Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Типовому договору андеррайтинга

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.12.2014 № 1707
действует с 03.02.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014

м. Київ

N 1707

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2015 р. за N 16/26461

Про затвердження Змін до Типового договору андеррайтингу

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пункту 27 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 16, 17 та 32 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Типового договору андеррайтингу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 року N 1240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за N 1949/22261, що додаються.

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби
України з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

 

Зміни до Типового договору андеррайтингу

1. У розділі I:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Реквізити ідентифікації цінного папера:

вид/тип/різновид/найменування цінних паперів, серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів
_____________________________________________________________________________________;

найменування Емітента або особи, яка видала цінний папір, код за ЄДРПОУ - для Емітента - резидента, номер реєстрації** - для Емітента - нерезидента __________________________________;

номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті ___________________________;

форма існування цінного папера _________________________________________________________;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння _____________________________________________________________________________________;

інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера _____________.";

2) у пункті 1.6 слово "Сумарна" замінити словом "Загальна";

3) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"1.7. У разі оплати цінних паперів, які придбані першим власником, грошовими коштами зазначаються:

місце укладення договорів на придбання цінних паперів при андеррайтингу (на фондовій біржі / поза фондовою біржею) ___________________________________________________________________;

спосіб проведення розрахунків за договорами на придбання цінних паперів при андеррайтингу (з дотриманням / без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати") _____________________.

1.8. Підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана Емітенту.".

2. У розділі II:

1) у пункті 2.2 слова "(перший власник набуває право власності на цінні папери або інші фінансові інструменти відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні")" виключити;

2) в пункті 2.3:

в абзаці третьому слова "або інших фінансових інструментів їх першим власникам у разі розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів бездокументарної форми існування" виключити;

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом четвертим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Емітент надає повноваження керуючого рахунком у цінних паперах Емітента в Центральному депозитарії:
_____________________________________________________________________________________.
(зазначається Андеррайтер у разі надання Емітентом Андеррайтеру зазначених повноважень; склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та Емітента щодо управління рахунком Емітента у цінних паперах у Центральному депозитарії)";

3) у пункті 2.6:

у підпункті 2.6.1 слова "або інших фінансових інструментів" виключити;

підпункт 2.6.2 викласти в такій редакції:

"2.6.2. У разі прийняття рішення Емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, Емітент/Андеррайтер повертає першому власнику цінних паперів:

грошові кошти ________________________________________________________________________,
                                                                         (зазначаються порядок та умови повернення грошових коштів)
майно _______________________________________________________________________________
                                                                          (зазначаються форма, порядок та умови повернення майна)
протягом _____________________________________________________________________________.
                                    (зазначається строк повернення грошових коштів (майна) першому власнику цінних паперів)

Інші умови, які не суперечать вимогам законодавства: ______________________________________.".

3. У розділі IV:

пункт 4.3 після слів "печаткою Андеррайтера" доповнити словами "(за наявності)";

пункт 4.5 після слів "печаткою Емітента" доповнити словами "(за наявності)".

4. У розділі VI:

1) у пункті 6.2:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"установлювати за погодженням з Емітентом ціну продажу цінних паперів відповідно до умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);";

в абзаці сьомому знак "*" виключити;

в абзаці десятому слова "щодо обігу та обліку інших фінансових інструментів", "та інші фінансові інструменти" виключити;

2) абзац сьомий пункту 6.3 викласти в такій редакції:

"у разі прийняття рішення Емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом Емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, повернути грошові кошти (майно), що сплачені першими власниками, за цінні папери в строки та в порядку, визначені цим договором;".

5. У тексті Типового договору андеррайтингу слова "або іншого фінансового інструменту" у всіх відмінках та числах виключити.

 

Заступник директора департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

І. Барамія

Опрос