Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о функционировании фондовых бирж

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 04.11.2014 № 1492
действует с 12.12.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

04.11.2014

м. Київ

N 1492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2014 р. за N 1478/26255

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 23 та 25 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року N 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за N 2082/22394 (із змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Фондовим біржам привести свою діяльність у відповідність до вимог Змін протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим рішенням, крім абзаців третього, четвертого підпункту 2, підпункту 5 пункту 2 та абзацу третього підпункту 1 пункту 7 Змін, до яких привести свою діяльність протягом року з дати набрання чинності цим рішенням.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І. І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (Заїка А. Л.) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О. Є.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О. О.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

 

Зміни до Положення про функціонування фондових бірж

1. У розділі I:

1) у пункті 2:

доповнити абзац тринадцятий після слова "(договори)" словами "в усіх або окремих режимах торгів";

доповнити абзац п'ятнадцятий словами ", крім випадків, передбачених законодавством";

доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

"критерії ліквідності цінного папера - кількість укладених біржових контрактів (договорів), кількість торговельних днів, обсяг торгів та кількість осіб, в інтересах яких укладались біржові контракти (договори) за цим цінним папером;".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - тридцять п'ятим;

доповнити пункт після абзацу двадцять дев'ятого новим абзацом тридцятим такого змісту:

"ситуація цінової нестабільності - значне коливання ціни цінного папера, в результаті якого фондова біржа зупиняє або може зупинити торгівлю;".

У зв'язку з цим абзаци тридцятий - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами тридцять першим - тридцять шостим;

доповнити пункт після абзацу тридцять четвертого новим абзацом тридцять п'ятим такого змісту:

"ціна закриття - останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) протягом торговельного дня значення поточної ціни або ціна закриття попереднього торговельного дня, якщо протягом поточного торговельного дня не було укладено біржових контрактів (договорів), на підставі яких розраховується поточна ціна;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять п'ятий, тридцять шостий вважати відповідно абзацами тридцять шостим, тридцять сьомим;

2) абзац восьмий пункту 4 викласти в такій редакції:

"обмін інформацією з особою, що провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та/або з Центральним депозитарієм цінних паперів, та/або з Національним банком України у випадках, передбачених законодавством, для забезпечення виконання біржових контрактів (договорів);";

3) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"виконання біржових контрактів (договорів), укладених під час розміщення/викупу/продажу викуплених цінних паперів або інших фінансових інструментів;";

4) доповнити пункт 9 новим абзацом такого змісту:

"Якщо кількість цінних паперів у біржовому реєстрі стає менше чотирьох, фондова біржа протягом місяця відновлює необхідну кількість цінних паперів у біржовому реєстрі. При цьому фондова біржа продовжує розраховувати біржовий фондовий індекс.".

2. У розділі III:

1) у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"вимоги до учасників біржових торгів, їх права та обов'язки, у тому числі щодо інформування учасником біржових торгів (крім державних органів) фондової біржі про виконання грошових розрахунків щодо біржового контракту (договору), укладеного без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" у випадках, передбачених законодавством, протягом однієї години після виконання грошових розрахунків щодо такого біржового контракту (договору), крім випадків, коли таку інформацію отримує фондова біржа від особи, що провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", або Центрального депозитарію цінних паперів, або Національного банку України;";

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"процедуру формування переліку заявок учасників біржових торгів, який повинен містити щонайменше такі дані: номер заявки; найменування та код учасника торгів, який подав заявку; код клієнта цього учасника торгів; умови заявки; вид заявки; реквізити цінного папера або іншого фінансового інструменту, щодо якого подано заявку; кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, щодо яких учасником подано заявку; дату та час реєстрації заявки;";

2) у пункті 5:

абзац другий виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Фондова біржа оприлюднює біржовий список на власному веб-сайті (у цілодобовому режимі).";

3) доповнити абзац третій пункту 8 словами ", та на виконання судових рішень щодо реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення";

4) доповнити пункт 12 новим абзацом такого змісту:

"Фондова біржа може прийняти рішення про припинення торгівлі цінним папером або іншим фінансовим інструментом за інших підстав, які визначаються правилами фондової біржі.";

5) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. Фондова біржа визначає показники, що характеризують ситуацію цінової нестабільності, та встановлює порядок їх розрахунку.

Фондова біржа визначає ліквідність цінного папера кожного торговельного дня, яка використовується для прийняття рішення щодо зупинення торгів наступного торговельного дня.

Цінний папір може мати перший, другий або третій ступінь ліквідності.

Фондова біржа визначає ліквідність цінного папера без урахування біржових контрактів (договорів), у яких центральний контрагент виступає як покупець цінних паперів.

13.1. Комісія на основі адміністративних даних, що надають фондові біржі, окремим рішенням встановлює для всіх цінних паперів або залежно від виду цінного папера значення критеріїв (кількість укладених біржових контрактів (договорів), кількість торговельних днів, обсяг торгів та кількість осіб, в інтересах яких укладались біржові контракти (договори) за цим цінним папером), які застосовуються при визначенні кожного зі ступенів ліквідності.

13.2. Фондова біржа у правилах фондової біржі може встановлювати додаткові вимоги для визначення ліквідності цінного папера.

13.3. Фондова біржа зобов'язана зупинити торги цінним папером першого ступеня ліквідності та/або цінним папером, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цього цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни. У разі зміни значення поточної ціни цінного папера першого ступеня ліквідності та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж у 1,2 раза у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером зупиняються на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного папера першого ступеня ліквідності та/або цінного папера, який використовується для розрахунку біржового фондового індексу, від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж у 1,3 раза у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером зупиняються до закінчення торговельного дня.

Фондова біржа може зупинити торги цінним папером другого або третього ступеня ліквідності у режимах торгів, які беруть участь у формуванні поточної ціни цінного папера, залежно від ступеня зміни поточної ціни, зокрема:

у разі зміни значення поточної ціни цінного папера другого ступеня ліквідності від останньої ціни закриття торговельного дня не менше ніж у 1,4 раза у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером можуть бути зупинені на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. У разі якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного папера другого ступеня ліквідності від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж у 1,5 раза у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером можуть бути зупинені до закінчення торговельного дня;

у разі зміни значення поточної ціни цінного папера третього ступеня ліквідності від останньої ціни закриття торговельного дня не менше ніж у 1,7 раза у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни біржові торги цим цінним папером можуть бути зупинені на 1 годину, але не більше ніж до закінчення торговельного дня. Якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного папера третього ступеня ліквідності від останньої ціни закриття попереднього торговельного дня не менше ніж у 2 рази у бік збільшення або зменшення протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеної зміни, біржові торги цим цінним папером можуть бути зупинені до закінчення торговельного дня.

13.4. Фондова біржа у разі перевищення граничних значень зміни ціни цінного папера, передбачених підпунктом 13.3 цього пункту, та зупинки торгівлі таким цінним папером здійснює перевірку для виявлення причин, що призвели до ситуації цінової нестабільності.

Граничні строки перевірки встановлюються правилами фондової біржі.

У разі виникнення ситуації цінової нестабільності фондова біржа може прийняти рішення не зупиняти торгівлю цінним папером за наявності інформації про фактичні обставини, які впливають на ціну цінного папера, призводячи до ситуації цінової нестабільності, такі як деномінація акцій, виплата купонного доходу, часткове погашення номінальної вартості тощо. Фондова біржа повідомляє Комісію про таке рішення із зазначенням підстав для його прийняття.

13.5. Фондова біржа у разі зупинення торгівлі цінними паперами, зміна ціни яких перевищує граничні значення, передбачені підпунктом 13.3 цього пункту, та здійснення відповідної перевірки може зупинити торгівлю іншими цінними паперами такого емітента та цінними паперами інших емітентів аналогічної та споріднених галузей за погодженням з державним представником на фондовій біржі.

13.6. Фондова біржа може встановлювати додаткові підстави для зупинення біржових торгів.

13.7. У випадку зупинення фондовою біржею торгів цінним папером Комісія може прийняти рішення про зупинення торгів цим цінним папером на інших фондових біржах.

13.8. Біржа здійснює розрахунок поточних цін під час торговельної сесії не рідше ніж один раз на хвилину. Перший розрахунок поточної ціни (ціни відкриття) здійснюється через встановлений біржею в правилах проміжок часу від початку торговельної сесії. У разі зупинення торгів цінним папером розрахунок поточної ціни такого цінного папера не здійснюється протягом строку зупинення біржових торгів за таким цінним папером.

У разі відсутності протягом розрахункового періоду біржових контрактів (договорів), які враховуються при розрахунку поточної ціни цінного папера, поточна ціна цінного папера визначається з урахуванням безадресних заявок, на підставі яких можуть бути укладені такі біржові контракти (договори), таким чином:

якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на купівлю цінного папера, вища за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, то поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній в безадресній заявці на купівлю відповідного цінного папера;

в іншому випадку, якщо краща ціна, вказана в безадресній заявці на продаж цінного папера, нижча за останнє розраховане на підставі біржових контрактів (договорів) значення поточної ціни відповідного цінного папера, то поточна ціна цінного папера вважається рівною кращій ціні, вказаній у безадресній заявці на продаж відповідного цінного папера;

в інших випадках поточна ціна цінного папера вважається рівною останній розрахованій на підставі біржових контрактів (договорів) поточній ціні цього цінного папера.

13.9. Фондова біржа у разі здійснення заходів, передбачених підпунктами 13.3 та 13.5 цього пункту, здійснює перевірку причин цінової нестабільності, зокрема щодо наявності ознак маніпулювання, та інформує Комісію про результати перевірки причин цінової нестабільності.";

6) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Для укладення на біржі біржових контрактів (договорів) щодо цінних паперів на пред'явника, випуск яких здійснено в документарній формі, цінні папери мають бути знерухомлені в Центральному депозитарії цінних паперів або Національному банку України відповідно до компетенції, встановленої Законом України "Про депозитарну систему України", крім випадків, передбачених законодавством.".

3. У розділі IV:

1) доповнити підпункт 4.1 пункту 4 новими абзацами такого змісту:

"Якщо протягом календарного року вартість чистих активів емітента, акції якого включені до другого рівня лістингу та відповідають іншим мінімальним вимогам, зазначеним у цьому підпункті, стає меншою за 50000000 грн, то вилучення з лістингу акцій цього емітента відбувається після закінчення календарного року. Підставою для такого виключення є річний звіт емітента.

Фондова біржа може прийняти рішення щодо включення акцій до другого рівня лістингу за результатами проміжної фінансової звітності емітента, якщо вартість чистих активів емітента досягла встановленого рівня (за умови відповідності іншим мінімальним вимогам, зазначеним у цьому підпункті).";

2) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Вимоги, зазначені в абзаці восьмому підпункту 3.1 пункту 3 та абзаці п'ятому підпункту 4.1 пункту 4 цього розділу, застосовуються без урахування біржових контрактів (договорів), у яких центральний контрагент виступає як покупець цінних паперів.".

У зв'язку з цим пункти 8 - 11 вважати відповідно пунктами 9 - 12.

4. У розділі V:

1) доповнити пункт 3 після слів "членів фондової біржі" словами "оприлюднюється на власному веб-сайті фондової біржі (у цілодобовому режимі) та";

2) у пункті 4 слово "угоди" замінити словом "договори".

5. У розділі VI:

1) у пункті 1:

доповнити пункт після абзацу четвертого двома новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"Біржові контракти (договори), які мають ознаки можливого маніпулювання, можуть не використовуватися при розрахунку біржового курсу.

Біржовий курс цінного папера визначається без урахування біржових контрактів (договорів), у яких центральний контрагент виступає як покупець цінного папера.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами сьомим - дев'ятим;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Інформацію про завершення розрахунків за біржовими контрактами (договорами) фондова біржа отримує від особи, що провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та/або Центрального депозитарію цінних паперів, та/або Національного банку України, та/або від учасників біржових торгів про завершення грошових розрахунків за біржовими контрактами (договорами), розрахунки за якими проводяться без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" у випадках, передбачених законодавством.";

2) доповнити пункт 2 новим абзацом такого змісту:

"Біржовий контракт (договір) не може укладатися за заявками, які подають різні учасники біржових торгів в інтересах одного й того самого клієнта.".

6. Пункт 18 розділу VII виключити.

У зв'язку з цим пункти 19, 20 вважати відповідно пунктами 18, 19.

7. У розділі VIII:

1) в абзаці другому пункту 6 слова та цифри ", у тому числі перебування цінних паперів та інших фінансових інструментів у біржовому списку понад 30 календарних днів" виключити;

2) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Обмін інформацією між фондовими біржами здійснюється щодня.".

8. Розділ XI виключити.

 

Директор департаменту
регулювання діяльності торговців
цінними паперами та фондових бірж

І. Устенко

Опрос