Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения относительно организации деятельности банков и их обособленных подразделений при осуществлении ими профессиональной деятельности на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 16.12.2014 № 1708
редакция действует с 24.01.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

16.12.2014

м. Київ

N 1708

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2014 р. за N 1650/26427

Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 14 березня 2019 року N 157
,
від 5 листопада 2019 року N 671

Відповідно до абзацу другого статті 3, пункту 27 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року N 160 "Про затвердження Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку та визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.05.99 N 104", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за N 409/12283 (із змінами).

3. Банкам у разі застосування пункту 6 Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого цим рішенням, протягом 20 робочих днів:

з дати внесення змін до відповідного внутрішнього положення про профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку щодо встановлення політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів під час взаємодії з іншими підрозділами банку, що не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, надати до Комісії копію такого внутрішнього положення з унесеними змінами, аркуші якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом уповноваженої особи банку;

з дати видання відповідного(их) документа(ів) про суміщення посад надавати до Комісії довідку у довільній формі про сертифікованих спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, які суміщають роботу в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), що провадять інші види діяльності, не пов'язані з цінними паперами, із зазначенням:

прізвища, імені, по батькові спеціаліста;

реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

посади спеціаліста в профільному структурному підрозділі банку (його відокремленого підрозділу);

назви підрозділу банку, в якому спеціаліст працює за суміщенням, реквізитів документа (дати й номера), яким спеціаліст призначений на посаду (звільнений з посади) за суміщенням;

посади за суміщенням.

(рішення доповнено новим пунктом 3 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.11.2019 р. N 671
,
у зв'язку з цим пункти 3 - 7
 вважати відповідно пунктами 4 - 8
)

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

 

 

Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку

1. Це Положення регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при провадженні ними професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності, брокерської діяльності, діяльності з управління цінними паперами, андеррайтингу); депозитарної діяльності (депозитарної діяльності депозитарної установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування; діяльності із зберігання активів пенсійних фондів).

2. Термін "конфлікт інтересів" у цьому Положенні вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність".

(Положення доповнено новим пунктом 2 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.11.2019 р. N 671
,
у зв'язку з цим пункти 2 - 6 вважати відповідно пунктами 3 - 7
)

3. Банк (його відокремлений підрозділ) повинен організувати свою професійну діяльність на фондовому ринку у складі профільних структурних підрозділів, які організаційно відокремлені від інших підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють інші види діяльності.

Профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) - це підрозділ, що здійснює окремий вид (види) професійної діяльності на фондовому ринку на підставі внутрішнього положення про відповідний підрозділ за умови дотримання ним установлених законодавством вимог щодо здійснення такої діяльності.

4. Внутрішнє положення про профільний структурний підрозділ банку (його відокремлених підрозділів) для здійснення професійної діяльності на фондовому ринку затверджується в порядку, визначеному внутрішніми документами банку.

Таке положення повинно містити загальні вимоги щодо:

1) мети та предмета діяльності профільного структурного підрозділу, які повинні передбачати здійснення таким підрозділом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, з урахуванням установлених обмежень;

2) наявності мінімальної кількості керівних посадових осіб та фахівців підрозділу, які сертифіковані в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;

3) наявності відповідного обладнання та програмно-технічного комплексу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису;

(підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2019 р. N 157)

4) наявності відокремленого приміщення для здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку;

5) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку;

6) обмежень на обмін інформацією з іншими підрозділами банку, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, у разі суміщення окремих видів цієї діяльності;

7) переліку інформації, яка не підлягає передачі до інших підрозділів банку;

8) окремого технічного та технологічного забезпечення підрозділу;

9) системи захисту від несанкціонованого доступу до інформації профільного структурного підрозділу банку;

10) системи обмеження доступу працівників банку, які безпосередньо не займаються здійсненням певних видів професійної діяльності на фондовому ринку, до окремих приміщень профільних структурних підрозділів банку;

11) політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів під час взаємодії з іншими підрозділами банку, які не здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, яка, зокрема, встановлює:

обов'язки працівників банку щодо запобігання діяльності, що може спричиняти конфлікт інтересів або можливість виникнення конфлікту інтересів;

характерні приклади конфліктів інтересів у працівників банку під час виконання ними своїх обов'язків (карта конфліктів інтересів);

обов'язок працівників банку оперативно повідомляти про обставини, що можуть спричинити або вже спричинили конфлікт інтересів;

дієву процедуру реагування на виявлений конфлікт інтересів із застосуванням заходів для врегулювання та мінімізації негативного впливу такого конфлікту;

визначення поняття конфлікту інтересів та основних форм прояву такого конфлікту під час виконання посадових обов'язків працівниками банку;

процес попередження конфлікту інтересів, ураховуючи застосування інформаційних бар'єрів для захисту інформації, отриманої працівниками банку під час виконання посадових обов'язків, від неналежного використання в межах або поза межами банку;

механізм моніторингу потенційного або реального конфлікту інтересів у працівників банку;

відповідальність за невиконання вимог щодо інформування про потенційний або реальний конфлікт інтересів працівниками банку.

(пункт 4 доповнено підпунктом 11 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.11.2019 р. N 671)

5. Якщо банк (його відокремлений підрозділ) має декілька профільних структурних підрозділів, що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, суміщення роботи сертифікованих фахівців (у тому числі керівника) профільного структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), що провадить окремий вид діяльності на фондовому ринку, з роботою в профільних структурних підрозділах банку, що провадять інші види професійної діяльності, забороняється.

(пункт 5 у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 05.11.2019 р. N 671)

6. Суміщення роботи спеціалістів профільних структурних підрозділів банку (його відокремлених підрозділів), що здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, з роботою в інших структурних підрозділах банку (його відокремлених підрозділах), що провадять інші види діяльності, не пов'язані з цінними паперами, дозволяється за умови дотримання банком політики виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів, захисту інформації та обмежень на обмін інформацією.

(Положення доповнено новим пунктом 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 05.11.2019 р. N 671
,
у зв'язку з цим пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 7, 8
)

7. Якщо відокремлений підрозділ банку має структурні підрозділи, працівники яких не здійснюють окремі види професійної діяльності у складі профільних структурних підрозділів банку, але згідно з посадовими обов'язками мають право та зобов'язання провадити діяльність щодо ідентифікації та верифікації клієнтів (представників клієнтів) згідно з вимогами, встановленими законодавством України, такі працівники мають право на підставі відповідних розпорядчих та/або внутрішніх документів банку здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів (представників клієнтів) та підготовку (оформлення) документів для відкриття рахунку у цінних паперах з метою їх передання для опрацювання в установленому законодавством порядку профільному структурному підрозділу банку.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.11.2019 р. N 671)

Ідентифікація особи не є обов'язковою, якщо особу вже було раніше ідентифіковано або верифіковано одним із структурних підрозділів банку (його відокремленим підрозділом) відповідно до вимог закону.

(пункт 7 доповнено абзацом другим згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.11.2019 р. N 671)

8. Додаткові вимоги щодо організації роботи профільного структурного підрозділу банку (його відокремленого підрозділу), що провадить окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, встановлені Порядком та умовами видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 817, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 854/23386, ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами та відповідними внутрішніми документами банку.

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос