Идет загрузка документа (222 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования, расчета и установления цен на природный газ для субъектов хозяйствования, осуществляющих его добычу

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Порядок, Постановление от 11.12.2014 № 763
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

11.12.2014

м. Київ

N 763

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2014 р. за N 1662/26439

Про затвердження Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 12 листопада 2015 року N 2793)

Відповідно до статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток (додається).

2. Забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Ковалів

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Я. Бараш

Міністр енергетики
та вугільної промисловості

В. В. Демчишин

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

 

Порядок
формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про захист економічної конкуренції" та інших законодавчих актів, якими регулюються питання забезпечення проведення цінової політики на ринку природного газу.

1.2. Цей Порядок визначає механізм формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, із забезпеченням єдиних принципів та методичних основ формування цін на природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ (далі - природний газ).

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю календарний рік, який передує планованому періоду;

економічно обґрунтовані витрати на планований період - витрати суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, а також Податкового кодексу України, якщо це прямо передбачено цим Порядком, які складаються з витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім витрат на створення кваліфікаційних активів);

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу;

інвестиційна програма - комплекс заходів, визначених на основі і спрямованих на виконання планованих виробничих завдань з видобутку та нарощування запасів газу, який здійснюється на підставі та з дотриманням умов, передбачених спеціальними дозволами на користування надрами, результатом якого є створення (придбання) об'єктів виробничих основних засобів та нематеріальних активів, які використовуються для забезпечення процесу видобутку газу, в тому числі і з метою дотримання норм та стандартів;

нецільове або необґрунтоване використання коштів - використання коштів на цілі або у розмірах, не передбачених розрахунковим обґрунтуванням, що прийняте для встановлення ціни та/або затвердженою і узгодженою інвестиційною програмою;

планований період - період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок ціни;

попередній період - період тривалістю календарний рік, який передує базовому періоду;

розрахункове обґрунтування ціни - розрахунок на планований період економічно обґрунтованих витрат та розрахункового прибутку;

розрахунковий прибуток - розрахункова сума прибутку суб'єкта господарювання від здійснення діяльності з видобутку природного газу, яка формується з урахуванням витрат на сплату податку на прибуток та витрат на виконання інвестиційної програми у планованому періоді, за вирахуванням амортизаційних відрахувань та інших джерел, що залучаються під виконання цієї програми;

ціна на природний газ - ціна на природний газ власного видобутку, установлена НКРЕКП для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток, яка забезпечує відшкодування економічно обґрунтованих витрат, сплату податків, інших обов'язкових платежів, зборів, відрахувань та отримання прибутку, достатнього для забезпечення виконання інвестиційної програми.

Термін "товарний природний газ" вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України "Про засади функціонування ринку природного газу".

1.4. Положення цього Порядку поширюються на суб'єктів господарювання, що здійснюють видобуток природного газу, визначених у статті 10 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу".

1.5. Ціни, розраховані відповідно до цього Порядку, повинні забезпечувати суб'єктам господарювання, що здійснюють видобуток природного газу:

покриття економічно обґрунтованих витрат виробництва на планований період;

отримання прибутку, достатнього для забезпечення виконання інвестиційної програми, окремо по кожному родовищу з видобутку природного газу на планований період;

сплату всіх податків і зборів відповідно до законодавства України.

II. Формування та розрахунок цін на природний газ

2.1. Формування цін на природний газ здійснюється відповідно до законодавства України на підставі річних планів з видобутку природного газу (обсягів товарної продукції видобутку), економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених державними нормативами (нормами) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), а також цін у планованому періоді, визначених, виходячи з прогнозних індексів цін, схвалених в установленому порядку Кабінетом Міністрів України, на відповідний рік.

2.2. Основними аналітичними показниками при визначенні цін на природний газ є плановані економічно обґрунтовані витрати, пов'язані з видобутком природного газу, та плановані обсяги його товарної продукції.

2.3. Не включаються до розрахунку цін на природний газ витрати, які не використовуються для визначення об'єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат.

2.4. Облік видобутого природного газу здійснюється шляхом застосування встановленої нормативними документами системи вимірювання його кількості.

Ведення обліку та визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування та транспортування здійснюються в розрізі кожного родовища та в цілому для суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, відповідно до Порядку ведення обліку нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 18 травня 2005 року N 224, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2005 року за N 636/10916, та Порядку визначення розмірів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час видобування, підготовки до транспортування та транспортування, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 30 вересня 2004 року N 604, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2005 року за N 15/10295.

При розрахунку цін на природний газ обсяги нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу при його видобутку, підготовці до транспортування, а також обсяги газу, що використовуються для власних потреб суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, у грошовому вираженні не оцінюються та до собівартості не включаються.

2.5. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний вести окремий облік доходів та витрат за кожним видом діяльності (продукції) та забезпечувати обґрунтований розподіл витрат між діяльністю з видобутку природного газу та іншими видами господарської діяльності.

2.6. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості видобутого природного газу здійснюється з урахуванням витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку).

До планованих витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, включаються:

планована виробнича собівартість видобутого природного газу;

плановані адміністративні витрати;

плановані витрати на збут;

плановані інші операційні витрати.

2.7. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за базовий період, прогнозу індексів цін, схвалених у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України, та на підставі кошторисів на планований період.

Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням темпу росту законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

2.8. Планування і калькулювання собівартості видобутого природного газу здійснюються в розрахунку на планований період.

2.9. До планованої виробничої собівартості видобутого природного газу включаються плановані витрати, пов'язані з видобутком природного газу, а саме: плановані прямі матеріальні витрати, плановані прямі витрати на оплату праці, інші плановані прямі витрати, плановані змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

До складу планованих прямих матеріальних витрат включається вартість:

основних, допоміжних, паливно-мастильних та інших матеріалів, комплектуючих виробів, будівельних матеріалів для ремонтно-експлуатаційних потреб, запасних частин і малоцінних швидкозношуваних предметів, які безпосередньо пов'язані з процесом видобування природного газу. До цього елемента витрат включається також вартість робочого агента (стисле повітря, вода, сухий газ, азот тощо), який закачується в пласт з метою підтримання пластового тиску. Витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та цін (тарифів) на них;

палива та енергії, що використовуються безпосередньо для видобування природного газу. Вартість усіх видів палива та енергії, що закуповуються та витрачаються на технологічні, силові та інші промислово-виробничі потреби, визначається на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) на них.

До складу планованих прямих витрат на оплату праці включаються:

заробітна плата виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом видобутку, що визначається виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

додаткова заробітна плата виробничого персоналу, що визначається виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій.

До складу інших планованих прямих витрат включаються:

сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;

виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат (витрати на забезпечення безпеки, діагностика та дефектоскопія, ремонт і обслуговування основних засобів, геофізичні роботи, податки і збори, інші витрати).

Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку ціни визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, здійснюється відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

У випадку здійснення переоцінки основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів після 01 січня 2014 року така переоцінка приймається до розрахунку амортизаційних відрахувань при встановленні ціни на природний газ за умови її підтвердження звітом про оцінку майна (активів) відповідно до законодавства та узгодження з НКРЕКП.

До складу планованих змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат включаються:

витрати на управління виробництвом, що визначаються з урахуванням чисельності загальновиробничого персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів, дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітні плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень персоналу цехів, дільниць, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення;

витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, обов'язкове страхування, оперативну оренду основних засобів, у тому числі внутрішньопромислових газопроводів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на удосконалення технології та організацію виробництва;

витрати на централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші заходи, пов'язані з утриманням виробничих приміщень;

витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу, сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг);

витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону навколишнього природного середовища;

витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон;

сума витрат, пов'язаних з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням родовищ з видобутку природного газу (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки цих родовищ, понесених з дати зарахування таких свердловин до експлуатаційного фонду, а також інших витрат, пов'язаних з придбанням/виготовленням основних засобів, які підлягають амортизації згідно зі статтею 148 розділу III Податкового кодексу України);

витрати на приведення займаних земельних ділянок у попередній стан, що здійснюється відповідно до чинного законодавства;

податки і збори;

інші витрати загальновиробничого характеру.

2.10. До складу планованих адміністративних витрат включаються плановані загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням суб'єкта господарювання щодо діяльності з видобутку природного газу, а саме:

витрати на оплату праці апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві основної та додаткової заробітних плат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування;

сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначена із суми витрат на оплату праці апарату управління та персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, за ставками, встановленими Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

інші витрати на утримання апарату управління підприємства та іншого загальногосподарського персоналу (службові відрядження, підготовка і перепідготовка кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань);

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення (ремонт, оперативна оренда, страхування майна, централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення, охорона);

витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), що отримуються для забезпечення господарської діяльності з видобутку природного газу;

витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);

витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;

витрати, пов'язані зі сплатою податків і зборів, крім витрат, що включаються до виробничої собівартості;

витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємства та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури.

Адміністративні витрати включаються до ціни на природний газ у розмірі, що не перевищує 5 % планованої виробничої собівартості.

2.11. До складу планованих витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом видобутого природного газу, а саме:

витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві основної і додаткової заробітних плат, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, що відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування;

сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу, визначена із суми витрат на оплату праці цього персоналу за ставками, встановленими Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

оплата службових відряджень, витрати на підготовку та перепідготовку персоналу, що безпосередньо здійснює збут природного газу;

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут природного газу;

витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, безпосередньо пов'язаних зі збутом природного газу (ремонт, плата за оперативну оренду, страхування майна, опалення, освітлення, охорона);

витрати на оплату інформаційних послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом природного газу;

витрати на канцелярські товари і виготовлення розрахункових документів щодо оплати послуг, безпосередньо пов'язаних зі збутом природного газу.

Обсяг витрат на збут природного газу визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.

2.12. До складу інших планованих операційних витрат включаються витрати, пов'язані з операційною діяльністю з видобутку природного газу, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут природного газу, в тому числі витрати на наукові дослідження та розробки (тематичні роботи, сейсмічні роботи, витрати на проведення геологічного моніторингу та геологічної експертизи).

До складу інших планованих операційних витрат, які при розрахунку ціни на природний газ не включаються, належать:

суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;

витрати, пов'язані з утриманням об'єктів соціальної інфраструктури;

суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

витрати, пов'язані з купівлею-продажем валюти та втрати від операційної курсової різниці;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, а також благодійної, спонсорської та шефської допомоги;

собівартість реалізованих виробничих запасів;

інші витрати, що передбачені пунктом 138.3 статті 138 та статтею 139 розділу III Податкового кодексу України для визначення об'єкта оподаткування.

2.13. До планованих фінансових витрат, пов'язаних з видобутком природного газу, за умови обґрунтування, включаються витрати на сплату процентів (за користування отриманими кредитами) та інші витрати, пов'язані з обслуговуванням запозичень (крім фінансових витрат, які включені до кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку).

Плановані фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджені відповідно до чинного законодавства.

2.14. Планований розрахунковий прибуток суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, формується з урахуванням витрат на виконання затвердженої відповідно до пункту 2.15 цього розділу інвестиційної програми у планованому періоді, за вирахуванням амортизаційних відрахувань та інших джерел, що залучаються для виконання цієї програми, витрат на сплату податку на прибуток та відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету.

2.15. Інвестиційна програма передбачає здійснення заходів, пов'язаних з розвитком газодобувної галузі.

Інвестиційна програма затверджується суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, у встановленому порядку відповідно до його статутних документів та надається на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, узгоджує інвестиційну програму в установленому законодавством порядку.

Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, разом із заявою та документами для встановлення чи перегляду ціни на природний газ подає на розгляд до НКРЕКП узгоджену центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в нафтогазовому комплексі, інвестиційну програму на планований період.

До зазначеної інвестиційної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних капітальних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

У процесі формування ціни на видобутий природний газ суб'єкт господарювання визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку, а також інших джерел, що залучаються під інвестиційну програму.

Фінансування інвестиційної програми здійснюється за рахунок:

частини розрахункового прибутку;

амортизаційних відрахувань;

інших джерел, не заборонених законодавством.

2.16. Планована ціна видобутого природного газу розраховується за формулою

Цвид = (Ввид + Пвид) / Vвид,

де Ввид - економічно обґрунтовані витрати суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;

Ввид = Воп + Вфін,

де Воп - витрати, пов'язані з операційною діяльністю суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;

Вфін - фінансові витрати суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;

Пвид - розрахунковий прибуток суб'єкта господарювання з видобутку природного газу;

Vвид - обсяг товарного природного газу, що визначається шляхом застосування системи вимірювання його кількості (у базовому періоді) або приймається відповідно до запланованих обсягів у планованому періоді без урахування обсягів нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зокрема виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на балансі такого підприємства, і обсягів природного газу, які використовують на об'єктах суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу для виробництва продуктів нафто- та газопереробки.

Відповідно до Податкового кодексу України на ціну природного газу нараховується податок на додану вартість за визначеною цим Кодексом ставкою податку.

III. Установлення та перегляд цін на природний газ

3.1. Рішення про встановлення та перегляд цін на природний газ приймається НКРЕКП на засіданнях у формі відкритих слухань.

3.2. Для встановлення чи перегляду цін на природний газ суб'єкт господарювання, що здійснює його видобуток, подає до НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку планованого періоду заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, і такі документи у друкованій (чотири примірники) та електронній формах:

1) пояснювальну записку з детальною інформацією про суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу (заявлені обсяги видобутого природного газу; характеристики родовищ та свердловин, обладнання на них; зміни, що відбулись після останнього перегляду цін, форма власності), та розрахункове обґрунтування ціни на природний газ, що включає аналіз результатів фінансово-господарської діяльності з видобутку природного газу за попередній період, очікувані зміни в базовому періоді та на планований період;

2) розрахунок ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток (додаток 2), за попередній період, базовий період та на планований період за статтями виробничої собівартості, елементами адміністративних та інших витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансовими витратами. До розрахунків цін на природний газ надаються розшифровки всіх статей витрат з детальним обґрунтуванням і розрахунками;

3) розрахунок планованих обсягів видобутого природного газу та розрахунок обсягів видобутого природного газу за попередній і базовий періоди;

4) розрахунок нормативних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу, а також обсягів видобутого природного газу, які використовуються для забезпечення власних потреб суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, на планований період та їх динаміку за попередній і базовий періоди;

5) розрахунок чисельності персоналу, задіяного в діяльності з видобутку природного газу, на планований період та за попередній і базовий періоди;

6) розрахунок витрат на оплату праці на планований період та за попередній і базовий періоди;

7) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період, здійснений відповідно до вимог цього Порядку, динаміку фактичних відрахувань за попередній та базовий періоди, розрахунок напрямів використання коштів (розподіл витрат), отриманих за рахунок амортизаційних відрахувань щодо діяльності з видобутку природного газу;

8) розрахунок прибутку щодо діяльності з видобутку природного газу та напрями його використання (розподіл прибутку);

9) інвестиційну програму, яка повинна включати:

інформацію щодо загального техніко-економічного стану суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, на час подання інвестиційної програми;

перелік робіт, основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення для закупівлі на планований період згідно з інвестиційною програмою з розбивкою на етапи закупівель (квартали);

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми;

обґрунтування вартості запланованих робіт;

джерела фінансування інвестиційної програми;

розрахунок економічного ефекту від упровадження заходів інвестиційної програми;

10) копії фінансової звітності суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу (за попередній звітний період), - баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності.

Установлення цін на 2015 рік здійснюється на підставі заяви суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, з доданими до неї документами, поданих до НКРЕКП до закінчення 2014 року. НКРЕКП може звернутися до суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, з вимогою надати додаткові матеріали, необхідність надання яких передбачена цим Порядком.

3.3. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний обґрунтовано розподілити витрати між діяльністю з видобутку природного газу та іншими видами господарської діяльності, аргументовано підтвердивши їх необхідною документацією.

3.4. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, обґрунтовує кожну складову витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат та розрахункового прибутку щодо діяльності з видобутку природного газу, що пропонується для включення в ціну.

3.5. Інформація про фактичну діяльність з видобутку природного газу (додаток 3), інформація щодо фактичних показників витрат на оплату праці (додаток 4) та інформація про виконання інвестиційної програми (додаток 5), надаються до НКРЕКП суб'єктом господарювання, що здійснює видобуток природного газу, щокварталу протягом 40 днів після закінчення звітного періоду та за підсумками року - до 15 березня.

3.6. За необхідності НКРЕКП може звернутися до суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, з вимогою надати додаткові матеріали, необхідні для розрахунку цін.

Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, протягом 10 календарних днів з дня отримання письмового запиту надає до НКРЕКП визначені в запиті документи та інформацію для встановлення чи перегляду ціни на природний газ.

3.7. Суб'єкт господарювання, що здійснює видобуток природного газу, зобов'язаний дотримуватися розмірів витрат по кожному напряму, що передбачається розрахунковим обґрунтуванням ціни на планований період, які враховані НКРЕКП при встановленні ціни на природний газ.

3.8. Перегляд рівнів цін на природний газ здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу, так і НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

3.9. Якщо НКРЕКП при розгляді заяви та доданих до неї документів щодо встановлення ціни на природний газ суб'єкту господарювання, що здійснює його видобуток, встановлено:

нецільове або необґрунтоване спрямування коштів на витрати, не передбачені розрахунковим обґрунтуванням, що прийняте для встановлення ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу;

та/або необґрунтованість складових витрат, зазначених у документах, що надаються відповідно до пункту 3.2 цього розділу, зокрема неподання документів, що їх підтверджують;

та/або ненадання до НКРЕКП повного пакета документів у строк, встановлений пунктом 3.2 цього розділу;

та/або ненадання або надання без відповідного обґрунтування та підтвердних документів інформації, визначеної пунктом 3.3 цього розділу;

та/або ненадання на вимогу НКРЕКП додаткових матеріалів відповідно до пункту 3.6 цього розділу;

та/або надання до НКРЕКП недостовірної інформації,

НКРЕКП з урахуванням наявних документів, матеріалів та інформації може встановити такому суб'єкту господарювання ціну на природний газ іншу, ніж запропонований рівень ціни у заяві та доданих до неї документах.

3.10. Копія рішення щодо встановлення ціни на природний газ надсилається суб'єкту господарювання, що здійснює його видобуток, рекомендованим листом протягом 5-ти календарних днів після оформлення такого рішення.

 

В. о. Голови Комісії

Ю. Ковалів

 

ЗАЯВА
щодо встановлення (перегляду)* ціни на природний газ суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток

_____________________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, його місцезнаходження)

Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо встановлення (перегляду)* ціни на природний газ.

Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну інформацію.

До заяви додаються:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(перелік документів згідно з пунктом 3.2 розділу III Порядку формування, розрахунку та встановлення цін на природний газ для суб'єктів господарювання, що здійснюють його видобуток, затвердженого постановою НКРЕКП від 11 грудня 2014 року N 763)

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

______________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

"___" ____________ ____ р.

 

 

М. П.

 

 

____________
* Підкреслити необхідне.

 

 

 

Розрахунок ціни на природний газ для суб'єкта господарювання, що здійснює його видобуток

Найменування показників

Попередній період

Базовий період

Планований період

Видобуток

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

млн куб. м

Товарна продукція

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

1. Виробнича собівартість, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

1.1. Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

 

 

паливо

 

 

 

 

 

 

електроенергія

 

 

 

 

 

 

інші матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

1.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

1.3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

1.4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

1.5. Інші виробничі витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

податки, збори та платежі, усього

 

 

 

 

 

 

у т. ч.: плата за користування надрами за обсяги природного газу, який використовується для потреб населення

 

 

 

 

 

 

плата за користування надрами за обсяги видобутого природного газу, який використовується на нормативні виробничо-технологічні витрати

 

 

 

 

 

 

плата за землю

 

 

 

 

 

 

інші податки, збори і платежі за рахунок собівартості (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

витрати, пов'язані з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням родовищ

 

 

 

 

 

 

техобслуговування і ремонт основних засобів

 

 

 

 

 

 

діагностика та опосвідчення обладнання

 

 

 

 

 

 

витрати на зв'язок

 

 

 

 

 

 

послуги автотранспорту

 

 

 

 

 

 

послуги авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

 

геофізичні роботи

 

 

 

 

 

 

витрати на обов'язкове страхування

 

 

 

 

 

 

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

 

 

послуги залізничного транспорту

 

 

 

 

 

 

витрати на відрядження

 

 

 

 

 

 

витрати на пожежну охорону

 

 

 

 

 

 

витрати на забезпечення безпеки

 

 

 

 

 

 

підготовка та компримування газу

 

 

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

2. Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

2.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

 

 

2.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

 

 

2.3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

 

 

2.4. Амортизація

 

 

 

 

 

 

2.5. Інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

3. Витрати на збут (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

4. Інші операційні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

5. Фінансові витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

6. Повна собівартість (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5)

 

 

 

 

 

 

7. Розрахунковий прибуток

 

 

 

 

 

 

8. Податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

9. Чистий прибуток на капіталовкладення та погашення кредитів

 

 

 

 

 

 

10. Чистий дохід від реалізації без податку на додану вартість

 

 

 

 

 

 

11. Податок на додану вартість

 

 

 

 

 

 

12. Дохід від реалізації з податком на додану вартість

 

 

 

 

 

 

Рентабельність, %

 

 

 

 

 

 

Сума коштів, необхідних на капіталовкладення для забезпечення видобутку природного газу

 

 

 

 

 

 

Можливі джерела на фінансування необхідних капіталовкладень, усього

 

 

 

 

 

 

амортизація

 

 

 

 

 

 

прибуток, що залишається у розпорядженні суб'єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

інші джерела

 

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

 

 

Собівартість 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

Ціна за 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

 

 

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

 

 

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року
 

 

 

 
М. П.
(за наявності)

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

 

Інформація
про фактичну діяльність з видобутку природного газу

____________________________________________________________________

 за ______________ року

(найменування суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу)

             (квартал)

Найменування показників

Видобуток природного газу (фактично)

з початку року

у тому числі за квартал

Видобуток

 

млн куб. м

 

млн куб. м

Товарна продукція

 

млн куб. м

 

млн куб. м

 

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

усього,
тис. грн

грн за тис. куб. м

1. Виробнича собівартість продукції, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1. Матеріальні витрати, усього:

 

 

 

 

у т. ч.: матеріали

 

 

 

 

паливо

 

 

 

 

електроенергія

 

 

 

 

інші матеріальні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

1.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

1.3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

1.4. Амортизація

 

 

 

 

1.5. Інші витрати, усього

 

 

 

 

податки, збори та платежі, усього

 

 

 

 

у т. ч.: плата за користування надрами за обсяги природного газу, який використовується для потреб населення

 

 

 

 

плата за користування надрами за обсяги видобутого природного газу, який використовується на нормативні виробничо-технологічні витрати

 

 

 

 

плата за землю

 

 

 

 

інші податки, збори і платежі за рахунок собівартості (розшифрувати)

 

 

 

 

витрати, пов'язані з розвідкою/дорозвідкою та облаштуванням родовищ

 

 

 

 

техобслуговування і ремонт основних засобів

 

 

 

 

діагностика та опосвідчення обладнання

 

 

 

 

витрати на зв'язок

 

 

 

 

послуги автотранспорту

 

 

 

 

послуги авіаційного транспорту

 

 

 

 

геофізичні роботи

 

 

 

 

витрати на обов'язкове страхування

 

 

 

 

витрати на охорону праці та техніку безпеки

 

 

 

 

послуги залізничного транспорту

 

 

 

 

витрати на відрядження

 

 

 

 

витрати на пожежну охорону

 

 

 

 

витрати на забезпечення безпеки

 

 

 

 

підготовка та компримування газу

 

 

 

 

інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

2. Адміністративні витрати, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

2.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

2.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

2.3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

2.4. Амортизація

 

 

 

 

2.5. Інші витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

3. Витрати на збут (розшифрувати)

 

 

 

 

4. Інші операційні витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

5. Витрати операційної діяльності, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

5.1. Матеріальні витрати

 

 

 

 

5.2. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

5.3. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

5.4. Амортизація

 

 

 

 

5.5. Інші витрати

 

 

 

 

6. Фінансові витрати (розшифрувати)

 

 

 

 

7. Витрати, усього

 

 

 

 

8. Фінансові результати від діяльності з видобутку природного газу

 

 

 

 

8.1. Прибуток

 

 

 

 

8.2. Податок на прибуток

 

 

 

 

8.3. Чистий прибуток

 

 

 

 

8.4. Використання прибутку:

 

 

 

 

на виробничі інвестиції

 

 

 

 

на інші цілі (розшифрувати)

 

 

 

 

нерозподілений прибуток

 

 

 

 

9. Дохід

 

 

 

 

9.1. Дохід (виручка) від реалізації, усього:

 

 

 

 

9.2. Вирахування з доходу (податок на додану вартість, акцизний збір тощо)

 

 

 

 

9.3. Чистий дохід від реалізації

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

Собівартість 1000 куб. м видобутого природного газу, грн

 

 

 

 

Ціна за 1000 куб. м видобутого природного газу, грн (без податку на додану вартість)

 

 

 

 

Рентабельність, %

 

 

 

 

Середня фактична чисельність працівників, осіб

 

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

 

 

 

Первісна вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

Залишкова вартість основних виробничих фондів, тис. грн

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року
 

 

 

М. П.
(за наявності)
 

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Посадова особа, яка відповідає за складання форми

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

 

_______________
(номер телефону)

 

 

 

Інформація щодо фактичних показників витрат на оплату праці

____________________________________________________________________

 за ______________ року

(найменування суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу)

             (квартал)

N
з/п

Найменування категорій працівників

Усього по суб'єкту господарювання

У тому числі видобуток природного газу

середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)

фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн)

середньомісячна заробітна плата (грн)

середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)

фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн)

середньомісячна заробітна плата (грн)

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основна заробітна плата

усього

у т. ч. основна заробітна плата

1

Усього по суб'єкту господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у т. ч.: керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

професіонали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

фахівці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

технічні службовці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

робітники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.
(за наявності)

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Посадова особа, яка відповідає за складання форми

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

___________________
(номер телефону)

 

 

 

Інформація про виконання інвестиційної програми

по _______________________________________________________________________ 

 за ______________ року

(найменування суб'єкта господарювання, що здійснює видобуток природного газу)

             (квартал)

N з/п

Напрями, проекти та об'єкти капітальних та фінансових інвестицій згідно із затвердженою інвестиційною програмою

Обсяги капітальних та фінансових інвестицій за звітний період згідно з інвестиційною програмою

Роки початку і закінчення освоєння об'єкта (проекту)

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених у дію, прийнятих в експлуатацію основних засобів, нематеріаль-
них активів на початок звітного періоду

Незавершене будівництво на початок звітного періоду

Обладнання на складі, що підлягає монтажу на об'єктах капітального будівництва, станом на початок звітного періоду

Фактично за I квартал

Фактично за II квартал

Фактично за III квартал

Фактично за IV квартал

Фактично з початку року

освоєння капітальних та фінансових інвестицій

введено в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та нематеріаль-
них активів

освоєння капітальних та фінансових інвестицій

введено в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та нематеріаль-
них активів

освоєння капітальних та фінансових інвестицій

введено в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та нематеріаль-
них активів

освоєння капітальних та фінансових інвестицій

введено в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та нематеріаль-
них активів

освоєння капітальних та фінансових інвестицій

введено в дію, прийнято в експлуатацію основних засобів та нематеріаль-
них активів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I

УСЬОГО КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (А + Б + В + Г + Ґ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Капітальне будівництво, разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Будови виробничого призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Облаштування родовищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівельно-монтажні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Підключення свердловин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівельно-монтажні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Будівництво ДКС (дотискувальної компресорної станції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівельно-монтажні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Підготовка газу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівельно-монтажні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Енергетичні об'єкти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівельно-монтажні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Інші об'єкти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування об'єкта (проекту)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектно-вишукувальні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівельно-монтажні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Буріння експлуатаційне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родовище, площа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Пошуково-розвідувальне буріння

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(родовище, площа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Проектно-вишукувальні роботи майбутніх років

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Придбання обладнання, що не входить до кошторису будов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Будинки та споруди (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Машини та обладнання (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Транспортні засоби (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Інструменти, прилади, інвентар (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші основні засоби (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ґ

Капітальний ремонт за рахунок капітальних інвестицій (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

УСЬОГО ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ (розшифрувати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (I + II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року
 

 

 

М. П.
(за наявності)

Керівник суб'єкта господарювання

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Головний інженер

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

Посадова особа, яка відповідає за складання форми

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

______________
(номер телефону)

 

 

____________

Опрос