Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Украины

Минюст
Положение, Приказ от 04.11.2014 № 1844/5
редакция действует с 05.07.2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2014

м. Київ

N 1844/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 листопада 2014 р. за N 1386/26163

Про утворення Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства юстиції України
 від 31 травня 2016 року N 1554/5
,
від 19 червня 2017 року N 1967/5
,
від 7 червня 2019 року N 1721/5

Відповідно до частини першої статті 5 Закону України "Про очищення влади"

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції України (далі - Рада) та затвердити Положення про Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції України, що додається.

2. Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Покласти обов'язки з організаційного забезпечення діяльності Ради на Департамент з питань люстрації.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Алексєєва І. С.

 

Міністр

П. Петренко

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду з питань люстрації при Міністерстві юстиції України

I. Загальні положення

1. Громадська рада з питань люстрації при Міністерстві юстиції України (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації), налагодження ефективної взаємодії Міністерства юстиції України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про очищення влади" та іншими законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за процесом очищення влади (люстрації);

забезпечення врахування Мін'юстом громадської думки під час здійснення заходів, передбачених Законом України "Про очищення влади";

проведення аналізу взаємодії Мін'юсту (посадових та/або службових осіб) з громадськістю в процесі здійснення очищення влади (люстрації);

здійснення моніторингу та аналізу інформації, у тому числі тієї, що надходить від фізичних та юридичних осіб на поштову та електронну адреси Ради, щодо поширення на осіб заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади";

сприяння інформаційному забезпеченню роботи Мін'юсту, спрямованої на очищення влади (люстрацію);

підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань, пов'язаних з реалізацією положень Закону України "Про очищення влади".

4. Рада має право мати бланк зі своїм найменуванням та здійснювати висвітлення своєї діяльності через офіційний веб-сайт Мін'юсту.

5. Положення про Раду розробляється громадською радою та затверджується Мін'юстом.

Положення про Раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та внесення змін до Положення про громадську раду здійснюються у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду.

6. Строк повноважень Ради становить 2 роки.

II. Повноваження Ради

1. Рада відповідно до покладених на неї завдань уповноважена:

здійснювати громадський контроль за дотриманням плану проведення перевірок державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств у порядку, передбаченому законодавством;

здійснювати громадський контроль за веденням Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади";

подавати Мін'юсту обов'язкові для розгляду рішення щодо питань, пов'язаних із реалізацією положень Закону України "Про очищення влади";

подавати Мін'юсту обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань, пов'язаних із реалізацією положень Закону України "Про очищення влади";

інформувати громадськість про свою діяльність на офіційному веб-сайті Мін'юсту та в інший прийнятний спосіб, готувати та оприлюднювати річний звіт про свою діяльність;

надсилати на розгляд керівника органу, до повноважень якого належить проведення перевірки, інформацію, що надійшла на адресу Ради, про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, передбачених Законом України "Про очищення влади", про що інформувати Мін'юст;

збирати, узагальнювати та надавати Мін'юсту інформацію щодо пропозицій стосовно вирішення питань, пов'язаних з проведенням процесу очищення влади (люстрації);

організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань щодо проведення люстрації, діяльності Мін'юсту з питань люстрації.

2. Рада має право:

одержувати від державних органів, до компетенції яких належить проведення перевірки, інформацію щодо проведення перевірки відповідно до законодавства;

утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, робочі та експертні групи тощо), ініціювати створення своїх представництв або призначення представників Ради шляхом та в порядку, що визначаються на засіданні Ради;

обирати та припиняти повноваження членів Ради;

залучати у встановленому порядку до роботи Ради працівників державних органів та органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців, інших суб'єктів фізичних осіб за згодою таких осіб;

організовувати і проводити семінари, конференції, форуми, брати участь у публічних заходах (нарадах, засіданнях тощо) з питань реалізації положень Закону України "Про очищення влади";

отримувати в установленому порядку від Мін'юсту проекти нормативно-правових актів з питань, які потребують проведення консультацій з громадськістю;

отримувати в установленому порядку від Мін'юсту, інших державних органів та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;

подавати до Мін'юсту обов'язкові до розгляду рекомендації і пропозиції Ради з питань, що належать до її компетенції;

виносити на свої засідання питання щодо обговорення відповідей на звернення, що надходять до Мін'юсту, про застосування Закону України "Про очищення влади";

направляти представників Ради для участі в заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мін'юстом, за попередньою згодою та/або запрошенням останнього;

розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Ради, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні й письмові відповіді;

розглядати інші питання в межах повноважень, визначених цим Положенням.

3. Для здійснення спільних заходів Рада може взаємодіяти та співпрацювати з державними органами та органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, а також іншими установами та організаціями, громадянами тощо.

III. Формування Ради

1. До складу Ради обираються представники громадських об'єднань (організацій), релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об'єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об'єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

2. Представництво Ради здійснюється головою Ради, який обирається на установчих зборах з формування Громадської ради з питань люстрації (далі - Установчі збори) з числа представників інститутів громадянського суспільства, які були допущені до участі в Установчих зборах ініціативною групою з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України (далі - ініціативна група).

До складу Ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов'язана з діяльністю відповідного органу та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Ради.

До складу Ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, а також особи, на яких поширюються заборони, передбачені Законом України "Про очищення влади".

3. Склад Ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад Ради - 6 осіб.

(абзац другий пункту 3 розділу III у редакції наказу
 Міністерства юстиції України від 07.06.2019 р. N 1721/5)

До складу Ради обирається не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Раді є індивідуальним та припиняється на підставі рішення Ради у випадках, передбачених законодавством України.

IV. Організація роботи Ради

1. На засіданні Ради визначається структура Ради, приймається її положення, яке затверджується Міністерством юстиції України.

2. Голова Ради:

організовує діяльність Ради;

скликає та організовує підготовку засідань Ради;

підписує документи від імені Ради;

інформує Мін'юст про роботу Ради;

представляє Раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації, громадянами;

може надсилати невідкладні інформаційні запити до Мін'юсту, інших державних органів, підприємств, установ та організацій з метою отримання інформації, необхідної для забезпечення діяльності та функцій Ради, та отримувати на них відповіді;

виконує інші функції для забезпечення здійснення Радою своїх повноважень.

3. Формою роботи Ради є засідання (в тому числі дистанційне, шляхом відео-, телефонного або іншого зв'язку), які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради можуть скликатися за ініціативою голови або не менше 3 членів Ради.

4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутня переважна більшість її членів (5 осіб).

5. На засіданнях Ради головує голова Ради. У разі відсутності голови Ради на засіданні Рада обирає головуючого, який повноважний підписувати протокол засідання.

6. Рішення Ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувала більшість від загального складу Ради (4 особи).

7. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Мін'юстом.

8. Рішення Ради оформлюється протоколом засідання, який підписується головою ради або головуючим на засіданні у разі відсутності голови.

9. Член Ради, який не підтримав прийняте рішення на засіданні (пропозиції, рекомендації), може викласти свою окрему думку в письмовій формі, що додається до протоколу засідання.

10. Допускається дистанційна участь члена (членів) Ради у засіданні, в тому числі щодо прийняття рішення, якщо така участь забезпечується відео-, телефонним або іншим зв'язком, прийняття рішення шляхом опитування.

V. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради

1. Мін'юст забезпечує Раду приміщенням, засобами зв'язку, створює умови для роботи та проведення її засідань.

2. Рада інформує Мін'юст та громадськість про свою роботу шляхом надання для розміщення в обов'язковому порядку у спеціально створеній рубриці "Громадська рада з питань люстрації" на офіційному веб-сайті Мін'юсту та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів, а саме: установчих документів, планів роботи, керівного складу, протоколів засідань, звітів про роботу.

 

В. о. директора Департаменту
з питань люстрації

А. П. Задорожна

(Положення із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства юстиції України від 31.05.2016 р. N 1554/5
,
у редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 19.06.2017 р. N 1967/5)

Опрос