Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсе научно-методических разработок и научно-информационных работ по архивоведению, документоведению, археографии

Минюст
Положение, Приказ от 12.01.2015 № 1/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2015

м. Київ

N 1/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 січня 2015 р. за N 29/26474

Про затвердження Положення про конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 26 липня 2019 року N 2267/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 3 червня 2022 року N 2211/5)

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та з метою заохочення творчої активності працівників у галузі архівознавства, археографії і документознавства

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету архівів України від 28 липня 2010 року N 101 "Про затвердження Положення про конкурс науково-методичних і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2010 року за N 676/17971.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

 

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
архівної служби України

Т. І. Баранова

 

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії

I. Загальні положення

1. Конкурс науково-методичних розробок і науково-інформаційних робіт з архівознавства, документознавства, археографії (далі - Конкурс) проводиться Укрдержархівом щороку з метою підвищення якості науково-методичної та науково-інформаційної діяльності архівних установ, удосконалення організації методичної роботи, приведення її у відповідність до сучасних вимог державної політики у сфері архівної справи та діловодства, створення необхідних умов для забезпечення архівних установ України науково-методичними матеріалами з фахових питань.

2. Основними завданнями Конкурсу є:

науково-методичне забезпечення діяльності архівних установ;

розвиток творчого потенціалу, заохочення творчої активності працівників галузі, задоволення їх потреб у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

створення банку матеріалів з науково-методичної та науково-інформаційної роботи;

пропагування нових методичних розробок і методів у сфері архівної справи та діловодства.

3. Учасниками Конкурсу є:

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства;

центральні державні архівні установи, галузеві державні архіви, Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва та Севастополя, архівні відділи районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, архівні відділи міських рад та інші архівні установи;

навчальні заклади, в яких викладаються архівознавство та документознавство;

державні наукові установи, які проводять профільні дослідження;

науково-дослідні установи, а також підприємства, установи та організації у сфері архівної справи і діловодства;

музеї та бібліотеки, в яких перебувають на постійному зберіганні документи Національного архівного фонду.

II. Вимоги до робіт, що подаються на Конкурс

1. На Конкурс приймаються науково-методичні розробки і науково-інформаційні роботи (далі - роботи) з архівознавства, документознавства, археографії, виконані в плановому або ініціативному порядку.

2. Подані на Конкурс роботи повинні мати високий рівень практичної значущості, нові методичні підходи та розробки, апробовані на практиці.

3. Роботи можуть бути подані у вигляді науково-методичних посібників, методичних рекомендацій, аналітичних оглядів, фотоальбомів, буклетів, каталогів і макетів документальних виставок, сценаріїв теле-, радіопередач, публікацій у наукових та науково-популярних виданнях.

4. Роботи можуть супроводжуватися ілюстративними матеріалами (малюнками, діаграмами, графіками, слайдами, діафільмами, кіно-, фото-, аудіо- та відеоматеріалами тощо).

5. Оцінювання робіт, представлених на Конкурс, здійснюється за такими критеріями:

практична значущість;

новизна, актуальність і перспективність;

інноваційність і дієвість;

відповідність провідним тенденціям розвитку архівної справи та діловодства.

6. Роботи для участі в Конкурсі подаються до 10 квітня у двох примірниках разом з такими матеріалами:

рішення колегіального чи науково-дорадчого органу установи, що є учасником Конкурсу, з обґрунтуванням висунення роботи на Конкурс, яке містить характеристику роботи, відомості про характер і масштаби її практичного впровадження;

короткі біографічні відомості про авторів, підписані ними та засвідчені керівником з проставлянням печатки установи, що є учасником Конкурсу.

Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

III. Організація та порядок проведення Конкурсу

1. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює структурний підрозділ Укрдержархіву, на який покладено виконання функцій організації та проведення конкурсів у галузі архівознавства, документознавства і археографії (далі - відділ).

2. Конкурс оголошується наказом Укрдержархіву не пізніше ніж за один місяць до його початку. Оголошення про початок Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.

(пункт 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 26.07.2019 р. N 2267/5)

3. Конкурс проводиться у три етапи.

Упродовж першого етапу (лютий - квітень) учасники, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої роботи та матеріали, зазначені в пункті 6 розділу II цього Положення, до відділу, який проводить аналіз поданих робіт та матеріалів на відповідність вимогам цього Положення і готує аналітичну довідку для розгляду на засіданні Нормативно-методичної комісії Укрдержархіву (далі - Комісія).

Роботи, які не відповідають вимогам, визначеним цим Положенням, членами Комісії не розглядаються.

На другому етапі (травень) проводяться попередній розгляд та рецензування поданих на Конкурс робіт членами Комісії. За потреби до рецензування можуть залучатися спеціалісти науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів відповідного профілю, які не пізніше ніж за два дні до засідання Комісії подають свої рецензії відділу.

На третьому етапі (червень) Комісія встановлює переможців Конкурсу шляхом обговорення робіт та голосування. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, оформлюється протоколом за підписами голови і секретаря Комісії.

Члени Комісії не можуть бути учасниками Конкурсу.

4. За підсумками Конкурсу видається наказ Укрдержархіву, яким відзначаються переможці.

5. Інформація щодо результатів Конкурсу та його переможців публікується у науково-практичному журналі "Архіви України" та на офіційному веб-порталі Укрдержархіву.

(пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 26.07.2019 р. N 2267/5)

6. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів. За окремим рішенням Комісії дипломами II та III ступенів одночасно може бути нагороджено не більше двох праць.

 

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади

Н. А. Козловська

Опрос