Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о клиринговой деятельности

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 25.11.2014 № 1576
действует с 13.02.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

25.11.2014

м. Київ

N 1576

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 січня 2015 р. за N 55/26500

Про затвердження Змін до Положення про клірингову діяльність

Відповідно до статті 3 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 191 - 197, статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", з метою удосконалення вимог до здійснення клірингової діяльності за договорами щодо цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про клірингову діяльність, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за N 562/23094, що додаються.

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова
Національного банку України

В. О. Гонтарева

 

 

Зміни до Положення про клірингову діяльність

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

абзац другий після слів "їх клієнтів" доповнити словами "і за договорами учасників клірингу - торговців цінними паперами, укладеними поза фондовою біржею, з особами, які не є професійними учасниками фондового ринку, - їх контрагентів (далі - контрагенти)";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"кліринговий субрахунок - субрахунок, який є складовою клірингового рахунку учасника клірингу та ведеться в системі обліку особи, що здійснює кліринг, відповідно до її внутрішніх документів для клієнта (клієнтів) та/або контрагента (контрагентів) учасника клірингу для обліку цією особою при здійсненні клірингу зобов'язань та/або прав цього клієнта (клієнтів) і контрагента (контрагентів) учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів;";

в абзаці шостому слова "та в інтересах його клієнтів" замінити словами "та/або в інтересах його клієнтів та контрагентів";

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"17. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються особі, що здійснює кліринг, та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі наявності відповідної(их) печатки (печаток).".

2. У розділі II:

1) у пункті 4 слова "кліринговий рахунок (рахунки)" замінити словами "клірингові рахунки та клірингові субрахунки (за необхідності)";

2) у пункті 5 абзац сьомий замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

"оригінал або належним чином завірену копію документа (у тому числі документа, створеного особою, яка має намір стати учасником клірингу, та підписаного особою, що відповідно до установчих документів має право діяти від імені цієї особи без довіреності, або її уповноваженою особою та засвідченого печаткою особи (за наявності), яка має намір стати учасником клірингу), що містить інформацію щодо:

депозитарної установи, в якій відкрито рахунок у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу (повне або скорочене найменування та код за ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах депозитарної установи у Центральному депозитарії або Національному банку України (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України", веде Національний банк України) (далі - депозитарій)), та депозитарного коду рахунку у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу, у цій депозитарній установі;

або депозитарного коду рахунку у цінних паперах особи, яка має намір стати учасником клірингу, у депозитарії, якщо цією особою є емітент;

або депозитарного коду рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента, який має намір стати учасником клірингу, відкритого в депозитарії.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - тринадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

3) у пункті 7:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"7. Особа, що здійснює кліринг, яка взяла на облік учасника клірингу, може здійснювати колективний або відокремлений облік клієнтів і контрагентів учасника клірингу. У випадку колективного обліку клієнтів і контрагентів учасника клірингу кліринговий субрахунок ведеться для загального обліку зобов'язань та/або прав клієнтів і контрагентів учасника клірингу з поставки та/або отримання цінних паперів (інших фінансових інструментів) та/або коштів. Колективний облік повинен здійснюватись особою, що здійснює кліринг (крім Центрального депозитарію), таким чином, щоб забезпечити можливість надання Центральному депозитарію або Національному банку України інформації за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів у розрізі клієнтів Центрального депозитарію або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів, прав на цінні папери. Особа, що здійснює кліринг, веде виключно відокремлений облік клієнтів учасника клірингу - емітентів.

У випадку відокремленого обліку клієнтів і контрагентів учасника клірингу особа, що здійснює кліринг, може взяти на облік клієнтів і контрагентів учасника клірингу на підставі інформації, наданої учасником клірингу, яка, зокрема, повинна містити:";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"реквізити депозитарної установи або реквізити депозитарію, в якій (якому) відкрито рахунок у цінних паперах клієнта учасника клірингу, та депозитарного коду рахунку у цінних паперах клієнта учасника клірингу у депозитарії.";

абзац дев'ятий після слова "клієнтів" доповнити словами "і контрагентів";

4) у пункті 8:

абзац перший після слова "клієнтів" доповнити словами "і контрагентів";

абзац п'ятий після слова "клієнтів" доповнити словами "та/або контрагентів".

3. Абзац перший пункту 3 розділу III після слова "клієнтів" доповнити словами "і контрагентів".

4. У розділі IV:

1) доповнити розділ після пункту 2 новими пунктами 3, 4 такого змісту:

"3. Підставою для відмови особі, що здійснює кліринг, у допуску до клірингу зобов'язань за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовою біржею, є наявність на момент допуску обмежень на здійснення операцій з цінними паперами, що є предметом договору, накладених судовим рішенням, яке набрало законної сили, рішенням Комісії, розпорядженням або постановою уповноваженої особи Комісії, прийнятими відповідно до встановлених законодавством повноважень, інформація про які надана особі, що здійснює кліринг, у встановленому законодавством порядку.

4. Для забезпечення встановлення в системі депозитарного обліку обмежень на здійснення операцій з цінними паперами власника, заблокованими для забезпечення виконання зобов'язань за укладеними на фондовій біржі чи поза фондовою біржею правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, за наявності рішення суду щодо визнання прав власності на цінні папери за іншою особою та/або обмежень на проведення операцій з цінними паперами в інших випадках, встановлених законодавством, особа, що здійснює кліринг, забезпечує розблокування цінних паперів, щодо яких прийнято вищевказане рішення або існує обмеження, після отримання у порядку, встановленому документом, яким регламентується взаємодія між Центральним депозитарієм та особою, що здійснює кліринг, відповідної інформації від Центрального депозитарію протягом робочого дня її отримання, але не раніше завершення усіх розрахунків за договорами щодо цінних паперів.

Центральний депозитарій надає особі, що здійснює кліринг, одержану від депозитарної установи (у разі одержання) інформацію щодо отримання нею рішення суду або уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи про встановлення обмеження стосовно цінних паперів конкретного власника та/або інформацію про необхідність обмеження проведення операцій з цінними паперами певного власника в інших випадках, встановлених законодавством, які стосуються цінних паперів цього власника, заблокованих для забезпечення виконання зобов'язань за укладеними на фондовій біржі чи поза фондовою біржею правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", протягом робочого дня її отримання.".

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 5 - 7;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Зобов'язання за договорами щодо цінних паперів, стороною яких є центральний контрагент, допускаються до клірингу з моменту виникнення таких зобов'язань.

За договорами щодо цінних паперів, у яких центральний контрагент не є стороною, особа, що здійснює кліринг, може відповідно до закону набувати взаємні права та обов'язки сторін таких договорів та виконувати функції центрального контрагента у порядку, встановленому її внутрішніми документами.".

5. У розділі V:

1) абзац другий пункту 6 після слів "його клієнтів" доповнити словами "і контрагентів";

2) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"7. Клірингове забезпечення може бути індивідуальним та/або колективним, про що має бути зазначено у відповідному договорі.

Індивідуальним кліринговим забезпеченням є спосіб забезпечення виконання зобов'язань учасника клірингу, відповідно до якого задоволення вимог здійснюється за рахунок його майна, право розпорядження яким передано цим учасником клірингу особі, що здійснює кліринг, та є предметом його індивідуального клірингового забезпечення.

Колективним кліринговим забезпеченням є спосіб забезпечення виконання зобов'язань будь-якого з учасників клірингу та/або центрального контрагента, відповідно до якого задоволення вимог здійснюється за рахунок переданого ними майна для колективного клірингового забезпечення.

Предметом клірингового забезпечення можуть бути активи, передбачені частиною другою статті 194 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (далі - кошти та/або цінні папери). Цінні папери, які є предметом клірингового забезпечення, мають бути включені до біржових реєстрів фондових бірж. Перелік активів, що можуть бути предметом клірингового забезпечення, визначаються внутрішніми документами особи, що здійснює кліринг.

8. Задоволення вимог, що забезпечені індивідуальним/колективним кліринговим забезпеченням, у разі невиконання або неналежного виконання учасником клірингу своїх зобов'язань здійснюється особою, що здійснює кліринг, шляхом:

передачі цінних паперів та/або коштів, які є предметом клірингового забезпечення, кредитору в рахунок виконання вказаних зобов'язань за вартістю або в сумі, що визначені відповідно до внутрішніх документів особи, що здійснює кліринг;

продажу цінних паперів, які є предметом клірингового забезпечення, та переказу отриманих коштів кредитору в сумі, що визначена відповідно до внутрішніх документів особи, що здійснює кліринг;

придбання за рахунок коштів, які є предметом клірингового забезпечення, цінних паперів у кількості, що визначена відповідно до внутрішніх документів особи, що здійснює кліринг, та забезпечення переказу кредитору зазначених цінних паперів в порядку, визначеному законодавством.

9. Цінні папери та/або кошти, що складають індивідуальне клірингове забезпечення, належать учасникам клірингу та/або його клієнтам і контрагентам. Цінні папери, що використовуються особою, що здійснює кліринг, для індивідуального клірингового забезпечення, можуть обліковуватися на рахунках обраних власниками цих цінних паперів депозитарних установ у Центральному депозитарії із зазначенням відповідного режиму обтяження цих цінних паперів зобов'язаннями, а права на такі цінні папери - на рахунках у цінних паперах їх власників в обраних ними депозитарних установах із зазначенням відповідного режиму обтяження цих цінних паперів зобов'язаннями.

Колективне клірингове забезпечення формується особою, що здійснює кліринг, за рахунок внесків учасників клірингу шляхом передання вказаних внесків особі, що здійснює кліринг, для формування гарантійного фонду.

10. На майно, що є предметом клірингового забезпечення, не може бути звернуто стягнення за боргами особи, що здійснює кліринг.

11. Особа, що здійснює кліринг, самостійно приймає рішення щодо фондової біржі для продажу цінних паперів, які є предметом клірингового забезпечення, умов продажу, контрагентів за договорами тощо.

12. Учасником гарантійного фонду є учасник клірингу, який здійснив внесок до гарантійного фонду.

Учасники гарантійного фонду несуть ризик збитків, пов'язаний із зміною ринкової вартості майна, що складає гарантійний фонд.

13. Внесення майна та/або коштів до гарантійного фонду здійснюється на підставі договору про надання клірингових послуг, укладеного між особою, що здійснює кліринг, та учасником клірингу, або відповідного додаткового договору до нього. Підставою для повного повернення учаснику клірингу його внеску до гарантійного фонду є припинення договору про надання клірингових послуг, укладеного з таким учасником клірингу. Договором про надання клірингових послуг або відповідним додатковим договором до нього може передбачатися часткове повернення внеску до гарантійного фонду.

14. Особа, що здійснює кліринг, самостійно та від свого імені реалізує всі права за цінними паперами, які внесені до гарантійного фонду.

Доходи, отримані за цінними паперами, які складають гарантійний фонд, долучаються до майна та коштів, що складають гарантійний фонд, та можуть бути пропорційно розподілені між учасниками гарантійного фонду як додаткові внески або можуть виплачуватись учасникам гарантійного фонду у порядку та на умовах, визначених договором про надання клірингових послуг та внутрішніми документами особи, що здійснює кліринг.".

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос