступник Міністра культури України або заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов'язків.

Залучений до роботи в Комісії фахівець не може здійснювати свої повноваження більше двох строків підряд.

Загальна кількість членів Комісії повинна становити не менше п'яти осіб.

Регламент роботи Комісії затверджується на її засіданні.

7. Голова Комісії обирається на засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів Комісії.

Голова Комісії:

визначає порядок денний засідань Комісії;

веде засідання Комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення конфлікту інтересів членів Комісії;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Комісії;

підписує протокол засідання Комісії;

представляє Комісію у взаємовідносинах з Мінкультури, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

затверджує висновок-пропозицію Комісії з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва.

8. Секретарем Комісії, який є працівником Мінкультури, забезпечується ведення протоколів засідань Комісії.

Секретар:

опрацьовує із членами Комісії заяву про відсутність конфлікту інтересів, складену в довільній формі;

доводить протокол та висновок-пропозицію Комісії до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії;

за результатами засідання готує висновок-пропозицію;

бере участь у засіданнях Комісії без права голосу.

9. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, яка уповноважена головою Комісії.

10. До складу Комісії можуть входити особи, які мають:

вищу освіту у сфері культури та мистецтва, здобутки у сфері культури, досвід участі в культурних форумах;

досвід роботи не менше 5 років у сфері культури та мистецтва включно з досвідом участі в культурно-мистецьких проектах;

досвід роботи не менше 5 років в експертних комісіях, радах, робочих групах, журі, дослідницьких групах тощо.

Робота Комісії здійснюється на громадських засадах.

11. Кандидатури до складу Комісії можуть призначатися Мінкультури самостійно або шляхом самовисування осіб, які подають відповідні заявки після оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури та оголошення у засобах масової інформації.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінкультури.

II. Порядок роботи

1. Формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться головою Комісії не рідше ніж один раз на рік.

Засідання Комісії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Комісії визначає голова Комісії.

2. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Якщо член Комісії опиняється в ситуації, яка має або може бути сприйнята як така, що має ознаки конфлікту інтересів, він має надати інформацію про конфлікт інтересів голові Комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорення відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Комісією, таке рішення скасовується головою Комісії та призначається повторне засідання Комісії.

Повторне рішення Комісії є остаточним.

Щороку члени Експертної комісії підписують заяву щодо відсутності конфлікту інтересів, складену в довільній формі.

4. Рішення Комісії оформляється висновком-пропозицією у двох примірниках, який підписується усіма присутніми на засіданні та затверджується головою.

5. Протокол засідання Комісії підписується секретарем і головою Комісії.

6. Висновок-пропозиція Комісії має рекомендаційний характер і виноситься на розгляд та прийняття відповідного рішення Мінкультури.

Мінкультури інформує Комісію про результати розгляду висновку-пропозиції, у тому числі надає пояснення щодо причин неврахування (відхилення) висновку-пропозиції.

7. На здобуття стипендій може бути висунуто діячів культури і мистецтва за особистий вагомий вклад у розвиток культури і мистецтва, багаторічне сумлінне виконання професійних обов'язків, високий професіоналізм.

8. На здобуття стипендій подаються такі документи:

клопотання про призначення стипендії;

інформація про творчі досягнення кандидата, який висувається на здобуття стипендії;

витяг з протоколу засідання колегії (правління, секретаріату, ради) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, президій галузевих академій наук, закладів культури, вчених, педагогічних і художніх рад, творчих спілок та інших громадських організацій;

копія першої сторінки паспорта;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган Державної фіскальної служби України і мають відмітку у паспорті).

Документи та пропозиції щодо кандидатур на отримання стипендій, подані без дотримання вимог, зазначених у цьому пункті, на засіданні Комісії не розглядаються.

9. Матеріально-технічне забезпечення засідань Комісії здійснюється Мінкультури.

10. Оприлюднення інформації про роботу Комісії здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

 

Директор Департаменту
мистецтв та навчальних закладів

П. М. Білаш

Опрос