Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о присвоении звания "Образцовый музей" музеям при дошкольных, общеобразовательных, внешкольных и профессионально-технических учебных заведениях, находящимся в сфере управления Министерства образования и науки Украины

Министерство образования и науки Украины (2)
Положение, Приказ от 22.10.2014 № 1195
действует с 09.12.2014

Положення
про присвоєння звання "Зразковий музей" музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок присвоєння звання "Зразковий музей" і є однією з форм підтримки, стимулювання та заохочення діяльності музеїв.

2. Дія цього Положення поширюється на музеї, що не є юридичними особами.

II. Умови та порядок присвоєння і підтвердження звання "Зразковий музей"

1. Звання "Зразковий музей" присвоюється музеям, які діють понад 3 роки та зробили вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді, відродження та примноження культурних надбань, історичної спадщини українського народу, пропаганду пам'яток історії, культури і природи, формування та збереження Музейного фонду України.

Музеї, яким присвоєно звання "Зразковий музей", підтверджують це звання один раз на п'ять років.

2. При вирішенні питання про присвоєння звання "Зразковий музей" беруться до уваги:

естетичне оформлення, технічне оснащення експозиції, яка постійно оновлюється та доповнюється;

наявність музейних предметів та музейних колекцій історико-культурного змісту чи природи, зібраних у процесі навчальної, краєзнавчо-пошукової тощо роботи;

ведення обліку музейних предметів в інвентарній книзі, повнота записів, шифровка експонатів;

дотримання умов збереження музейних зібрань в експозиції та фондах музею (запобігання забрудненості, надмірній вологості, вицвітанню, механічним пошкодженням тощо);

комплектування фондів відповідно до тематики музею та поповнення їх архівними матеріалами, за підсумками роботи у краєзнавчих експедиціях, туристських походах тощо;

проведення виставок (стаціонарних та пересувних);

проведення в музеї просвітницької роботи (екскурсії, лекції, семінари, навчальні заняття тощо);

популяризація та висвітлення роботи музею в засобах масової інформації;

залучення учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької роботи, підготовки публікацій, участі у конференціях, у роботі Малої академії наук України, наукових товариствах тощо;

ведення книги обліку відвідувачів, екскурсій, лекцій, масових заходів, навчальних занять;

ведення книги відгуків відвідувачів;

збереження актів (обліку) приймання-видавання експонатів;

наявність планів роботи (річного, перспективного тощо);

наявність картотек;

проведення методичної роботи на базі музею.

3. Для організації роботи щодо присвоєння музеям звання "Зразковий музей" Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - підрозділи управління освітою) створюють комісії з присвоєння зазначеного звання. До складу комісій входять працівники органів управління освітою, культурою, педагоги, фахівці у галузі музейної справи, представники творчих спілок та об'єднань, громадських організацій (за їх згодою).

4. Комісія підрозділу управління освітою:

розробляє та затверджує графік засідань з розгляду матеріалів щодо присвоєння звання "Зразковий музей";

проводить засідання з розгляду матеріалів щодо присвоєння звання "Зразковий музей";

проводить огляд музеїв, що претендують на звання "Зразковий музей".

5. Комісію очолює голова.

Голова комісії:

розподіляє повноваження членів комісії;

керує підготовкою та проведенням огляду музеїв;

веде засідання комісії;

вирішує поточні організаційні питання роботи комісії в межах своєї компетенції.

6. Підрозділи управління освітою районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних рад) готують матеріали щодо присвоєння звання "Зразковий музей" і подають їх на розгляд комісій підрозділів управління освітою.

7. Комісії підрозділів управління освітою за підсумками своєї роботи та у разі позитивних висновків подають матеріали щодо присвоєння звання "Зразковий музей" на затвердження керівнику підрозділу управління освітою.

У разі негативного рішення комісія інформує органи управління освітою районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних рад) шляхом надсилання листа з обґрунтованими роз'ясненнями щодо такого рішення.

8. Підрозділ управління освітою подає до комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання "Зразковий музей" такі матеріали:

1) для присвоєння музеям звання "Зразковий музей":

клопотання щодо присвоєння музеям звання "Зразковий музей";

протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії;

розгорнуту довідку-характеристику на кожний музей, складену з урахуванням вимог, зазначених у пункті 2 розділу II цього Положення.

Довідка-характеристика доповнюється фотографіями розміром 13 х 18 см (5 - 7 шт.), які відображають загальний вигляд експозиції музею та окремі музейні предмети;

2) для підтвердження звання "Зразковий музей":

клопотання щодо підтвердження звання "Зразковий музей";

протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії;

звіт про діяльність музею у довільній формі (зазначити зміни в експозиції музею, результати пошукової, науково-дослідницької роботи, тематику виставок, інноваційні форми роботи за останні п'ять років).

9. Матеріали підрозділів управління освітою для присвоєння музеям звання "Зразковий музей" подаються на розгляд комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання "Зразковий музей" один раз на рік у листопаді.

10. Матеріали підрозділів управління освітою на підтвердження звання "Зразковий музей" подаються один раз на п'ять років у листопаді.

11. Розгляд матеріалів підрозділів управління освітою та прийняття рішення щодо присвоєння або підтвердження звання "Зразковий музей" здійснює комісія Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання "Зразковий музей". До складу комісії входять представники Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших державних установ та навчальних закладів, державних музеїв, наукових установ та громадських організацій (за згодою).

12. Комісію Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання "Зразковий музей" очолює голова.

Голова комісії:

розподіляє повноваження членів комісії;

керує підготовкою та проведенням засідань комісії;

заслуховує інформацію членів комісії щодо поточної організаційно-методичної роботи в межах їхньої компетенції.

13. Мова матеріалів, що подаються на розгляд комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання "Зразковий музей", визначається Конституцією України та Законом України "Про засади державної мовної політики".

14. Рішення комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання "Зразковий музей" затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

15. Музеям, яким присвоєно звання "Зразковий музей", видається диплом за формою, наведеною в додатку до цього Положення (додається).

16. Музеї, що мають звання "Зразковий музей", можуть бути позбавлені цього звання, якщо рівень їх роботи не відповідає вимогам пункту 2 розділу II цього Положення або за умови припинення їх діяльності.

 

Директор департаменту

В. В. Супрун

 

Міністерство освіти і науки України

ДИПЛОМ
Зразкового музею

За вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді, відродження та примноження культурних надбань та історичної спадщини українського народу, пропаганду пам'яток історії, культури і природи, формування та збереження Музейного фонду України

_____________________________________________________________________________________
(найменування музею, найменування навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________
(Автономна Республіка Крим, область, район, місто)

присвоєно звання
"Зразковий музей"

__________________________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ р.

 

 

____________

Опрос