Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Лицензионным условиям осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) - деятельности по организации торговли на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 23.12.2014 № 1778
действует с 13.02.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.12.2014

м. Київ

N 1778

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 січня 2015 р. за N 64/26509

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 377 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 818, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 856/23388, що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О. Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

 

Зміни до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. У пункті 1 розділу I:

доповнити пункт після слів "Про адміністративні послуги" словами "Про торгово-промислові палати в Україні";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Термін "форс-мажорні обставини" вживається у значенні, визначеному Законом України "Про торгово-промислові палати в Україні.".

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 8 слова "За наявності в ліцензіата особи, яка займає посаду головного бухгалтера" замінити словами "Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата";

2) у пункті 14 слова "за умови отримання в установленому Комісією порядку Свідоцтва про" замінити словами "з дати".

3. У розділі III:

1) у пункті 9:

абзаци перший, другий замінити новим абзацом такого змісту:

"9. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни:".

У зв'язку з цим абзаци третій - двадцятий вважати відповідно абзацами другим - дев'ятнадцятим;

у підпункті 1 слово "зареєстровану" замінити словом "зареєстрованого";

підпункт 5 викласти в такій редакції:

"5) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;";

у підпункті 8 слова "з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії" виключити;

підпункти 11, 12 викласти в такій редакції:

"11) у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи і прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на дату прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в той самий строк;

12) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) (керівника структурного підрозділу або окремої посадової особи) та головного бухгалтера ліцензіата подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі призначення нових осіб, які виконують такі обов'язки;";

у підпункті 14 слова та цифру "та таблиці 6" виключити;

2) у пункті 10 абзаци перший, другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"10. Ліцензіат зобов'язаний повідомити Комісію про зміни у графіку роботи. Відповідне повідомлення здійснюється ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше наступного робочого дня після їх впровадження.

Ліцензіат повинен повідомити Комісію протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких обставин:

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

3) у пункті 11 слово "квітня" замінити словом "травня";

4) в абзаці першому пункту 12 слово "лютого" замінити словом "квітня";

5) у пункті 16 слова та цифри "відповідним рішенням Комісії, погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг" замінити словом "законодавством";

6) доповнити пункт 32 новим абзацом такого змісту:

"У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.".

4. Текст Ліцензійних умов після слів "печаткою ліцензіата", "печаткою фондової біржі" доповнити словами "(за наявності)".

 

Заступник директора департаменту

І. Барамія

Опрос