Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку приостановления действия и аннулирования лицензии на отдельные виды профессиональной деятельности на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 23.09.2014 № 1246
действует с 14.11.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.09.2014

м. Київ

N 1246

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2014 р. за N 1297/26074

Про затвердження Змін до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку

Відповідно до абзацу п'ятого статті 3, пункту 9 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 816, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 862/23394 (додаються).

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього проекту рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

М. Я. Бараш

В. о. Голови Державної служби
фінансового моніторингу України

А. Т. Ковальчук

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

 

Зміни до Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

1. У пункті 1 розділу I:

після слів "Про акціонерні товариства" доповнити словами "Про депозитарну систему України";

після слів "видів професійної діяльності на" слова "ринку цінних паперів" замінити словами "фондовому ринку".

2. У розділі II:

1) у пункті 1:

абзаци другий і третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами другим - сьомим;

в абзаці другому слова "ведення реєстру власників іменних цінних паперів ліцензіатом та/або" та слова "зареєстрованих осіб" виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"кількість членів фондової біржі стала менше ніж 20 осіб;";

абзац четвертий після слова "призначення" доповнити словами "керівником або";

в абзаці п'ятому слова "зареєстрованих осіб" виключити;

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом шостим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"відмова ліцензіата, не передбачена Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616, та/або договором, укладеним між депозитарною установою та депонентом або емітентом, та/або внутрішнім положенням про депозитарну діяльність депозитарної установи, у проведенні депозитарних операцій, складанні та наданні облікового реєстру Центральному депозитарію цінних паперів, реєстру власників цінних паперів емітенту за відповідним розпорядженням, а також внесення завідомо недостовірних даних до системи депозитарного обліку або ухилення від проведення депозитарних операцій.";

2) пункти 4 - 6 викласти в такій редакції:

"4. Підставою для зупинення дії ліцензій за певним видом професійної діяльності за відповідним рішенням Комісії на строк, встановлений цим рішенням, є:

1) несплата ліцензіатом фінансової санкції, що була застосована до нього при провадженні цього виду професійної діяльності, протягом 3 місяців з дати винесення відповідної постанови про накладення санкції, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду;

2) виникнення необхідності для проведення перевірки обставин щодо:

ознак маніпулювання на фондовій біржі;

розголошення, передачі або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших випадках, передбачених законодавством);

надання з використанням інсайдерської інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів;

вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів або інших фінансових інструментів;

3) виникнення необхідності проведення перевірки під час провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів, якщо правопорушення є триваючим та може призвести до порушення прав інвесторів.

5. Умовою дострокового поновлення дії ліцензій за певним видом професійної діяльності є усунення підстав, які стали причиною зупинення дії ліцензій за відповідним рішенням Комісії. Рішення про дострокове поновлення дії ліцензії, яка була зупинена з підстав, зазначених у пункті 4 цього розділу, оформлюється відповідним рішенням Комісії.

6. Комісія протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідної постанови (рішення) розміщує на офіційному сайті Комісії та публікує в офіційному виданні Комісії інформацію про зупинення (відновлення) дії ліцензії, а також у разі зупинення дії (відновлення дії) ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи надсилає копію такої постанови (такого рішення) Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України.";

3) пункт 8 після слів "для зупинення дії ліцензії" доповнити словами "(за постановою)".

3. У розділі III:

підпункт 6 пункту 1 виключити;

пункт 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 3 - 5 вважати відповідно пунктами 2 - 4;

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Дії ліцензіата, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність депозитарної установи (далі - депозитарна установа) та/або діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, та/або діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, у разі зупинення дії ліцензії:

1) депозитарна установа зобов'язана протягом 5 робочих днів з дати зупинення дії ліцензії (ліцензій) повідомити всіх осіб (депонентів, емітентів), з якими ліцензіатом в рамках цієї ліцензії (ліцензій) укладені договори, про зупинення дії такої ліцензії (ліцензій);

2) депозитарна установа щодо рахунків у цінних паперах, відкритих на дату зупинення ліцензії (ліцензій) в рамках цієї ліцензії (ліцензій), не припиняє свою діяльність виключно в частині обліку цінних паперів, прав на цінні папери, обслуговування безумовних операцій щодо цінних паперів на цих рахунках у цінних паперах та операцій списання цінних паперів і прав на цінні папери з таких рахунків у цінних паперах власників у зв'язку з їх переведенням до іншої депозитарної установи, а також проведення інформаційних та адміністративних операцій;

3) депозитарній установі протягом строку зупинення дії ліцензії (ліцензій) забороняється укладання нових договорів щодо надання депозитарних послуг в рамках ліцензії (ліцензій), дію якої (яких) зупинено.

У разі розірвання договору з депонентом у період зупинення дії ліцензії депозитарна установа зобов'язана дотримуватись вимог, установлених Положенням про провадження депозитарної діяльності, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року N 735, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за N 1084/23616, та договором про обслуговування рахунку у цінних паперах із цим депонентом.

У разі розірвання договору з емітентом у період зупинення дії ліцензії депозитарна установа зобов'язана дотримуватись вимог Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Комісії від 22 січня 2014 року N 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2014 року за N 241/25018.";

пункт 4 виключити.

4. У розділі IV:

1) у пункті 1:

у підпункті 2 слова "повідомлення про" виключити;

підпункт 7 викласти в такій редакції:

"7) невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, які стали підставою для зупинення дії ліцензії;";

підпункти 8 і 9 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 10 - 20 вважати відповідно підпунктами 8 - 18;

в підпункті 9 слово "депозитарію" замінити словами "управителів іпотечним покриттям";

підпункт 12 викласти в такій редакції:

"12) анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи у ліцензіата, який поєднує цей вид діяльності з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів, та неотримання ним нової ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (підстава для анулювання ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів);";

2) в абзаці першому пункту 2 слова "(для емітентів - до відповідного територіального органу Комісії)" та "(крім емітентів)" виключити;

3) у пункті 3:

підпункти 2 - 6 викласти в такій редакції:

"2) для торговців цінними паперами: копії документів, що підтверджують виконання (припинення) зобов'язань перед клієнтами, які обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії (у разі наявності таких клієнтів);

3) для ліцензіата, який здійснює професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - клірингову діяльність:

перелік учасників клірингу, яким на дату прийняття рішення про анулювання було відкрито у внутрішній системі обліку ліцензіата кліринговий рахунок (клірингові субрахунки);

копії документів, що підтверджують припинення виконання ліцензіатом функцій особи, яка провадить клірингову діяльність, а саме:

документів, які підтверджують розірвання договорів, передбачених Положенням про клірингову діяльність, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 429, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за N 562/23094 (далі - Положення про клірингову діяльність), та інших договорів, які передбачені внутрішніми документами ліцензіата щодо провадження клірингової діяльності та припинення зобов'язань перед клієнтами - учасниками клірингу.

У разі неможливості розірвання договорів, укладених з клієнтами (з причини припинення учасника клірингу), надається перелік таких учасників клірингу, письмове пояснення ліцензіата із зазначенням причин неможливості розірвання договорів та документи, які підтверджують дії ліцензіата по відношенню до вказаних клієнтів;

4) для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності депозитарної установи:

копія рішення уповноваженого органу депозитарної установи - правонаступника про приєднання ліцензіата у разі припинення ліцензіата шляхом його приєднання до цієї депозитарної установи;

перелік депонентів, з якими ліцензіатом укладені договори про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та/або емітентів, з якими ліцензіатом укладені договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії;

перелік депонентів ліцензіата, які закрили свої рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, перелік емітентів, які закрили рахунки у цінних паперах власників, які обслуговувалися у депозитарній установі на підставі договорів з цими емітентами;

копії розпоряджень, наданих депонентами, емітентами, які закрили рахунки у цінних паперах, на списання цінних паперів та закриття рахунків у цінних паперах;

копії актів приймання-передавання документів, баз даних, архівів баз даних, передбачених нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, якщо не всі депоненти, емітенти, з якими ліцензіатом укладені відповідні договори, закрили рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності;

копії виписок про стан рахунку у цінних паперах ліцензіата у Центральному депозитарії та/або Національному банку України, з якими були укладені депозитарні договори.

У разі наявності у депозитарної установи ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів депозитарна установа разом із заявою на анулювання ліцензії на депозитарну діяльність депозитарної установи надає заяви на анулювання інших видів депозитарної діяльності.

Для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів:

перелік депонентів, з якими депозитарною установою на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії укладені договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;

копії документів, які підтверджують розірвання договорів про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договорів про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та документів, які підтверджують передачу активів фондів іншим депозитарним установам;

копії виписок про стан рахунку депонентів, з якими укладені відповідні договори;

5) для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку: копії документів, що підтверджують припинення зобов'язань за договорами з особами, які провадять клірингову діяльність, та Центральним депозитарієм цінних паперів;

6) для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям: перелік емітентів, з якими на дату прийняття рішення про припинення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям ліцензіат мав договори на управління іпотечним покриттям; копії документів, що підтверджують розірвання договору про управління іпотечним покриттям, засвідчені ліцензіатом (щодо кожного емітента, з яким укладено договір).";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У документах, що надаються згідно з цим розділом та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені ліцензіатом.";

4) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

"4. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності за власною ініціативою ліцензіат зобов'язаний виконувати усі дії, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності.

5. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами за власною ініціативою ліцензіат повинен до дати подання заяви про анулювання ліцензії виконати вимоги, установлені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року N 819, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 857/23389.

Після дати подання заяви на анулювання ліцензії торговець цінними паперами не має права здійснювати торгівлю цінними паперами, крім продажу цінних паперів, що належать йому на праві власності.";

5) у пункті 6:

в абзаці першому слова "(для емітентів - відповідний територіальний орган)" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"у Комісії на дату подання заяви про анулювання ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, яке набрало законної сили, що забороняє анулювання ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення, або якщо у період розгляду такої заяви Комісією в установленому законодавством порядку здійснюється перевірка ліцензіата (крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу).";

6) в абзаці першому пункту 7 слова "або для емітентів за підписом керівника відповідного територіального органу" виключити;

7) пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Комісія у разі отримання інформації відповідно до підпунктів 2, 3, 14 та 15 пункту 1 цього розділу повинна у строк не пізніше 15 робочих днів від дати отримання такої інформації прийняти рішення про анулювання ліцензії.";

8) у пункті 9 слова "(для емітентів - відповідний територіальний орган)", "(повинен)", слова та цифри "(крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу)" виключити;

9) пункти 11, 12 викласти в такій редакції:

"11. Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається на засіданні Комісії та оформлюється відповідним рішенням Комісії, крім випадків, передбачених пунктом 18 цього розділу.

Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається з урахуванням результатів перевірки, якщо така перевірка проводилась згідно з пунктом 10 цього розділу. Акт перевірки надсилається до Комісії протягом 3 днів з дати його підписання.

У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов'язково зазначаються підстави для такої відмови з відповідним обґрунтуванням згідно з цим Порядком.

12. Прийняття відповідного рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 10, 11 пункту 1 цього розділу може відбуватись за участю заявника, який за три робочі дні до засідання Комісії повідомляється про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або шляхом оперативного повідомлення засобами телефонного зв'язку (факсом) чи електронною поштою.";

10) у пункті 13 слова "(для емітентів - керівником відповідного територіального органу)" виключити;

11) у пункті 16 слова "невідповідності заявника вимогам" замінити словами "невиконання ліцензіатом вимог";

12) у пункті 18 цифри "4 - 11, 18 та 19" замінити відповідно цифрами "4 - 9, 16 та 17";

13) пункт 20 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Письмове повідомлення про прийняття рішення про анулювання відповідної копії ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання копії ліцензії та відповідних документів).";

14) в абзаці другому пункту 21 цифри "14" замінити цифрами "12";

15) пункт 25 викласти в такій редакції:

"25. Інформація щодо анулювання ліцензії підлягає обов'язковому опублікуванню та наданню Центральному депозитарію цінних паперів відповідно до пункту 6 розділу II цього Порядку.".

5. У розділі V:

пункти 2 і 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 - 10 вважати відповідно пунктами 2 - 8;

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Дії депозитарної установи у випадку анулювання ліцензії за певним видом депозитарної діяльності:

1) депозитарна установа зобов'язана припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності за певним видом з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії за цим видом депозитарної діяльності;

2) депозитарна установа зобов'язана надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

3) депозитарна установа зобов'язана здійснити дії, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності.";

у підпункті 4 пункту 3 слова "депозитарієм та/або з розрахунково-кліринговими установами" замінити словами "особами, що провадять клірингову діяльність, Центральним депозитарієм цінних паперів";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Дії особи, яка провадить клірингову діяльність, у випадку анулювання ліцензії:

1) особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку - клірингової діяльності з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії;

2) особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана надати оригінал ліцензії (дублікат) до Комісії протягом 15 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (на бланку проставляється штамп щодо його анулювання, і він повертається юридичній особі);

3) протягом 5 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана повідомити про це учасників клірингу;

4) протягом 30 робочих днів з дати набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії особа, яка провадить клірингову діяльність, зобов'язана розірвати договори, передбачені Положенням про клірингову діяльність, та інші договори щодо провадження клірингової діяльності, які передбачені її внутрішніми документами, та припинити свої зобов'язання в установленому законодавством порядку.";

пункт 6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 7 та 8 вважати відповідно пунктами 6 та 7;

у пункті 6 цифри "17" замінити цифрами "15";

у пункті 7 цифри "4 - 10, 15" замінити цифрами "4 - 8, 13, 15 та 16".

6. У додатку до цього Порядку після літер "М. П." доповнити словами "(за наявності)".

 

Директор департаменту
регулювання депозитарної та
клірингової діяльності

І. Курочкіна

Опрос