Идет загрузка документа (139 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления охранной деятельности

МВД
Приказ от 24.09.2014 № 985
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2014

м. Київ

N 985

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 жовтня 2014 р. за N 1266/26043

Про внесення змін до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 9 серпня 2013 року N 761
згідно з
 наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 4 лютого 2016 року N 85)

Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Законів України "Про охоронну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 07 липня 2010 року N 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ" та Методики розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року N 752,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2013 року N 761, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2013 року за N 1491/24023, що додаються.

2. Департаменту громадської безпеки МВС України (Гриняк В. П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до функціональних обов'язків.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

ЗМІНИ
до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

1. Пункт 4.6 розділу IV Порядку викласти в такій редакції:

"4.6. Посадові особи органу контролю перевіряють питання, перелік яких визначено актом проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності (додаток 5) (далі - акт перевірки)".

2. Абзац перший пункту 5.1 розділу V Порядку викласти в такій редакції:

"5.1. За результатами перевірки в останній її день складається акт перевірки у двох примірниках, кожен з яких підписується головою та членами комісії органу контролю".

3. Додаток 5 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

4. Додаток 6 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим додатки 7 - 15 вважати додатками 6 - 14.

У тексті Порядку посилання на додатки 7 - 15 вважати посиланням на додатки 6 - 14.

 

Перший заступник начальника
Департаменту
громадської безпеки МВС України
підполковник міліції

І. С. Бабич

 

   

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601
тел. 256-03-33, факс 256-16-33

______________________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження,

______________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері охоронної діяльності

N  

______________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

_____________________________________________________________________________________,
ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта*

______________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

_____________________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)

______________________________________________________________________________________

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

I. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від N

Посвідчення (направлення)
від N

Тип заходу державного нагляду (контролю):

плановий

позаплановий

II. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

III. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

______________________________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:

_____________________________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

IV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

не було

не було

був з по

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:

не видавався; видавався;

його вимоги: виконано; не виконано

  був з по

Акт перевірки N

Припис щодо усунення порушень:

не видавався; видавався;

його вимоги: виконано; не виконано

V. Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розглядалося

I

Загальні питання

1

Оригінал ліцензії (дублікат ліцензії) на провадження охоронної діяльності чи довідка про прийняття заяви про переоформлення ліцензії або видачу дубліката ліцензії наявні

  

 

   

   

Частина тринадцята статті 14, частина дев'ята статті 16, частина п'ята статті 18 ЗУ N 1775-III

2

Засвідчена в установленому порядку копія ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на провадження охоронної діяльності за місцем провадження такої діяльності, наявна

 

 

 

 

Частина сьома статті 14 ЗУ N 1775-III

3

Дані, наведені в документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії, достовірні

 

 

 

 

Пункт 1.7 розділу I наказу N 365

II

Організаційні питання

1

Умови охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом дотримуються, а саме:

 

 

 

 

1.1

охорона небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення в разі, коли така охорона здійснюється виключно військовими формуваннями, правоохоронними органами та відомчою воєнізованою охороною, не здійснюється

 

 

 

 

Пункт 4 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.2

охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється суб'єктом охоронної діяльності, який має:

 

 

 

Пункт 5 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.2.1

ліцензію на провадження охоронної діяльності

 

 

 

 

1.2.2

пункт централізованого спостереження

 

 

 

 

1.2.3

транспорт реагування

 

 

 

 

1.3

охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється з використанням:

 

 

 

Пункт 6 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.3.1

транспорту реагування

 

 

 

 

1.3.2

автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння)

 

 

 

 

1.3.3

системи відстеження рухомих об'єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пункту централізованого спостереження

 

 

 

 

1.4

охорона небезпечних і цінних вантажів здійснюється безпосередньо персоналом охорони

 

 

 

 

Пункт 7 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.5

організація охорони небезпечних і цінних вантажів та контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього функцій здійснюються фахівцем з організації заходів охорони, яким:

 

 

 

Пункт 8 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.5.1

сформовано групу з охорони у складі не менше як дві особи

 

 

 

 

1.5.2

групу з охорони спеціальними засобами оснащено

 

 

 

 

1.5.3

визначено старшого групи з охорони

 

 

 

 

1.5.4

відповідний наказ суб'єктом охоронної діяльності видано

 

 

 

 

1.6

старшим групи з охорони:

 

 

 

Пункт 9 ПКМУ N 55, підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

1.6.1

розроблено маршрут руху автомобільного транспорту під час перевезення небезпечних і цінних вантажів

 

 

 

 

1.6.2

забезпечено збереження службової документації

 

 

 

 

1.6.3

визначено порядок здійснення зв'язку з отримувачем (відправником) небезпечних і цінних вантажів, особливості їх приймання та передачі

 

 

 

 

1.6.4

проведено з групою з охорони інструктаж

 

 

 

 

1.6.5

копії наказу про призначення групи з охорони та договору про надання послуг з охорони надано

 

 

 

 

2

Вимоги Порядку організації охорони об'єктів і приміщень (далі - об'єкти), у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин (далі - Порядок), дотримуються, а саме:

 

  

2.1

копії документів, що засвідчують повноваження власника на володіння (користування) об'єктом на правах власності, оренди або суборенди, у справі підрозділу охорони наявні

 

 

 

 

Пункт 2.2 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.2

комісією ГУМВС, УМВС України (далі - Комісія) проведено обстеження об'єкта з метою узгодження виду охорони, способу несення служби, визначення необхідної кількості постів, чисельності персоналу охорони, потреби обладнання технічними засобами охорони й пожежогасіння

 

 

 

 

Пункт 2.4 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.3

акт обстеження інженерно-технічного обладнання токів та/або акт обстеження інженерно-технічного обладнання земельних
ділянок (далі - Акт обстеження) складено

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.4

договір на охорону об'єкта укладено

 

 

 

 

Пункти 2.1 та 2.7 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.5

на всі об'єкти власника, з яким укладено договірні
відносини, суб'єктом охоронної діяльності справи з питань організації охорони об'єктів ведуться

 

 

 

 

Пункт 2.10 розділу II наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.6

охорона об'єкта здійснюється цілодобово та організовується за вахтовим чи звичайним методом

 

 

 

 

Пункт 3.1 розділу III наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.7

документацію для організації охорони об'єктів сформовано

 

 

 

 

Пункт 3.15 розділу III наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.8

об'єкт прийнято (передано) під цілодобову охорону після надання власником підрозділу охорони копії ліцензії на культивування, використання, зберігання, перевезення та знищення рослин, а також виконання пропозицій Комісії, визначених актами обстеження

 

 

 

 

Пункт 5.2 розділу V наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

2.9

зняття охорони з об'єктів оформлено актом за формою, установленою додатком 7 до Порядку

 

 

 

 

Пункт 6.3 розділу VI наказу N 507, підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3

Вимоги Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів дотримано, а саме:

 

 

 

3.1

дозвіл на відкриття та функціонування об'єкта дозвільної системи отримано

 

 

 

 

Підпункт 9.17 пункту 9 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.2

дозвіл на право зберігання,
використання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої), патронів до них отримано

 

 

 

 

Підпункти 11.3, 11.4 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.3

пристрої та патрони до них зберігаються в спеціально обладнаному сховищі

 

 

 

 

Підпункт 11.5 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.4

книга обліку вогнепальної зброї і бойових припасів (далі - книга обліку) ведеться

 

 

 

 

Підпункт 11.20 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.4.1

книгу обліку пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою ОВС

 

 

 

 

3.5

облік видачі і прийняття пристроїв, патронів до них, що видаються працівникам охорони юридичної особи на час несення служби, здійснюється відповідальною особою в книзі обліку

 

 

 

 

Підпункт 11.21 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

3.6

не придатні для подальшого використання пристрої та патрони до них здані в ОВС, які видали дозвіл на їх придбання або зберігання

 

 

 

 

Підпункт 11.22 пункту 11 розділу II наказу N 622, підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4

Вимоги Порядку обладнання транспорту реагування засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами дотримуються, зокрема:

 

 

 

 

4.1

засоби радіотехнічного зв'язку, експлуатація яких вимагає наявності відповідних дозволів, використовуються після отримання таких дозволів у порядку та на умовах, визначених Законом України "Про радіочастотний ресурс України"

 

 

 

 

Частина перша статті 42 ЗУ N 1770-III, пункт 2.3 розділу II наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.2

використання кольорографічних схем (написів) на транспорті реагування не порушує вимог пункту 2 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність" та статті 18 Закону України "Про рекламу"

 

 

 

 

Пункт 3.2 розділу III наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.3

обладнання транспорту реагування світловими сигналами здійснено відповідно до вимог ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали оперативних, спеціалізованих та спеціальних транспортних засобів"

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.3 розділу III наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.4

увімкнення світлового сигнального пристрою автожовтого (оранжевого) кольору здійснюється у випадках оперативного реагування на тривожні сповіщення, що надійшли до пункту централізованого спостереження

 

 

 

 

Пункт 3.4 розділу III наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.5

транспорт реагування обладнаний додатковим звуковим сигналом, технічні характеристики якого відповідають вимогам ДСТУ UN/ECE R28-00:2004 "Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження звукових сигналів приладів і автомобілів стосовно їх звукової сигналізації"

 

 

 

 

Пункт 3.5 розділу III наказу N 375, підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділу II наказу N 365

4.6

додаткові звукові сигнали використовуються для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється поза населеними пунктами, або у випадках, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді

 

 

 

 

5

Суб'єктом охоронної діяльності забезпечено наявність у персоналу охорони під час виконання функціональних обов'язків посвідчень, які:

 

 

 

 

Частина четверта статті 11 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II наказу N 365

5.1

підписані керівником суб'єкта охоронної діяльності

 

 

 

 

5.2

скріплені печаткою

 

 

 

 

5.3

містять прізвище, ім'я, по батькові особи, яка належить до персоналу охорони

 

 

 

 

5.4

мають дату видачі і термін дії

 

 

 

 

5.5

містять фотокартку особи, якій видано посвідчення

 

 

 

 

6

Суб'єктом охоронної діяльності забезпечено використання службових собак у порядку, визначеному статтею 17 Закону України "Про охоронну діяльність", зокрема в місцях виконання заходів охорони використовуються службові собаки, які:

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II наказу N 365

6.1

пройшли в установленому порядку відповідний курс дресирування

 

 

 

 

6.2

визнані придатними для службового використання

 

 

 

 

6.3

мають ветеринарний паспорт

 

 

 

 

6.4

без провідника собаки в громадських і загальнодоступних місцях не використовуються

 

 

 

 

7

Суб'єктом охоронної діяльності під час використання пунктів централізованого спостереження (далі - ПЦС) забезпечено:

 

 

 

 

7.1

цілодобовий режим чергування операторів ПЦС

 

 

 

 

Частина четверта статті 6 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II наказу N 365

7.2

наявність транспорту реагування

 

 

 

 

7.3

ведення електронного журналу реєстрації подій (тривога, несправність, відсутність живлення та інше) з часом запису не менше 30 діб

 

 

 

 

7.4

наявність резервної персональної електронно- обчислювальної машини

 

 

 

 

7.5

наявність джерела безперебійного резервного живлення

 

 

 

 

7.6

розташування ПЦС у нежитловому приміщенні

 

 

 

 

7.7

обладнання ПЦС системою аудіореєстрації атмосфери залу ПЦС і телефонних розмов у реальному часі з обсягом архівації запису не меншим ніж 14 діб

 

 

 

 

7.8

обладнання ПЦС системою відеоспостереження за операційним залом з цілодобовою реєстрацією відеоінформації в реальному часі з обсягом архівації запису не меншим ніж 14 діб

 

 

 

 

7.9

обладнання ПЦС аудіовідеопереговорним пристроєм і засобами технічної укріпленості, які унеможливлюють доступ до приміщення ПЦС сторонніх осіб

 

 

 

 

8

Функції з охорони майна виконуються за наявності на одязі персоналу охорони ознак належності до суб'єкта охоронної діяльності згідно з його статутними документами

 

 

 

 

Частина третя статті 11 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.3.1 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

9

Відео- та фотоматеріали, отримані під час здійснення заходів охорони, зберігаються протягом одного року

 

 

 

 

Частина друга статті 12 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

10

Під час укладення договору охорони суб'єкт охоронної діяльності ознайомлений з оригіналами документів або завіреними в установленому порядку їх копіями, що підтверджують право замовника щодо володіння чи користування майном на законних підставах, охорона якого є предметом договору, а також правомірність знаходження такого майна, транспортного засобу чи особи у визначеному місці охорони

 

 

 

 

Частина третя статті 8 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

11

Послуги охорони надаються за письмово укладеними цивільно-правовими договорами за умови:

 

 

 

 

Частина перша статті 8 ЗУ N 4616-VI, підпункт 2.3.4 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

11.1

ведення письмового або електронного обліку договорів охорони

 

 

 

 

11.2

виконання договорів з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише за їх письмовою згодою

 

 

 

 

11.3

конкретного зазначення при укладенні договорів об'єкта охорони та його місцезнаходження

 

 

 

 

12

У договорах охорони відповідно до положень Цивільного кодексу України умови відшкодування суб'єктами охоронної діяльності шкоди, завданої через неналежне виконання суб'єктом охоронної діяльності своїх зобов'язань перед замовником, указано

 

 

 

 

Частина друга статті 8 ЗУ N 4616-VI, ЦК, підпункт 2.3.5 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

13

Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, орган ліцензування повідомлено

 

 

 

 

Частина перша статті 17 ЗУ N 1775-III, підпункт 2.3.6 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

14

Про припинення охоронної діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яку була видана копія ліцензії, філією (відокремленим підрозділом) протягом десяти робочих днів з дати припинення охоронної діяльності орган ліцензування письмово поінформовано

 

 

 

 

Частина десята статті 14 ЗУ N 1775-III, підпункт 2.3.7 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

15

На видному місці на центральному посту стаціонарного об'єкта, який охороняється персоналом охорони, інформацію про місцезнаходження, дату видачі, серію та номер ліцензії на охоронну діяльність розміщено

 

 

 

 

Підпункт 2.3.8 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

16

В усній або письмовій формі територіальний орган внутрішніх справ (далі - ОВС) про факти припинення правопорушень стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персоналом охорони негайно поінформовано

 

 

 

 

Підпункт 2.3.9 пункту 2.3 розділу II наказу N 365

16.1

У разі заподіяння тілесних ушкоджень правопорушнику - швидку медичну допомогу негайно викликано, першу долікарську допомогу надано

 

 

 

 

16.2

Заходів щодо недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття представників територіального ОВС ужито

 

 

 

 

III

Питання дотримання кваліфікаційних вимог

1

До штату суб'єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу прийнято фахівця з організації заходів охорони, який:

 

 

 

 

Частина перша статті 11 ЗУ N 4616, пункт 3.2 розділу III наказу N 365

 

1.1

відповідає вимогам частини першої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність", а саме:

 

 

 

 

1.1.1

є дієздатним громадянином України, який досяг 18-річного віку

 

 

 

 

1.1.2

уклав трудовий договір із суб'єктом господарювання

 

 

 

 

1.1.3

подав документи, що він:

 

 

 

 

 1)

не перебуває на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії

 

 

 

 

 2)

не має непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів

 

 

 

 

 3)

не має обмежень, установлених судом, щодо виконання покладених на нього функціональних обов'язків

 

 

 

 

 4)

не має обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків

 

 

 

 

 5)

зареєстрований за місцем проживання в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

1.2

має один з таких освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:

 

 

 

 

1.2.1

вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил України, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, та відомчої воєнізованої охорони

 

 

 

 

1.2.2

вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони

 

 

 

 

1.2.3

вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю в суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років

 

 

 

 

2

До штату суб'єкта охоронної діяльності входять охоронники, охоронці, які відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом N 336

 

 

 

 

Пункти 114, 115 розділу 2 наказу N 336, абзац перший пункту 3.3 розділу III наказу N 365

3

До роботи в транспорті реагування та до охорони окремих об'єктів з високим ступенем ризику залучаються охоронники не нижче 3-го кваліфікаційного розряду

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3.3 розділу III наказу N 365

4

Працівники, задіяні до роботи на ПЦС:

 

 

 

 

Частина перша статті 11 ЗУ N 4616-VI, пункт 3.4 розділу III наказу N 365

4.1

входять до штату суб'єкта охоронної діяльності

 

 

 

 

4.2

відповідають вимогам частини першої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність", зокрема:

 

 

 

 

4.2.1

є дієздатними громадянами України, які досягли 18-річного віку

 

 

 

 

4.2.2

уклали трудові договори із суб'єктом господарювання

 

 

 

 

4.2.3

подали документи, що вони:

 

 

 

 

 1)

не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії

 

 

 

 

 2)

не мають непогашених чи незнятих судимостей за скоєння умисних злочинів

 

 

 

 

 3)

не мають обмежень, установлених судом, щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків

 

 

 

 

 4)

не мають обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків

 

 

 

 

 5)

зареєстровані за місцем проживання в установленому законодавством порядку

 

 

 

 

5

Персоналом охорони є дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, а також:

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.5 розділу III наказу N 365

5.1

пройшли відповідне навчання або професійну підготовку

 

 

 

 

5.2

уклали трудовий договір із суб'єктом господарювання

 

 

 

 

6

При оформленні на роботу суб'єктом охоронної діяльності прийнято від громадян такі документи:

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.5 розділу III наказу N 365

6.1

документ, який підтверджує, що такі особи не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії

 

 

 

 

6.2

документ, який підтверджує, що такі особи не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів

 

 

 

 

6.3

документ, що підтверджує відсутність у особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків

 

 

 

 

6.4

копію паспорта громадянина України

 

 

 

 

6.5

документ, що підтверджує набуття кваліфікації (у разі наявності)

 

 

 

 

6.6

документ, що підтверджує відсутність у осіб обмежень, установлених судом, щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків

 

 

 

 

7

Фізична особа - підприємець кваліфікаційним вимогам для фахівця з організації заходів охорони відповідає, зокрема має один з таких освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів:

 

 

 

 

Частина друга статті 11 ЗУ N 4616-VI, пункт 3.6 розділу III наказу N 365

7.1

має вищу освіту та стаж роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, Служби безпеки України або стаж не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил України, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів України, та відомчої воєнізованої охорони

 

 

 

 

7.2

має вищу освіту та стаж роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стаж не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони

 

 

 

 

7.3

має вищу юридичну освіту та стаж роботи за спеціальністю в суб'єкта охоронної діяльності не менше трьох років

 

 

 

 

IV

Питання з організації заходів охорони та їх здійснення

1

Майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами, не використовується

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.1 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

2

Засоби радіозв'язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах не використовуються

 

 

 

 

Пункт 2.3 розділу II наказу N 375, підпункт 4.2.2 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

3

Ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) МВС України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних і контролюючих чи інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб'єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації, не використовуються

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.3 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

4

Перешкоди для представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами, не створювалися

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.4 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

5

Відомості про вжиті заходи щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформація з обмеженим доступом та інформація про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв'язку зі здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством, не розголошувалися

 

 

 

 

Пункт 4 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

6

Факти про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони, не приховувалися

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.6 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

7

Охорона фізичної особи, яка вчиняє злочинні дії, адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити, не здійснювалася

 

 

 

 

Пункт 6 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.7 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

8

Дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров'я, честь, гідність і ділову репутацію, не здійснювалися

 

 

 

 

Пункт 7 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

9

Заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", не здійснювалися

 

 

 

 

Частина друга статті 4 ЗУ N 2135-XII, підпункт 4.2.9 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

10

Особи, які не подали документів, необхідних для влаштування на роботу, або не відповідають кваліфікаційним вимогам, до охоронних заходів не залучаються, зокрема:

 

 

 

 

Пункт 10 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, пункт 3.5 розділу III, підпункт 4.2.10 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

10.1

документ, який підтверджує, що такі особи не перебувають на обліку в органах охорони здоров'я з приводу психічної хвороби, алкоголізму чи наркоманії

 

 

 

 

10.2

документ, який підтверджує, що такі особи не мають непогашеної чи незнятої судимості за скоєння умисних злочинів

 

 

 

 

10.3

документ, що підтверджує відсутність у особи обмежень за станом здоров'я для виконання функціональних обов'язків

 

 

 

 

10.4

копію паспорта громадянина України

 

 

 

 

10.5

документ, що підтверджує набуття кваліфікації (у разі наявності)

 

 

 

 

10.6

документ, що підтверджує відсутність у осіб обмежень, установлених судом, щодо виконання покладених на них функціональних обов'язків

 

 

 

 

11

Участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження не брали

 

 

 

 

Пункт 11 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

12

До дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони різних суб'єктів господарювання, не вдавалися

 

 

 

 

Пункт 12 частини першої статті 10 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.12 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

13

Суб'єктом охоронної діяльності недержавної форми власності охорона особливо важливих об'єктів права державної власності не здійснюється

 

 

 

 

Частина друга статті 6 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.13 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

14

Зброя, спеціальні засоби, не включені до Переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюються суб'єктами охоронної діяльності, не використовуються

 

 

 

 

ПКМУ N 97, підпункт 4.2.14 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

15

Заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров'ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору, не застосовувалися

 

 

 

 

Частина шоста статті 16 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.15 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

16

Спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров'ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту), не застосовувалися

 

 

 

 

Частина восьма статті 16 ЗУ N 4616-VI, підпункт 4.2.16 пункту 4.2 розділу IV наказу N 365

VI. Опис виявлених порушень

N
з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

VII. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

___________
* Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано :

__________________________
(найменування посади)

__________________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IX. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

Позначення

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

1

Закони України

1.1

Закон України "Про охоронну діяльність"

22.03.2012
N 4616-VI

 

ЗУ
N 4616-VI

1.2

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

01.06.2000
N 1775-III

 

ЗУ
N 1775-III

1.3

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05.04.2007
N 877-V

 

ЗУ
N 877-V

1.4

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"

18.02.92
N 2135-XII

 

ЗУ
N 2135-XII

1.5

Закон України "Про радіочастотний ресурс України"

01.06.2000
N 1770-III

 

ЗУ
N 1770-III

1.6

Цивільний кодекс України

16.01.2003
N 435-IV

 

ЦК

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

Умови охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом та перелік таких вантажів затверджені постановою Кабінету Міністрів України

30.01.2013
N 55

 

ПКМУ N 55

2.2

Перелік спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюються суб'єктами охоронної діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

11.02.2013
N 97

 

ПКМУ N 97

3

Нормативно-правові акти

3.1

Ліцензійні умови провадження охоронної діяльності затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України

15.04.2013
N 365

16.05.2013
N 757/23289

Наказ N 365

3.2

Порядок обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України

18.04.2013
N 375

16.05.2013
N 746/23278

Наказ N 375

3.3

Порядок організації охорони об'єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ України

27.10.2010
N 507

02.03.2011
N 267/19005

Наказ N 507

3.4

Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України

21.08.98
N 622

07.10.98
N 637/3077

Наказ N 622

3.5

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності"

29.12.2004
N 336

 

Наказ N 336

____________

Опрос