Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Методике оценки активов субъектов естественных монополий, субъектов хозяйствования на смежных рынках в сфере комбинированного производства электрической и тепловой энергии

Фонд государственного имущества
Приказ от 30.10.2014 № 2521
действует с 16.12.2014

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.10.2014

м. Київ

N 2521

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 листопада 2014 р. за N 1521/26298

Про затвердження Змін до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

Відповідно до абзацу дев'ятнадцятого частини другої статті 9 Закону України "Про природні монополії", на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 510 "Про вдосконалення державної політики у сфері регулювання діяльності з транспортування природного газу магістральними трубопроводами територією України"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року N 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за N 522/23054, що додаються.

2. Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду

Д. Парфененко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник голови правління
Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України"

С. Коновець

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Л. Шейко

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

В. Демчишин

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. Є. Кістіон

 

Зміни до Методики оцінки активів суб'єктів природних монополій, суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії

1. У пункті 3.12 розділу III:

1) після підпункту 3.12.1 доповнити пункт новим підпунктом 3.12.2 такого змісту:

"3.12.2. У разі проведення капітальних ремонтів активів підприємства в переліках активів, що складаються підприємством за результатами інвентаризації, робиться відмітка про період проведення таких капітальних ремонтів та вартість витрат, понесених при цьому підприємством. Фізичний знос таких активів визначається з урахуванням зазначеної інформації за такою формулою:

Зфіз =

Сз 
_______
Сн

ґ 100,

де Зфіз - фізичний знос активу, що оцінюється, відсотки;

Сз - розрахунковий зважений фактичний строк експлуатації активу, що враховує витрати на капітальний ремонт;

Сн - нормативний строк експлуатації активу, місяці або роки.

Розрахунковий зважений фактичний строк експлуатації активу визначається за такою формулою:

  

,

де Вз - вартість заміщення (відтворення) активу;

Взi - витрати на капітальний ремонт (вартість капітального ремонту) (i) у цінах на дату оцінки, грн;

Сф - фактичний строк експлуатації активу, місяці або роки;

Сфi - фактичний строк експлуатації активу від дати введення його в експлуатацію після виконання робіт з капітального ремонту (i), місяці або роки.

Витрати на капітальний ремонт визначаються за інформацією підприємства з урахуванням робіт, що відповідно до нормативних вимог виконуються під час проведення капітального ремонту у сфері, що підлягає регулюванню відповідно до Закону України "Про природні монополії", стосовно якої прийнято рішення про перехід на стимулююче регулювання. З метою визначення вартості капітального ремонту на дату оцінки до фактичних витрат підприємства на роботи, що виконувались під час проведення капітального ремонту, застосовується коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики.".

У зв'язку з цим підпункти 3.12.2 - 3.12.4 вважати відповідно підпунктами 3.12.3 - 3.12.5;

2) підпункт 3.12.4 викласти в такій редакції:

"3.12.4. Фізичний знос об'єкта оцінки, що складається з декількох активів, які відповідно до додатка 10 до цієї Методики мають різні нормативні строки експлуатації, розраховується окремо щодо кожного активу, що входить до складу такого об'єкта.".

2. У пункті 5.2 розділу V:

1) у підпункті 5.2.1:

у підпункті 5.2.1.5 слово "метра" замінити словом "кілометра";

у підпункті 5.2.1.9.5 підпункту 5.2.1.9 літери "Kзпр" замінити літерами "Kзакт";

у підпункті 5.2.1.9.7 підпункту 5.2.1.9 слова "технічних характеристик" замінити словами "рівня завантаження";

2) підпункт 5.2.3.4 підпункту 5.2.3 викласти в такій редакції:

"5.2.3.4. Якщо обладнання електрохімічного захисту обслуговує сталеві газопроводи, вартість заміщення яких для цілей цієї Методики визначається окремо для кожного структурного підрозділу підприємства згідно з підпунктом 5.2.1.2 підпункту 5.2.1 цього пункту на підставі вартості подібних поліетиленових газопроводів, проводиться розподіл залишкової вартості заміщення (відтворення) або ринкової вартості обладнання електрохімічного захисту за газопроводами, які обслуговує таке обладнання, пропорційно до протяжності ділянок таких газопроводів. Для цього залишкова вартість заміщення такого газопроводу зменшується на величину В оез, що визначається за такою формулою:

В оез = В кс ґ (П сг-пе / П сг),

де В кс - залишкова вартість заміщення (відтворення) або ринкова вартість обладнання електрохімічного захисту, яке обслуговує окремий структурний підрозділ підприємства;

П сг-пе - протяжність окремого сталевого газопроводу або сталевої(их) ділянки(ок) комбінованого газопроводу, вартість заміщення якого згідно з підпунктом 5.2.1.2 підпункту 5.2.1 цього пункту визначається як вартість будівництва поліетиленових газопроводів;

П сг - загальна протяжність сталевих газопроводів, які знаходяться в окремому структурному підрозділі підприємства.

Якщо розрахована вартість газопроводу після зменшення на частку обладнання електрохімічного захисту становить менше 1 грн, залишкова вартість заміщення газопроводу вважається такою, що дорівнює 1 грн.".

3. Доповнити Методику новим розділом такого змісту:

"VIII. Особливості оцінки активів підприємств, що провадять діяльність у сфері транспортування природного газу трубопроводами та його зберігання

8.1. Для цілей оцінки активів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері транспортування природного газу трубопроводами та його зберігання, проводиться попереднє групування об'єктів оцінки за такими функціональними групами:

8.1.1. Будівлі та споруди, передавальні пристрої для транспортування природного газу, у тому числі:

8.1.1.1. Будівлі:

компресорних станцій;

газорозподільчих станцій;

газовимірювальних станцій.

8.1.1.2. Інші будівлі та споруди.

8.1.1.3. Передавальні пристрої у вигляді газопроводів, у тому числі:

магістральні газопроводи;

відгалуження магістральних газопроводів.

8.1.2. Будівлі та споруди, передавальні пристрої для зберігання природного газу, у тому числі:

8.1.2.1. Будівлі та споруди:

операторні;

будинки датчиків контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

свердловини підземних сховищ газу.

8.1.2.2. Підвідні газопроводи.

8.1.3. Інші будівлі та споруди, за винятком тих, що належать до мереж з транспортування та зберігання природного газу.

8.1.4. Інші передавальні пристрої, за винятком тих, що належать до мереж з транспортування та зберігання природного газу.

8.1.5. Машини та обладнання для транспортування і зберігання природного газу, у тому числі:

обладнання електрохімічного захисту;

газоперекачувальні агрегати;

газорегуляторне обладнання;

газовимірювальне обладнання;

насосно-компресорні труби;

запірна арматура;

фонтанна арматура;

засоби телемеханіки та автоматики;

контрольно-вимірювальне обладнання.

8.1.6. Інші машини та обладнання, що не зазначені в підпункті 8.1.5 цього пункту, у тому числі:

механізми;

металорізальне обладнання;

верстати;

зварювальне обладнання.

8.1.7. Транспортні засоби, у тому числі:

колісні транспортні засоби;

інші транспортні засоби.

8.1.8. Буферний газ.

8.1.9. Інші основні засоби, у тому числі:

обчислювальна та офісна техніка;

комп'ютери;

меблі;

інші інструменти, прилади, інвентар.

8.1.10. Нематеріальні активи, крім речових прав, пов'язаних із земельною ділянкою.

8.1.11. Капітальні інвестиції.

8.2. Оцінка основних засобів підприємств, що здійснюють діяльність у сфері транспортування природного газу трубопроводами та його зберігання, проводиться з дотриманням таких особливостей:

8.2.1. Оцінка будівель, приміщень, у тому числі неспеціалізованих, споруд та передавальних пристроїв проводиться шляхом застосування відповідно до Національного стандарту N 2 витратного підходу для визначення їх залишкової вартості заміщення (відтворення) з урахуванням таких особливостей:

8.2.1.1. Вартість заміщення (відтворення) будівель, приміщень, споруд визначається на підставі укрупнених показників вартості будівництва інших типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року, наведених у додатку 5 до цієї Методики. Визначена таким чином вартість збільшується на коефіцієнт, який враховує індекси цін, визначені відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики, з урахуванням дати, станом на яку визначені зазначені укрупнені показники вартості. У разі відсутності в зазначеному додатку інформації для оцінюваних будівель та споруд вартість таких об'єктів нерухомості визначається на підставі інформації відповідно до абзаців третього, четвертого підпункту 8.2.1.3 підпункту 8.2.1 цього пункту.

8.2.1.2. Вартість заміщення (відтворення) передавальних пристроїв для транспортування та зберігання природного газу оцінюється з урахуванням результатів дослідження таких базових ціноутворюючих характеристик:

довжина;

діаметр труб;

робочий тиск;

матеріал виготовлення;

спосіб прокладки;

глибина закладання та тип ґрунтів;

умови проходження мережі.

8.2.1.3. Джерелами інформації про укрупнені показники вартості будівництва є:

укрупнені показники вартості будівництва типових будівель за цінами станом на 01 липня 2012 року (без податку на додану вартість), що наведені в додатку 5 до цієї Методики;

вихідні дані про ціни в будівництві, складені на території України будівельно-монтажними підприємствами відповідно до системи ціноутворення в будівництві (кошторисна документація), які використовуються виключно за умови відсутності інформації про укрупнені показники вартості будівництва в додатках до цієї Методики;

інші джерела інформації про укрупнені показники вартості будівництва, які можуть використовуватися за умови відсутності зазначених у цьому підпункті джерел.

У разі використання інформації з джерел, наведених в абзацах третьому, четвертому цього підпункту, у звіті про оцінку зазначаються відомості про джерело такої інформації.

8.2.1.4. Для визначення вартості заміщення (відтворення) будівель, приміщень, споруд, передавальних пристроїв шляхом застосування витратного підходу подібні об'єкти обираються відповідно до джерел інформації з урахуванням найбільш подібного за функціональним призначенням, архітектурно-планувальними, конструктивними характеристиками (об'єм, площа та інші) і їх розмірами, а також показниками, зазначеними в підпункті 8.2.1.2 підпункту 8.2.1 цього пункту. У разі відхилення характеристик оцінюваного об'єкта від аналогічних характеристик подібного об'єкта до укрупненого показника вартості будівництва подібного об'єкта застосовуються поправки, у тому числі визначені з джерел інформації, зазначених у підпункті 8.2.1.3 підпункту 8.2.1 цього пункту. Поправки до вартості подібного об'єкта можуть визначатись у відсотковому або грошовому виразі.

8.2.1.5. Укрупнені показники вартості будівництва включають прямі та накладні витрати, у тому числі витрати на проектні та вишукувальні роботи, непередбачувані витрати тощо, а також кошторисний прибуток (прибуток підрядника).

8.2.1.6. Під час визначення вартості заміщення (відтворення) будівель, приміщень, споруд, передавальних пристроїв прибуток забудовника (інвестора) не враховується.

8.2.1.7. Визначення фізичного зносу будівель, споруд та передавальних пристроїв проводиться відповідно до вимог абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1 - 3.12.4 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

8.2.2. Оцінка машин та обладнання проводиться із застосуванням витратного або порівняльного методичного підходу.

З цією метою проводиться ідентифікація зазначених основних засобів з подальшим віднесенням їх до групи спеціалізованого або неспеціалізованого майна з відображенням результатів такої класифікації у звіті про оцінку активів.

8.2.2.1. Оцінка машин та обладнання, що за результатами ідентифікації належать до спеціалізованого майна, проводиться відповідно до пункту 3.7 розділу III цієї Методики шляхом застосування методів витратного підходу. Джерелами інформації для визначення вартості заміщення (відтворення) є:

додатки до цієї Методики;

прейскуранти виробників та інших продавців машин та обладнання на нові подібні об'єкти, які не були у використанні;

листи з інформацією про ціни на нові подібні машини та обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб'єкта оціночної діяльності.

У разі отримання інформації про вартість або ціни, яка на дату оцінки не є актуальною, зазначені показники коригуються відповідно до абзаців третього, четвертого пункту 3.7 розділу III цієї Методики.

Фізичний знос машин та обладнання, що належать до спеціалізованого майна, визначається відповідно до вимог абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1 - 3.12.4 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

Оцінка фізичного зносу газоперекачувальних агрегатів здійснюється на підставі співвідношення між залишковим ресурсом газоперекачувального агрегату та його нормативним ресурсом з урахуванням підпункту 3.12.2 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

8.2.2.2. Оцінка машин та обладнання, що за результатами ідентифікації належать до неспеціалізованого майна, проводиться відповідно до пункту 3.8 розділу III цієї Методики шляхом застосування порівняльного підходу. З метою формування сукупності об'єктів порівняння аналізуються ціни на подібне майно з таких джерел інформації:

прейскурантів виробників та інших продавців машин та обладнання на нові подібні об'єкти, які не були у використанні;

листів з інформацією про ціни на нові машини та обладнання, що були запропоновані продавцями, у тому числі виробником, у відповідь на запити суб'єкта оціночної діяльності;

матеріалів з інформацією про ціни на подібні машини та обладнання, які були у користуванні і виставлені на продаж на вторинному ринку.

Під час застосування порівняльного підходу до оцінки неспеціалізованих машин та обладнання до сукупності елементів порівняння включається показник фізичного стану (зносу), визначений відповідно до абзаців першого - одинадцятого пункту 3.12, підпунктів 3.12.1 - 3.12.4 пункту 3.12 розділу III цієї Методики, за яким проводиться порівняльний аналіз з метою виявлення відмінностей між фізичним станом об'єкта оцінки і об'єктів порівняння і у разі їх наявності визначення розміру поправок до цін об'єктів порівняння.

8.2.2.3. Вартість зазначених активів визначається на підставі ринкових цін на подібні машини та обладнання або їх окремі складові частини (блоки, вузли, агрегати). Подібними машинами, обладнанням вважаються машини, обладнання, подібні за функціональним призначенням, у яких ціноутворюючі технічні, функціональні, економічні характеристики однакові з відповідними характеристиками об'єкта оцінки (ідентичні) або мають незначні відмінності від них (аналогічні).

У разі оцінки машин та обладнання, введення в експлуатацію яких потребувало виконання робіт з їх монтажу та налагодження, залишкова вартість заміщення (відтворення), ринкова вартість таких активів збільшується на витрати, пов'язані з доставкою, монтажем та пусконалагоджувальними роботами. Джерелами інформації про такі витрати є дані постачальників, середні статистичні дані, інформація підприємств, активи яких оцінюються, щодо таких витрат.

У разі використання під час оцінки інформації про ціни на імпортні машини, обладнання залежно від умов постачання враховуються митні платежі згідно з чинними на дату оцінки вимогами законодавства України з питань державної митної справи.

8.2.3. Визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів проводиться відповідно до пункту 3.9 розділу III цієї Методики.

Оцінка інших транспортних засобів проводиться шляхом застосування порівняльного підходу на підставі інформації про ціни на подібне майно, включаючи інформацію виробника, або шляхом застосування комбінування оціночних процедур порівняльного та витратного підходів.

8.2.4. Оцінка інших основних засобів, що не зазначені в підпунктах 8.2.1 - 8.2.3 цього пункту, проводиться відповідно до пункту 3.10 розділу III цієї Методики.

8.3. Визначення вартості об'єктів капітальних інвестицій, які підлягають оцінці, проводиться відповідно до пункту 3.13 розділу III цієї Методики.

8.4. Оцінка нематеріальних активів проводиться відповідно до пункту 3.14 розділу III цієї Методики.

8.5. У разі якщо результатом розрахунку фізичного зносу активів, що входять до складу будівель, споруд, передавальних пристроїв, що наведені в підпунктах 8.1.1, 8.1.2, 8.1.5 пункту 8.1 цього розділу, є величина, більша за 80 відсотків, фізичний знос таких активів вважається таким, що дорівнює 80 відсоткам. У разі якщо результатом розрахунку фізичного зносу інших активів, що наведені в підпунктах 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6 - 8.1.8 пункту 8.1 цього розділу, є величина, більша за 90 відсотків, фізичний знос таких активів вважається таким, що дорівнює 90 відсоткам.

8.6. Залишковий строк експлуатації активу визначається відповідно до підпункту 3.12.4 пункту 3.12 розділу III цієї Методики.

8.7. Коефіцієнт оптимізації витрат, визначений відповідно до підпунктів 8.7.1 - 8.7.5 цього пункту, застосовується до вартості заміщення (відтворення) основних засобів, зазначених у підпункті 8.1.1 пункту 8.1 цього розділу. Для інших активів коефіцієнт оптимізації не визначається.

8.7.1. Коефіцієнт оптимізації витрат Kопт визначається за такою формулою:

Kопт = (Kзакт ґ Kрез)n,

де Kзакт - коефіцієнт завантаження окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу);

Kрез - коефіцієнт резервування;

n - коефіцієнт гальмування.

8.7.2. Коефіцієнт завантаження окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу) Kзакт визначається за такою формулою:

Kзакт =

Qфакт 
___________
Qпроект

,

де Qфакт - величина фактичної продуктивності окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу) за рік (квартал, місяць, день, годину), визначена за період 2012 - 2013 років, млн куб. метрів на рік;

Qпроект - проектна продуктивність окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу) за рік (квартал, місяць, день, годину), млн куб. метрів на рік.

Вихідні дані з інформацією про проектну і фактичну продуктивність кожного магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу) за визначений у цьому підпункті період надаються суб'єкту оціночної діяльності підприємством.

8.7.3. Коефіцієнт резервування враховує технічні вимоги до експлуатації магістральних газопроводів щодо технологічного запасу їх пропускної здатності і для цілей цього розділу дорівнює 1,1.

8.7.4. Коефіцієнт гальмування відображає нелінійну залежність вартості газопроводу від рівня його завантаження і для цілей цього розділу дорівнює 0,7.

8.7.5. Коефіцієнт оптимізації витрат, визначений відповідно до підпунктів 8.7.1 - 8.7.4 цього пункту для окремого магістрального газопроводу (ділянки магістрального газопроводу), застосовується до вартості заміщення (відтворення) таких об'єктів оцінки: будівлі, споруди, передавальні пристрої (їх частини), машини та обладнання, що використовуються для транспортування природного газу або його зберігання і технологічно пов'язані з таким газопроводом (його ділянкою).".

4. У додатку 1 до Методики літери "М. П." замінити літерами і словами "М. П. (за наявності)".

5. Додаток 10 до Методики викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Управління
оцінки майна та професійної
оціночної діяльності

Ю. Федоренко

 

Нормативні строки експлуатації активів

Групи активів

Нормативний строк експлуатації активу, років

1

2

Нематеріальні активи у вигляді комп'ютерних програм та ліцензій на їх використання

5

Будівлі, за винятком тих, що належать до підстанцій високої напруги:

 

каркасні будівлі адміністративного та виробничого призначення

60

безкаркасні будівлі допоміжного призначення, будівлі, в яких розташоване газорегуляторне обладнання

50

будівлі компресорних та газорозподільчих станцій

50

будинки датчиків контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

50

операторні

40

будівлі із металоконструкцій, дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні тощо

35

Споруди, за винятком тих, що належать до підстанцій високої напруги:

 

залізобетонні, цегляні:

 

резервуари, маслостоки

50

замощення

40

паркани

30

металеві:

 

резервуари, башти радіозв'язку

35

паркани, рейкові колії, свердловини, водонапірні вежі

25

інші

20

Лінії передачі електроенергії високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ), у тому числі:

 

повітряні лінії високої напруги

40

кабельні лінії високої напруги

30

Лінії передачі електроенергії низької напруги (0,38 - 10 кВ), у тому числі:

 

повітряні лінії низької напруги

30

кабельні лінії низької напруги

30

Газопроводи:

 

поліетиленові

50

сталеві

40

сталеві магістральні

60

Свердловини підземних сховищ газу

50

Інші передавальні пристрої, за винятком передавальних пристроїв, що належать до ліній передачі електроенергії, газопроводів

30

Обладнання телемеханіки, високочастотного зв'язку та інші комутаційні пристрої, за винятком об'єктів, що належать до підстанцій високої напруги, газорегуляторних пунктів та обладнання електрохімічного захисту

15

Газоперекачувальні агрегати

25

Газорегуляторне обладнання

35

Газовимірювальне обладнання

35

Насосно-компресорні труби

20

Фонтанна арматура

7

Запірна арматура

5

Засоби телемеханіки та автоматики

15

Обладнання контрольно-вимірювальне

10

Обладнання електрохімічного захисту

15

Обладнання газорегуляторних пунктів

20

Трансформаторні підстанції та розподільні пункти, у тому числі:

 

підстанції та розподільні пункти високої напруги (35 (27,5) - 750 кВ)

30

трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

комплектні трансформаторні підстанції низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

розподільні пункти низької напруги (0,38 - 10 кВ)

25

Інше силове та електротехнічне обладнання, за винятком обладнання, що встановлене на підстанціях високої напруги, у тому числі:

 

трансформатори

25

силові, транзитні та секційні шафи

25

інше силове та електротехнічне обладнання

25

Інші робочі машини та обладнання, за винятком обладнання, що належить до підстанцій високої напруги

15 - 251

Вимірювальні та регулювальні прилади, за винятком обладнання, що належить до підстанцій високої напруги

15

Транспортні засоби, у тому числі:

 

колісні транспортні засоби

10

інші транспортні засоби

8

Інші основні засоби

5 - 10

____________
1 Максимальний строк 25 років стосується металорізального обладнання.

____________

Опрос