Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции об организации исполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Приказ от 03.11.2014 № 782
действует с 12.12.2014

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.11.2014

м. Київ

N 782

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2014 р. за N 1490/26267

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

Відповідно до Закону України від 12 серпня 2014 року N 1634-VII "Про внесення змін до законів України "Про військовий обов'язок і військову службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2009 року N 170, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 травня 2009 року за N 438/16454 (зі змінами), що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал-полковник

С. Т. Полторак

 

ЗМІНИ
до Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. У розділі II:

1) у пункті 2.2:

в абзаці четвертому слова "або повну" замінити словами ", повну або базову";

доповнити пункт після абзацу дев'ятого новим абзацом десятим такого змісту:

"військовослужбовців, у яких в особливий період закінчився строк дії контракту про проходження військової служби і дія якого продовжена, у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;".

У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - вісімнадцятим;

абзац шістнадцятий після слів "осіб офіцерського складу," доповнити словами "та з військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період,";

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Перший контракт про проходження військової служби не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом у разі, коли:

стосовно особи винесено обвинувальний вирок суду і призначено покарання, ведеться досудове розслідування або кримінальна справа передана до суду;

особа має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на особу протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

особа під час проходження кадрової військової служби була звільнена з військової служби у запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;

особа перебуває на відповідному обліку в органах внутрішніх справ за антигромадську поведінку;

особа обіймала посади, щодо яких здійснювалось очищення влади (люстрація), до закінчення строку заборони займати посади військових посадових осіб, визначеного Законом України "Про очищення влади";

особа під час прийняття на військову службу не припинила членство у складі політичних партій або організацій чи рухів;

особа під час прийняття на військову службу не дала згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей або не надала документи, передбачені пунктом 2.16 цього розділу, або якщо за результатами спеціальної перевірки та розгляду письмових пояснень претендента на посаду встановлено факт подання ним підроблених документів, неправдивих відомостей або невідповідності встановленим законодавством вимогам для призначення на посаду військових посадових осіб, що унеможливлює призначення претендента на посади військових посадових осіб, визначених пунктом 2.16 цього розділу;

особа перебуватиме у відносинах прямої організаційної та правової залежності від близької особи в значенні, наведеному в частині першій статті 1 Закону України "Про запобігання корупції" (Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", до введення в дію Закону України "Про запобігання корупції");

час, що залишився громадянинові до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, менший за строк дії першого контракту про проходження військової служби, крім випадку, визначеного частиною п'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Новий контракт про проходження військової служби не може бути укладено, військовозобов'язаний, який проходив військову службу за контрактом, не може бути прийнятий, а військовослужбовець не може продовжити військову службу за новим контрактом або перейти на новий вид військової служби за контрактом у випадках, визначених для громадян при укладенні першого контракту, а також у разі, коли:

особа під час проходження військової служби за контрактом була звільнена з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

за результатами службової діяльності за міжатестаційний період військовослужбовець атестований з висновком про недоцільність укладення нового контракту або з висновком про звільнення з військової служби після закінчення строку контракту;

військовослужбовець брав участь в організації і проведенні страйку.

При прийнятті на військову службу за контрактом повинна враховуватись можливість набуття військовослужбовцем права на пенсійне забезпечення до досягнення граничного віку перебування на військовій службі. Відсутність права на пенсійне забезпечення за вислугу років при відсутності інших вагомих причин не є підставою для обов'язкового продовження строку проходження громадянами військової служби за контрактом понад граничний вік.

У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану громадяни приймаються на військову службу за контрактом на строки, визначені частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", без врахування набуття права на пенсійне забезпечення та строку, що залишився до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану особи, які були звільнені з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за бажанням приймаються на військову службу за контрактом до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

Після закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію зазначені військовослужбовці за бажанням продовжують військову службу за новим контрактом з урахуванням таких особливостей:

військовослужбовці, позбавлені військового звання в дисциплінарному порядку, поновлюються у військовому званні в порядку зняття накладеного раніше стягнення, визначеному статтею 32 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та пунктом 3.23 розділу III цієї Інструкції, або продовжують проходити вид військової служби за контрактом, за яким вони виконували військовий обов'язок в особливий період;

військовослужбовці, які були звільнені через службову невідповідність у зв'язку з відмовою (скасуванням) в оформленні допуску до державної таємниці, продовжують військову службу за новим контрактом на посадах, за якими не передбачено доступ до державної таємниці, або після оформлення допуску - на посадах, що передбачають доступ до державної таємниці.";

3) пункт 2.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У зв'язку з настанням особливого періоду з військовослужбовцями-жінками, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та які не висловили бажання продовжувати військову службу, контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці-жінки звільняються з військової служби.";

4) у пункті 2.10:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

"2.10. При прийнятті на військову службу за контрактом військовослужбовців, які вже виконують військовий обов'язок за іншими видами військової служби, або військовослужбовців інших військових формувань укладення першого контракту про проходження військової служби в Збройних Силах України здійснюється посадовими особами, визначеними в підпунктах 1, 2 пункту 16 Положення.".

У зв'язку з цим абзаци перший - сьомий вважати відповідно абзацами другим - восьмим;

в абзаці восьмому слово "нового" виключити;

5) у пункті 2.16:

в абзаці шостому слова "військовослужбовців, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців і" замінити словами "військовослужбовців та резервістів, які";

в абзаці чотирнадцятому слово "строкової" виключити;

в абзаці двадцять шостому слова "Міністерства доходів і зборів України" замінити словами "Державної фіскальної служби України";

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, проведення спеціальної перевірки розпочинається у військовому комісаріаті за місцем проживання (перебування) або за попереднім місцем проходження служби особи та завершується після прийняття громадянина на військову службу за контрактом. У разі встановлення відомостей, що унеможливлюють зайняття посад військових посадових осіб, військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби за підставою, визначеною підпунктом "й" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану спеціальна перевірка відомостей військовослужбовців, що була розпочата під час кризової ситуації, припиняється, а спеціальна перевірка відомостей громадян, які приймаються на військову службу за контрактом для доукомплектування Збройних Сил України, не проводиться.

Після закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію військовослужбовці, які без проведення спеціальної перевірки були прийняті на військову службу за контрактом, у разі продовження військової служби за новим контрактом підлягають спеціальній перевірці у порядку, визначеному цим розділом.";

6) в абзаці першому пункту 2.19 слова та цифри "з числа військовослужбовців, які прослужили на строковій військовій службі не менше трьох місяців, громадян призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаних, а також жінок, які не мають військових звань офіцерського складу, віком від 18 до 40 років" замінити словами та цифрами "з числа громадян, визначених у частині першій статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

2. У розділі III:

1) пункт 3.8 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану за рішенням посадових осіб, які мають право присвоєння первинних військових звань сержантського і старшинського та офіцерського складу, присвоєння цих звань здійснюється громадянам, які за віком та освітою відповідають визначеним законодавством вимогам, з одночасним прийняттям їх на військову службу за контрактом та призначенням на посади з урахуванням потреби в сержантах, старшинах і офіцерах такої спеціальності. Особам рядового складу, призваним на військову службу, може бути присвоєно первинне військове звання сержантського і старшинського складу одночасно з призначенням на посаду сержантського (старшинського) складу без прийняття їх на військову службу за контрактом. Призначення громадян, які мають військові звання осіб сержантського і старшинського складу, на посади осіб офіцерського складу у військових частинах, що утримуються за штатами воєнного часу, здійснюється без направлення їх на курс військової підготовки, а громадян, які не мають військових звань офіцерського складу, та призначаються на посади сержантського і старшинського складу після проведення підготовки у порядку, визначеному пунктом 6.3 розділу VI цієї Інструкції.";

2) абзац другий пункту 3.9 викласти в такій редакції:

"Подання за формою, визначеною додатком 3, - для осіб сержантського і старшинського складу, які вже призначені на посади офіцерського складу, та за формою, визначеною додатком 1, - для осіб сержантського і старшинського складу, які подаються до призначення на посади офіцерського складу;";

3) в абзаці третьому пункту 3.22 слова "за пунктом "ж" частин шостої або сьомої" замінити словами та цифрами "за підпунктом "г" пункту 2 частини третьої, пунктом "ж" частини шостої або сьомої, підпунктом "в" пункту 1 частини восьмої";

4) у пункті 3.23:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Особи, позбавлені військових звань у дисциплінарному порядку, поновлюються у військовому званні наказом посадової особи, яка видала наказ про звільнення з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у разі скасування наказу про накладення дисциплінарного стягнення позбавлення військового звання.";

абзаци третій, четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами третім, четвертим.

3. У розділі IV:

1) в абзаці другому пункту 4.7 слова "зараховуватися прапорщики і старші прапорщики, які плануються до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а також сержанти, старші сержанти і старшини, які плануються до призначення на посади зі штатними категоріями військових звань прапорщика (мічмана)" замінити словами "зараховуватися особи сержантського і старшинського складу, які плануються до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а також особи рядового складу, які плануються до призначення на посади сержантського і старшинського складу";

2) у пункті 4.9:

абзац четвертий після слів "організаційних заходів," доповнити словами "настання особливого періоду,";

абзац сімнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий, дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятим, вісімнадцятим;

3) у пункті 4.10:

абзац перший після слів "крім випадків, коли" доповнити словами "діє особливий період чи";

абзац четвертий після слів "строкової військової служби," доповнити словами "військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період,";

перше речення абзацу п'ятого викласти в такій редакції: "Особи офіцерського складу призначаються на вищу посаду за умови відповідності їх рівня військової освіти рівню військової освіти за майбутньою посадою або за рішенням Міністра оборони України з нижчим рівнем військової освіти з урахуванням набутого досвіду служби з дотриманням вимог пунктів 83, 85 Положення.";

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом сьомим такого змісту:

"Просування по службі військовослужбовців в особливий період здійснюється за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим;

4) пункт 4.23 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану на посади сержантського і старшинського складу призначаються за основною або спорідненою спеціальністю особи рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням особливостей, визначених розділом VI цієї Інструкції.";

5) у пунктах 4.31, 4.38, 4.40 слова "дипломатичні представництва України" у всіх відмінках замінити словами "закордонні дипломатичні установи України" у відповідних відмінках;

6) в абзаці першому пункту 4.35:

у першому реченні слова "командувачем виду Збройних Сил України, на який покладено завдання з формування військового підрозділу" замінити словами "начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України";

друге речення викласти в такій редакції: "Затверджені списки надсилаються до кадрових органів Міністерства оборони України та командування виду Збройних Сил України, на який покладено завдання з формування військового підрозділу.".

4. Абзац п'ятий пункту 6.3 розділу VI доповнити реченням такого змісту: "У разі оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану підготовка громадян для призначення на посади сержантського і старшинського складу за базовим рівнем проводиться на спеціальних курсах у військових частинах, що утримуються на штатах воєнного часу.".

5. У розділі XIV:

1) пункт 14.7 викласти в такій редакції:

"14.7. Призначення (переміщення) військовослужбовців на посади згідно з мобілізаційним призначенням оформляються наказами по стройовій частині та не дублюються наказами по особовому складу. Присвоєння чергових військових звань таким військовослужбовцям здійснюється в установленому порядку наказами посадових осіб, визначених пунктами 43 і 197 Положення.";

2) пункт 14.10 викласти в такій редакції:

"14.10. У разі оголошення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану звільнення військовослужбовців здійснюється у випадках, визначених пунктами 1, 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з урахуванням таких особливостей:

звільнення громадян з військової служби проводиться за підставами, визначеними частиною другою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", та здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення;

жінки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, та військовослужбовці, які визнані за станом здоров'я обмежено придатними до військової служби у воєнний час, мають право звільнення з військової служби до введення правового режиму воєнного стану з підстав, визначених частинами шостою - восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

звільненню з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку підлягають військовослужбовці, визначені статтями 62, 68 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

звільнення з військової служби через сімейні обставини або інші поважні причини здійснюється за наявності оригіналів документів, що підтверджують цю підставу звільнення;

звільнення з військової служби у зв'язку з проведенням організаційних заходів здійснюється у разі видання директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України про проведення скорочення штатів або посад і неможливості переміщення військовослужбовців, посади яких скорочені, на інші посади;

військовослужбовці, які досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, підлягають звільненню з військової служби.

У разі оголошення демобілізації наказами посадових осіб, визначених пунктом 225 Положення, підлягають звільненню з військової служби за підставою, визначеною пунктом 3 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовці, які:

були призвані на військову службу в особливий період;

були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

вислужили встановлені строки строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Військовослужбовці військової служби за контрактом, у яких строк контракту закінчився в особливий період або стосовно яких з настанням особливого періоду були скасовані накази про звільнення з військової служби, що були видані до оголошення мобілізації, після оголошення демобілізації звільняються з військової служби за підставами, визначеними частиною шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Військовослужбовці, які були призвані на військову службу або в яких строк проходження військової служби закінчився в особливий період та які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і є придатними до проходження військової служби за станом здоров'я, після оголошення демобілізації за бажанням укладають контракт та продовжують проходження військової служби у мирний час. Стосовно військовослужбовців, які були прийняті на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію без проведення спеціальної перевірки та які виявили бажання укласти новий контракт у мирний час, за місцем проходження служби проводиться спеціальна перевірка відомостей у порядку, визначеному пунктом 2.16 цієї Інструкції.".

6. У додатку 17 до Інструкції:

абзац третій пункту 6 виключити;

доповнити додаток новим пунктом такого змісту:

"13. У разі звільнення з військової служби в особливий період жінок, які мають дитину (дітей) віком до 18 років:

копія рапорту військовослужбовця;

документи, що підтверджують наявність дитини (дітей) віком до 18 років (після пред'явлення оригінали повертаються);

копія розрахунку вислуги років військової служби (при набутті права на пенсійне забезпечення за вислугою років).".

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Департаменту кадрової політики
Міністерства оборони України

О. В. Яцино

Опрос