Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении стандартов предоставления услуг социальной поддержки населению

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 05.01.2015 № 1
редакция действует с 23.09.2016

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.01.2015

м. Київ

N 1

Зареєстровано в Міністерстві України
23 січня 2015 р. за N 75/26520

Про затвердження стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 9 серпня 2016 року N 855

На виконання пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року N 591-р, та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 389 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Стандарт надання послуги з призначення та виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам.

2) Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність

(згідно з наказом Міністерства соціальної
 політики України від 09.08.2016 р. N 855)

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О. Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити моніторинг та контроль за дотриманням стандартів надання послуг соціальної підтримки населенню.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Всеукраїнської організації
інвалідів України
"Союз організацій інвалідів України"

В. В. Назаренко

 

СТАНДАРТ
надання послуги з призначення та виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам

I. Загальні положення

1. Цей Стандарт визначає механізм призначення і виплати одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам (далі - допомога) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 158 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам" (зі змінами).

2. Адміністративний орган, що надає послугу, - Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім мм. Києва та Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

3. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті.

II. Перелік категорій отримувачів послуги

Отримувачами послуги є інваліди, діти-інваліди та непрацюючі малозабезпечені особи, розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги яких відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" і "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (далі - отримувачі). Допомога їм надається у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), стихійного лиха та інших особливих обставин.

III. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги

1. Для призначення допомоги отримувачі або їх законні представники подають заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 16 липня 2012 року N 438 "Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2012 року за N 1337/21649, уповноваженому органу за місцем проживання.

2. Непрацюючі малозабезпечені особи до заяви додають копії:

паспорта;

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги;

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (крім дітей-інвалідів).

3. Інваліди та діти-інваліди або один з батьків, опікун чи піклувальник (законний представник) до заяви додають копії:

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини-інваліда (у разі потреби - копії паспорта законного представника та документа, що підтверджує його повноваження);

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (крім дітей-інвалідів);

висновку медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності.

4. Уповноважений орган, до якого надійшла заява про надання допомоги, використовує інформацію про розмір пенсії та державної соціальної допомоги, що виплачується отримувачам, які звернулися самостійно або через законних представників за наданням допомоги, з урахуванням даних автоматизованої системи обробки документів з призначення та виплати пенсій, центрального сховища баз даних Міністерства соціальної політики України або даних, які наведені у довідках, виданих органами, що виплачують таким особам пенсії та/або державну соціальну допомогу.

IV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

1. Для призначення допомоги отримувачі або їх законні представники звертаються до уповноважених органів.

2. Час подання запиту на одержання послуги - згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу.

3. Черговість подання запиту на одержання послуги - у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу.

V. Послідовність дій отримувача та уповноваженого органу

1. Отримувачі або їх законні представники подають заяву та документи, визначені у розділі III цього Стандарту, в порядку, встановленому розділом IV цього Стандарту.

2. Прийом документів здійснює спеціаліст уповноваженого органу.

3. Спеціаліст уповноваженого органу проводить співбесіду із заявником та приймає від нього заяву і необхідні документи, заяву реєструє в журналі реєстрації заяв.

4. Спеціаліст уповноваженого органу під час прийому документів перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення допомоги.

5. У випадку, коли подано не всі необхідні документи, спеціаліст уповноваженого органу надає роз'яснення, які документи повинні бути додані до заяви.

6. Після перевірки документів формується справа отримувача та приймається рішення щодо надання або відмови у наданні допомоги створеною у відповідному уповноваженому органі комісією та оформляється протокол, що затверджується Мінсоцполітики.

7. Виплата допомоги здійснюється за видатковими касовими ордерами шляхом отримання коштів у касі Міністерства соціальної політики України, поштового переказу або перерахування коштів на особисті банківські рахунки отримувачів.

8. Допомога призначається і виплачується уповноваженим органом.

9. Уповноважені органи вносять дані про виплату допомоги або рішення про відмову у її виплаті до централізованого банку даних з проблем інвалідності.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів уповноваженим органом відбувається протягом 30 календарних днів з дня подання заяви отримувачем або його законним представником.

VII. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні послуги

1. Подання документів до заяви не в повному обсязі.

2. Розмір пенсії та/або державної соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" і "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" у місяці, що передує місяцю звернення, перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

3. Зняття інвалідності.

4. Смерть отримувача.

VIII. Опис результату, який повинен одержати отримувач

Одержання матеріальної допомоги.

IX. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга надається безоплатно.

X. Вимоги до інформаційного забезпечення отримувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання послуги з призначення та виплати допомоги.

XI. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг щодо недотримання Стандарту

Подання, реєстрація і розгляд скарг щодо недотримання Стандарту здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

XII. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги отримувачу

Можливі недоліки у наданні послуги отримувачу виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом IV цього Стандарту.

XIII. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

1. Закон України про державний бюджет України на відповідний рік.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року N 158 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам" (зі змінами).

3. Наказ Міністерства соціальної політики від 16 липня 2012 року N 438 "Про затвердження форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2012 року за N 1337/21649.

 

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів

О. Полякова

 

СТАНДАРТ
надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

Стандарт втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства соціальної політики України
 від 9 серпня 2016 року N 855)

____________

Опрос