Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины и аттестации судебных экспертов

Минюст
Положение, Приказ от 09.12.2014 № 2083/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2014

м. Київ

N 2083/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 грудня 2014 р. за N 1597/26374

Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 3 березня 2015 року N 301/5)

Відповідно до статей 8, 17 Закону України "Про судову експертизу" та з метою належної організації роботи з атестації судових експертів

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 09 серпня 2005 року N 86/5 "Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 серпня 2005 року за N 882/11162 (зі змінами).

3. Департаменту судової роботи та експертного забезпечення правосуддя (Пампуха Г. Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

4. Свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, видані працівникам науково-дослідних установ судових експертиз до набрання чинності цим наказом, є дійсними до закінчення строку дії, вказаного у цих свідоцтвах, за умови, що особи, яким видано ці свідоцтва, є працівниками науково-дослідних установ судових експертиз.

Після закінчення строку дії цих свідоцтв підтвердження кваліфікації судового експерта працівникам науково-дослідних установ судових експертиз здійснюється у порядку, встановленому Положенням про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженим цим наказом.

5. Директорам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України протягом 10 днів з дня набрання чинності цим наказом подати до Департаменту судової роботи та експертного забезпечення правосуддя на затвердження програми підготовки фахівців, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта.

6. Цей наказ набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр

П. Петренко

 

Положення
про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів

I. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до статей 10, 14, 16, 17 та 21 Закону України "Про судову експертизу" визначає:

1) організаційні засади, завдання та порядок діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК);

2) порядок підготовки та проходження стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта;

3) порядок проведення атестації з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта;

4) порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, доповнення до свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, переоформлення та анулювання свідоцтва;

5) порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.

2. У своїй діяльності ЦЕКК керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

II. Організаційні засади, завдання та порядок діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

1. ЦЕКК є колегіальним органом, що діє при Міністерстві юстиції України.

2. Основними завданнями ЦЕКК є:

1) проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту (далі - НДУСЕ), які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта;

2) проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта;

3) розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.

3. Склад ЦЕКК формується з постійних і змінних членів комісії.

4. Постійний склад ЦЕКК затверджується наказом Міністерства юстиції України.

До постійного складу ЦЕКК входять голова, заступник голови, представники Мін'юсту, фахівці з процесуальних питань судової експертизи та секретар.

Голова комісії організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами. У разі відсутності голови ЦЕКК його обов'язки виконує заступник голови ЦЕКК.

5. Змінний склад затверджується головою ЦЕКК.

До змінного складу ЦЕКК входять найбільш досвідчені фахівці НДУСЕ, які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

До змінного складу ЦЕКК можуть входити фахівці наукових установ і навчальних закладів, інших державних органів, громадських організацій, судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ судових експертиз (за їх згодою).

6. Члени ЦЕКК на час її роботи звільняються від виконання своїх службових обов'язків зі збереженням середнього заробітку за місцем основної роботи.

7. Організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК покладається на структурний підрозділ Мін'юсту з експертного забезпечення правосуддя.

Підготовку матеріалів для розгляду ЦЕКК забезпечує секретар ЦЕКК.

Участь членів змінного складу ЦЕКК, які є фахівцями НДУСЕ, забезпечується керівництвом цих установ. Інші члени змінного складу ЦЕКК беруть участь у роботі комісії на громадських засадах за їх згодою.

8. Засідання комісії проводиться за потреби. Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до комісії та може бути продовжений за наявності поважних причин, пов'язаних з їх розглядом, до 45 днів.

Про час проведення засідання ЦЕКК заінтересовані особи повідомляються не пізніше ніж за 7 днів.

9. Засідання ЦЕКК проводить її голова. У разі відсутності голови ЦЕКК засідання ЦЕКК проводить його заступник.

10. Засідання ЦЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців зі змінного складу ЦЕКК з тієї експертної спеціальності, з якої комісія розглядає питання про присвоєння та/або підтвердження кваліфікації судового експерта або притягнення до дисциплінарної відповідальності.

11. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його об'єктивності.

За наявності обставин, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена ЦЕКК, він зобов'язаний заявити самовідвід.

Питання про заявлений відвід (самовідвід) вирішується іншими членами ЦЕКК відкритим голосуванням без участі члена ЦЕКК, щодо якого вирішується питання відводу (самовідводу).

12. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ЦЕКК і оформлюється згідно з додатком 1 до цього Положення.

13. У разі потреби можуть проводитись виїзні засідання ЦЕКК, організація яких здійснюється на базі НДУСЕ.

14. ЦЕКК має печатку, зразок та опис якої наведено у додатку 2 до цього Положення, та бланк.

III. Порядок підготовки та проходження стажування фахівців, які мають намір отримати та підтвердити кваліфікацію судового експерта

1. Підготовка та стажування фахівців, які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюються НДУСЕ за програмами підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та з відповідних експертних спеціальностей, які затверджуються головою ЦЕКК.

Програми підготовки (стажування) повинні передбачати проведення лекційних та практичних занять, підготовку проектів висновків та проведення їх рецензування.

Організація рецензування проектів (копій) висновків забезпечується НДУСЕ. Рецензування висновку здійснюється судовим експертом, який має кваліфікацію судового експерта з тієї експертної спеціальності, в межах якої складено висновок, та не менше ніж п'ятирічний стаж експертної роботи.

2. Мінімальний обсяг програм підготовки (стажування) становить: у разі присвоєння кваліфікації судового експерта - 40 академічних годин (далі - програма N 1); у разі першого підтвердження кваліфікації судового експерта - 32 академічні години (далі - програма N 2); у разі наступних підтверджень кваліфікації судового експерта - 24 академічні години (далі - програма N 3).

3. Фахівець, який має намір пройти підготовку (стажування) в НДУСЕ, подає до відповідної установи: заяву про зарахування на підготовку (стажування) згідно з додатком 3 до цього Положення, копію диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста / бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копії трудової книжки та першої, другої сторінок паспорта.

4. Документи для проходження стажування з відповідної(их) експертної(их) спеціальності(ей) з метою підтвердження кваліфікації судового експерта подаються фахівцем до НДУСЕ за 30 днів до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

5. Фахівці, які отримали кваліфікацію судового експерта як працівники НДУСЕ та мають намір здійснювати судово-експертну діяльність самостійно, після звільнення зі штату установи, за умови наявності експертного стажу в установі до трьох років проходять стажування за програмою N 2; за умови наявності стажу експертної роботи в установі від трьох років і більше - за програмою N 3, та атестацію в ЦЕКК відповідно до вимог цього Положення.

6. Стажування фахівців, які припинили судово-експертну діяльність у зв'язку із закінченням терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта або свідоцтво яких було анульовано з підстав, визначених підпунктами 1, 5 пункту 15 розділу V цього Положення, і які мають намір підтвердити кваліфікацію судового експерта, здійснюється:

1) за програмою N 3 у разі перерви судово-експертної діяльності до трьох років та наявності експертного стажу не менше шести років;

2) за програмою N 2 у разі перерви судово-експертної діяльності від трьох років і більше.

7. Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до НДУСЕ, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат з урахуванням:

1) кількості навчальних годин на проведення лекційних, практичних занять та складання рецензій на реферати та проекти (копії) висновків;

2) витрат на відрядження для участі у засіданні ЦЕКК членів комісії;

3) витрат на оплату послуг поштового зв'язку щодо пересилання матеріалів, пов'язаних із присвоєнням (підтвердженням) кваліфікації судового експерта.

8. Розмір плати за проведення занять та складання рецензій визначається відповідно до додатка 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року N 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за N 1130/11410 (із змінами).

9. Розрахунки витрат на відрядження членів ЦЕКК проводяться, виходячи з розміру планованих витрат згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (із змінами).

Витрати на поштові послуги розраховуються згідно з тарифами, що встановлені законодавством у період підготовки (стажування).

10. НДУСЕ направляє до ЦЕКК заяву про допуск до проходження атестації згідно з додатком 4 до цього Положення, а також:

для працівників НДУСЕ - подання, що підписується керівником НДУСЕ, та характеристику, що підписується безпосереднім керівником працівника;

для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, - довідку про проходження підготовки (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної(их) спеціальності(ей) згідно з додатком 5 до цього Положення, до яких додаються:

1) у разі присвоєння кваліфікації судового експерта:

копія диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста / бакалавра з додатками до них);

відомості про відсутність судимості;

копія трудової книжки;

копії першої, другої сторінок паспорта;

проекти (копії) трьох - п'яти висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);

дві фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри;

2) у разі підтвердження кваліфікації судового експерта:

відомості про відсутність судимості;

проекти (копії) трьох - п'яти висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;

рецензії на проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в підготовці (стажуванні);

дві фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри.

11. Документи, визначені пунктом 10 цього розділу, подаються до ЦЕКК не пізніше ніж за 10 днів до проведення атестації.

12. Подані до ЦЕКК документи опрацьовуються у структурному підрозділі Мін'юсту з експертного забезпечення правосуддя та формуються в атестаційну справу, до якої у разі підтвердження кваліфікації судового експерта додається інформаційна довідка, що містить відомості про результати останньої перевірки діяльності судового експерта та наявність і зміст скарг на судового експерта, що надійшли до Мін'юсту.

Документи, оформлені з порушенням вимог цього Положення, повертаються для належного їх оформлення.

Відповідальною за достовірність документів, поданих до ЦЕКК, є особа, яка подає ці документи.

IV. Порядок проведення атестації з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта

1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівники НДУСЕ та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройти підготовку (стажування), знати теоретичні, організаційні і процесуальні питання судової експертизи та методичні положення і практику їх застосування за відповідною експертною спеціальністю.

2. При вирішенні питання ЦЕКК щодо відповідності вищої освіти експертній спеціальності, за якою особа має намір отримати кваліфікацію судового експерта, враховується навчальний час з відповідних дисциплін, зазначених у додатку до диплома про вищу освіту.

3. Кваліфікація судового експерта працівникам НДУСЕ присвоюється згідно з переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта, наведеним у додатку 6 до цього Положення, та переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта виключно працівникам НДУСЕ, наведеним у додатку 7 до цього Положення.

Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, присвоюється згідно з переліком видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта, наведеним у додатку 6 до цього Положення.

4. Висококваліфіковані судові експерти, які мають стаж роботи в державних спеціалізованих установах або у певних галузях знань не менше 10 років та в даний час працюють в інших установах, на підприємствах, в організаціях або перебувають на пенсії та на підставі договорів з НДУСЕ здійснюють судово-експертну діяльність, можуть бути атестовані за експертними спеціальностями, визначеними у додатку 7 до цього Положення. Таким судовим експертам видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, передбачене цим Положенням для працівників НДУСЕ.

5. Атестація включає вивчення документів атестаційної справи та кваліфікаційний іспит.

Якщо під час вивчення документів буде встановлено, що особа, яка має намір отримати кваліфікацію судового експерта, не відповідає вимогам статті 10 Закону України "Про судову експертизу", ЦЕКК відмовляє їй у допуску до кваліфікаційного іспиту.

Кваліфікаційний іспит проводиться у формі співбесіди, під час якої особа шляхом надання відповідей на питання, поставлені членами комісії, повинна показати задовільний рівень знань з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи та методичних положень з відповідної експертної спеціальності.

Відомості щодо складання кваліфікаційного іспиту заносяться до атестаційного листа згідно з додатком 8 до цього Положення.

6. За наслідками атестації ЦЕКК приймає одне з таких рішень:

1) про присвоєння кваліфікації судового експерта;

2) про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового експерта;

3) про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта.

7. Особі, яка має намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, може бути відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації у разі:

1) визнання її в установленому законодавством порядку недієздатною;

2) наявності судимості;

3) накладання адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта (протягом року з дня прийняття відповідного рішення);

4) відсутності відповідної вищої освіти;

5) незадовільно підготовлених проектів або копій висновків;

6) незадовільних відповідей на запитання, поставлені членами комісії під час проведення кваліфікаційного іспиту.

8. Особа, щодо якої ЦЕКК прийнято рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв'язку з наданням незадовільних відповідей на запитання, поставлені членами комісії, може повторно пройти атестацію на черговому засіданні комісії.

Особа, щодо якої ЦЕКК три рази поспіль приймала рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації судового експерта у зв'язку з наданням незадовільних відповідей на запитання, поставлені членами комісії, та/або незадовільно підготовлених проектів або копій висновків, до наступного проходження атестації повинна пройти повторну підготовку (стажування) в порядку, передбаченому цим Положенням.

9. Про результати атестації фахівцю повідомляється протягом 10 днів після проведення атестації.

V. Порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, доповнення до свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, переоформлення та анулювання свідоцтва

1. У разі прийняття ЦЕКК рішення про присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта особі протягом 10 робочих днів Мін'юстом видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта з певного виду експертної спеціальності (далі - Свідоцтво) або робиться відмітка у свідоцтві про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації.

2. Працівнику НДУСЕ видається Свідоцтво, зразок та опис якого наведено у додатку 9 до цього Положення.

Судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи, видається Свідоцтво, зразок та опис якого наведено у додатку 10 до цього Положення.

Невід'ємною частиною Свідоцтва є доповнення до нього.

Зразок та опис доповнення до свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта наведено у додатку 11 до цього Положення.

3. Свідоцтво і доповнення до нього підписуються головою ЦЕКК та секретарем, засвідчуються печаткою ЦЕКК.

Свідоцтво (доповнення до нього) реєструється в журналі реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 12 до цього Положення. Ведення Журналу покладається на секретаря комісії.

4. Свідоцтво (доповнення до нього) працівнику НДУСЕ надсилається рекомендованим листом на поштову адресу установи, де він працює.

Свідоцтво (доповнення до нього) судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи, надсилається рекомендованим листом на поштову адресу, вказану в заяві про допуск до кваліфікаційного іспиту в ЦЕКК.

Свідоцтво (доповнення до нього) може бути видано судовому експерту особисто або його представнику за довіреністю.

5. Свідоцтво (доповнення до нього) дає право працівнику НДУСЕ на проведення судових експертиз та експертних досліджень за дорученням керівництва цієї установи. Використання працівниками НДУСЕ Свідоцтва (доповнення до нього) для проведення судових експертиз чи експертних досліджень на інших підприємствах, в установах та організаціях або особисто поза межами установи забороняється, крім випадків відрядження фахівця для участі у судовому засіданні чи слідчих діях або проведення експертиз у складі комісії.

6. Строк дії Свідоцтва (доповнення до нього) продовжується після підтвердження експертом кваліфікації: для працівників НДУСЕ - на п'ять років, для фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, - на три роки.

Строк дії Свідоцтва (доповнення до нього), виданого судовому експерту, який не є працівником державної спеціалізованої установи і має науковий ступінь, продовжується рішенням ЦЕКК на підставі розгляду матеріалів перевірки діяльності судового експерта, проведеної територіальними органами Міністерства юстиції України, та копій (проектів) висновків і рецензій на них, складених НДУСЕ.

7. У разі звільнення працівника НДУСЕ Свідоцтво вважається недійсним з дати звільнення, вилучається у працівника та підлягає анулюванню. Рішення щодо анулювання Свідоцтва приймається ЦЕКК на підставі подання керівника НДУСЕ, до якого додаються наказ установи про звільнення працівника та Свідоцтво.

8. Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво вважається недійсним.

9. У разі втрати або пошкодження Свідоцтва видається його дублікат.

Дублікат Свідоцтва видається на підставі відомостей державного Реєстру атестованих судових експертів за заявою судового експерта, щодо якого внесено такий запис. При цьому судовий експерт надає письмові пояснення про причини втрати або пошкодження Свідоцтва.

10. Для одержання дубліката Свідоцтва до Мін'юсту подається заява про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта за формою згідно з додатком 13 до цього Положення, до якої також додається повідомлення в засобах масової інформації про втрату Свідоцтва, а у разі пошкодження Свідоцтва також додається його оригінал.

11. На дублікаті Свідоцтва у правому верхньому куті проставляється відмітка "Дублікат".

12. Зміна прізвища, імені та по батькові особи є підставою для переоформлення Свідоцтва.

У разі наявності підстави для переоформлення Свідоцтва особа подає до Мін'юсту заяву за формою згідно з додатком 14 до цього Положення разом із Свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або засвідченими у встановленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

13. Дублікат Свідоцтва та переоформлене Свідоцтво видаються Мін'юстом не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження заяви щодо видачі дубліката або переоформлення Свідоцтва та документів, що додаються до неї.

14. Дублікат Свідоцтва та переоформлене Свідоцтво надсилаються у порядку, визначеному у пункті 4 розділу V цього Положення.

15. Свідоцтво підлягає анулюванню у разі:

1) подання судовим експертом заяви про анулювання Свідоцтва;

2) визнання судового експерта в установленому законом порядку недієздатним;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно судового експерта за вчинення злочину;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;

5) звільнення працівника з НДУСЕ;

6) накладення на судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта;

7) непроходження фахівцем, щодо якого застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва, повторної атестації;

8) встановлення факту надання недостовірних відомостей для отримання Свідоцтва;

9) смерті судового експерта.

Рішення щодо анулювання Свідоцтва приймається ЦЕКК.

VI. Порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів

1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" атестовані судові експерти за порушення вимог законодавства України про судову експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

2. Підставою для розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності судових експертів ЦЕКК є:

1) подання керівника структурного підрозділу Мін'юсту з експертного забезпечення правосуддя;

2) подання керівника НДУСЕ.

3. До подання додаються:

1) документи, що містять інформацію про допущення судовим експертом порушення нормативно-правових актів з питань судової експертизи, методик проведення судових експертиз;

2) документи, що свідчать про виявлені в діяльності судового експерта порушення нормативно-правових актів з питань судової експертизи, методик проведення судових експертиз (рішення суду, ухвали слідчого судді, рецензії на висновки експерта та інші);

3) письмове пояснення судового експерта, відносно якого пропонується розглянути питання щодо дисциплінарної відповідальності.

4. Рішення щодо винесення на розгляд ЦЕКК питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта приймається головою ЦЕКК.

5. Розгляд питань щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів відбувається за участю судового експерта. У разі неявки судового експерта розгляд питання переноситься на чергове засідання комісії. У випадку повторної неявки судового експерта комісія може розглянути питання за його відсутності.

6. До початку розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судовий експерт має право заявити відвід члену комісії, якщо він вважає, що член комісії заінтересований у результатах розгляду, чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосуванням. У разі рівності голосів член комісії вважається відведеним.

7. Під час розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності судовий експерт може ознайомлюватися з матеріалами та давати додаткові пояснення.

8. Рішення щодо дисциплінарної відповідальності приймається простою більшістю голосів членів комісії.

9. Рішення комісії виноситься за відсутності судового експерта, оголошується одразу після прийняття та повідомляється письмово протягом 10 робочих днів.

10. До судових експертів можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

1) попередження;

2) призупинення дії Свідоцтва (на певний строк);

3) позбавлення кваліфікації судового експерта.

11. При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія повинна врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких вчинено проступок, і результати роботи судового експерта за попередні роки.

12. Позбавлення кваліфікації судового експерта може мати місце внаслідок учинення судовим експертом грубого порушення, що призвело до втрати довіри до нього, чи декількох порушень, які мають систематичний характер.

13. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді призупинення дії Свідоцтва (на певний строк) комісія зобов'язує судового експерта пройти підготовку (стажування) за відповідними програмами підготовки та повторно пройти атестацію.

14. Свідоцтво вилучається до виконання вказаних зобов'язань.

У разі виконання зобов'язань Свідоцтво повертається експертові без продовження строку дії, на час якого його дію було призупинено.

У випадку непроходження повторної атестації кваліфікація судового експерта вважається втраченою, а Свідоцтво підлягає анулюванню.

15. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта Свідоцтво підлягає анулюванню.

16. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта за однією або декількома з наявних у нього експертних спеціальностей Свідоцтво підлягає анулюванню та видається нове Свідоцтво, у якому зазначаються залишені у нього експертні спеціальності та дата закінчення строку дії, що була вказана в анульованому Свідоцтві.

Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за підписом голови і секретаря комісії та робиться відмітка в Журналі.

17. Дисциплінарне стягнення до судових експертів не може бути накладене пізніше трьох років з дня вчинення проступку.

18. У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта фахівець може пройти підготовку та атестацію з метою присвоєння кваліфікації судового експерта через один рік.

19. Рішення комісії про притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржене в установленому законодавством порядку.

 

Заступник директора Департаменту -
начальник відділу організаційного і
нормативно-правового забезпечення
Департаменту судової роботи та
експертного забезпечення правосуддя

Г. Г. Пампуха

 

Рішення N ____
засідання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

"___" ____________ 20__ року

Комісія у складі:

голови _______________________________________________________________________________
                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)
секретаря ____________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
членів _______________________________________________________________________________
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

розглянула питання щодо:
_____________________________________________________________________________________

та додані документи:
_____________________________________________________________________________________

На засіданні комісії присутній
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)

Обговоривши питання та розглянувши додані документи, Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України вирішила:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова

__________________________________________

Секретар

__________________________________________

Члени:

__________________________________________

 

Зразок та опис печатки
Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України

  

Печатка Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України має форму правильного кола діаметром 40 мм, краї печатки обрамлено подвійним бортиком шириною 1 мм.

Під подвійним бортиком зліва направо розміщується напис "МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ", який закінчується п'ятикутною зірочкою.

У центрі печатки розміщується текст "Центральна експертно-кваліфікаційна комісія", який обрамляється колом діаметром 22 мм (товщина лінії - 0,1 мм).

Печатка виготовляється з гуми. Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.

 

ЗАЯВА*

Прошу допустити мене до проходження підготовки (стажування) в
______________________________________________________________________________________
                                                                                           (зазначити установу)

за спеціальністю: _______________________________________________________________________
                                                                            (повна назва виду судової експертизи та експертної спеціальності)

Додаток: копія диплома про відповідну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста з додатком до нього (за наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста / бакалавра з додатками до них); відомості про відсутність судимості; копія трудової книжки; копії першої, другої сторінок паспорта.

"___" ____________ 20__ року

________________
(підпис)

____________
* Заява є згодою для збереження та обробки персональних даних заявника відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

ЗАЯВА*

Прошу допустити мене до проходження атестації в Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України за спеціальністю:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                             (повна назва виду судової експертизи та експертної спеціальності)

"___" ____________ 20__ року

________________
(підпис)

____________
* Заява є згодою для збереження та обробки персональних даних заявника відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
у тому, що він (вона) з _______________ до _______________ 20__ року
пройшов(ла) підготовку (стажування) за
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (назва програми, вид експертної спеціальності)

Довідка видана для пред'явлення до Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України.

Директор

___________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

 

Перелік
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта

N з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Інженерно-транспортна

10.1

Дослідження обставин і механізму дорожньо-транспортних пригод

10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

2

Безпеки життєдіяльності

10.5

Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці

3

Будівельно-технічна

10.6

Дослідження об'єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів

4

Земельно-технічна

10.7

Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками

10.7.1

Дослідження з питань землеустрою

5

Пожежно-технічна

10.8

Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки

6

Комп'ютерно-технічна

10.9

Дослідження комп'ютерної техніки та програмних продуктів

7

Оціночно-будівельна

10.10

Визначення оціночної вартості будівельних об'єктів та споруд

8

Залізнично-транспортна

10.11

Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди

10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

9

Оціночно-земельна

10.14

Оцінка земельних ділянок

10

Гірничотехнічна

10.15

Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах

11

Дорожньо-технічна

10.16

Дорожньо-технічні дослідження

12

Телекомунікаційна

10.17

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

13

Електротехнічна

10.18

Дослідження технічної експлуатації електроустаткування

14

Інженерно-екологічна

10.19

Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об'єкти довкілля

15

Економічна

11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

16

Товарознавча

12.1

Визначення вартості машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання

17

Автотоварознавча

12.2

Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу

18

Транспортно-товарознавча

12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

20. Експертиза у сфері інтелектуальної власності

20.1

Літературних і художніх творів

13.1.1

Дослідження, пов'язані з літературними, художніми творами, та інші

13.1.2

Дослідження, пов'язані з комп'ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних)

20.2

Фонограм, відеограм, програм (передач) організацій мовлення

13.2

Дослідження, пов'язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення

20.3

Винаходів і корисних моделей

13.3

Дослідження, пов'язані із винаходами і корисними моделями

20.4

Промислових зразків

13.4

Дослідження, пов'язані з промисловими зразками

20.5

Сортів рослин і порід тварин

13.5.1

Дослідження, пов'язані з сортами рослин

13.5.2

Дослідження, пов'язані з породами тварин

20.6

Комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень

13.6

Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями

20.7

Топографій інтегральних мікросхем

13.7

Дослідження, пов'язані з топографіями інтегральних мікросхем

20.8

Комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій

13.8

Дослідження, пов'язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями

20.9

Економічна у сфері інтелектуальної власності

13.9

Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

30

Психологічна

14.1

Психологічні дослідження

31

Мистецтвознавча

15.1

Мистецтвознавчі дослідження

 

Перелік
видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта виключно працівникам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України

N з/п

Види та підвиди судових експертиз

Індекси експертних спеціальностей

Види експертних спеціальностей

1

Почеркознавча і авторознавча

1.1

Дослідження почерку і підписів

1.2

Дослідження писемного мовлення

2

Технічна експертиза документів

2.1

Дослідження реквізитів документів

2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

3

Балістична

3.1

Дослідження вогнепальної зброї та слідів її складових деталей

3.2

Дослідження боєприпасів і слідів пострілу

3.3

Дослідження ситуаційних обставин пострілу

4

Трасологічна

4.1

Дослідження слідів людини та слідів тварини

4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.5

Дослідження холодної зброї

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5

Вибуховотехнічна

5.1

Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу

5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

6

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень

6.1

Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення

6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7

Відео-, звукозапису

7.1

Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису

7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

8

Матеріалів, речовин та виробів

8.1

Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить

8.2

Дослідження полімерних матеріалів, пластмас і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.8

Дослідження ґрунтів

8.9

Дослідження металів і сплавів

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.12

Дослідження харчових продуктів

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

9

Біологічна

9.1

Дослідження об'єктів рослинного походження

9.2

Дослідження об'єктів тваринного походження

 

Атестаційний лист

1. ___________________________________________________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка виявила бажання присвоїти (підтвердити) кваліфікацію судового експерта)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                                                                   (вид експертизи)

3. ___________________________________________________________________________________
                                                                           (назва експертної(их) спеціальності(ей))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Оцінка відповідей (задовільно, незадовільно):

З теоретичних, організаційних та процесуальних питань судової експертизи

Індекс (назва) експертної(их) спеціальності(ей)

Оцінка відповідей за експертною(ими) спеціальністю(остями)

 

 

 

Члени Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України, які приймали кваліфікаційний іспит:
________/_________________/
    (підпис)         (прізвище, ініціали)
________/_________________/
    (підпис)         (прізвище, ініціали)
________/_________________/
    (підпис)       (прізвище, ініціали)

 

Зразок та опис
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
СВІДОЦТВО N _____
 
Видано
_________________________________________
                              (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________
про те, що йому (їй) рішенням Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України
від "___" ____________ 20__ року
присвоєно (підтверджено) кваліфікацію судового експерта з правом проведення
_________________________________________
експертиз за спеціальністю
_________________________________________
Фото
 
М. П.
 
Голова ______________
                           (підпис)
 
Секретар ____________
                                (підпис)

Дійсне за наявності посвідчення співробітника відповідної науково-дослідної установи судової експертизи

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
СВІДОЦТВО N _____
 
Дійсне до _______________20__ року
Продовжено до
_______________20__ року
 
М. П.
 
Голова ___________
                          (підпис)
 
Секретар__________
                             (підпис)
 
Продовжено до
_______________20__ року
 
М. П.
 
Голова ______________
                             (підпис)
 
Секретар ____________
                        (підпис)

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане працівнику науково-дослідної установи судових експертиз, друкується в обкладинці червоного кольору розміром 90 х 240 мм. Лицьовий бік обкладинки має зображення малого Державного Герба України, написи "Міністерство юстиції України" та "Свідоцтво".

Внутрішні сторони обкладинки виготовляються зі спеціального паперу з фоновою сіткою світлого кольору, на якому розміщуються елементи захисту у вигляді голограм: з лівої частини - зображення малого Державного Герба України, з правої частини - зображення Феміди.

 

Зразок та опис
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

  
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
СВІДОЦТВО N _____
 
Видано ___________________________________
                                   (прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________________
про те, що йому (їй) рішенням
Центральної експертно-кваліфікаційної
комісії при Міністерстві юстиції
України
від "___" __________ 20_____ року
присвоєно (підтверджено)
кваліфікацію судового експерта з
правом проведення
__________________________________________
експертиз за спеціальністю __________________________________________
Фото
 

М. П.
 
Голова ______________
                             (підпис)
 
Секретар ____________
                                (підпис)

 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
 
СВІДОЦТВО N _____
 
Дійсне до _______________ 20___ року
 
Продовжено до
_______________________ 20___ року
 
М. П.
 
Голова ____________
                          (підпис)
Секретар __________
                            (підпис)
Продовжено до
_______________________ 20___ року
 
М. П.
 
Голова ______________
                               (підпис)
 
Секретар ____________
                                 (підпис)

Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане фахівцю, який не є працівником державної спеціалізованої установи, друкується в обкладинці червоного кольору розміром 90 х 240 мм. Лицьовий бік обкладинки має зображення малого Державного Герба України, написи "Міністерство юстиції України" та "Свідоцтво".

Внутрішні сторони обкладинки виготовляються зі спеціального паперу з фоновою сіткою світлого кольору, на якому розміщуються елементи захисту у вигляді голограм: з лівої частини - зображення малого Державного Герба України, з правої частини - зображення Феміди.

 

Зразок та опис доповнення
до свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

  

Міністерство юстиції України
Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції України
Доповнення до свідоцтва N _______
про присвоєння кваліфікації судового експерта

______________________________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
рішенням Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від "___" ____________ 20__ року N _____
додатково надано право проведення ______________________________ експертиз за спеціальністю:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Доповнення до свідоцтва дійсне до "___" ____________ 20__ року

Голова _____________
                         (підпис)

                                                  М. П.

Секретар _____________
                                (підпис)

Продовжено до "___" ____________ 20__ року

Голова ЦЕКК _____________
                                      (підпис)

                                                  М. П.

Секретар _______________
                                   (підпис)

Доповнення до свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта має розмір 90 х 240 мм, друкується зі спеціального паперу з фоновою сіткою світлого кольору.

 

Журнал
реєстрації виданих свідоцтв про присвоєння кваліфікації судового експерта

N з/п

Номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта (доповнення до нього)

Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (доповнення до нього)

Дата та номер протоколу засідання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України із зазначенням змісту рішення

Назва експертної спеціальності, за якою видане свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (доповнення до нього)

Дата отримання свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта (доповнення до нього) або реквізити листа, яким воно направлено особі (науково-дослідній установі судових експертиз)

Прізвище, ім'я, по батькові і підпис особи, яка отримала свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Заява*
про видачу дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові судового експерта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (дата видачі, номер паспорта, ким і коли виданий)
____________________________________________________________________________________,
прошу видати мені дублікат свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта N __________.

Підстава для видачі дубліката свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

Заявник

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

_____________
(дата)

____________
* Заява є згодою для збереження та обробки персональних даних заявника відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

Заява*
про переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                (прізвище, ім'я та по батькові судового експерта)
_____________________________________________________________________________________
                                                                  (дата видачі, номер паспорта, ким і коли виданий)
_____________________________________________________________________________________,
прошу переоформити мені свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта N ___________.

Підстава для переоформлення свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

Заявник

____________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

_____________
(дата)

____________
* Заява є згодою для збереження та обробки персональних даних заявника відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

____________

Опрос