Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку и условиям выдачи лицензии на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), переоформления лицензии, выдачи дубликата и копии лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.12.2014 № 1705
действует с 06.02.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014

м. Київ

N 1705

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 січня 2015 р. за N 14/26459

Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 377 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 854/23386, що додаються.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О. Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О. О.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Національного банку України

В. О. Гонтарева

Т. в. о. Голови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

М. Поляков

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

 

 

Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, - юридична особа, яка на дату подання документів для отримання ліцензії згідно з цими Порядком та умовами не має чинної ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності на фондовому ринку;".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять першим;

доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом дванадцятим такого змісту:

"Опосередкована участь - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі власника заявника (ліцензіата) в такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника, та/або набуває права голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника за дорученням його власника (власників) (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати), та/або отримує на підставі договору про управління цінними паперами значний пакет акцій в управління, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність заявника (ліцензіата);".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять другим;

2) в абзаці третьому пункту 3 слова та цифри "Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року N 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за N 409/12283 (із змінами) (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку)" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку";

3) у пункті 4:

в абзацах шостому та восьмому слова "та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів" виключити;

абзаци десятий - чотирнадцятий виключити;

4) абзаци п'ятий - сьомий підпункту 4 пункту 6 виключити;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Діяльність з управління іпотечним покриттям може поєднуватися з іншими видами діяльності у випадках, передбачених законодавством щодо можливості поєднання окремих видів діяльності на ринках фінансових послуг.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів.

Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з банківською діяльністю та/або з діяльністю з торгівлі цінними паперами.

Поєднання видів депозитарної діяльності можливе за умови їх провадження окремими структурними підрозділами депозитарної установи.

Ліцензію на провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, може отримати лише депозитарна установа - банк.";

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Професійний учасник фондового ринку має право проваджувати цю діяльність на всій території України після видачі Комісією відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності (за винятком фондових бірж, осіб, які проводять клірингову діяльність та діяльність з управління іпотечним покриттям).

Після надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об'єднань, що зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.";

7) абзаци п'ятий - тринадцятий пункту 12 виключити.

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятим;

8) пункт 13 після слів "в результаті перетворення" доповнити словами "або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення відповідного виду професійної діяльності";

9) у пункті 14 слово "шість" замінити словом "сім";

10) у пункті 17 слова та цифри "відповідним рішенням Комісії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг" замінити словом "законодавством".

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання документів, оформлених згідно з додатками до цих Порядку та умов, довідок від органів державної влади, копій документів щодо ідентифікації заявника та власників заявника (крім іноземних юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі іноземців) не може перевищувати два місяці з дати підписання або складання. Строк подання документів щодо ідентифікації іноземних юридичних осіб - власників заявника не може перевищувати шість місяців з дати нотаріального засвідчення відповідних документів за місцем видачі.";

перше речення абзацу десятого після слів "фізичної особи - іноземця" доповнити словами ", які складені іноземною мовою";

2) у пункті 2:

доповнити підпункт 2 новим абзацом такого змісту:

"Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявника;";

в абзаці другому підпункту 3 слова "Подається заявником щодо" замінити словами "Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно";

підпункт 7 після слів "щодо фінансового стану заявника" доповнити словами "за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії";

в абзацах третьому та четвертому підпункту 12 слова "(у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу)" замінити словами "(або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу)";

у підпункті 14:

абзац перший після слова "(ліцензіатом)" доповнити словами "та юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власника з істотною участю у заявника";

абзац другий після слів "опосередкований контроль" доповнити словами ", а також щодо юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власників з істотною участю у заявника, які мають пряме володіння у заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль";

в абзаці першому підпункту 15 слова "яка відображає баланс та фінансові результати заявника" замінити словами "у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)";

підпункт 20 викласти в такій редакції:

"20) довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді головного бухгалтера або бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, коду за ЄДРПОУ юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (у разі наявності);";

підпункт 21 після слів "стану банку" доповнити словами "за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії";

в абзаці шістдесят восьмому після слів "(щодо власників)" доповнити словами "та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника";

у абзаці шістдесят дев'ятому цифру "2" виключити;

3) у пункті 3:

абзац другий після цифр "18" доповнити цифрами "20," та після слів "головного бухгалтера заявника (ліцензіата)" доповнити словами "(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)";

абзац четвертий після слів "та головного бухгалтера заявника (ліцензіата)" доповнити словами "(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)";

4) абзац третій підпункту 3 пункту 5, абзац сьомий підпункту 1 пункту 6, абзац четвертий пункту 7, абзац четвертий пункту 8 після слів "та головного бухгалтера заявника (ліцензіата)" доповнити словами "(особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)";

5) пункти 10 - 13 виключити.

3. У розділі III:

1) у главі 1:

у пункті 10:

слова та цифри "рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 січня 1999 року N 1 "Про визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 1999 року за N 25/3318 (далі - рішення ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1)" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку";

слова та цифри "Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року N 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 1998 року за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію осіб)," замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії";

у пункті 12 слово "андеррайтингу" виключити;

в абзаці другому пункту 15 слова "Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку";

у пункті 18:

абзац другий викласти в такій редакції:

"особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг;";

абзац четвертий після слів "не призвела до" доповнити словом "примусового" та після слів "анулювання сертифікатів тощо" доповнити словами ", якщо таке анулювання є результатом накладення санкції";

абзац п'ятий доповнити словами "за одне й те ж правопорушення";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"особа з'являлась на складання протоколу про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів (у разі його складання та відсутності об'єктивних підстав для неявки);";

абзац дев'ятий після слів "в установленому законодавством порядку" доповнити словами "(у разі якщо на дату набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством)";

у пункті 19:

в абзаці другому слова "прострочені зобов'язання щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів (щодо заявника та прямих власників істотної участі) та" виключити;

абзац третій після слів "не призвела до" доповнити словом "примусового" та після слів "фінансових послуг" доповнити словами ", якщо таке анулювання є результатом накладення санкції";

в абзаці другому пункту 20 слова "За наявності в торговця цінними паперами (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона" замінити словами "Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в торговця цінними паперами (крім банку),", слова "або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" виключити;

в абзаці третьому пункту 22 слова "прострочені зобов'язання щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів" виключити;

в абзаці другому пункту 25 слова "Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку";

пункт 27 після слів "за кожними видом діяльності" доповнити словами ", які заявник має намір провадити";

2) у главі 2:

пункт 6 після слів "крім акцій" доповнити словом "Центрального";

у пункті 7 слова та цифри "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку" та слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії";

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.";

3) у пункті 5 глави 3:

в абзаці першому слова та цифри "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку" та слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.";

4) у главі 4:

в абзаці першому пункту 5 слова та цифри "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку" та слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії";

абзац другий пункту 6 виключити;

в абзаці другому пункту 7 слова "Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку";

абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

"Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією.";

в абзаці третьому пункту 12 слова "Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку";

5) у пункті 3 глави 5 слова та цифри "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку", слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії", слово та цифру "пунктом 5" замінити словом та цифрами "пунктами 5 - 7";

6) у пункті 2 глави 6 слова та цифри "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку", слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії", слово та цифру "пунктом 5" замінити словом та цифрами "пунктами 6, 7";

7) глави 8 - 11 виключити.

4. У розділі IV:

1) у підпункті 2 пункту 1 слова "цими Порядком та умовами" замінити словами та цифрами "пунктом 1 розділу II цих Порядку та умов";

2) абзац перший пункту 2 після слів "із зазначенням" доповнити словами "вичерпного переліку".

5. Підпункт 2 пункту 12 розділу V доповнити словами "та/або документи оформлені з порушенням пункту 1 розділу II цих Порядку та умов".

6. У розділі VI:

1) пункт 4 після слів "що додаються до неї," доповнити словами "приймає рішення про переоформлення" та слова "рішення про переоформлення" замінити словами "такого рішення";

2) доповнити пункт 5 новим абзацом такого змісту:

"Письмове повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів).";

3) у підпункті 3 пункту 6 слова "цими Порядком та умовами" замінити словами та цифрами "пунктом 2 розділу IV цих Порядку та умов";

4) абзац перший пункту 7 після слів "із зазначенням" доповнити словами "вичерпного переліку".

7. У розділі VII:

1) пункт 4 після слів "що додаються до неї" доповнити словами "приймає рішення про видачу дубліката"; слова "рішення про видачу дубліката" замінити словами "такого рішення";

2) доповнити розділ новими пунктами такого змісту:

"6. Комісія повертає ліцензіату заяву про видачу дубліката та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених пунктом 1 розділу II цих Порядку та умов;

3) надано неповний перелік документів, передбачений цим розділом.

7. Про залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду ліцензіат повідомляється в письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих документів.".

8. У додатку 2:

1) після слів "Графік роботи заявника" доповнити додаток рядком такого змісту:

"Інформація про наявність/відсутність печатки _____________________________________________,";

2) доповнити додаток після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Із законодавством, що регулює правила провадження професійної діяльності на фондовому ринку за видами діяльності, на які заявляюсь, ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати протягом усього періоду здійснення такої діяльності.".

9. У додатку 4:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Прізвище (у тому числі дівоче - за наявності), ім'я, по батькові, посада та найменування юридичної особи, в якій ця особа займає посаду ______________________________________________________________________________________";

пункт 2 після слів "ким виданий" доповнити словами ", дата, місяць та рік народження, місце народження";

пункт 7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 8 - 16 вважати відповідно пунктами 7 - 15;

у пункті 7 слова "(науковий ступінь, професійна ліцензія, диплом, N, дата видачі, ким виданий)" виключити;

у пункті 10 слова "по якій" замінити словами "у відношенні якого примусово";

у пункті 13 слова "певною діяльністю" замінити словами "діяльністю на ринках фінансових послуг";

пункт 14 після слів "Ви на підписання протоколу" доповнити словами, ", якщо ні, то за яких об'єктивних підстав)";

2) абзац сьомий після слів "Підпис фізичної особи" доповнити словами ", керівника юридичної особи";

3) доповнити додаток новими абзацами такого змісту:

"Підпис керівника служби внутрішнього аудиту

____________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Підпис головного бухгалтера

____________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Засвідчую підпис керівника служби внутрішнього аудиту

____________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б. друкованими літерами
керівника юридичної особи)

Засвідчую підпис головного бухгалтера

____________
(підпис)

__________________________
(П. І. Б. друкованими літерами
керівника юридичної особи)
."

10. У додатку 6:

1) назву додатка 6 викласти в такій редакції:

"АНКЕТА щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом), та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення)";

2) пункт 8 після слів "за діяльністю юридичної особи" доповнити словами ", якщо така особа отримувала дозвіл (ліцензію) на провадження господарської діяльності в такому органі,";

3) пункт 9 після слів "юридичної особи" доповнити словами "у заявника (ліцензіата)";

4) пункт 10 після слів "юридичної особи" доповнити словами "протягом останніх двох років";

5) пункт 11 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "протягом останніх двох років";

6) пункт 12 після слів "та/або фінансової установи, якому" доповнити словами "за санкцією";

7) у пункті 13 слова "податковий борг (для прямих власників істотної участі) та" виключити.

11. У додатку 7:

1) колонки 8 та 12 виключити. У зв'язку з цим колонки 9 - 11 вважати відповідно колонками 8 - 10;

2) у абзаці першому:

після слова "зобов'язуюсь" слово "негайно" виключити;

друге речення викласти в такій редакції: "Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться.";

3) абзац другий викласти в такій редакції:

"Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).";

4) виноску "*" перед словами "членами наглядової ради" доповнити словами "головою та", після слова "членами" доповнити словами "виконавчого органу".

12. У додатку 8:

1) назву колонки 11 викласти в такій редакції:

"Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок колонок 8 - 10)";

2) в абзаці першому:

після слова "зобов'язуюсь" слово "негайно" виключити;

друге речення викласти в такій редакції: "Фізична особа, яка надала ці дані, повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших органів державної влади, та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних, що в ній містяться";

3) абзац другий викласти в такій редакції:

"Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату).".

13. У додатку 9:

1) у розділі I:

у пункті 1:

у таблиці 1:

назву після слів "Перелік власників та" доповнити словом "всіх";

назву колонки 2 після слів "власника заявника" доповнити словами "та всіх опосередкованих контролерів";

у назві колонки 6 слова "професійного учасника фондового ринку" замінити словом "заявника";

колонки 9 - 11 замінити колонкою 9:

"

Відсоток опосередкованої частки статутного капіталу заявника

9

".

У зв'язку з цим колонки 12 - 15 вважати відповідно колонками 10 - 13;

назву колонки 13 викласти в такій редакції:

"Загальний розмір впливу на заявника";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо у прямого власника з істотною участю у заявника є опосередкована частка (опосередковане володіння у будь-якому розмірі) у заявника, то така частка вказується у колонці 9.

У колонці 12 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 6 та 10.

У колонці 13 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 6, 9, 10.";

пункт 8 виключити;

2) у розділі II:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"II. Структура власності власників з істотною участю у заявника (ліцензіата)

1. Таблиця 1. Перелік власників з істотною участю у власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (далі - власник)

N
з/п

Повне найменування юридичної особи власника у заявника

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у власника заявника

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

Вид участі (спільно або одноосібно)

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу

Загальний відсоток у статутному капіталі власника заявника

Загальний вплив на заявника

відсотки статутного капіталу у заявника

відсотки статутного капіталу у власника заявника

розмір участі у грн у власника заявника

відсотки статутного капіталу у заявника

відсотки статутного капіталу у власника заявника

відсотки статутного капіталу у заявника

відсотки статутного капіталу у власника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У колонці 1 зазначається номер за порядком власника у заявника;

у колонці 2 зазначається власник, що має пряму або опосередковану істотну участь у заявника;

у колонці 3 зазначається інформація щодо власників з істотною участю у власника, який вказаний у колонці 2;

у колонках 4 - 6 зазначається інформація щодо осіб, які вказані у колонці 3;

у колонці 7 зазначається відсоток власника, що зазначений у колонці 3, якщо такий власник має пряму участь відносно заявника;

у колонках 8 та 9 зазначаються відсоток та розмір участі у грн щодо осіб, що зазначені у колонці 3, відносно осіб, що зазначені у колонці 2;

у колонці 10 зазначається відсоток участі особи, що зазначена у колонці 3, відносно заявника;

у колонці 11 зазначається відсоток участі особи, що зазначена у колонці 3, відносно власника, що зазначений у колонці 2;

у колонці 13 зазначається відсоток щодо набуття права голосу щодо осіб, зазначених у колонці 3, відносно осіб, зазначених у колонці 2;

у колонці 14 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 8, 11 та 13;

у колонці 15 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 7, 10 та 12.";

у пункті 2 слова "участю у власника" замінити словами "участю у прямого власника з істотною участю у заявника";

пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати відповідно пунктами 3 - 6;

у пункті 3 назву таблиці доповнити словами "у власника з істотною участю у заявника" та після колонки 1 доповнити колонкою 2 такого змісту:

"

Повне найменування юридичної особи - власника з істотною участю у заявника

2

".

У зв'язку з цим колонки 2 - 5 вважати відповідно колонками 3 - 6;

у пункті 4 назву таблиці доповнити словами "з істотною участю у заявника" та після колонки 1 доповнити колонкою 2 такого змісту:

"

Повне найменування юридичної особи - власника з істотною участю у заявника

2

".

У зв'язку з цим колонки 2 - 8 вважати відповідно колонками 3 - 9;

після таблиці доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Заповнюється щодо тих фізичних осіб, які через власників з істотною участю у заявника володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу заявника";

пункт 5 виключити.

У зв'язку із цим пункт 6 вважати пунктом 5.

14. У додатку 10:

1) назву колонки 2 викласти в такій редакції:

"Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи";

2) назву колонки 3 викласти в такій редакції:

"Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)";

колонки 5 та 6 виключити.

У зв'язку з цим колонки 7 - 10 вважати відповідно колонками 5 - 8.

15. У додатку 14:

назву додатка доповнити символом "*" та доповнити додаток виноскою такого змісту:

"____________
* Заповнюється щодо структурних підрозділів та/або окремих працівників, які здійснюють вид професійної діяльності, на який отримується ліцензія.".

16. У тексті Порядку та умов після слів "печаткою заявника" доповнити словами "(за наявності)".

17. Додатки до Порядку та умов після літер "М. П." доповнити словами "(за наявності)".

 

Заступник директора департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

І. Г. Барамія

Опрос