Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об экспертных комиссиях (советах, группах) Министерства культуры Украины

Министерство культуры Украины (2)
Положение, Приказ от 09.10.2014 № 835
действует с 19.12.2014

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.10.2014

м. Київ

N 835

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 грудня 2014 р. за N 1550/26327

Про затвердження Положення про експертні комісії (ради, групи) Міністерства культури України

Відповідно до пункту 6 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 495,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експертні комісії (ради, групи) Міністерства культури України, що додається.

2. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам самостійних структурних підрозділів Міністерства культури України переглянути нормативно-правові акти на відповідність до Положення про експертні комісії (ради, групи) Міністерства культури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Журавчака О. П.

  

Міністр

Є. Нищук

 

Положення
про експертні комісії (ради, групи) Міністерства культури України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності експертних комісій (рад, груп) Міністерства культури України (далі - Мінкультури).

2. Експертні комісії (ради, групи) Мінкультури (далі - Експертна комісія) є консультативно-дорадчими органами, що утворюються на постійній або тимчасовій основі для проведення експертної оцінки, надання рекомендацій та пропозицій з питань забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин, а також в сфері кінематографії.

У цьому Положенні термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. У своїй роботі Експертна комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України.

4. Рішення про утворення або ліквідацію Експертної комісії, її кількісний та персональний склад приймаються наказами Мінкультури.

5. Експертна комісія має право:

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати робочі групи (у разі потреби);

залучати в установленому порядку до роботи Експертної комісії провідних митців, діячів культури, вчених, фахівців (за їх згодою);

розглядати фінансові заявки (кошториси витрат) на реалізацію проекту;

вносити пропозиції керівництву Мінкультури з питань, що належать до компетенції Експертної комісії.

6. Склад Експертної комісії затверджується раз на два роки, у разі необхідності до нього можуть вноситися зміни та доповнення. До складу Експертної комісії входять голова (у разі необхідності заступник голови), секретар та члени Експертної комісії.

До роботи в Експертній комісії залучаються провідні науковці, митці, фахівці відповідної сфери культури та мистецтва, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою), а також перший заступник Міністра культури України або заступник Міністра культури України відповідно до розподілу обов'язків.

Залучений до роботи в Експертній комісії фахівець не може здійснювати свої повноваження більше двох строків підряд.

Загальна кількість членів Експертної комісії повинна становити не менше п'яти осіб.

Регламент роботи Експертної комісії затверджується на її засіданні.

7. Голова Експертної комісії обирається на засіданні шляхом відкритого голосування присутніх членів Експертної комісії.

Голова Експертної комісії:

визначає порядок денний засідань Експертної комісії;

веде засідання Експертної комісії, ставить питання на голосування, оголошує його результати;

контролює питання щодо уникнення конфлікту інтересів членів Експертної комісії;

забезпечує всебічний і об'єктивний розгляд питань, що розглядаються на засіданні Експертної комісії;

підписує протокол засідання Експертної комісії;

представляє Експертну комісію у взаємовідносинах з Мінкультури, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

затверджує висновок-пропозицію Експертної комісії.

8. Секретарем Експертної комісії, який є працівником Мінкультури, забезпечується ведення протоколів засідань Експертної комісії.

Секретар:

опрацьовує із членами Експертної комісії заяву про відсутність конфлікту інтересів, складену в довільній формі;

доводить протокол та висновок-пропозицію Експертної комісії до відома керівництва Мінкультури;

готує матеріали для розгляду на засіданні Експертної комісії;

за результатами засідання готує висновок-пропозицію;

бере участь у засіданнях Експертної комісії без права голосу.

9. У разі відсутності секретаря протокол веде особа, яка уповноважена головою Експертної комісії.

10. До складу Експертної комісії можуть входити особи, які мають:

вищу освіту у сфері культури та мистецтва чи інших споріднених сферах або значні здобутки у сфері культури, мають відзнаки, публікації, брали участь в авторитетних культурних форумах тощо;

багаторічний досвід роботи у сфері культури та мистецтва включно з досвідом участі в культурно-мистецьких проектах;

досвід роботи в експертних комісіях, радах, робочих групах, журі, дослідницьких групах тощо.

Робота Експертної комісії здійснюється на громадських засадах.

11. Кандидатури до складу Експертної комісії можуть призначатись Мінкультури самостійно або шляхом самовисування осіб, які подають відповідні заявки після оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінкультури та оголошення у засобах масової інформації.

II. Порядок роботи

1. Формою роботи Експертної комісії є засідання, яке проводиться головою Експертної комісії не рідше ніж один раз на рік.

Засідання Експертної комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови Експертної комісії.

Порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Експертної комісії визначає голова Експертної комісії.

2. Засідання Експертної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від її складу.

Рішення Експертної комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

3. Якщо член Експертної комісії опиняється в ситуації, яка має або може бути сприйнята як така, що має ознаки конфлікту інтересів, він має надати інформацію про конфлікт інтересів голові Експертної комісії перед початком будь-якої дискусії або обговорювання відповідного питання.

У разі неподання інформації щодо існування конфлікту інтересів, якщо про нього стає відомо після прийняття рішення Експертною комісією, - таке рішення скасовується головою Експертної комісії та призначено повторне засідання Експертної комісії.

Повторне рішення Експертної комісії є остаточним.

Щороку члени Експертної комісії підписують заяву щодо відсутності конфлікту інтересів, складену в довільній формі.

4. Рішення Експертної комісії оформляється висновком-пропозицією у двох примірниках, який підписується усіма присутніми на засіданні та затверджується головою.

5. Протокол засідання Експертної комісії підписується секретарем і головою Експертної комісії.

Експертні висновки та інші матеріали, що стосуються розгляду відповідних пропозицій, проектів тощо, є службовою інформацією, що пов'язана з процесом прийняття рішення.

6. Висновок-пропозиція Експертної комісії має рекомендаційний характер і виноситься на розгляд та прийняття відповідного рішення Мінкультури.

Мінкультури інформує Експертну комісію про результати розгляду висновку-пропозиції, у тому числі надає пояснення щодо причин неврахування (відхилення) висновку-пропозиції.

7. Матеріально-технічне забезпечення засідань Експертної комісії здійснюється Мінкультури.

8. Оприлюднення інформації про роботу Експертної комісії здійснюється на офіційному веб-сайті Мінкультури.

 

Директор Департаменту мистецтв
та навчальних закладів

П. М. Білаш

Опрос