Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 21 марта 2003 года N 6-4

Пенсионный фонд
Постановление от 25.11.2014 № 25-3
действует с 06.01.2015

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

25.11.2014

м. Київ

N 25-3

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2014 р. за N 1605/26382

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року N 6-4

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року N 280, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року N 6-4 "Про затвердження Порядку відшкодування коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання сум переплат пенсій та грошової допомоги, що є безнадійними до стягнення", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 травня 2003 року за N 374/7695, такі зміни:

заголовок постанови викласти у такій редакції: "Про затвердження Порядку повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення";

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Порядок повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення, що додається.".

2. Внести зміни до Порядку відшкодування коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання сум переплат пенсій та грошової допомоги, що є безнадійними до стягнення, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 21 березня 2003 року N 6-4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 травня 2003 року за N 374/7695, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Юридичному управлінню Пенсійного фонду України (Рябцева Т. Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови правління

М. Шамбір

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
фінансів України -
керівник апарату

В. Матвійчук

Міністр соціальної
політики України

Л. Денісова

Перший заступник голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

 

ПОРЯДОК
повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення

1. Цей Порядок визначає механізм повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання територіальними органами Пенсійного фонду України сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення.

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

безнадійна заборгованість - сума переплати пенсії, яка не може бути стягнута (відшкодована) та визнана такою рішенням відповідної комісії;

переплата пенсії - сума пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій), виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством;

списання переплати пенсії - зменшення територіальними органами Пенсійного фонду України в даних обліку сум переплат пенсій на суму безнадійної заборгованості.

3. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України чи в судовому порядку відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Рішення про стягнення приймає територіальний орган Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер перебуває на обліку як одержувач пенсії (додаток 1).

4. У разі припинення виплати пенсії відповідно до частини першої статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" решта переплати пенсії, що стягувалася за рішенням територіального органу Пенсійного фонду України, або суми пенсії, виплачені надміру внаслідок рахункової помилки, у випадку відмови пенсіонера від добровільного повернення виплачених сум стягуються в судовому порядку.

5. Визнання сум переплати пенсії безнадійною заборгованістю та прийняття рішення щодо її списання здійснюються комісіями, що утворюються:

при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - щодо переплат пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей);

при управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах - щодо переплат пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (з числа військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей) та інших актів законодавства України про пенсійне забезпечення.

Персональний склад комісії затверджується наказом керівника відповідного територіального органу Пенсійного фонду України, який за посадою є головою комісії.

До складу комісії, крім працівників територіального органу Пенсійного фонду України, можуть включатись за їх згодою працівники органів державної влади, у тому числі органів соціального захисту населення та органів місцевого самоврядування.

Порядок роботи комісії визначається її головою.

Засідання комісії є правомочним приймати рішення за наявності не менше половини складу комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

6. На розгляд комісії передаються пенсійні справи та особові рахунки, за якими сума переплати пенсії не може бути стягнута (відшкодована).

7. За результатами розгляду комісія приймає рішення про визнання переплати пенсії безнадійною заборгованістю та її списання (додаток 2) або про відмову у визнанні переплати пенсії безнадійною заборгованістю (додаток 3).

Безнадійною заборгованістю комісією може бути визнана переплата пенсії у випадках:

смерті боржника;

визнання боржника безвісно відсутнім або померлим;

набрання законної сили рішенням суду про відмову територіальним органам Пенсійного фонду України у стягненні (утриманні) з боржника сум переплат пенсії;

якщо заходи, вжиті територіальними органами Пенсійного фонду України, з розшуку боржника не дали позитивних результатів;

в інших випадках, передбачених законом.

Рішення підписується всіма членами комісії, присутніми на її засіданні, на підставі якого видається наказ відповідного територіального органу Пенсійного фонду України про списання сум переплати пенсії.

8. Облік сум переплат пенсій ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509, інших актів у цій сфері правового регулювання.

 

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін

 

Рішення
про утримання надміру виплачених сум пенсій

                                                     від "___" ____________ ____ року N ____

Розглянувши пенсійну справу і особовий рахунок __________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)
який (яка) проживає/перебуває за адресою _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
і одержує ____________________________________________________________________________
                                                                                                       (вид пенсії)
в розмірі _________________ грн ____________ коп. на місяць, установлено, що сума переплати _______________ грн ____________ коп. згідно з довідкою ____________________________________________________________________________________
                                          (найменування управління з нарахування і виплати пенсій, або відділу з
                                      виплати пенсій, або прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста з виплати пенсій)
утворилася за період з _______________ по _________________ 20__ року.

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                                                   (причина переплати)
___________________________________________________________________________________
сума переплати ___________ грн _________ коп. підлягає поверненню
___________________________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)

Відповідно до частини першої статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно.

У разі ненадходження від пенсіонера коштів протягом місяця з дня його повідомлення про прийняття цього рішення утримувати переплату в розмірі ______ % пенсії щомісячно, починаючи з ____________ до повного погашення.

Керівник органу
Пенсійного фонду України

М. П.

 
___________
(підпис)

 
_____________________
         (ініціали та прізвище)

 

РІШЕННЯ
комісії про визнання переплати пенсії безнадійною заборгованістю та її списання

Розглянувши пенсійну справу і особовий рахунок
___________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)
який (яка) проживає/перебуває за адресою _______________________________________________
і одержує (одержував (одержувала)) _____________________________________________________
                                                                                                                                            (вид пенсії)
в розмірі ____________________ грн __________ коп. на місяць, установлено, що сума переплати ___________________ грн ___________ коп. згідно з довідкою ____________________________________________________________________________________
                                        (найменування управління з нарахування і виплати пенсій, або відділу з
                                      виплати пенсій, або прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста з виплати пенсій)
утворилася за період з _______________ по _____________ 20__ року у зв'язку з ____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (причина)
___________________________________________________________________________________.

Списанню підлягає сума переплати пенсії ___ грн ___ коп., яка у зв'язку з ___________________________________________________________________________________
                                                                                                 (причина)
___________________________________________________________________________________
визнається безнадійною до стягнення.

Голова комісії
Секретар комісії
Члени комісії

______________________
______________________
______________________
______________________

 

РІШЕННЯ
комісії про відмову у визнанні переплати пенсії безнадійною заборгованістю

Розглянувши пенсійну справу і особовий рахунок _________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)
який (яка) проживає/перебуває за адресою _______________________________________________
і одержує (одержував (одержувала)) _____________________________________________________
                                                                                                                                             (вид пенсії)
в розмірі __________________ грн _____________ коп. на місяць, установлено, що сума переплати __________________ грн ______________ коп. згідно з довідкою ____________________________________________________________________________________
                                         (найменування управління з нарахування і виплати пенсій, або відділу з
                                      виплати пенсій, або прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста з виплати пенсій)
утворилася за період з _______________ по _____________ 20__ року у зв'язку з ___________________________________________________________________________________
                                                                                                        (причина)
___________________________________________________________________________________.

Сума переплати пенсії _______ грн ______ коп. списанню не підлягає у зв'язку з ___________________________________________________________________________________
                                                                                                       (причина)
__________________________________________________________________________________.

Голова комісії
Секретар комісії
Члени комісії

______________________
______________________
______________________
______________________

____________

Опрос