Идет загрузка документа (42 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке составления и раскрытия информации компаниями по управлению активами и лицами, осуществляющими управление активами негосударственных пенсионных фондов, и представления соответствующих документов в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 23.09.2014 № 1249
действует с 01.01.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.09.2014

м. Київ

N 1249

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 2014 р. за N 1268/26045

Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пунктів 15, 30 частини другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 жовтня 2012 року N 1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за N 1764/22076 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити:

подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2015 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

І. Б. Черкаський

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

 

Зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Абзац третій пункту 4 розділу I виключити.

2. У розділі II:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"місячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної інформації;";

2) у пункті 2:

абзац третій підпункту "а" викласти в такій редакції:

"довідку про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства (додаток 2);";

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) інформацію про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця (додаток 15);";

3) абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

"відомості про аудиторський висновок (звіт) (крім банків) (додаток 16).".

3. Розділ III викласти в такій редакції:

"III. Порядок, строки подання та склад інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

1. Компанії, які здійснюють управління активами пайових інвестиційних фондів, що згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії визнані такими, що відповідають вимогам щодо мінімального обсягу активів, та/або корпоративних інвестиційних фондів, що внесені до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, подають інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ).

2. З дати прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ Інформація згідно з вимогами цього розділу не розкривається.

3. Компанія подає до Комісії інформацію про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування:

щоденну - до 18-ї години наступного робочого дня щодо вартості чистих активів ІСІ, яка розраховується:

на кінець кожного робочого дня - для ІСІ відкритого типу;

на день, починаючи з якого до структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

на кожний день надходження коштів на банківський рахунок ІСІ (під час розміщення цінних паперів такого інституту) або зарахування цінних паперів ІСІ на рахунок викуплених цінних паперів такого інституту (під час викупу цінних паперів ІСІ);

щомісячну - не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним. Інформація за останній місяць кварталу подається у складі квартальної;

щоквартальну - не пізніше останнього числа місяця, що настає за звітним кварталом. Інформація за IV квартал подається у складі річної інформації;

щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

4. Щоденна та щомісячна Інформація включає довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

5. Щоквартальна Інформація щодо результатів діяльності ІСІ включає:

5.1. Титульний аркуш (додаток 6).

5.2. Інформацію про корпоративний інвестиційний фонд / інформацію про пайовий інвестиційний фонд (додаток 7 / додаток 8).

5.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

6. Щорічна Інформація Компанії щодо результатів діяльності ІСІ включає:

6.1. Титульний аркуш (додаток 6).

6.2. Інформацію про ІСІ відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 цього розділу.

6.3. Довідку про вартість чистих активів (додаток 5).

6.4. Інформацію про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (додаток 9) та довідку про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (додаток 10).

6.5. Фінансову звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

6.6. Відомості про аудиторський висновок (звіт) (додаток 16).

7. Інформація складається та подається щодо кожного фонду окремо.".

4. У розділі IV:

1) підпункт 1.3 пункту 1 викласти в такій редакції:

"1.3. Щорічну - не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.";

2) у пункті 2 цифри "15" замінити цифрами "11";

3) у пункті 3:

у підпункті 3.1 цифри "16" замінити цифрами "12";

у підпункті 3.2 цифри "17" замінити цифрами "13";

у підпункті 3.3 цифри "15" замінити цифрами "11";

4) у пункті 4:

у підпункті 4.1 цифри "16" замінити цифрами "12";

у підпункті 4.2 цифри "17" замінити цифрами "13";

у підпункті 4.3 цифри "15" замінити цифрами "11";

у підпункті 4.4 цифри "18" замінити цифрами "14".

5. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Порядок та обсяг розкриття інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування

1. Інформація, що підлягає розміщенню у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів:

1.1. Щорічна для ІСІ (у разі публічного розміщення цінних паперів):

довідка про вартість чистих активів (додаток 5);

фінансова звітність у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

1.2. Інформація, зазначена у підпункті 1.1 цього пункту, має бути розміщена не пізніше 01 квітня року, наступного за звітним.

2. Компанія надає учасникам ІСІ з приватним розміщенням цінних паперів ІСІ річний звіт щодо діяльності такого інституту в порядку, встановленому його регламентом.

3. Державний контроль за дотриманням Компаніями та Особами вимог щодо розкриття Інформації здійснює Комісія відповідно до закону.".

6. Назву додатка 2 до Положення викласти в такій редакції:

"Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства".

7. Додаток 3 до Положення доповнити новим рядком такого змісту:

"

Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ

".

8. У додатку 5 до Положення:

1) таблицю 2 викласти в такій редакції:

"

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування фонду

Повідомлення станом на дату

Звітний рік

Звітний квартал

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Клас ІСІ (у разі наявності)3

Вид Інформації: 4 - щоденна; 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)

Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)

Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду)4

Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - резидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб - нерезидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - резидентів4

Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб - нерезидентів4

Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)

Номінальна вартість одного цінного папера

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

3 Заповнюється відповідно до довідника 47 "Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування" Системи довідників та класифікаторів.

4 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).";

2) розділ "Перелік інших інвестицій" таблиці 3 доповнити новим рядком такого змісту:

"

Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

".

9. Таблицю 1 додатків 7 та 8 до Положення доповнити новим рядком такого змісту:

"

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

".

10. Додатки 9, 10 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

11. Додатки 11 - 14, 20, 21 до Положення виключити.

У зв'язку з цим додатки 15 - 19 вважати відповідно додатками 11 - 15.

12. Додаток 15 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

13. Доповнити Положення новим додатком 16, що додається.

 

Директор департаменту спільного
інвестування та регулювання
діяльності інституційних інвесторів

О. Симоненко

 

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

Разом перевищення нормативу (грн)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)

Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)

Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)

Разом фактичний розмір винагороди (грн)

Разом перевищення нормативу (грн)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

 

Довідка про склад та розмір витрат,
що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Таблиця 1

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Повне найменування Компанії

Винагорода депозитарній установі ІСІ, сума витрат за рік (грн)

Винагорода аудитору ІСІ, сума витрат за рік (грн)

Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік (грн)

Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)

Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Таблиця 2

Код за ЄДРПОУ Компанії

Код за ЄДРПОУ КІФ

Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ

Повне найменування інвестиційного фонду

Вид Інформації: 1 - щорічна

Звітний рік

Звітний квартал

Повідомлення станом на дату

Вид ІСІ1

Тип ІСІ2

Загальні витрати (грн)

Середньорічна вартість чистих активів (грн)

Норматив витрат (грн)

Сума перевищення нормативу (грн)

____________
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

 

Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Код за ЄДРПОУ Компанії/Особи

Найменування Компанії/Особи

Звітний місяць

Дата розрахунку

Розмір власного капіталу (тис. грн)

Розмір зобов'язань (тис. грн)

Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом1

Вартість активів (тис. грн)

Розрахункове значення показника фінансової стійкості1

____________
1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

 

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки1 платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

Думка аудитора: 01 - безумовно-позитивна; 02 - умовно-позитивна; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки

____________
1 Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

____________

Опрос