Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Министерства финансов Украины по бухгалтерскому учету

Минфин
Приказ от 25.11.2014 № 1163
редакция действует с 05.02.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2014

м. Київ

N 1163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2014 р. за N 1603/26380

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2015 року N 1219

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ та Положення з бухгалтерського обліку фінансових інвестицій бюджетних установ, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 червня 2013 року N 611, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1214/23746 (зі змінами) та N 1215/23747 відповідно;

пункт 1 наказу Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року N 947 "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2013 року за N 2063/24595 (зі змінами),

Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2013 року N 947 "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2013 року за N 2063/24595 (зі змінами);

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Чуприненко Р. С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 2 цього наказу, які набирають чинності з 01 січня 2015 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

 

Міністр

О. Шлапак

 

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. У пункті 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541 "Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (зі змінами), цифри "2015" замінити цифрами "2016".

2. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 "Основні засоби", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1017/18312:

2.1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи (далі - основні засоби) та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи.";

2) пункт 2 після слів "суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі" доповнити словами "(далі - суб'єкти державного сектору)";

3) у пункті 4:

в абзаці чотирнадцятому слова ", а також авансові платежі для фінансування будівництва" виключити;

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату;";

абзац двадцять другий викласти в такій редакції:

"суб'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі - розпорядники бюджетних коштів, Державна казначейська служба України та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування;";

2.2. У розділі II:

1) у пункті 3:

у підпункті 3.1:

підпункт 3.1.7 після слова "Тварини" доповнити словами "та багаторічні насадження";

підпункт 3.1.8 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3.1.9 вважати підпунктом 3.1.8;

у підпункті 3.2:

в абзаці другому підпункту 3.2.3 цифри "1000" замінити цифрами "2500" і після слів "один рік" доповнити словами та цифрами ", та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5000 гривень за одиницю";

підпункти 3.2.7 і 3.2.8 викласти в такій редакції:

"3.2.7. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення.

3.2.8. Інші необоротні матеріальні активи.";

підпункт 3.3 виключити;

2) абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

"залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів у разі отримання у результаті обміну на інший актив;";

3) абзац дев'ятий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі).";

4) доповнити пункт 8 новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості основних засобів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.";

5) абзац перший пункту 9 після слів "за відсутності активного ринку" доповнити словами ", а також";

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Первісною вартістю об'єкта основних засобів, отриманого у результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об'єкта основних засобів є його справедлива вартість на дату оприбуткування.";

7) доповнити розділ новими пунктами 12, 13 такого змісту:

"12. Для інших необоротних матеріальних активів застосовується спрощений, груповий або інший специфічний порядок обліку.

13. Книги, посібники та інші видання, що входять до фонду бібліотек, обліковуються за груповим обліком та номінальними цінами, включаючи вартість початкових палітурних робіт. Витрати на ремонт та реставрацію книг, у тому числі і на повторні палітурні роботи, на збільшення вартості книг не відносяться, а визнаються витратами звітного періоду, в якому вони були понесені.";

2.3. У розділі III:

1) доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:

"Рішення про проведення переоцінки об'єктів основних засобів суб'єктом державного сектору погоджується з органом, уповноваженим управляти об'єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено.";

2) у пункті 7 слова "фонду дооцінки активів" замінити словами "капіталу у дооцінках";

3) у пункті 8:

в абзаці першому:

слова "у звітному році" виключити;

слова "фонду дооцінки" замінити словами "капіталу у дооцінках";

в абзаці другому слова "фонду дооцінки" замінити словами "капіталу у дооцінках";

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, відноситься до накопиченого фінансового результату виконання кошторису з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, а при вибутті об'єкта основних засобів - на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок.";

2.4. У розділі IV:

1) пункт 2 після слів "музейні фонди" доповнити словами "(пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", тощо як об'єкти з невизначеним строком корисного використання)";

2) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Вартість об'єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу.";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Сума амортизації об'єктів основних засобів визначається в гривнях без копійок за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному періоді.

У разі передачі об'єкта основних засобів у випадках, передбачених законодавством, суб'єкт державного сектору, що їх передає, нараховує амортизацію в місяці їх передачі за повну кількість календарних місяців перебування його в експлуатації у звітному кварталі.";

2.5. У розділі VI:

1) абзац перший пункту 2 після слів "вважаються доходами" доповнити словами "суб'єкта державного сектору, крім доходів від продажу нерухомого майна, які вважаються доходами відповідного бюджету.";

2) пункт 3 після слів "його первісна" доповнити словами "(переоцінена), балансова";

3) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"4. Вибуття основних засобів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.";

2.6. У розділі VII:

1) у пункті 1:

у підпункті 1.1 слова ", залишкова вартість" виключити;

доповнити після підпункту 1.2 новим підпунктом 1.3 такого змісту:

"1.3. Діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні).".

У зв'язку з цим підпункти 1.3 - 1.8 вважати відповідно підпунктами 1.4 - 1.9;

підпункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Первісна (переоцінена) вартість та сума зносу основних засобів, які вибули за звітний рік.";

підпункт 1.8 після слів "капітальних інвестицій" доповнити словами "в основні засоби";

2) у пункті 2:

слова "окремо за кожною групою основних засобів" виключити;

підпункти 2.1 та 2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. Суму основних засобів, отриманих безоплатно.

2.2. Первісну (переоцінену) вартість і суму зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.";

доповнити пункт новими підпунктами 2.3 - 2.5 такого змісту:

"2.3. Вартість об'єкта основних засобів, що тимчасово не використовується.

2.4. Вартість повністю амортизованого об'єкта основних засобів, який ще використовується.

2.5. Вартість об'єкта основних засобів, який вибув з активного використання та утримується для продажу, передачі без оплати.";

3) пункти 3 і 4 виключити;

2.7. У тексті Національного положення (стандарту) слова "суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі" в усіх числах та відмінках замінити словами "суб'єкт державного сектору" у відповідних числах та відмінках.

3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1018/18313:

3.1. У розділі I:

1) у пункті 1 слова "(далі - нематеріальні активи)" виключити;

2) пункт 2 після слів "суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі" доповнити словами "(далі - суб'єкти державного сектору)";

3) пункт 3 після слів "бухгалтерського обліку" доповнити словами "в державному секторі";

3.2. У розділі II:

1) у пункті 2 абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим;

2) абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

"залишкова вартість переданого нематеріального активу у разі отримання в результаті обміну на інший актив.";

3) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Фінансові витрати не включаються до первісної вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі).";

4) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Первісною вартістю об'єкта нематеріальних активів, отриманого у результаті обміну на інший актив, є залишкова вартість переданого об'єкта нематеріальних активів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то первісною вартістю отриманого об'єкта нематеріальних активів є його справедлива вартість на дату оприбуткування.";

5) доповнити пункт 8 новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості нематеріальних активів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання, оцінка якої проводиться відповідно до законодавства.";

3.3. У розділі III:

1) доповнити пункт 3 новим абзацом такого змісту:

"Рішення про проведення переоцінки об'єктів нематеріальних активів суб'єктом державного сектору погоджується з органом, уповноваженим управляти об'єктами державної (комунальної) власності, якщо такий визначено.";

2) доповнити розділ після пункту 3 новим пунктом 4 такого змісту:

"4. Порогом суттєвості для проведення переоцінки нематеріальних активів приймається величина, що дорівнює 10-відсотковому відхиленню залишкової вартості нематеріальних активів від їх справедливої вартості.".

У зв'язку з цим пункти 4 - 9 вважати відповідно пунктами 5 - 10;

3) у пункті 8 слова "фонду дооцінки активів" замінити словами "капіталу у дооцінках" та цифру "8" замінити цифрою "9";

4) у пункті 9:

слова "у звітному році" виключити;

слова "фонду дооцінки" замінити словами "капіталу у дооцінках";

5) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Перевищення сум попередніх дооцінок об'єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта нематеріальних активів щорічно у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, відноситься до накопиченого фінансового результату виконання кошторису з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках, а при вибутті об'єкта нематеріальних активів - на всю суму залишку перевищення сум попередніх дооцінок цього об'єкта нематеріальних активів над сумою попередніх уцінок.";

3.4. У розділі IV:

1) доповнити пункт 8 після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"Сума амортизації нематеріальних активів визначається в гривнях без копійок.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"10. У разі передачі нематеріальних активів у випадках, передбачених законодавством, суб'єкт державного сектору, що їх передає, нараховує амортизацію в місяці їх передачі за повну кількість календарних місяців перебування його в експлуатації у звітному кварталі.";

3.5. У пункті 2 розділу V цифру "8" замінити цифрою "9";

3.6. У розділі VI:

1) пункт 3 після слів "його первісна" доповнити словом "(переоцінена)";

2) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"4. Вибуття нематеріальних активів здійснюється у порядку, визначеному законодавством.";

3.7. У розділі VII:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. У примітках до фінансової звітності щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених суб'єктом державного сектору нематеріальних активів наводиться така інформація:

1.1. Первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів та сума накопиченої амортизації на початок і кінець звітного року;

1.2. Сума надходження нематеріальних активів за звітний період;

1.3. Діапазон строків корисного використання (мінімальні та максимальні);

1.4. Сума збільшення або зменшення первісної (переоціненої) вартості за звітний рік у результаті переоцінок та зменшення/відновлення корисності;

1.5. Первісна (переоцінена) вартість та сума накопиченої амортизації нематеріальних активів, які вибули за звітний рік;

1.6. Сума нарахованої амортизації у звітному році;

1.7. Інші зміни первісної (переоціненої) вартості та суми накопиченої амортизації нематеріальних активів за звітний рік.";

2) у пункті 2:

підпункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Вартість нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання (експлуатації).";

підпункт 2.7 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 2.8 вважати підпунктом 2.7;

пункт 3 виключити;

3.8. У тексті Національного положення (стандарту) слова "суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі" в усіх числах та відмінках замінити словами "суб'єкт державного сектору" у відповідних числах та відмінках.

4. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314 (зі змінами):

4.1. У розділі I:

1) пункт 2 після слів "суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі" доповнити словами "(далі - суб'єкти державного сектору)";

2) доповнити пункт 4 після абзацу сьомого новим абзацом восьмим такого змісту:

"операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошових коштів від продажу виробленої з них продукції (виконаних робіт, наданих послуг) або їх споживанням чи безоплатним розподілом (передачею) для досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб суб'єкта державного сектору.".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

4.2. У розділі II:

1) у пункті 6:

слова "установи, що їх передала" замінити словами "суб'єкта державного сектору, що їх передав";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо відсутня достовірна інформація щодо первісної вартості запасів, первісна вартість визначається на рівні справедливої вартості на дату отримання.";

2) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Первісна вартість запасів, отриманих у результаті обміну на інші запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів суттєво відрізняється від їх справедливої вартості, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість на дату оприбуткування.";

4.3. У розділі III:

1) у пункті 3 слова "вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут" виключити;

2) у пункті 5 слова "інший операційний" виключити;

4.4. У розділі IV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Якщо запаси (крім придбаних (виготовлених) у минулих роках) продані (розподілені, передані), балансову вартість таких запасів слід визнавати як витрати періоду, в якому визнається пов'язаний з ними дохід.

У разі продажу запасів, придбаних (виготовлених) у минулих роках, на балансову вартість таких запасів зменшується накопичений фінансовий результат виконання кошторису.

Якщо вибуття запасів (розподілення, передача, за винятком внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів у межах органу, уповноваженого управляти об'єктами державної (комунальної) власності (далі - уповноважений орган)) не пов'язано з отриманням доходу, балансову вартість таких запасів у періоді їх вибуття слід відносити на витрати.

У разі якщо запаси (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів, передача яких відображається відповідно до пункту 9 цього розділу) безоплатно передано (отримано) в межах уповноваженого органу, то балансова вартість таких запасів до їх використання відображається у бухгалтерському обліку як збільшення дебіторської заборгованості (зобов'язань) за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів.

Списання використаних запасів (крім малоцінних та швидкозношуваних предметів), отриманих безоплатно в межах уповноваженого органу, відображається в бухгалтерському обліку як зменшення балансової вартості цих запасів та зобов'язань за розрахунками з їх внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі). У бухгалтерському обліку суб'єкта державного сектору, що передав ці запаси, таке списання відображається як збільшення витрат та зменшення дебіторської заборгованості за розрахунками з внутрішнього переміщення (внутрівідомчої безоплатної передачі) запасів на підставі акта списання, отриманого від суб'єкта державного сектору, що їх використав.";

2) в абзаці другому пункту 2 після слів "як зменшення суми" слово "запасів" виключити;

3) у пункті 4 слова "в установах" виключити;

4.5. У тексті Національного положення (стандарту) слова "суб'єкт бухгалтерського обліку в державному секторі" у всіх числах та відмінках замінити словами "суб'єкт державного сектору" у відповідних числах та відмінках.

5. У наказі Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629 "Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825 (зі змінами):

у пункті 1 слова "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" замінити словом "Зобов'язання";

доповнити пункт 5 словами і цифрами ", крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 126 "Оренда", 129 "Інвестиційна нерухомість", затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2016 року".

6. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 90/18828:

6.1. Доповнити розділ I новим пунктом такого змісту:

"4. Облікова політика суб'єкта державного сектору визначається у розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені методи оцінки, обліку, процедури, які має застосовувати суб'єкт державного сектору та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж один варіант. Одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно.";

6.2. У пунктах 2 і 3 розділу II слова "звіту про фінансові результати" замінити словами "фінансової звітності";

6.3. Пункт 2 розділу IV після слів "Щодо виправлення" доповнити словом "суттєвих".

7. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 92/18830 (зі змінами):

7.1. У розділі II:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу визначається застосуванням відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу та його продажу (списання) наприкінці строку корисного використання (експлуатації). Майбутні грошові потоки від активу визначаються, виходячи з призначення та існуючого порядку використання активу. У разі якщо планується змінити призначення або спосіб використання активу, майбутні грошові потоки від активу визначаються на підставі відповідного прогнозного розрахунку на період не більше п'яти років. При цьому майбутні грошові потоки слід попередньо оцінювати для активу, виходячи з призначення та існуючого порядку використання активу. Якщо в суб'єкта державного сектору є досвід визначення суми очікуваного відшкодування активу і наявні розрахунки, що свідчать про достовірність оцінки майбутніх грошових потоків, то така оцінка може визначатися на підставі прогнозних розрахунків суб'єкта державного сектору, які охоплюють період більше п'яти років.

При цьому грошові потоки в році, що настає за останнім роком, на який складено прогнозний розрахунок, та за кожний подальший рік використання активу приймаються в сумі, яка (без урахування впливу інфляції) не перевищує величини грошових потоків останнього року, на який складено прогнозний розрахунок.";

2) у пункті 8 речення перше виключити;

7.2. У розділі V:

1) у пункті 1:

у підпункті 1.1 слова "відображених у звіті про фінансові результати" замінити словами "включена до складу витрат";

у підпункті 1.2 слова "відображених у звіті про фінансові результати" замінити словами "включена до складу доходів";

2) підпункт 2.9 пункту 2 виключити;

3) пункт 3 виключити.

8. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 93/18831:

8.1. Заголовок Національного положення (стандарту) викласти в такій редакції:

"Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов'язання";

8.2. У розділі I:

1) у пункті 1 слова ", забезпечення, непередбачені зобов'язання, непередбачені активи та" виключити;

2) у пункті 3 слово "забезпечень" виключити;

3) у пункті 4:

абзац другий виключити.

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами другим - восьмим;

абзаци шостий, сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим;

8.3. У розділі II:

1) у пункті 2 абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;

2) доповнити пункт 5 словами "з урахуванням особливостей, визначених бюджетним законодавством";

3) пункти 7 - 15 виключити.

У зв'язку з цим пункт 16 вважати пунктом 7;

8.4. У розділі III:

1) у назві розділу слова ", забезпечення, непередбачувані активи і непередбачувані зобов'язання" виключити;

2) пункти 2, 3 виключити.

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 2;

3) пункт 2 після слова "активів" доповнити словами "та зобов'язань".

9. Доповнити пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року N 1022 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за N 1040/19778 (зі змінами), словами і цифрами ", крім розділу III Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2016 року".

10. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 "Вплив змін валютних курсів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року N 1022, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за N 1040/19778:

10.1. У розділі II:

1) у пункті 1:

слова "на дату" замінити словами "на початок дня дати";

слова "дата визнання" замінити словами "дати визнання";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті можуть відображатися суб'єктом державного сектору у валюті звітності у сумі, визначеній в документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.";

2) у пункті 2:

в абзаці першому слова "на дату" замінити словами "на початок дня дати";

в абзаці другому:

слова "на дату" замінити словами "на початок дня дати";

речення перше після слів "одержання авансу" доповнити словами "та на кінець дня звітної дати";

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами третім, четвертим такого змісту:

"Витрати відрядженого працівника в іноземній валюті згідно із затвердженим звітом про використання коштів у сумі виданого авансу перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати отримання авансу.

Витрати працівника в іноземній валюті, що згідно із затвердженим звітом про використання коштів перевищують суму отриманого авансу, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати затвердження звіту про використання коштів.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом п'ятим;

3) у пункті 3:

у підпункті "а" слова "на дату балансу" замінити словами "на кінець дня дати балансу";

у підпункті "б" слова "на дату" замінити словами "на початок дня дати";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості.";

4) у пункті 4:

в абзаці першому:

слово "розрахунків" замінити словами "господарської операції";

після слів "на дату балансу" доповнити словами "(на звітну дату)";

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами другим, третім такого змісту:

"При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції перераховуються всі відповідні монетарні статті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати.

Для визначення курсових різниць на дату балансу (звітну дату) застосовується валютний курс на кінець дня звітної дати.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

в абзаці четвертому слова "та інших" замінити словом "та", слова "про операційну діяльність" і "операційних" виключити;

абзац п'ятий виключити;

5) пункт 5 виключити;

10.2. У розділі III:

1) у пункті 3:

у підпункті 3.1:

після слів "крім статей" доповнити словами "доходів, витрат та";

слова "на дату балансу" замінити словами "на кінець дня дати балансу";

в абзаці першому підпункту 3.2 слова "на дату" замінити словами "на кінець дня дати";

у підпункті 3.3 слова "на дату" замінити словами "на кінець дня дати";

2) в абзаці першому пункту 4 слова та цифри "згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 N 1629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за N 87/18825. При цьому різниця між підсумком перерахованих у валюту звітності показників статей активу та пасиву балансу закордонного суб'єкта державного сектору відображається у консолідованому балансі як фінансовий результат звітного періоду" замінити словами "у встановленому законодавством порядку";

3) пункт 6 виключити;

10.3. Пункт 1 розділу IV викласти в такій редакції:

"1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

1.1 Суму курсової різниці, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду;

1.2 Розбіжності між даними обліку суб'єктів державного сектору з виконання кошторису та бюджету, у тому числі пов'язані з ненаданням згідно із законодавством інформації про операції в іноземній валюті, здійснені через рахунки, відкриті в установах банків.".

11. Доповнити пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року N 1798 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за N 120/20433 (зі змінами), словами і цифрами ", крім Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 131 "Будівельні контракти", затвердженого пунктом 1 цього наказу, що набирає чинності з 01 січня 2016 року".

12. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 "Виплати працівникам", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2011 року N 1798, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 січня 2012 року за N 121/20434:

12.1. У пункті 3 розділу I:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"виплати за невідпрацьований час - виплати за невідпрацьований час, право на які має працівник;";

2) абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

12.2. Пункт 3 розділу II викласти в такій редакції:

"3. Виплати за невідпрацьований час визнаються зобов'язанням у тому періоді, у якому настає подія щодо виплати таких зобов'язань.";

12.3. Пункт 2 розділу IV виключити.

У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.

13. У пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року N 52 "Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 200/20513 (зі змінами), цифри "2015" замінити цифрами "2016".

14. Доповнити пункт 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року N 568 "Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 901/21213 (зі змінами), словами і цифрами ", крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти" та 135 "Витрати", затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2016 року".

15. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року N 568, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за N 901/21213:

15.1. Доповнити пункт 3 розділу I новим абзацом такого змісту:

"фінансові інвестиції - активи, які утримуються (контролюються) суб'єктом державного сектору з метою отримання економічних вигід від їх володіння;";

15.2. У розділі II:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Фінансові інвестиції, набуті в обмін на грошові кошти та інші активи, у тому числі внесені до статутного капіталу підприємств, оцінюються за балансовою вартістю переданих активів.";

2) доповнити після пункту 4 новим пунктом 5 такого змісту:

"5. Фінансові інвестиції поділяються на довгострокові та поточні:

фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу більше дванадцяти місяців, що утримуються суб'єктом державного сектору не для продажу, визнаються довгостроковими фінансовими інвестиціями;

фінансові інвестиції зі строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, які призначені до продажу і можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент, визнаються поточними фінансовими інвестиціями.".

У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;

3) у пункті 6:

після слів "що підлягають отриманню" доповнити пункт словами "відповідно до законодавства суб'єктом державного сектору";

слова "фінансових доходів від обмінних операцій" замінити словом "доходів".

15.3. У розділі III:

1) в абзаці першому пункту 2 слова "за обмінними операціями" і "від обмінних операцій" виключити;

2) у пункті 3:

в абзаці третьому слова "фінансових доходів або витрат за обмінними операціями" замінити словами "доходів або витрат";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка наведено в додатку до цього Національного положення (стандарту).";

15.4. У пункті 2 розділу IV:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Частка учасника в доходах або витратах спільної діяльності без створення юридичної особи відображається у складі доходів або витрат.";

в абзаці третьому слова "за обмінними операціями" виключити;

15.5. У розділі V:

1) доповнити підпункт 1.1 пункту 1 словами ", за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств";

2) у підпункті 2.4 пункту 2 слова "за обмінними операціями" виключити;

15.6. Доповнити Національне положення (стандарт) додатком такого змісту:

Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка

Приклад 1

Установа 03 січня 2014 року придбала облігації номінальною вартістю 50000 грн за 46282 грн, тобто дисконт становив 3718 грн (50000 - 46282).

Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 відсотків річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).

Ефективна ставка відсотка дорівнює:

(50000 х 9 %) + (3718 / 5)

прибл. = 11 %

(46282 + 50000) / 2

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума
відсотка, грн

Сума відсотка за
ефективною
ставкою, грн*

Сума
амортизації
дисконту, грн
(гр. 3 - гр. 2)

Амортизована
собівартість
інвестиції, грн**

1

2

3

4

5

03.01.2014

 

 

 

46282

31.12.2014

4500

5091

591

46873

31.12.2015

4500

5156

656

47529

31.12.2016

4500

5228

728

48257

31.12.2017

4500

5308

808

49065

31.12.2018***

4500

5435

935

50000

Приклад 2

Облігації номінальною вартістю 50000 грн придбані 03 січня 2014 року за 52019 грн, тобто премія становила 2019 грн (52019 - 50000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 9 відсотків річних. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 4500 грн (50000 х 9 %).

Ефективна ставка відсотка дорівнює:

(4500 - 2019 / 5) = 8 %

 

(52019 + 50000) / 2

Розрахунок амортизації премії за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна
сума відсотка,
грн

Сума відсотка за
ефективною
ставкою, грн*

Сума
амортизації
премії, грн
(гр. 2 - гр. 3)

Амортизована
собівартість
інвестиції,
грн****

1

2

3

4

5

03.01.2014

 

 

 

52019

31.12.2014

4500

4161

339

51680

31.12.2015

4500

4134

365

51314

31.12.2016

4500

4105

395

50919

31.12.2017

4500

4073

426

50492

31.12.2018***

4500

4008

492

50000

____________
* Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.

** Визначається додаванням вартості інвестицій на попередню дату і суми амортизації дисконту за звітний період.

*** В останньому році для визначення амортизованої собівартості інвестиції до суми амортизації премії (дисконту) та суми відсотка за ефективною ставкою відноситься різниця між номінальною вартістю та сумою амортизованої собівартості інвестиції за попередній звітний період.

**** Визначається як різниця між вартістю інвестицій на попередню дату і сумою амортизації премії за звітний період.".

16. Пункт 16 втратив чинність

17. Пункт 17 втратив чинність

18. Пункт 18 втратив чинність

19. У пункті 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за N 161/24938, цифри "2015" замінити цифрами "2016".

20. У Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року N 372, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 року за N 426/25203 (зі змінами):

20.1. У розділі I "Загальні положення":

1) у пункті 1.1 слова "та іноземній валютах" замінити словом "валюті";

2) у пункті 1.2:

абзаци третій та четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами третім - двадцятим;

абзац сьомий виключити.

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятнадцятим;

абзаци десятий - тринадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - п'ятнадцятим;

абзац п'ятнадцятий виключити;

20.2. Розділ IV виключити.

У зв'язку з цим розділ V вважати розділом IV та пункти 5.1 - 5.10 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.10;

20.3. Пункти 4.1 та 4.2 розділу IV виключити;

У зв'язку з цим пункти 4.3 - 4.10 вважати відповідно пунктами 4.1 - 4.8;

20.4. Додаток до Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ виключити.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Опрос