Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о консолидированном надзоре за деятельностью небанковских финансовых групп, преимущественная деятельность в которых осуществляется лицом, получившим лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 28.10.2014 № 1450
действует с 02.12.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

28.10.2014

м. Київ

N 1450

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2014 р. за N 1433/26210

Про внесення змін до Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Відповідно до пункту 38 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу", з метою приведення нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у відповідність до вимог законодавства України Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Унести до розділу II Положення про консолідований нагляд за діяльністю небанківських фінансових груп, переважна діяльність у яких здійснюється особою, яка отримала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2013 року за N 618/23150, такі зміни:

1) абзац четвертий пункту 3 після слів "та печаткою" доповнити словами "(за наявності)";

2) доповнити розділ після пункту 3 двома новими пунктами 4, 5 такого змісту:

"4. Комісія повертає заяву та документи без розгляду заявнику у разі, якщо:

відсутній будь-який із документів, зазначених у пункті 3 цього розділу;

заява та/або документи, що додаються до заяви, підписані особами, які не мають на це повноважень;

документи, що додаються до заяви, оформлено з порушенням вимог, установлених цим Положенням.

5. Про залишення заяви та документів щодо відповідальної особи без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за цей напрям роботи) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви та документів без розгляду протягом 10 робочих днів з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для повернення заяви та документів без розгляду, небанківська фінансова група повинна повторно подати заяву та документи на погодження відповідальної особи.".

У зв'язку з цим пункти 4 - 11 вважати відповідно пунктами 6 - 13;

3) у пункті 6 цифри та слово "10 днів" замінити цифрою та словами "3 робочих днів";

4) підпункт 8.2 пункту 8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 8.3 - 8.5 вважати відповідно підпунктами 8.2 - 8.4;

5) у пункті 9:

цифри "15" замінити цифрою "5";

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Рішення Комісії щодо відповідальної особи може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.";

6) пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Комісія протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідних документів щодо відповідальної особи розглядає їх та приймає рішення відповідно до пункту 7 цього розділу.";

7) доповнити розділ трьома новими пунктами такого змісту:

"14. У разі припинення існування небанківської фінансової групи відповідальна особа такої небанківської фінансової групи повинна надати до Комісії заяву у довільній формі про визнання таким, що втратило чинність, рішення Комісії про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи із зазначенням інформації про фінансові установи, що входили до складу такої небанківської фінансової групи, та підстав вважати небанківську фінансову групу такою, що припинила існування.

15. Комісія протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідних документів приймає рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення Комісії про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи.

Під час розгляду документів, наданих відповідальною особою небанківської фінансової групи, Комісія може зробити запит щодо уточнення наданої інформації.

16. Копія рішення про визнання таким, що втратило чинність, рішення Комісії про погодження відповідальної особи небанківської фінансової групи надсилається заявнику разом із супровідним листом за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов'язків відповідає за цей напрям роботи, протягом 5 робочих днів після дати прийняття такого рішення.".

2. Управлінню пруденційного та консолідованого нагляду (Т. Тисмінецька) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

 

Опрос