Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры

Министерство регионального развития; строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2)
Приказ от 27.08.2014 № 232
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2014

м. Київ

N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2014 р. за N 1347/26124

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства регіонального
 розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 року N 47

згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
 від 30 червня 2016 року N 188)

Відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року N 197, та постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року N 7 "Про внесення змін до Порядку ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури"

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 року N 47, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 березня 2009 року за N 226/16242 (із змінами) (далі - Ліцензійні умови), такі зміни:

1) доповнити розділ I пунктом 1.5 такого змісту:

"1.5. Форми: заяви про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури; відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи; заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури; заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури; заяви про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури; заяви про внесення змін до переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, наведено у додатках 2 - 7 до цих Ліцензійних умов.";

2) доповнити Ліцензійні умови після додатка новими додатками 2 - 7, що додаються.

У зв'язку з цим додаток до Ліцензійних умов вважати додатком 1;

3) у тексті Ліцензійних умов слово "додаток" у всіх відмінках замінити словом і цифрою "додаток 1" у відповідному відмінку.

2. Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва (Непомнящий О. М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М. А.) та Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (Мартинюк М. П.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д. В.

 

Перший заступник Міністра

В. А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України з питань захисту персональних даних

М. О. Бурмака

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

 

ЗАЯВА
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

 

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса

 

Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитись заявлена діяльність (із зазначенням їх назви та місцезнаходження)

 

Для юридичної особи: код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер.

Для фізичної особи - підприємця:
серія та номер паспорта, ким і коли виданий;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті)

 

Банківські реквізити: N рахунку, найменування банку, МФО
(зазначається юридичною особою обов'язково, фізичною особою - підприємцем - за наявності)

 

Прошу видати ліцензію на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, згідно з переліком робіт, що додається.

За наявності раніше виданої ліцензії вказуються:
серія _____ N __________________, діє (діяла) до "___" ____________ ____ року, видана
_____________________________________________________________________________________.
                                                                     (найменування органу, який видав ліцензію)

З Порядком ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року N 1396, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 року N 47, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 березня 2009 року за N 226/16242 (зі змінами), та іншими нормативно-правовими актами у сфері провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, ознайомлений.

Додатки:

1. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав документ.

2. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відокремлених структурних підрозділів, які мають намір провадити будівельну діяльність (за наявності відокремлених структурних підрозділів).

3. Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи (за формою, наведеною в додатку 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури).

4. Перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати (кожна сторінка переліку робіт нумерується, засвідчується підписом суб'єкта господарської діяльності та скріплюється його печаткою (за наявності)).

Суб'єкт господарської діяльності

____________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи або фізичної особи - підприємця)

"___" ____________ 20__ року
М. П. (за наявності)

 

Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
_____________________________________________________________________________________

N з/п

Пункти Ліцен-
зійних умов

Відомості, визначені Ліцензійними умовами

Відомості суб'єкта господарської діяльності

1

2.2.1

Організаційна структура суб'єкта господарської діяльності відповідно до переліку видів робіт, що заявляються (зазначити номер та дату відповідних документів щодо: структурних підрозділів або спеціалістів, які забезпечуватимуть виконання адміністративно-керівних; виробничо-технічних; планово-договірних; виробничих; юридичних і допоміжних функцій; функцій з контролю якості; промислової безпеки та охорони праці; ведення та збереження нормативної та виконавчої документації;
положень про відповідні структурні підрозділи;
посадових інструкцій працівників;
штатного розпису)

 

2

2.2.1,
2.2.2,
6.2.2,
7.2.2,
8.2.2

Укомплекто-
ваність суб'єкта господарювання інженерно-
технічними працівниками (ІТП) і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури, Класифікатора професій (ДК 003:2010), затвердженого наказом Держспожив-
стандарту України від 28 квітня 2010 року N 327
, та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 року N 249.
Примітка. Окремо зазначити:
1) кваліфікацію робітників при виконанні робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, робіт з реабілітації пам'яток культурної спадщини, яка повинна бути підтверджена наявністю відповідних документів про кваліфікацію;
2) кваліфікацію зварників, яка повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року N 61, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 року за N 262/1287

Інженерно-технічні працівники

N
з/п

Посада

Форма трудових
відносин

Стаж роботи
(у роках) на посадах за фахом

Освіта з вказівкою року закінчення, факультету, спеціалізації, кваліфікації за дипломом

Коди видів робіт, відповідальність за виконання яких покладено на посадову особу
(відповідно до заявленого переліку робіт)

основне місце роботи

неосновне місце роботи (найменування документа, який підтверджує трудові відносини)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Усього
(за колонками
3 та 4)

 

 

-


Робітники

N з/п

Професія

Чисельність (осіб)

Розряд

основне місце роботи

неосновне місце роботи
(найменування документа, який підтверджує трудові відносини)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Усього (за колонками 3 та 4)

 

 

-


 

3

2.2.2

Проходження спеціального навчання, зокрема для територій з підвищеною сейсмічністю та зі складними інженерно-
геологічними умовами, з періодичністю та термінами, визначеними в програмах навчання

 

Посада ІТП

Назва навчального закладу, в якому проведено навчання (підвищення кваліфікації)

Дата видачі посвідчення

1

2

3

 

 

 


4

6.2.1,
7.2.1,
8.2.1

Наявність адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (за потреби), інших допоміжних служб відповідно до переліку робіт, які суб'єкт господарської діяльності має намір виконувати

 

N з/п

Перелік адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (за потреби), інших допоміжних служб

Власні або орендовані
(вказати реквізити договору, найменування та місцезнаходження орендодавця)

найменування

кількість (м2)

1

2

3

4

 

 

 

 


5

2.2.3,
6.2.3,
7.2.3,
8.2.3

Наявність техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів відповідно до технологічних вимог виконання робіт (вимоги ДБН Г.1-5-96 "Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем")

 

N з/п

Перелік оснащення (техніка, обладнання, устаткування, прилади та інструменти)

Технічний стан

Власні або орендовані
(вказати реквізити договору, найменування та місцезнаходження орендодавця)

найменування

кількість

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


6

6.2.3,
7.2.3,
8.2.3

Наявність пристроїв та засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають метрологічній повірці

 

N з/п

Найменування пристроїв та засобів вимірювальної техніки

Кількість

Дата останньої повірки (місяць/рік)

1

2

3

4

 

 

 

 


7

2.2.1,
2.2.3

Дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці
(зазначити наявність підрозділів або спеціалістів, які визначені відповідальними за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці, зазначити номер та дату відповідних наказів розпорядчих документів)

 

8

2.2.1

Наявність документів, що підтверджують впровадження системи управління якістю продукції суб'єкта господарської діяльності (зазначити номер та дату розпорядчого документа про введення в дію системи управління якістю та призначення відповідальної особи)

 

9

2.2.1,
6.2.3,
7.2.3,
8.2.3

Якість контролюється
(власна лабораторія або вказати реквізити договору та найменування суб'єкта господарської діяльності, що надає послугу з лабораторних досліджень),
зокрема:

 

9.1

 

виконаних робіт:

 

9.1.1

 

ґрунтових споруд та основ - лабораторними випробуваннями на міру ущільнення

 

9.1.2

 

зварних з'єднань - неруйнівними методами по зварних конструкціях

 

9.1.3

 

дорожніх покриттів - лабораторними випробуваннями на відповідність марки

 

9.1.4

 

монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - лабораторними випробуваннями зразків товарного бетону або розчину

 

9.1.5

 

електричних, електромеханічних - електричними лабораторними випробуваннями

 

9.2

 

будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (у випадках, передбачених нормативно-правовими, нормативно-технічними актами та державними стандартами) - лабораторними випробуваннями, - що повинно мати документальне підтвердження відповідності та якості

 

10

 

Інформаційно-правове та нормативно-технічне забезпечення
(вказати наявність державних стандартів, нормативних та нормативно-правових актів, зазначити номер та дату розпорядчого документа про призначення відповідальної особи за ведення та збереження нормативної та виконавчої документації)

 

11

2.1,
6.1,
7.1,
8.1

Виконані будівельно-
монтажні роботи

____________
* Заповнюється суб'єктом господарської діяльності, який виконував попередньо роботи на об'єктах нижчого класу наслідків.

** Заповнюється суб'єктом господарської діяльності, якого створено в результаті реорганізації або цілеспрямовано для виконання робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури відповідних класів наслідків.

За наявності раніше виданої ліцензії

N

з/п

Дані про об'єкт, на якому виконувались роботи

Рік виконання робіт

Коди видів робіт, які виконувались суб'єктом господарської діяльності (відповідно до переліку робіт)

назва
(відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-
кошторисної документації)

дата та номер договору, згідно з яким виконувались роботи

клас наслідків

місце-
знаходження

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 


 

У випадку, коли ліцензія отримується вперше

N з/п

Назва суб'єкта господарської діяльності, в якому працював ІТП, та його посада**

Дані про об'єкт, на якому виконувались роботи

Рік виконання робіт

Коди видів робіт, які виконувались ІТП
(відповідно до переліку робіт)

назва
(відповідно до затвердженої в установ-
леному порядку проектно-
кошторисної документації)

дата та номер договору, згідно з яким виконувались роботи*

клас наслідків

місце-
знаход-
ження

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений з тим, що акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії, відповідно до законодавства є підставою для анулювання ліцензії.

Суб'єкт господарської діяльності

_____________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

_______________
(підпис)

___________________________________________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

"___" ____________ 20__ року
М. П. (за наявності)

Примітка. Кожна сторінка Відомостей нумерується, засвідчується підписом суб'єкта господарської діяльності та скріплюється його печаткою (за наявності).

 

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

 

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса

 

Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитись заявлена діяльність (із зазначенням їх назви та місцезнаходження)

 

Для юридичної особи: код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер.

Для фізичної особи - підприємця:
серія та номер паспорта, ким і коли виданий;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті)

 

Банківські реквізити: N рахунку, найменування банку, МФО
(зазначається юридичною особою обов'язково, фізичною особою - підприємцем - за наявності)

 

Прошу переоформити ліцензію на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серія ____ N ______________, видану "___" __________ 20___ року, строком дії до "___" ____________ 20__ року, наказ від "___" ____________ 20__ року N _____ ______________________________________________________________________________________
                                                                             (найменування органу, який видав ліцензію)

у зв'язку зі зміною: ______________________________________________________________________
                                                                         (найменування або місцезнаходження (для юридичної особи);
____________________________________________________________________________________.
                                    прізвища, імені та по батькові або місця проживання (для фізичної особи - підприємця))

Додатки:

1. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав документ.

2. Оригінал ліцензії з додатком (додатками), яка підлягає переоформленню.

Суб'єкт господарської діяльності

____________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи або фізичної особи - підприємця)

"___" ____________ 20__ року
М. П. (за наявності)

 

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

 

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса

 

Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитись заявлена діяльність (із зазначенням їх назви та місцезнаходження)

 

Для юридичної особи: код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер.

Для фізичної особи - підприємця:
серія та номер паспорта, ким і коли виданий;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті)

 

Банківські реквізити: N рахунку, найменування банку, МФО
(зазначається юридичною особою обов'язково, фізичною особою - підприємцем - за наявності)

 

Прошу видати дублікат ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серія ____ N _______________, виданої "___" ____________ 20__ року, строком дії до "___" ____________ 20__ року, наказ від "___" ____________ 20__ року N ____
_________________________________________________________________________________
                                                    (найменування органу, який видав ліцензію)
у зв'язку з ________________________________________________________________________.
                              (втратою (пошкодженням) ліцензії або втратою (пошкодженням) додатка (додатків) до неї)

Додатки:

1. Повідомлення про втрату ліцензії (додатка (додатків) до неї), розміщене у засобах масової інформації.

2. Непридатна для користування ліцензія з додатком (додатками) (у разі пошкодження).

3. Документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

Суб'єкт господарської діяльності

_____________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи або фізичної особи - підприємця)

"___" ____________ 20__ року
М. П. (за наявності)

 

ЗАЯВА
про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

 

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса

 

Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитись заявлена діяльність (із зазначенням їх назви та місцезнаходження)

 

Для юридичної особи: код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер.

Для фізичної особи - підприємця:
серія та номер паспорта, ким і коли виданий;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті)

 

Банківські реквізити: N рахунку, найменування банку, МФО
(зазначається юридичною особою обов'язково, фізичною особою - підприємцем - за наявності)

 

Прошу анулювати ліцензію на провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, серія ______ N _______________, видану "___" ____________ 20__ року, строком дії до "___" ____________ 20__ року, наказ від "___" ____________ 20__ року N _____
_____________________________________________________________________________________.
                                                                     (найменування органу, який видав ліцензію)

Додаток: Оригінал ліцензії з додатком (додатками).

Суб'єкт господарської діяльності

____________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи або фізичної особи - підприємця)

"___" ____________ 20__ року
М. П. (за наявності)

 

ЗАЯВА
про внесення змін до переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

Найменування юридичної особи (із зазначенням організаційно-правової форми) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця

 

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця

 

Керівник юридичної особи (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

 

Контактні телефони (номер телефону, за наявності - номер факсу), електронна адреса

 

Наявність у юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитись заявлена діяльність (із зазначенням їх назви та місцезнаходження)

 

Для юридичної особи: код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер.

Для фізичної особи - підприємця:
серія та номер паспорта, ким і коли виданий;
реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку в паспорті)

 

Банківські реквізити: N рахунку, найменування банку, МФО
(зазначається юридичною особою обов'язково, фізичною особою - підприємцем - за наявності)

 

Прошу внести зміни до переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, який додається до ліцензії серія ____ N ___________, виданої "___" ____________ 20__ року, строком дії до "___" ____________ 20__ року, наказ від "___" ____________ 20__ року N ____
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (найменування органу, який видав ліцензію)
шляхом _____________________________________________________ його згідно з переліком робіт,
                                                    (доповнення або скорочення)
що додається.

З Порядком ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2007 року N 1396, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 року N 47, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 березня 2009 року за N 226/16242 (зі змінами), та іншими нормативно-правовими актами у сфері провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, ознайомлений.

Додатки:

1. Оригінал ліцензії з додатком (додатками).

2. Зміни до переліку робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, щодо робіт, які потребують доповнення або виключення.

3. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав документ*.

4. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України відокремлених структурних підрозділів, які мають намір провадити будівельну діяльність, засвідчена нотаріально або органом, який видав документ (за наявності відокремлених структурних підрозділів)*.

5. Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи (за формою, наведеною в додатку 3 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури)*.

____________
* Зазначені матеріали надаються суб'єктом господарської діяльності, якщо з моменту отримання ліцензії вони зазнали змін.

Суб'єкт господарської діяльності

____________________________________
(найменування посади керівника юридичної особи)

____________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище керівника юридичної
особи або фізичної особи - підприємця)

"___" ____________ 20__ року
М. П. (за наявності)

____________

Опрос