Идет загрузка документа (55 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового договора на распределение природного газа

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Постановление, Договор от 22.01.2015 № 33
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

22.01.2015

м. Київ

N 33

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2015 р. за N 171/26616

Про затвердження Типового договору на розподіл природного газу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 травня 2015 року N 1559

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30 вересня 2015 року N 2498)

Відповідно до пункту 15 частини третьої статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Типовий договір на розподіл природного газу, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, привести свої договірні відносини у відповідність до вимог Типового договору на розподіл природного газу у двомісячний строк з дати набрання чинності цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
на розподіл природного газу

N ____________

________________________
               (місце укладення)

                                            _________________
                                                             (дата)

___________________________________________________________________________________,
                                           (найменування суб'єкта господарювання, що здійснює розподіл газу)

що здійснює діяльність на підставі ліцензії ________________________________________________

(далі - Газорозподільне підприємство), в особі _____________________________________________,
                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________________________,
                                                                           (довіреність або установчі документи Газорозподільного підприємства)

з однієї сторони, та ____________________________________________________ (далі - Замовник),
                    (найменування постачальника, найменування та організаційно-правова форма споживача -
                          для юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи - підприємця)

в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який діє на підставі _____________________________________________________, з другої сторони
                                                                 (довіреність або установчі документи Замовника)

(далі - Сторони), уклали цей Договір на розподіл природного газу (далі - Договір) на наведених нижче умовах.

При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, Сторони зобов'язуються керуватися Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" та Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 вересня 2012 року N 1181, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за N 1715/22027 (далі - Правила користування).

I. Терміни та визначення

У Договорі терміни мають такі значення:

Замовник (юридична особа, фізична особа - підприємець) - суб'єкт ринку природного газу, який на підставі Договору замовляє в Газорозподільного підприємства надання послуг з транспортування природного газу газорозподільними мережами (далі - ГРМ) до межі балансової належності об'єктів Замовника або його споживачів;

об'єкт - технологічний комплекс, що складається з внутрішньопромислових газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що належать Замовникові або його споживачу на правах власності чи користування;

споживач Замовника - юридична особа, фізична особа (населення) або фізична особа - підприємець, яка уклала з постачальником природного газу договір на постачання природного газу та/або договір на постачання природного газу за регульованим тарифом та/або договір про надання населенню послуг з газопостачання (далі - договір на постачання газу).

Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".

II. Предмет Договору

2.1. За Договором Газорозподільне підприємство зобов'язується надати Замовнику послугу з транспортування природного газу газорозподільними мережами до межі балансової належності об'єктів Замовника або його споживачів (далі - пункт призначення) відповідно до актів розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін.

Пункти призначення з переліком комерційних вузлів обліку природного газу (далі - комерційні вузли обліку) та газоспоживаючого обладнання визначаються Сторонами в додатку 1 до Договору.

2.2. Замовник зобов'язується сплатити Газорозподільному підприємству вартість послуги з транспортування природного газу ГРМ у розмірі, строки та порядку, що передбачені умовами Договору.

III. Порядок обліку природного газу та його якість

3.1. За розрахункову одиницю протранспортованого природного газу приймається один кубічний метр (куб. м) газу, приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

3.2. Облік обсягів природного газу, що транспортується на умовах Договору, здійснюється згідно з Правилами користування та Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року N 618, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 січня 2006 року за N 67/11941, та для споживачів-населення за Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року N 2246 (далі - Правила надання населенню послуг з газопостачання).

3.3. Обсяг протранспортованого природного газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті Замовником, визначається в пунктах призначення за допомогою комерційних вузлів обліку, визначених у додатку 1 до Договору.

Обсяг протранспортованого природного газу за розрахунковий період для споживачів постачальника за регульованим тарифом визначається відповідно до договорів на постачання газу, укладених між Замовником, відповідним споживачем та Газорозподільним підприємством.

У разі розташування комерційного вузла обліку до пункту призначення витрати і втрати природного газу, які виникають від місця встановлення комерційного вузла обліку до пункту призначення, віднімаються від обсягу протранспортованого природного газу, визначеного за допомогою комерційного вузла обліку.

У разі розташування комерційного вузла обліку після пункту призначення витрати і втрати природного газу, які виникають від пункту призначення до місця встановлення комерційного вузла обліку, додаються до обсягу протранспортованого газу, визначеного за допомогою комерційного вузла обліку.

Розрахунки втрат і витрат природного газу в газорозподільній мережі проводяться відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за N 570/7891, та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 травня 2003 року N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09 липня 2003 року за N 571/7892, та оформлюються згідно з додатком 2 до Договору.

3.4. За підсумками розрахункового періоду Замовник по власному об'єкту та/або споживач Замовника (крім споживачів постачальника за регульованим тарифом, що є Замовником) протягом двох робочих днів погоджує з Газорозподільним підприємством акт про фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, який є підставою для оформлення акта наданих послуг з транспортування природного газу ГРМ (далі - акт наданих послуг), що підписується Газорозподільним підприємством та Замовником.

Газорозподільне підприємство формує акт про фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період по споживачах постачальника за регульованим тарифом, що є Замовником, та у зазначений строк передає його на погодження Замовникові.

За наявності розбіжностей у частині визначення обсягу протранспортованого газу вони підлягають урегулюванню відповідно до умов Договору або в судовому порядку. До вирішення цього питання обсяг протранспортованого газу встановлюється відповідно до даних Газорозподільного підприємства.

3.5. Якість природного газу, який передається Газорозподільним підприємством Замовнику або його споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначаються за методами, передбаченими державними стандартами та іншими нормативними документами з цих питань.

Чисельні значення фізико-хімічних показників природного газу, які заносяться до баз даних обчислювачів та/або коректорів, Газорозподільне підприємство доводить Замовникові або його споживачеві (крім населення) з періодичністю, що забезпечує необхідну точність вимірювань, але не рідше ніж один раз на десять днів.

IV. Обсяги та умови транспортування природного газу ГРМ

4.1. Договірні (планові) обсяги транспортування природного газу Замовника ГРМ на розрахунковий період визначаються в додатку 3 до Договору по кожному об'єкту Замовника та/або його споживачеві.

4.2. Підставами для транспортування природного газу ГРМ є:

4.2.1. Підтверджені в установленому порядку оператором Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор) місячні обсяги постачання природного газу, виділені для Замовника, та/або забезпечення його споживачів (далі - підтверджені обсяги).

4.2.2. Наявність договору на постачання природного газу або договору на закупівлю імпортованого природного газу у нерезидентів для використання як технологічної сировини без права реалізації такого газу відповідно до вимог законодавства.

4.3. Газорозподільне підприємство транспортує природний газ у загальному потоці газу від пунктів приймання-передачі газу в ГРМ до пунктів призначення в місячних обсягах, підтверджених Оператором.

4.4. Місячний обсяг транспортування природного газу ГРМ до пунктів призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу.

4.5. Розподіл підтвердженого обсягу природного газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, ураховуючи середньодобову норму (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого Оператором обсягу природного газу на кількість днів протягом цього місяця.

При перевитратах добової норми відбору природного газу без узгодження з Газорозподільним підприємством Газорозподільне підприємство має право в установленому порядку здійснити примусове обмеження транспортування природного газу до відновлення добової норми.

4.6. Послуги з транспортування природного газу ГРМ підтверджуються підписаним між Газорозподільним підприємством та Замовником актом наданих послуг, що оформлюється з урахуванням обсягу протранспортованого газу за розрахунковий період, визначеного відповідно до розділу III Договору.

4.7. Газорозподільне підприємство до п'ятого числа місяця, наступного за звітним, надсилає Замовникові два примірники оригіналу акта наданих послуг за звітний місяць, підписані уповноваженим представником Газорозподільного підприємства.

4.8. Замовник протягом двох днів з дня одержання акта наданих послуг зобов'язується повернути Газорозподільному підприємству один примірник оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником Замовника, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню в порядку, встановленому законодавством.

До вирішення спірних питань обсяг протранспортованого природного газу та сума для оплати наданих послуг з транспортування природного газу ГРМ установлюються відповідно до даних Газорозподільного підприємства.

4.9. Акти наданих послуг є підставою для остаточних розрахунків Замовника з Газорозподільним підприємством.

V. Тариф та порядок розрахунків

5.1. Розрахунки за послуги з транспортування природного газу ГРМ здійснюються за тарифом на транспортування природного газу розподільними трубопроводами за 1000 куб. м (далі - тариф), встановленим для Газорозподільного підприємства Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

5.2. Тариф, встановлений згідно з пунктом 5.1 цього розділу, є обов'язковим для Сторін з дати набрання ним чинності. Визначена на його основі вартість послуги з транспортування природного газу розподільними трубопроводами буде застосовуватись Сторонами при складенні актів наданих послуг та розрахунків за ці послуги згідно з умовами Договору.

5.3. Розрахунковий період за Договором становить один місяць з 9.00 години першого дня місяця до 9.00 години першого дня наступного місяця включно.

Місячна вартість послуг з транспортування природного газу ГРМ визначається як добуток тарифу на загальний обсяг протранспортованого природного газу, розрахованого на умовах, визначених у розділі IV Договору, та податку на додану вартість.

5.4. Загальна сума Договору складається з місячних сум вартості планових обсягів транспортування природного газу ГРМ Газорозподільним підприємством Замовнику.

5.5. Оплата вартості послуг з транспортування природного газу ГРМ здійснюється Замовником на умовах щомісячної/щодекадної (потрібне підкреслити) 100 % попередньої оплати договірного обсягу транспортування природного газу ГРМ не пізніше ніж за два робочих дні до початку періоду транспортування природного газу ГРМ на поточний рахунок Газорозподільного підприємства, крім оплати вартості послуг з транспортування обсягів природного газу ГРМ для потреб населення або суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), визначеного Сторонами в Договорі.

Розмір суми платежу попередньої оплати визначається Замовником як добуток тарифу на плановий обсяг природного газу по кожному об'єкту Замовника та/або його споживачу, заявленого на розрахунковий період. У разі відсутності інформації про тариф на розрахунковий період до дня здійснення попередньої оплати Замовник розраховує суму платежу за тарифом, що діяв у попередньому розрахунковому періоді.

Декадні обсяги транспортування природного газу ГРМ визначаються шляхом ділення місячного договірного обсягу транспортування природного газу ГРМ, визначеного в додатку 3 до Договору, на кількість декад періоду транспортування природного газу ГРМ, визначеного в додатку 3 до Договору. Тридцять перше число місяця відноситься до третьої декади місяця транспортування природного газу ГРМ. У лютому третя декада закінчується в останній день місяця.

У випадку, якщо Замовник є гарантованим постачальником та замовляє послугу з транспортування природного газу ГРМ для потреб населення або суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води), то Замовник здійснює оплату послуг з транспортування газу ГРМ в місяці, у якому здійснюється транспортування газу ГРМ, шляхом перерахування коштів на рахунок Газорозподільного підприємства в порядку, установленому алгоритмом розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, який затверджується в установленому законодавством порядку.

У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду Замовник здійснює оплату додатково заявлених обсягів транспортування природного газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу.

У випадку недоплати за фактично протранспортований природний газ ГРМ за розрахунковий період Замовник проводить остаточний розрахунок не пізніше ___ числа місяця, наступного за розрахунковим.

У разі переплати за фактично протранспортований природний газ сума переплати зараховується Газорозподільним підприємством у рахунок оплати послуг з транспортування газу ГРМ на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Замовника на його письмову вимогу в п'ятиденний строк з дня отримання такої вимоги.

5.6. Кошти, які перераховані на рахунок власника природного газу в частині оплати газорозподільним підприємством обсягів природного газу для потреб ВТВ (виробничо-технологічні витрати, нормовані втрати та власні потреби), відповідно до алгоритму розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання газопостачальних підприємств, вважаються оплатою Замовника (гарантованого постачальника) послуг з транспортування природного газу ГРМ.

(розділ V доповнено новим пунктом 5.6 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 14.05.2015 р. N 1559
,
 у зв'язку з цим пункти 5.6, 5.7 вважати відповідно пунктами 5.7, 5.8
)

5.7. Якщо Замовник (крім постачальника за регульованим тарифом, що є Замовником) замовляє послуги для власних споживачів, він надає Газорозподільному підприємству реєстр споживачів та обсяги транспортування газу, за які здійснена оплата.

5.8. У разі виникнення в Замовника заборгованості з оплати вартості послуг з транспортування природного газу ГРМ Сторони за взаємною згодою можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Газорозподільне підприємство має право грошові кошти, отримані від Замовника за послуги з транспортування природного газу ГРМ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Замовника відповідно до черговості її виникнення.

Укладення Сторонами та дотримання Замовником узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Замовника від виконання поточних зобов'язань за Договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів Газорозподільне підприємство має право у порядку, визначеному розділом VIII Договору, припинити або обмежити транспортування природного газу ГРМ на об'єкти Замовника або його споживачам до повного погашення заборгованості.

VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Газорозподільне підприємство зобов'язується:

6.1.1. Виконувати умови Договору.

6.1.2. Забезпечувати транспортування природного газу ГРМ до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором та погоджених Оператором, за умови дотримання дисципліни відбору природного газу та розрахунків Замовника за надані Газорозподільним підприємством послуги.

6.1.3. Розміщувати інформацію про тариф, встановлений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на своєму веб-сайті та в регіональних засобах масової інформації.

6.1.4. Складати та надавати на погодження Замовникові акт наданих послуг.

6.1.5. Дотримуватись встановлених законодавством вимог щодо повірки лічильників газу споживачів-населення постачальника за регульованим тарифом, що є Замовником.

6.1.6. Компенсувати Замовникові збитки, завдані внаслідок порушення Газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання.

6.1.7. Забезпечити за підсумками розрахункового періоду формування обсягу газу по споживачах постачальника за регульованим тарифом, що є Замовником, та не пізніше десятого числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, надавати зазначеному Замовникові персоніфіковані дані про фактичний обсяг спожитого (протранспортованого) газу по кожному споживачу цього Замовника. При цьому за окремим письмовим запитом Замовника по конкретному споживачу щодо уточнення даних або інформації (покази вузла обліку тощо) про обсяг споживання газу надати відповідну письмову відповідь протягом п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.2. Газорозподільне підприємство має право:

6.2.1. Отримувати від Замовника плату за надані послуги з транспортування природного газу ГРМ за тарифом відповідно до пункту 5.1 розділу V Договору.

6.2.2. Вільного доступу до газового обладнання та комерційних вузлів обліку на території об'єктів Замовника або його споживачів.

6.2.3. Обмежувати або припиняти транспортування природного газу на об'єкти Замовника або його споживачів згідно з умовами розділу VIII Договору відповідно до порядку, встановленого законодавством.

6.2.4. Перевіряти роботу комерційних вузлів обліку, установлених на об'єктах Замовника або його споживачів, у тому числі за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів, а також у разі виникнення спірних питань щодо технічних, у тому числі метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), вимагати їх позачергової повірки спеціально уповноваженим органом у сфері метрології.

6.3. Замовник зобов'язується:

6.3.1. Виконувати умови Договору.

6.3.2. Оплачувати Газорозподільному підприємству вартість послуг згідно з умовами Договору.

6.3.3. Не перешкоджати Газорозподільному підприємству в здійсненні заходів щодо вдосконалення обліку природного газу на території об'єктів Замовника або його споживачів для точності виміру обсягів протранспортованого природного газу, у тому числі впровадження автоматизованих систем дистанційного зчитування даних з комерційних вузлів обліку, установлення дублюючих вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих ЗВТ та/або перевірки метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів за рахунок Газорозподільного підприємства.

6.3.4. Якщо Замовник замовляє послугу з транспортування природного газу ГРМ на власні об'єкти, він зобов'язується:

забезпечити відповідність системи газопостачання проектній, виконавчій та технічній документації, збереження цієї документації, належний технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, а також протипожежні заходи у газовому господарстві Замовника;

забезпечити дотримання дисципліни відбору природного газу в пунктах призначення в обсягах та на умовах, визначених Договором;

забезпечити допуск уповноважених представників Газорозподільного підприємства за пред'явленням ними службового посвідчення на територію об'єктів Замовника для огляду комерційних вузлів обліку, газопроводів, газоспоживаючого устаткування, у тому числі:

для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із ЗВТ;

для контрольного огляду газових мереж від пункту призначення до точки встановлення комерційного вузла обліку, а також для виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному нормативно-правовими актами;

забезпечити збереження і цілісність комерційних вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від систем газопостачання, що знаходяться на території об'єктів Замовника. Негайно повідомляти Газорозподільному підприємству про недоліки в роботі ЗВТ (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб), що встановлені на його території;

самостійно обмежити (припинити) відбір природного газу у випадках:

порушення строків оплати за Договором;

відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Газорозподільним підприємством;

припинення або розірвання Договору;

вживати комплексних заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо у разі отримання повідомлення про обмеження (припинення) транспортування природного газу ГРМ згідно з умовами розділу VIII Договору.

6.3.5. Якщо Замовник замовляє послугу з транспортування природного газу ГРМ споживачам (крім населення), він зобов'язується:

самостійно контролювати дисципліну відбору обсягу природного газу, визначеного умовами договору на постачання газу, власними споживачами та при його перевитратах надавати Газорозподільному підприємству письмову заявку щодо обмеження (припинення) транспортування природного газу власним споживачам;

забезпечити дотримання власними споживачами вимог щодо:

дотримання дисципліни відбору природного газу в обсягах та на умовах, визначених Договором;

самостійного обмеження (припинення) відбору природного газу у разі перевитрати добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Газорозподільним підприємством, а також припинення або розірвання Договору.

6.4. Замовник має право:

6.4.1. На отримання природного газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених Договором, які підтверджені Оператором, крім випадків обмеження (припинення) транспортування природного газу ГРМ, відповідно до вимог Договору та законодавства.

6.4.2. На коригування планових обсягів природного газу в установленому порядку.

6.4.3. На отримання інформації щодо тарифу на транспортування природного газу розподільними трубопроводами, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників природного газу та величини його тиску в мережі.

VII. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

7.2. Відповідальність Замовника:

7.2.1. У разі порушення Замовником строків оплати, передбачених розділом V Договору, із Замовника стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

7.3. Відповідальність Газорозподільного підприємства:

7.3.1. У разі невиконання своїх зобов'язань щодо обсягів транспортування природного газу ГРМ Газорозподільне підприємство зобов'язане виплатити Замовникові суму в розмірі вартості недотранспортованого природного газу.

7.3.2. Газорозподільне підприємство несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Замовникові або третім особам унаслідок обмеження (припинення) надходження природного газу в пунктах призначення, здійснене з порушенням установленого законодавством порядку.

VIII. Порядок припинення (обмеження) та відновлення транспортування природного газу ГРМ

8.1. Газорозподільне підприємство припиняє або обмежує транспортування природного газу ГРМ на об'єкти Замовника або його споживачам з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) природного газу, у випадках:

непроведення розрахунків за надані послуги згідно з умовами Договору (крім споживачів гарантованого постачальника, що є Замовником);

письмової заявки Замовника з обґрунтуванням таких заходів;

несанкціонованого відбору природного газу або втручання у комерційні вузли обліку, визначені в додатку до Договору та/або в договорах на постачання, укладених з гарантованим постачальником, що є Замовником;

відсутності або недостатності для забезпечення об'єктів Замовника або його споживачів підтвердженого обсягу природного газу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Газорозподільним підприємством;

припинення або розірвання Договору;

визнання в установленому порядку аварійним стану системи газопостачання;

необґрунтованої відмови від підписання акта наданих послуг;

в інших випадках, не обумовлених Договором, але передбачених законодавством.

8.2. Пломбування та розпломбування газового обладнання на об'єктах Замовника або його споживачів, що пов'язані з припиненням (обмеженням), відновленням транспортування природного газу, виконуються Газорозподільним підприємством.

8.3. Відновлення газопостачання на об'єктах Замовника або його споживачів здійснюється Газорозподільним підприємством за письмовим зверненням про відновлення газопостачання після усунення порушень (за їх наявності) та відшкодування витрат на припинення та відновлення газопостачання.

У разі самовільного відновлення відбору природного газу Замовник або його споживач несе відповідальність в установленому законодавством порядку. Надалі припинення транспортування природного газу ГРМ здійснюється шляхом механічного (зварного) від'єднання газопроводу з наданням копії акта до відповідного органу внутрішніх справ.

8.4. У випадку запланованих капітальних ремонтів ГРМ (крім аварійних) Газорозподільне підприємство має повідомити Замовника та його споживача про припинення транспортування природного газу ГРМ не пізніше ніж за сім днів до дати припинення транспортування природного газу ГРМ.

8.5. Газорозподільне підприємство у п'ятиденний строк повідомляє газопостачальне підприємство про припинення (обмеження), відновлення Споживачеві газопостачання.

IX. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

9.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавства.

9.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.

9.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від сплати Газорозподільному підприємству за послуги, які були надані до їх виникнення.

X. Порядок вирішення спорів

Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

XI. Строк дії Договору та інші умови

11.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладається на строк до ____________.

Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.

При цьому Сторони повинні переоформити додаток до Договору, у якому визначити планові обсяги газу на продовжений строк.

Договір може бути розірвано і в інший строк за згодою Сторін у порядку, визначеному законодавством України.

11.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими особами обох Сторін.

Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять днів після настання таких змін.

11.3. Додатки до Договору:

_____________________________________________________________________________________
                                                                       (надається перелік додатків)
_________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________ є невід'ємними частинами Договору.

11.4. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Газорозподільного підприємства, другий - у Замовника.

11.5. Обов'язковість скріплення правочину печаткою (за наявності) може бути визначена за письмовою домовленістю Сторін.

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Газорозподільне підприємство:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
телефон: _________________________________
_________________________________________

___________________ /____________________
       (посада, підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ 20__ року

Замовник:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
телефон: _________________________________
_________________________________________

___________________ /____________________
       (посада, підпис)                           (ініціали, прізвище)

____________ 20__ року

 

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

Пункти призначення з переліком комерційних вузлів обліку природного газу та газоспоживаючого обладнання

N
 з/п

Найменування споживача (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичної особи - підприємця), місцезнаходження пункту призначення

Найменування газоспоживаючих приладів, установлених у споживача

Кількість газоспоживаючих приладів

Номінальні витрати газу на один газоспоживаючий прилад (м3/год)

Тип приладу обліку газу (заводський номер, дата випуску, клас точності)

Режим роботи споживача
(год/добу)

Витрата газу приладом за добу
3)

Режим роботи газового обладнання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Примітка. Крім споживачів постачальника за регульованим тарифом.

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на розподіл природного газу від ____________ N _________, укладеного між Газорозподільним підприємством та Замовником.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Газорозподільне підприємство:
_________________________________________

Замовник:
_________________________________________

 

Розрахунок втрат і витрат природного газу в мережі

1. Назва об'єкта: _______________________________________________________________________

2. Місцезнаходження об'єкта: ___________________________________________________________

3. Місце установки комерційного вузла обліку: ____________________________________________

4. Режим роботи: _____________________________________________________________________

5. Розрахунковий період (один місяць): __________________________________________________

Вихідні дані для розрахунку втрат:
 
 
 

Розрахунок:

 
 
 

Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на розподіл природного газу від ____________ N _______, укладеного між Газорозподільним підприємством та Замовником.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Газорозподільне підприємство:
_________________________________________

Замовник:
_________________________________________

 

Договірні (планові) обсяги транспортування природного газу
Замовника ГРМ на 20__ рік

1. Газорозподільне підприємство здійснює протягом 20__ року транспортування природного газу газорозподільними мережами в обсязі ____________ тис. куб. м, у тому числі за місяцями та кварталами:

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Січень

 

Квітень

 

Липень

 

Жовтень

 

Лютий

 

Травень

 

Серпень

 

Листопад

 

Березень

 

Червень

 

Вересень

 

Грудень

 

I кв.

 

II кв.

 

III кв.

 

IV кв.

 

Примітка. Крім населення, по якому зазначається загальний обсяг транспортування природного газу.

2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на розподіл природного газу від ____________ N _______, укладеного між Газорозподільним підприємством та Замовником.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Газорозподільне підприємство:
_________________________________________

Замовник:
_________________________________________

____________

Опрос