Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 16.12.2014 № 1713
действует с 01.03.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014

м. Київ

N 1713

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 грудня 2014 р. за N 1657/26434

Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини третьої статті 78 Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (зі змінами), що додаються.

2. Регулярна квартальна інформація за I - III квартали 2014 року, особлива інформація та інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітентами цінних паперів, яка виникла до дати набрання чинності цим рішенням, крім регулярної річної інформації за звітний 2014 рік, розкривається на фондовому ринку та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі, порядку і у строки відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712, без урахування Змін, затверджених цим рішенням.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з 01 березня 2015 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Зміни
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. У розділі I:

1) доповнити пункт 1 після слів "паперів емітентами цінних паперів" словами "а також регулює строки (терміни) та перелік оприлюднення публічними акціонерними товариствами інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, на власному веб-сайті (веб-сторінці).";

2) доповнити пункт 3 після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці);".

У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим, шостим;

3) пункти 11 та 12 викласти в такій редакції:

"11. Якщо емітентом розкрито недостовірну Інформацію, то він зобов'язаний вжити заходів щодо спростування такої Інформації та розкрити виправлену Інформацію у той самий спосіб (способи), яким(и) було розкрито таку недостовірну Інформацію.

Спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої регулярної (річної та квартальної) Інформації здійснюються не пізніше строків, встановлених у розділі II цього Положення.

Спростування розкритої недостовірної та розкриття виправленої особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю має бути здійснено протягом:

п'яти робочих днів з дати вчинення дії в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на сторінці в мережі Інтернет;

десяти робочих днів з дати вчинення дії в офіційному друкованому виданні та на сторінці в мережі Інтернет;

п'ятнадцяти робочих днів з дати вчинення дії при поданні до Комісії.

Емітент зобов'язаний одночасно з розкриттям виправленої Інформації повідомити Комісію листом про факт оприлюднення недостовірної Інформації, надати обґрунтовані пояснення щодо причин оприлюднення недостовірної Інформації, підтвердження спростування оприлюдненої недостовірної Інформації та інформацію щодо оприлюднення виправленої Інформації.

12. При поданні Інформації до Комісії емітент зобов'язаний подавати (надсилати) таку Інформацію у вигляді електронних документів відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що регулює порядок подання адміністративних даних, та інформації у вигляді електронних документів.

Інформація в електронній формі складається відповідно до опису розділів та схем XML-файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

Інформація складається емітентом з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (зі змінами).

На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії емітент цінних паперів зобов'язаний подати (надіслати) до Комісії Інформацію у строк/термін, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі. Інформація у паперовій формі формується як друкована копія електронної форми. У випадку, передбаченому цим абзацом, Інформація може подаватись у паперовій та/або електронній формах на електронному носії інформації.

У разі якщо паперова форма Інформації налічує більше одного аркуша, така Інформація повинна бути прошита, пронумерована та скріплена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента або уповноваженої особи. На зворотному боці останньої сторінки робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента або уповноваженої особи (кількість) сторінок".

У разі підписання Інформації уповноваженою особою до паперової форми Інформації додається копія документа, згідно з яким особу уповноважено підписати паперову форму Інформації, завірена відбитком печатки емітента та підписом керівника емітента.

Підпис керівника та відбиток печатки емітента на титульному аркуші паперової форми Інформації також підтверджують достовірність Інформації та ідентичність електронної та паперової форм Інформації, що подається до Комісії, Інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та розміщеної на сторінці в мережі Інтернет.";

4) у пункті 16:

абзац перший після слів "у лістингу фондової біржі" доповнити словами та цифрами "(у тому числі щодо регулярної річної інформації, у разі якщо цінні папери емітента перебували в біржовому реєстрі фондової біржі за станом на 31 грудня звітного року)";

в абзаці другому:

слова "Інформацію та" виключити;

слово "четвертим" замінити словом "сьомим".

2. У розділі II:

1) пункт 5 глави 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"на сторінці в мережі Інтернет - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) пункт 5 глави 2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"на сторінці в мережі Інтернет - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

3) у главі 4:

пункт 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"розміщення на сторінці в мережі Інтернет - у термін не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється за формою, наведеною у додатку 44 до цього Положення, крім емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів.";

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

"6. Опублікування річної інформації в офіційному друкованому виданні здійснюється емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічного (відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів за формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення".

3. У розділі III:

1) у главі 1:

у пункті 2:

в абзаці п'ятому слова "відкритого (публічного)" замінити словом "публічного";

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"прізвища, імена та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів; відомості про кількість цінних паперів емітента, якими вони володіють;";

абзац одинадцятий пункту 3 після слів "виконавчого органу" доповнити словами "або найменування юридичної особи";

в абзаці сьомому пункту 4 слова "номінальна вартість" замінити словами "загальна номінальна вартість";

у пункті 5:

абзац восьмий підпункту 1 після слів "вартість чистих активів" доповнити словами "та вартість активів";

абзац восьмий підпункту 2 після слів "вартість чистих активів" доповнити словами "та вартість активів";

у пункті 6:

в абзаці п'ятому слова "або звільнення" та "або припинення повноважень" виключити;

доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом шостим такого змісту:

"припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента.".

У зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

абзац сьомий після слів "посадових осіб емітента" доповнити словами "або дата, з якої припинено повноваження посадової особи, якщо її повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента";

абзац дев'ятий після слів "такого рішення" доповнити словами "або підстав для припинення повноважень, якщо повноваження припиняються без прийняття рішення відповідним органом управління емітента";

в абзаці десятому слово "частка" замінити словами "розмір пакета акцій або частка";

в абзаці дванадцятому слова ", розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі" виключити;

абзац восьмий пункту 7 виключити;

2) в абзаці другому підпункту 7 пункту 1 глави 3 після слів "послугами яких користується емітент" знак ":" замінити знаком ",";

3) у пункті 1 глави 4:

в абзаці п'ятому підпункту 5 слова "створеній протягом звітного року," виключити;

в абзаці третьому підпункту 8 слово "керівної" виключити.

4. У розділі IV:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Річний, піврічний та (або) квартальний звіти іноземного емітента, передбачені пунктом 2 цього розділу, та особлива інформація розкриваються шляхом розміщення їх тексту на сторінці в мережі Інтернет, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу.";

2) пункт 4 після слів та цифри "передбачених пунктом 2 цього розділу" доповнити словами "та особлива інформація".

5. У розділі V:

1) абзац третій пункту 1 після слів "інформаційній базі даних Комісії" доповнити словами "у вигляді електронних файлів формату PDF";

2) абзац третій пункту 2 після слів "інформаційній базі даних Комісії" доповнити словами "у вигляді електронних файлів формату PDF".

6. Пункт 4 розділу VI викласти в такій редакції:

"4. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів емітентами здійснюється не менш як за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а також у разі зміни у порядку денному загальних зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.".

7. Доповнити Положення після розділу VIII новим розділом IX такого змісту:

"IX. Розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

1. Обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет поширюється з дня, що настає за днем реєстрації Комісією звіту про результати розміщення акцій і видачі свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

2. Обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на сторінці в мережі Інтернет припиняється з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

3. Інформація на сторінці в мережі Інтернет оприлюднюється державною мовою із зазначенням дати такого оприлюднення. Публічне акціонерне товариство при розміщенні інформації на сторінці в мережі Інтернет забезпечує вільний доступ будь-якої особи до такої інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адреси сторінок в мережі Інтернет, на яких здійснюється розміщення інформації.

4. Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством на сторінці в мережі Інтернет, перебуває на такій сторінці протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком інформації щодо документів бухгалтерського обліку, яка перебуває на цій сторінці протягом строку, визначеного законодавством для зберігання таких документів.

5. Банки розміщують інформацію на сторінці в мережі Інтернет, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" та нормативно-правових актів Національного банку України.

6. Центральний депозитарій цінних паперів розміщує інформацію на сторінці в мережі Інтернет, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України "Про депозитарну систему України" та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. У разі відсутності у публічного акціонерного товариства будь-якого з документів, розміщення інформації про які передбачено на сторінці в мережі Інтернет цим розділом, товариство зобов'язане розмістити на сторінці в мережі Інтернет інформацію щодо відсутності таких документів із зазначенням причин.

8. У випадку зміни адреси сторінки в мережі Інтернет публічне акціонерне товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів після зміни адреси сторінки в мережі Інтернет забезпечити розміщення на новій сторінці в мережі Інтернет всієї інформації, яка була ним розміщена раніше на сторінці в мережі Інтернет, та оприлюднити повідомлення про зміну сторінки в мережі Інтернет шляхом його розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

9. Публічне акціонерне товариство розміщує на сторінці в мережі Інтернет таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту товариства - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу);

5) протоколи загальних зборів товариства - протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;

6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства (у разі створення відповідного органу (введення відповідної посади)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами товариства);

7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом), - протягом 10 днів з дати подання такої звітності;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій - протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;

10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;

11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;

12) повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії - не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;

14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства - протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;

15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) - протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України "Про іпотечні облігації" та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

17) іншу інформацію, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.".

У зв'язку з цим розділ IX вважати розділом X.

8. У додатку 1:

1) у розділі II:

пункт 2 після слів "опубліковано у" доповнити знаком "*";

доповнити розділ виноскою такого змісту:

"___________
* Зазначається при поданні до Комісії.".

9. У назві графи 6 додатка 4 слова "номінальна вартість" замінити словами "загальна номінальна вартість".

10. Назву графи 1 додатка 7 викласти в такій редакції:

"Дата вчинення дії".

11. Назву графи 2 додатка 8 викласти в такій редакції:

"Дата обліку (за наявності)".

12. У пункті 6 розділу VI додатка 29 слово "керівної" виключити.

13. У додатку 38:

1) у пункті 3 розділу II слово "власній" виключити;

2) у пункті 1 розділу V:

у підпункті 6 слово "керівної" виключити;

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)";

3) в абзаці дев'ятнадцятому розділу XI слова "стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи" замінити словами та цифрами "за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента".

14. Додаток 44 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

15. Доповнити Положення після додатка 44 новим додатком 45, що додається.

У зв'язку з цим додаток 45 вважати додатком 46. У тексті Положення посилання на додаток 45 замінити посиланням на додаток 46.

 

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

А. Папаіка

 

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

 

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

 

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство). Зазначається інформація про проведення або непроведення загальних чергових та позачергових зборів та у разі їх непроведення вказуються причини, також зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні збори не відбулися, вказуються причини

 

6. Інформація про дивіденди. Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається

 

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн

 

 

 

 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

 

 

 

 

Сума виплачених дивідендів, грн

 

 

 

 

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата виплати дивідендів

 

 

 

 

Опис

 

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
(емітентом заповнюється та публікується одна з нижченаведених форм)

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

Власний капітал

 

 

Статутний капітал

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

 

 

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

 

 

у відсотках від статутного капіталу

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

 

 

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

Кошти в інших банках

 

 

Кредити та заборгованість клієнтів

 

 

Усього зобов'язань

 

 

Кошти банків

 

 

Кошти клієнтів

 

 

Усього власного капіталу та частка меншості

 

 

Статутний капітал

 

 

Чистий прибуток/(збиток)

 

 

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію (грн)

 

 

3. Основні показники фінансово-господарської діяльності суб'єкта малого підприємництва (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

 

 

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Виробничі запаси

 

 

Сумарна дебіторська заборгованість

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

 

 

Власний капітал

 

 

Статутний капітал

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

 

 

Чистий прибуток (збиток)

 

 

 

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

 

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

 

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

 

____________

Опрос