Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка распоряжения средствами, не уплаченными участникам институтов совместного инвестирования в связи с непредъявлением ими в установленный срок к выкупу принадлежащих им ценных бумаг ликвидируемых институтов совместного инвестирования

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 29.07.2014 № 972
редакция действует с 25.02.2020

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.07.2014

м. Київ

N 972

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2014 р. за N 1631/26408

Про затвердження Порядку розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються

Із змінами і доповненнями, внесеними
 рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 14 вересня 2017 року N 691
,
від 3 жовтня 2019 року N 581

Відповідно до статті 537 Цивільного кодексу України, статті 85 Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про банки і банківську діяльність", абзацу сьомого частини першої статті 2, пункту 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 39, 40, 46, 47 Закону України "Про інститути спільного інвестування" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 квітня 2006 року N 253 "Про затвердження Положення про порядок депонування коштів, несплачених учасникам (акціонерам) інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), що ліквідуються, в зв'язку з непред'явленням цими учасниками (акціонерами) до викупу в установлений строк належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 року за N 972/12846.

3. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Тарасенка.

 

Т. в. о. Голови Комісії

А. Амелін

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України

М. Я. Бараш

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Порядок
розпорядження коштами, не сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільного інвестування, що ліквідуються

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру депонування та виплату коштів, не сплачених учасникам інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ), що ліквідуються, відповідно до законодавства України у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу (з метою розрахунків) належних їм інвестиційних сертифікатів (акцій) в установлений строк.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

депонування - передача ліквідаційною комісією ІСІ (уповноваженою особою цієї комісії) (далі - ліквідаційна комісія) коштів, не сплачених власникам не пред'явлених до викупу цінних паперів ІСІ, до банку або внесення таких коштів у порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса з метою проведення розрахунків з цими власниками;

документи, що підтверджують право власності, - сертифікат або виписка з рахунку в цінних паперах, надана депозитарною установою, або інші документи, що підтверджують право власності на цінні папери відповідно до законодавства.

Інші терміни, які вживаються у цьому Порядку, застосовуються у значеннях, наведених у законах України та нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

3. З метою розрахунків з учасниками ІСІ, що ліквідуються, депонуванню підлягають кошти, які не сплачені таким учасникам у зв'язку з непред'явленням ними до викупу в установлений строк належних їм інвестиційних сертифікатів (акцій) або документів, що підтверджують право власності на цінні папери відповідно до законодавства.

4. Депонування не сплачених коштів учасникам ІСІ, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням ними в установлений строк належних їм цінних паперів ІСІ здійснюється ліквідаційною комісією відповідно до вимог нормативно-правових актів Комісії щодо припинення корпоративного інвестиційного фонду та припинення пайового інвестиційного фонду, а також з урахуванням вимог нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо вчинення нотаріальних дій та Національного банку України щодо відкриття рахунків у банках.

5. Пункт 5 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)

II. Порядок, строки депонування коштів, не сплачених учасникам ІСІ за не пред'явленими до викупу цінними паперами ІСІ

1. Ліквідаційна комісія протягом семи днів з дати закінчення строку розрахунків з учасниками ІСІ зобов'язана здійснити депонування суми коштів, що залишилася за не пред'явленими до викупу в установлений строк цінними паперами ІСІ, шляхом:

укладання договору про відкриття поточного рахунку (далі - Договір) з банком з подальшим перерахуванням на цей рахунок коштів, що підлягають депонуванню;

внесення коштів, що підлягають депонуванню, в порядку, встановленому законодавством, в депозит нотаріуса.

Ліквідаційна комісія може обрати лише один з указаних у цьому пункті способів депонування коштів.

2. Договір укладається за місцезнаходженням ліквідаційної комісії.

Прийняття нотаріусом в депозит коштів проводиться за місцем виконання зобов'язання.

Укладення Договору або внесення коштів в депозит нотаріуса передбачає надання ліквідаційною комісією до банку таких документів:

1) перелік власників іменних цінних паперів ІСІ, які не пред'явили до викупу в установлений строк належні їм іменні цінні папери ІСІ, складений ліквідаційною комісією в паперовому та електронному вигляді, згідно з додатком 1 до цього Порядку (для документарної (бездокументарної) форми існування цінних паперів);

2) заповнений зразок бланка сертифіката цінного папера відповідного ІСІ.

Подається при документарній формі існування цінних паперів;

3) сертифікат якості на бланки цінних паперів для перевірки сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність).

Подається при документарній формі існування цінних паперів;

4) реєстр інвестиційних сертифікатів на пред'явника або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, які не були пред'явлені до викупу в установлений строк, у паперовому та електронному вигляді згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Подається у разі випуску інвестиційних сертифікатів на пред'явника.

3. Сума коштів, що депонується власнику цінних паперів ІСІ, повинна дорівнювати вартості, за якою здійснювався викуп таких цінних паперів з метою проведення розрахунків з учасниками, які пред'явили до викупу належні їм на праві власності цінні папери ІСІ в установлений строк.

4. Ліквідаційна комісія зобов'язана забезпечити доступ до інформації про порядок депонування та виплати задепонованих коштів (далі - Інформація) для всіх учасників відповідного ліквідованого ІСІ, які не пред'явили в установлений строк до викупу (з метою розрахунків) належні їм цінні папери ІСІ, шляхом виконання таких заходів:

1) протягом десяти робочих днів з дати депонування коштів письмово повідомити щодо Інформації кожного з таких учасників ІСІ;

(підпункт 1 пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

2) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити на веб-сайті компанії з управління активами Інформацію в повному обсязі. При цьому Інформація повинна бути у вільному доступі на сайті компанії з управління активами протягом усього строку, на який задепоновано несплачені кошти;

3) протягом п'яти робочих днів з дати депонування коштів розмістити Інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

(підпункт 3 пункту 4 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.10.2019 р. N 581)

5. Інформація для власників цінних паперів ІСІ повинна містити:

відомості про місце депонування коштів (реквізити банку та/або реквізити нотаріуса);

порядок виплати та перелік необхідних документів для отримання власником цінних паперів ІСІ задепонованих коштів.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. М. Симоненко

 

Перелік
власників іменних цінних паперів інститутів спільного інвестування, які не пред'явили до викупу в установлений строк належні їм іменні цінні папери інститутів спільного інвестування

_______________________________________________________________________________________________
(найменування корпоративного (пайового) інвестиційного фонду, реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного
інвестування)

_______________________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ для корпоративного інвестиційного фонду)

_______________________________________________________________________________________________
(найменування компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ (для пайового інвестиційного фонду))

N
з/п

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи (за наявності)

Місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації фізичної особи (за паспортом)

Паспортні дані (серія і номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав) для фізичної особи

Вид цінного папера інституту спільного інвестування

Форма існування цінного папера

Реквізити цінних паперів інституту спільного інвестування* або документів, що підтверджують право власності на цінні папери інституту спільного інвестування

Кількість належних учаснику цінних паперів, шт.

Загальна сума виплат, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за списком загальна сума виплат _____________________ гривень.

Голова ліквідаційної комісії

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної комісії:

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

 

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________
* Заповнюються для цінних паперів документарної форми існування.

** Виноску виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)

 

Реєстр
інвестиційних сертифікатів на пред'явника або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати, які не були пред'явлені до викупу в установлений строк

___________________________________________________________________________________
(найменування компанії з управління активами, код за ЄДРПОУ)

___________________________________________________________________________________
(найменування пайового інвестиційного фонду)

___________________________________________________________________________________
(реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування)

N
з/п

Реквізити інвестиційних сертифікатів або документів, що підтверджують право власності на інвестиційні сертифікати

Загальна сума виплат,
гривень

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Усього за списком загальна сума виплат ___________________________________ гривень.

Голова ліквідаційної комісії

_______
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

Члени ліквідаційної комісії:

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

 

_________
(підпис)

_________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

 

 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.09.2017 р. N 691)

____________

Опрос