Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок открытия и закрытия счетов в национальной валюте в органах Государственной казначейской службы Украины

Минфин
Приказ от 17.11.2014 № 1139
действует с 19.12.2014

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2014

м. Київ

N 1139

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 грудня 2014 р. за N 1543/26320

Про внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, а також з метою удосконалення казначейського обслуговування бюджетних коштів

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 року N 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 3.6 розділу III:

перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: "У разі реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ) рахунки такого клієнта закриваються";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"У разі реорганізації клієнта та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки не закриваються. При цьому протягом десяти днів після внесення змін надаються документи, передбачені пунктами 3.1 - 3.3 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 3.1 цього розділу).".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим;

2) у пункті 5.6 розділу V:

перше речення абзацу першого викласти у такій редакції: "5.6. У разі реорганізації підприємства, установи, організації (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення) зі зміною коду за ЄДРПОУ рахунки клієнта закриваються.";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"У разі реорганізації підприємства, установи, організації та/або зміни найменування без зміни коду за ЄДРПОУ рахунки такого клієнта не закриваються. При цьому підприємством, установою, організацією надаються документи, передбачені пунктом 5.1 цього розділу (за винятком підпункту "а" пункту 5.1 цього розділу).".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3) додаток 1 до цього Порядку викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В. П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н. І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Чуприненко Р. С.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 1 цього наказу, який набирає чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Уманського І. І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т. Я.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Я. Слюз

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

 

Зразок

ДОГОВІР
про здійснення розрахунково-касового обслуговування

__________________
(місце складання)

 

__________________
(дата)

_____________________________________________________________________________________
                                                         (найменування органу Державної казначейської служби України)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                                    (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - орган Казначейства), який діє на підставі Положення, затвердженого _____________________________________________________________________________________
                                                                       (дата, номер та назва нормативного-правового акта)
________________________________________________________________________, з одного боку,
та ___________________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування/прізвище, ім'я, по батькові клієнта)
в особі _______________________________________________________________________________
                                                                            (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________________________ (далі - Клієнт),
який діє на підставі* ___________________________________________________________________,
                                                                                                    (назва установчого документа)
з другого боку (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

Орган Казначейства відкриває Клієнту __________________________________ рахунок (рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування відповідно до вимог законодавства України та умов цього Договору.

До отримання органом Казначейства повідомлення про взяття рахунка на облік територіальними органами Державної фіскальної служби операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

2. Права та зобов'язання Сторін

2.1. Орган Казначейства має право:

2.1.1. Подавати відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про проведення операції відкриття/закриття рахунка (рахунків) Клієнта;

2.1.2. Перераховувати платежі, зараховані на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ, на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта та/або у порядку та терміни, передбачені додатковим договором до цього Договору, на рахунки вищих та підвідомчих установ і організацій Клієнта**;

2.1.3. Вимагати від Клієнта правильності оформлення розрахункових документів відповідно до законодавства України та повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові документи повертаються Клієнту з посиланням на підстави, передбачені законодавством;

2.1.4. Відмовляти Клієнту у видачі грошових чеків на отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку в разі неподання ним попередньо заявки на видачу готівки;

2.1.5. Проводити перевірки фінансових (бухгалтерських) документів про зарахування, перерахування та використання бюджетних коштів. Одержувати підтвердні документи, необхідні для здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;

2.1.6. Застосовувати заходи впливу за порушення бюджетного законодавства у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами та/або призупинення бюджетних асигнувань Клієнта, передбачених статтею 117 Бюджетного кодексу України, з повідомленням про це Клієнта***;

2.1.7. Отримувати від Клієнта підтвердження залишків коштів на рахунку (рахунках) станом на 01 січня поточного року. У разі неотримання підтвердження протягом місяця залишок коштів уважається підтвердженим;

2.1.8. Закривати/відкривати рахунок (рахунки) у зв'язку із завершенням та початком бюджетного періоду за умови, якщо реквізити рахунків, що відкриті у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що були відкриті у попередньому бюджетному періоді***;

2.1.9. Здійснювати безспірне списання коштів бюджету з рахунків Клієнта у порядку, встановленому законодавством;

2.1.10. Здійснювати на підставі меморіального документа органу Казначейства списання коштів з рахунка Клієнта у разі невиконання ним вимог нормативно-правових актів щодо переказу коштів між учасниками розрахунків та/або недотримання ним вимог щодо строків і обсягів таких розрахунків****;

2.1.11. Здійснювати на підставі меморіальних документів органу Казначейства перерахування до відповідного бюджету залишків коштів, які склалися на кінець бюджетного періоду, відповідно до статті 57 Бюджетного кодексу України;

2.1.12. Здійснювати платежі Клієнтів з урахуванням законодавства;

2.1.13. Вимагати виконання умов розрахунково-касового обслуговування та інших обумовлених цим Договором послуг.

2.2. Клієнт має право:

2.2.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що обліковуються на його рахунках, відповідно до законодавства;

2.2.2. Отримувати від органу Казначейства всю необхідну інформацію, пов'язану з виконанням цього Договору;

2.2.3. Вимагати виконання умов розрахунково-касового обслуговування та інших обумовлених цим Договором послуг;

2.2.4. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої рахунки і їх перерахування.

2.3. Орган Казначейства зобов'язується:

2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору;

2.3.2. Своєчасно здійснювати розрахунково-касові операції за дорученням Клієнта з урахуванням вимог підпункту 2.1.12 пункту 2.1 цього розділу;

2.3.3. Надавати Клієнту всі послуги з розрахунково-касового обслуговування в межах повноважень, визначених законодавством;

2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок Клієнта;

2.3.5. Повідомляти Клієнту номери бюджетних рахунків для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта**;

2.3.6. Здійснювати перерахування платежів з бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ на відповідний спеціальний реєстраційний рахунок (рахунки) Клієнта та/або у порядку та терміни, передбачені додатковим договором до цього Договору, на рахунки вищих та підвідомчих установ і організацій Клієнта**;

2.3.7. Видавати виписки з підтвердними документами наступного робочого дня після здійснення операцій за рахунком (рахунками) Клієнта особам, які мають право першого та другого підпису і зазначені у картці із зразками підписів та відбитка печатки, із пред'явленням документа, що посвідчує особу.

Клієнт може уповноважити інших осіб отримувати виписки з підтвердними документами згідно з листом за підписом осіб, які мають право першого та другого підписів, та скріплених відбитком печатки, які наведені у картці із зразками підписів та відбитка печатки. У разі зміни уповноважених осіб Клієнта надається новий лист;

2.3.8. Видавати Клієнту виписку з бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ у вигляді реєстру розрахункових документів наступного робочого дня після здійснення операцій за цими рахунками**;

2.3.9. Видавати уповноваженим особам Клієнта з урахуванням вимог підпункту 2.3.7 цього пункту дублікат виписки з рахунка (рахунків) у разі втрати Клієнтом виписки за письмовою заявою, підписаною першим та другим підписами осіб Клієнта та скріпленою відбитком печатки, які наведені у картці із зразками підписів та відбитка печатки;

2.3.10. Гарантувати таємницю інформації за рахунком (рахунками) Клієнта (щодо операцій, стану рахунка, дати відкриття, його реквізитів тощо). Без згоди Клієнта довідки третім особам з питань інформації за рахунком (рахунками) можуть бути надані лише у випадках, передбачених законом;

2.3.11. Своєчасно інформувати Клієнта про зміну порядку розрахунково-касового обслуговування, надавати консультації з питань, що виникають у цьому процесі;

2.3.12. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на отримання готівки з рахунків органу Казначейства (групи 257) за умови оплати Клієнтом їх вартості відповідному банку з його рахунка;

2.3.13. Інформувати Клієнта про часткове або повне припинення роботи у випадках, передбачених законодавством;

2.3.14. Повідомляти Клієнта про відновлення роботи.

2.4. Клієнт зобов'язується:

2.4.1. Виконувати вимоги законодавства з питань здійснення розрахунково-касових операцій та надання звітності;

2.4.2. Повідомляти платникам номери бюджетних рахунків для зарахування до бюджету власних надходжень бюджетних установ, відкритих одночасно з відповідними спеціальними реєстраційними рахунками Клієнта**;

2.4.3. Повідомляти орган Казначейства про зміни в установчих документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів;

2.4.4. Перераховувати зі своїх спеціальних реєстраційних рахунків на бюджетні рахунки для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ кошти в обсягах, необхідних для здійснення органом Казначейства операцій з повернення помилково або надміру зарахованих платежів**;

2.4.5. З метою отримання грошової чекової книжки для отримання готівки з рахунка органу Казначейства (групи 257) здійснювати оплату її вартості відповідному банку зі свого рахунка;

2.4.6. Повідомляти орган Казначейства про всі виявлені неточності або помилки у виписках з рахунка (рахунків) та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за рахунком не пізніше наступного дня після дати отримання виписки;

2.4.7. Повідомляти орган Казначейства про зарахування на рахунок Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний строк з дня надходження коштів на рахунок подавати до органу Казначейства платіжне доручення на перерахування коштів власнику;

2.4.8. Надавати органу Казначейства платіжні, розрахункові та інші розпорядчі документи протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства з урахуванням регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України;

2.4.9. Надавати органу Казначейства звітність у терміни та за формами, установленими законодавством;

2.4.10. Здавати готівку в установу банку для подальшого зарахування на рахунки, відкриті в органі Казначейства, керуючись вимогами нормативно-правових актів Національного банку України, у строк ________________________.

3. Розрахунки за готівкове обслуговування

Оплата банківських послуг з видачі готівки з балансових рахунків групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 918/9517, відкритих на ім'я органів Казначейства, за чеками органу Казначейства здійснюється Клієнтом на підставі договору, укладеного ним з відповідним банком.

4. Форс-мажор

4.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин вони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин.

Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

4.2. У разі коли строк дії форс-мажорних обставин продовжується більше ніж на дванадцять місяців, кожна зі Сторін в установленому порядку має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором.

5. Порядок закриття рахунків

Рахунки закриваються у порядку та у випадках, передбачених законодавством України.

6. Строки дії Договору, порядок його зміни та припинення

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до ______________________________.

6.2. Договір уважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік, якщо Сторони не заявлять про намір його розірвати за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року.

6.3. Зміна умов Договору можлива тільки за згодою обох Сторін.

6.4. Погоджені зміни в Договорі оформляються додатковими договорами, які є невід'ємною частиною Договору.

6.5. Договір розривається за згодою Сторін або у випадках, передбачених законом.

6.6. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. Порядок розгляду спорів

Спори, що виникають протягом дії Договору, розв'язуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

8. Місцезнаходження Сторін

Орган Казначейства

Клієнт

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Керівник ______________________________
                                       (підпис, ініціали, прізвище)

Керівник ______________________________
                                        (підпис, ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

М. П.

М. П.*****

Передбачені цим зразком Договору умови Сторони в разі укладення договору можуть змінювати та встановлювати інші умови, які не повинні суперечити законодавству України.

____________
* Для юридичних осіб.

** Зазначене поширюється на розпорядників бюджетних коштів та їх відокремлені структурні підрозділи у разі відкриття ними бюджетних рахунків для зарахування до спеціального фонду бюджету власних надходжень бюджетних установ.

*** Зазначене поширюється на розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також відокремлені структурні підрозділи розпорядників бюджетних коштів.

**** Зазначається у разі відкриття рахунків для здійснення клірингових розрахунків, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.

***** У разі наявності.

____________

Опрос