Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка внутрилабораторного контроля качества исследований при выявлении серологических маркеров ВИЧ методами иммуноферментного и иммунохемилюминесцентного анализов

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 14.01.2015 № 4
действует с 20.02.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2015

м. Київ

N 4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 січня 2015 р. за N 112/26557

Про затвердження Порядку внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізів

Відповідно до підпункту 4 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467, з метою удосконалення лабораторних досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізів;

2) Інструкцію щодо приготування та використання контрольних зразків для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, державній установі "Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України" (Н. Нізова) забезпечити дотримання цього наказу в діяльності підпорядкованих державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що здійснюють дослідження з виявлення серологічних маркерів вірусу імунодефіциту людини.

3. Департаменту медичної допомоги (С. Хотіна) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ю. Савка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

Голова Спільного представницького
органу репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок на національному рівні

Г. В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ПОРЯДОК
внутрішньолабораторного контролю якості досліджень при виявленні серологічних маркерів ВІЛ методами імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає перелік та послідовність процедур, що мають здійснюватись з метою виявлення, усунення та попередження випадкових або систематичних похибок при дослідженні біологічного матеріалу пацієнтів.

2. Цей Порядок передбачає здійснення низки заходів, постійне виконання яких гарантує отримання результатів високої точності.

Внутрішньолабораторний контроль якості здійснюється за такими напрямами:

контроль якості роботи персоналу;

контроль якості роботи обладнання;

контроль якості тест-систем / наборів реагентів;

контроль за дотриманням умов проведення досліджень.

3. У цьому Порядку наведені нижче терміни та скорочення вживаються в таких значеннях:

аліквота - певний, точно виміряний об'єм речовини, що є частиною цілого;

аналітична серія - сукупність вимірів величини, виконаних одночасно в однакових умовах;

відтворюваність вимірювань - близькість результатів вимірювань, виконаних у різних умовах (у різний час, у різних місцях, різними методами і засобами);

вимірювання - сукупність операцій, які дають змогу визначити значення величини;

випадкова похибка - складова похибки, що не прогнозовано змінюється в ряді вимірювань цієї самої величини;

вимірювана величина - фізична величина чи параметри її залежності, що підлягають вимірюванню;

внутрішньолабораторний контроль якості - перевірка результатів вимірювань кожної величини в кожній аналітичній серії з метою виявлення та усунення випадкових або систематичних похибок при дослідженні біологічного матеріалу;

внутрішньолабораторний контрольний зразок - зразок з відомою реакцією і класифікований тест-системою / набором реагентів як позитивний;

засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

збіжність результатів вимірювань (внутрішньосерійна відтворюваність) - близькість повторних результатів вимірювань однієї і тієї самої величини, виконаних в однакових визначених умовах;

зразок (об'єкт вимірювання) - матеріальний об'єкт, одна чи декілька властивостей якого підлягають вимірюванню;

коефіцієнт варіації - стандартне відхилення, виражене у відсотках від середнього значення;

коефіцієнт позитивності - співвідношення показника оптичної густини або оптичного сигналу до порогового (критичного) значення;

контрольний графік - графік з верхніми та нижніми контрольними межами, на який наносять значення статистичних параметрів серій або груп зразків;

коригувальна дія - дія, яку виконують для усунення причини виявленої невідповідності або іншої небажаної ситуації;

порогове (критичне) значення оптичної густини або величини оптичного сигналу - розрахунковий показник, відносно якого визначається негативний або позитивний результат дослідження;

стандартне відхилення - характеристика розсіяння результатів вимірювань однієї і тієї самої величини;

систематична похибка - складова похибки, що залишається сталою або прогнозовано змінюється у ряді вимірювань тієї самої величини;

ВКЗ - внутрішньолабораторний контрольний зразок;

ВЛКЯ - внутрішньолабораторний контроль якості досліджень;

ЗВТ - засіб вимірювальної техніки, який використовується при здійсненні внутрішньолабораторного контролю якості досліджень;

ІФА - імуноферментний аналіз;

ІХЛА - імунохемілюмінесцентний аналіз;

КП - коефіцієнт позитивності;

CV - коефіцієнт варіації;

SD - стандартне відхилення.

4. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров'я та їх структурні підрозділи, що здійснюють дослідження з виявлення серологічних маркерів ВІЛ, незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

5. Документація лабораторії щодо внутрішньолабораторного контролю якості досліджень є невід'ємною складовою настанови з якості відповідно до чинних нормативних документів.

II. Контроль якості роботи персоналу

1. Контроль якості роботи персоналу лабораторії здійснює безпосередньо завідувач лабораторією або призначена ним відповідальна особа (далі - відповідальна особа).

2. Контроль якості роботи персоналу, який виконує дослідження, здійснюється відповідальною особою шляхом здійснення щоденних та регулярних (не рідше 1 разу на місяць) перевірок результатів досліджень, проведених кожним працівником лабораторії.

3. Щоденна перевірка результатів дослідження є оцінкою правильності проведення дослідження відповідно до вимог інструкції з використання тест-систем / набору реагентів, виданої виробником, та аналізу контрольних графіків.

4. Регулярна перевірка результатів дослідження - оцінка відтворюваності результатів досліджень ВКЗ за CV шляхом здійснення аналізу контрольних графіків. При цьому CV не повинно перевищувати 15 %.

5. При виявленні відхилення CV за межі встановлених норм здійснюють аналіз причин похибок згідно з можливими причинами похибок за правилами Вестгарда, наведених у додатку 1 до цього Порядку, і розробляють заходи, спрямовані на усунення та попередження такої похибки у подальшому, про що робиться запис у журналі регулярних перевірок відтворюваності результатів досліджень (додаток 2).

III. Контроль якості роботи обладнання

1. ЗВТ повинні бути зареєстровані в Україні в установленому законодавством порядку, мати технічний паспорт і настанову з експлуатації.

2. ЗВТ підлягають метрологічному контролю в установленому законодавством порядку.

3. Використання ЗВТ та їх профілактичне обслуговування здійснюють з дотриманням вимог, викладених в настанові з експлуатації.

4. Підприємство, установа, організація, на балансі яких перебувають ЗВТ, здійснюють заходи щодо організації їх технічного/сервісного обслуговування.

5. На кожну одиницю ЗВТ заповнюється форма технічного супроводу засобу вимірювальної техніки (додаток 3), яка зберігається на робочому місці, де використовується ЗВТ.

6. Завідувач лабораторії є відповідальним за забезпечення навчання працівників роботі з ЗВТ та здійснення необхідних поточних процедур з їх обслуговування.

7. Завідувач лабораторії призначає особу, відповідальну за технічний стан ЗВТ.

IV. Контроль якості тест-систем / наборів реагентів

Контроль якості використання тест-систем / наборів реагентів здійснюється відповідно до вимог розділу VI Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 319/19057.

V. Контроль за дотриманням умов проведення досліджень

Контроль за дотриманням умов проведення досліджень включає:

контроль за дотриманням умов експлуатації та комплектності ЗВТ, при якому автоматичні дозатори (далі - дозатори), що застосовуються при проведенні дослідження, повинні відповідати діапазону необхідних об'ємів реагентів та зразків сироваток, що застосовуються при проведенні цього дослідження. Дозатори зберігаються у вертикальному положенні в спеціальних підставках для дозаторів. Дослідження здійснюють лише накінцівниками одноразового використання. Повторне їх використання не допускається. Комплект дозаторів для проведення досліджень методом ІФА має складатися з відповідної кількості одиниць ЗВТ, що використовуються для внесення: зразків сироваток, позитивних контролів, негативних контролів, буферних розчинів, розчинів кон'югату, розчину субстрату, стоп-реагенту. Дозатори повинні бути підписані відповідно до тієї операції, для якої вони використовуються.

Промивачі планшетів (вошери), що застосовуються при проведенні дослідження для промивання планшетів, повинні забезпечувати повноту заповнення всіх лунок однаковою кількістю промиваючого розчину, повноту аспірації (відбору) промиваючого розчину. Контролюють об'єм буферу в ємності для промиваючого розчину та рівень рідини в ємності для зливу відходів. Обслуговування вошера здійснюють щодня після закінчення роботи, для чого систему промивають дистильованою водою, підігрітою до плюс 28 - 30° C, об'ємом не менше ніж 500 мл, щомісяця систему промивають розчином 30° етилового спирту, про що робиться відповідний запис у формі первинної облікової документації N 498-11/0 "Журнал реєстрації проведення профілактичної обробки вошера", затвердженій наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 грудня 2010 року N 1141, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за N 319/19057.

Спектрофотометри та автоматичні хемілюмінесцентні аналізатори мають бути розташовані в тіньовій сухій частині приміщення. Заборонено розташовувати прилад безпосередньо під прямими сонячними променями. Оптичні частини приладу повинні утримуватись в чистоті, слід уникати їх забруднення краплинами розчинів та пилом;

контроль кліматичних умов проведення досліджень (проведення досліджень дозволяється при температурі приміщення 18 - 25° C та досягненні компонентами тест-систем / наборів реагентів та зразків (сироватки або плазми крові, контрольних зразків) температури, яка визначена інструкцією виробника тест-систем / набору реагентів).

VI. Вибір контрольного зразка для ВЛКЯ

1. Для ВЛКЯ застосовують ВКЗ, виготовлені виробничим способом.

2. Допускається в якості допоміжного засобу застосовувати ВКЗ, виготовлені безпосередньо в лабораторії з архівних зразків сироваток крові.

3. Для кожного найменування тест-систем / набору реагентів використовують відповідний ВКЗ.

4. ВКЗ повинні досліджуватися аналогічно зразкам сироваток/плазми крові пацієнтів.

5. ВКЗ досліджують методом ІФА/ІХЛА в кожній аналітичній серії. Кількість ВКЗ, що закуповуються або готуються у лабораторії, повинна бути достатньою для проведення ВЛКЯ протягом не менше ніж 6 місяців.

6. Для кожного ВКЗ повинні бути визначені КП при його дослідженні на тест-системі / наборі реагентів кожного найменування. Для ВЛКЯ використовують ВКЗ з КП від 2,0 до 4,0.

7. ВКЗ мають бути стабільними протягом усього терміну застосування, тобто при кожному повторному дослідженні CV КП цього зразка не повинен перевищувати 15 %.

8. Підготовку ВКЗ, виготовленого виробничим способом, для дослідження та його використання здійснюють відповідно до інструкції щодо його застосування.

9. Технологія приготування ВКЗ безпосередньо в лабораторії визначається відповідно до Інструкції щодо приготування та використання контрольних зразків для внутрішньолабораторного контролю якості досліджень, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 січня 2015 року N 4.

10. Використання для ВЛКЯ позитивних та негативних ВКЗ, що входять до складу тест-систем / набору реагентів, не допускається.

VII. Порядок проведення ВЛКЯ

1. ВКЗ використовується для оцінки збіжності та відтворюваності результатів вимірювань. Оцінку здійснюють на підставі розрахунку таких параметрів:

середнє значення КП;

стандартне відхилення (SD);

коефіцієнт варіації (CV).

На підставі отриманих даних кожний фахівець, залучений до проведення вимірювань, будує контрольні графіки.

2. Процедура проведення ВЛКЯ включає три послідовні стадії:

оцінка збіжності результатів вимірювань (далі - стадія 1);

оцінка відтворюваності результатів вимірювань, побудова контрольних графіків (далі - стадія 2);

проведення ВЛКЯ у кожній аналітичній серії (далі - стадія 3).

3. Стадія 1 проводиться з метою перевірки відповідності збіжності результатів вимірювань встановленим критеріям. Для цього одноразово здійснюють 10 вимірювань одного ВКЗ в одній аналітичній серії. Отримані дані вносяться в таблицю оцінки збіжності результатів вимірювань згідно з додатком 4 до цього Порядку.

При відповідності збіжності результатів вимірювань встановленим нормам (CV10 не більше 12 %) переходять до стадії 2. Якщо CV10 перевищує 12 %, необхідно відшукати можливі причини похибок за правилами Вестгарда (додаток 1) і провести роботу щодо їх усунення.

4. Стадія 2, яка включає оцінку відтворюваності результатів вимірювань, побудову контрольних графіків і складається з трьох етапів, під час яких необхідно дати попередню та остаточну оцінку відповідності значень коефіцієнта варіації (CVвідтв), а саме:

1) етап 1 проводиться для попередньої оцінки значень коефіцієнта варіації (CV10). Для цього працівники лабораторії послідовно проводять аналіз ВКЗ протягом 10 робочих днів в 10 аналітичних серіях в умовах, максимально наближених до реальних (різні дні тижня, години доби, різні співробітники). Результати вимірювань зазначаються в таблиці оцінки відтворюваності результатів вимірювань згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Якщо значення коефіцієнта варіації CV10 не перевищує 24 %, переходять до етапу 2; якщо значення коефіцієнта варіації CV10 перевищує 24 %, повторюють етап 1;

2) етап 2 проводиться для остаточної оцінки значень коефіцієнта варіації CV20 (не більше 15 %). Для цього працівники лабораторії додатково проводять 10 досліджень ВКЗ в порядку, визначеному у підпункті 1 цього пункту. Результати вимірювань зазначаються в таблиці оцінки відтворюваності результатів вимірювань згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Якщо за результатами вимірювань отримані показники CV20 не перевищують 15 %, переходять до етапу 3;

3) етап 3 проводиться для підтвердження стабільності аналітичної системи за результатами досліджень ВКЗ в кожній аналітичній серії.

Для цього використовують розрахункові значення Xсер та SD КП ВКЗ і будують контрольні графіки, де вісь абсцис - це дати проведення досліджень, а вісь ординат - розрахункові значення КП ВКЗ (додаток 6).

Лінія, що проходить через середину вісі ординат, відповідає середній арифметичній величині КП (Xсер), нижче та вище від неї проводять лінії, що відповідають контрольним межам:

±1 SD - Xсер ± 1 (одне) стандартне відхилення;

±2 SD - Xсер ± 2 (два) стандартних відхилення;

±3 SD - Xсер ± 3 (три) стандартних відхилення.

На кожному графіку повинні бути вказані назва, номер серії, термін придатності тест-системи / набору реагентів, а також назва, номер серії та термін придатності ВКЗ, виготовлених виробничим способом, або номер та дата приготування ВКЗ, виготовленого в лабораторії.

Отримані контрольні графіки є основним інструментом ВЛКЯ усіх подальших досліджень. Для цього в кожній аналітичній серії працівник лабораторії, який залучений до здійснення вимірювань, проводить 1 вимір ВКЗ, результати КП ВКЗ наносить на контрольний графік та здійснює відповідний запис у журналі обліку результатів контрольних вимірювань згідно з додатком 7 до цього Порядку. Кожний працівник лабораторії, який безпосередньо виконує вимірювання, веде окремий журнал для кожного найменування тест-систем.

На підставі нанесення на графік чергової відмітки відносно розрахункових меж ±1SD, ±2SD, ±3SD та з урахуванням результатів попередніх аналітичних серій працівник робить висновки про наявність чи відсутність похибок під час вимірювань, характер похибок, можливість обліку результатів, необхідність коригувальних дій щодо усунення виявлених помилок.

У разі переходу на нову серію тест-систем / наборів реагентів досліджують ВКЗ в 20 аналітичних серіях з урахуванням вимог цього пункту. За отриманими 20 значеннями розраховують контрольні межі і будують новий контрольний графік. У період отримання даних 20 аналітичних серій можливо обчислення середнього значення КП ВКЗ з трьох перших отриманих значень, при цьому допускається використання значень SD з попереднього контрольного графіка для побудови тимчасових контрольних меж навколо нового середнього. Перехід до нових значень SD здійснюється після накопичення 20 нових значень КП ВКЗ.

5. Стадія 3 ВЛКЯ проводиться у кожній аналітичній серії.

Побудований контрольний графік використовують для здійснення ВЛКЯ.

ВЛКЯ проводиться з використанням тієї самої серії тест-системи / набору реагентів, на яких були проведені перші дві стадії.

Оцінку результатів ВЛКЯ проводять з використанням правил Вестгарда, що визначають характер похибок (випадкові чи систематичні) при проведенні досліджень (ураховуючи те, які саме правила Вестгарда (від A до F) були порушені), а саме:

A. 12S - якщо хоча б одне з двох значень виходить за межі Xсер ± 2SD, то перевіряється послідовно наявність усіх умов, наведених нижче (від B до F).

Ця похибка є випадковою і розцінюється як попередження у випадку, якщо вона зустрічається один раз протягом одного дня.

Дослідження визнається недійсним (тобто результати дослідження недостовірні) у разі наявності хоча б однієї з похибок, наведених нижче:

B. 13S - одне з двох значень виходить за межі Xсер ± 3SD. Ця похибка є випадковою;

C. 22S - обидва значення перевищують межу Xсер + 2SD або лежать нижче межі Xсер - 2SD. Ця похибка є систематичною. Необхідно перевірити точність вимірювань;

D. R4S - два значення розташовані по різні сторони Xсер ± 2SD. Ця похибка є випадковою. Необхідно перевірити відтворюваність вимірювань;

E. 41S - чотири останні значення перевищують Xсер + 1SD або лежать нижче за межу Xсер - 1SD. Ця похибка є систематичною;

F. 10X - десять останніх значень розташовані по одну сторону від лінії Xсер. Ця похибка є систематичною.

Випадкові похибки найчастіше виявляються за правилами 12S та R4S, систематичні похибки - правилами 22S, 41S та 10X, найгрубіші похибки - правилом 13S.

Величина випадкових похибок є критерієм відтворюваності лабораторних результатів. Систематичні похибки визначаються постійно діючими причинами, а їх величина характеризує правильність результатів аналізу.

У разі виявлення похибки працівником протягом робочого дня проводиться її аналіз і усуваються причини, що призвели до виникнення цієї похибки.

Всі коригувальні дії щодо усунення виявлених похибок зазначаються в журналі обліку результатів контрольних вимірювань згідно з додатком 7 до цього Порядку.

 

Директор
Департаменту медичної допомоги

С. Хотіна

 

Можливі причини похибок за правилами Вестгарда

Тип похибки

Перелік можливих причин похибок

1

2

Випадкові 13S, R4S, 12S

Недостатнє перемішування реагентів

Механічні домішки та пухирці повітря в розчинах

Недостатня промивка (випадкове зменшення числа промивок)

Контамінація реагентів при багаторазовому використанні накінцівників

Одноразово допущене скорочення (або збільшення) часу інкубації

Одноразово допущене зниження (або збільшення) температури інкубації

Одноразово допущене збільшення часу зберігання робочого розчину субстрату

Порушення стабільності енергоживлення

Використання реагентів з різних серій наборів реагентів (тест-систем)

Повторне внесення контрольного матеріалу

Випадкова помилка розрахунку ОГкрит(СО)

Випадкова зміна довжини хвилі спектрофотометра

Одноразово допущене порушення обробки лабораторного посуду

Випадкова неточність в роботі з автоматичним дозатором

Брак одного комплекту наборів реагентів (тест-систем) з однієї серії

Систематичні 41S, 10X, 22S

Використання некаліброваних дозаторів

Порушення термінів та температурних умов зберігання наборів реагентів (тест-систем) та окремих реагентів

Зміна якості води (зміна джерела)

Несправність в термоконтролюючому механізмі термостата для інкубації планшетів

Порушення роботи вошера (систематичне засмічення)

Систематичне зменшення числа промивок

Неправильне встановлення довжини хвилі спектрофотометра

Систематичне порушення обробки лабораторного посуду

Недостатні навички в роботі з автоматичними дозаторами (зміна оператора)

Брак всієї серії наборів реагентів (тест-систем)

 

Журнал
регулярних перевірок відтворюваності результатів досліджень

Дата перевірки
(число, місяць, рік)

П. І. Б. працівника, який здійснював вимірювання

Результат CV* відтворюваності, отриманий працівником
(допустиме значення CV не вище 15 %)

Оцінка роботи працівника (задовільна або незадовільна)

Тип похибки

Причина похибки

Коригувальні дії

Дата проведення коригувальних дій (число, місяць, рік)

Підпис завідувача лабораторії / особи, відповідальної за здійснення ВЛКЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* CV - Коефіцієнт варіації.

 

Форма технічного супроводу засобу вимірювальної техніки (далі - ЗВТ)

Таблиця 1

Назва ЗВТ, модель, виробник

Серійний номер

Інвентарний номер

Дата початку експлуатації
(число, місяць, рік)

Відділ, робоче місце (номер)

П. І. Б. особи, відповідальної за технічний стан ЗВТ

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Дата поточного обслуговування
(число, місяць, рік)

Здійснені заходи з поточного обслуговування ЗВТ

П. І. Б. особи, яка здійснювала обслуговування під час експлуатації

1

2

3

 

 

 

Таблиця 3

Дата проведення сервісного обслуговування / виникнення проблеми
(число, місяць, рік)

Дата виведення ЗВТ з експлуатації
(число, місяць, рік)

Причина виведення ЗВТ з експлуатації

Вжиті заходи щодо обслуговування / повернення ЗВТ до експлуатації

Дата повернення ЗВТ в експлуатацію
(число, місяць, рік)

П. І. Б. інженера з обслуговування в процесі експлуатації, підпис

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка збіжності результатів вимірювань

Порядковий номер виміру ВКЗ

ОГ*ВКЗ

ОГкрит**

КП
(ОГ ВКЗ / ОГкрит)

N 1

 

 

 

N 2

 

 

 

N 3

 

 

 

N 4

 

 

 

N 5

 

 

 

N 6

 

 

 

N 7

 

 

 

N 8

 

 

 

N 9

 

 

 

N 10

 

 

 

 

Статистична обробка отриманих результатів КП***

 

Xсер (середнє значення)

 

SD (стандартне відхилення)

 

CV10 = SD / Xсер ґ 100 (CVзбіж.)

 

Xсер + 3 SD

 

Xсер - 3 SD

 


____________
* ОГ - оптична густина (англ. - optical dencity (OD)).

** ОГкрит (англ. - Cut off (CO)) - порогове (критичне) значення оптичної густини або оптичного сигналу.

*** На основі отриманих 10 значень розраховується коефіцієнт варіації результатів вимірювань (CVзбіж.) за формулами

Xсер =  (еXi) / 10;

;

CVзбіж. = SD / Xсер ґ 100 %,

де Xi (X1, X2 ... X10) - отримані значення КП при кожному вимірі ВКЗ,

Xсер - середнє значення,

SD - стандартне відхилення,

CVзбіж. - коефіцієнт варіації результатів вимірювань.

Значення CVзбіж. не повинно перевищувати 12 % за результатами 10 вимірювань. Якщо CVзбіж. перевищує 12 %, слід відшукати причину грубих випадкових похибок і провести роботу з їх усунення, потім повторити стадію 1.

 

Оцінка відтворюваності результатів вимірювань

Номер за порядком виміру ВКЗ

ОГ* ВКЗ

ОГкрит**

КП
(ОГ ВКЗ / ОГкрит)

N 1

 

 

 

N 2

 

 

 

N 3

 

 

 

N 4

 

 

 

N 5

 

 

 

N 6

 

 

 

N 7

 

 

 

N 8

 

 

 

N 9

 

 

 

N 10

 

 

 

N 11

 

 

 

N 12

 

 

 

N 13

 

 

 

N 14

 

 

 

N 15

 

 

 

N 16

 

 

 

N 17

 

 

 

N 18

 

 

 

N 19

 

 

 

N 20

 

 

 

 

Статистична обробка отриманих результатів КП***

 

Xсер (середнє значення)

 

SD (стандартне відхилення)

 

CV20 = SD / Xсер ґ 100

 

Xсер - SD

 

Xсер + SD

 

Xсер - 2 SD

 

Xсер + 2 SD

 

Xсер - 3 SD

 

Xсер + 3 SD

 


____________
* ОГ - оптична густина (англ. - optical dencity (OD)).

** ОГкрит (англ. - Cut off (CO)) - порогове (критичне) значення оптичної густини або оптичного сигналу.

*** На основі отриманих результатів аналізу проводять обчислення X (співвідношення оптичної густини ВКЗ (ОГВКЗ) до оптичної густини відсікаючого рівня (ОГкрит) або S/CO), стандартного відхилення SD та коефіцієнта варіації (CV10) за такими формулами (етап 1):

Xсер = (еXi) / 10;

;

CV10 = SD / Xсер ґ 100 %,

де Xi (X1, X2 ... X10) - отримані значення КП при кожному вимірі ВКЗ,

Xсер - середнє значення,

SD - стандартне відхилення,

CV10 - коефіцієнт варіації результатів 10 вимірювань.

Надалі розраховують Xсер, SD та CV20 для всіх 20 вимірювань та повторно оцінюють показники CV за такими формулами (етап 2):

Xсер = (еXi) / 20;

;

CV20= SD / Xсер ґ 100 %,

де Xi (X1, X2 ... X20) - отримані значення КП при кожному вимірі ВКЗ,

Xсер - середнє значення,

SD - стандартне відхилення,

CV20 - коефіцієнт варіації результатів 20 вимірювань.

Якщо в рядку результатів, отриманих для ВКЗ, є значення, що перевищує ±3 SD, його відкидають. При цьому слід провести додаткові дослідження ВКЗ для отримання необхідної кількості значень для повторного розрахунку CV20.

 

Приклад контрольного графіка

Назва тест-системи / набору реагентів ____________________________________________________

Номер серії тест-системи / набору реагентів _______________________________________________

Термін придатності тест-системи / набору реагентів ________________________________________

Назва, номер серії та термін придатності ВКЗ, виготовлених виробничим способом, або номер та дата приготування ВКЗ, виготовленого в лабораторії
_____________________________________________________________________________________

  

 

Журнал обліку результатів контрольних вимірювань

Назва рідера/аналізатора,
серійний номер: ____________________

 

 

 

Назва тест-системи _________________,

серія N _________

Термін придатності (дд/мм/рр) ____________

Дата відкриття (дд/мм/рр) _____________

Назва ВКЗ ________________________,

серія N _________

Термін придатності (дд/мм/рр) ___________

 

Дата

ОГ*ВКЗ

ОГкрит**

КП

Порушене правило Вестгарда
(від A до F)

Коригувальні дії

П. І. Б. особи, яка здійснювала вимірювання

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* ОГ - оптична густина (англ. - optical dencity (OD)).

** ОГкрит (англ. - Cut off (CO)) - порогове (критичне) значення оптичної густини або оптичного сигналу.

____________

Опрос