Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке утверждения программ обучения должностных лиц по вопросам пожарной безопасности, организации и контроля их выполнения

МВД
Порядок, Приказ от 11.09.2014 № 935
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2014

м. Київ

N 935

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 жовтня 2014 р. за N 1204/25981

Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання

Наказ скасовано як такий, що втратив актуальність
 та встановлює регуляторні бар'єри
(згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2017 року N 166-р)

Відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. N 444, з метою забезпечення єдиних підходів до змісту та організації навчання з питань пожежної безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС України (Горбась Д. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

А. Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра
освіти і науки України -
керівник апарату

О. С. Дніпров

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

 

ПОРЯДОК
затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року N 444.

1.2. Цей Порядок встановлює базові вимоги до структури і змісту програм навчання посадових осіб з пожежної безпеки, процедуру затвердження та контроль їх виконання.

1.3. До програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки належать:

програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки;

програма навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки.

Тривалість навчання за програмами навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки (далі - програма) встановлюється відповідно 16 та 24 години.

1.4. Територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також підприємства, установи та організації, які мають відповідні ліцензії на здійснення освітньої діяльності, що мають намір розпочати проведення навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки (далі - суб'єкти, які навчають), самостійно розробляють та оформлюють програми відповідно до вимог, наведених у цьому Порядку.

II. Базові вимоги до структури і змісту програм

2.1. Програми визначають процес навчання і спрямовуються на вирішення завдань з послідовного підвищення рівня знань та умінь посадових осіб з питань пожежної безпеки (далі - слухачі).

Програми розробляються з урахуванням посадових обов'язків слухачів і галузевих особливостей їхньої професійної діяльності та включають вивчення нормативно-правових документів, що містять вимоги пожежної безпеки та практичних дій для запобігання виникненню пожежі або під час її виникнення.

2.2. Структура програм передбачає такі складові: пояснювальна записка, навчально-тематичний план, зміст програм, форми поточного та підсумкового контролю навчання, перелік нормативно-правових актів, навчальної літератури, а також інших видів навчально-методичних матеріалів та посібників.

У пояснювальній записці визначаються: нормативно-правове забезпечення організації, змісту та технології навчання, його мета та концептуальні засади, загальна характеристика змісту навчального матеріалу програми, загальні рекомендації щодо вибору видів навчальних занять і застосування методів навчання, обсяг часу на реалізацію програми, контроль за результатами навчання.

Навчально-тематичний план визначає розподіл навчального часу за темами та видами аудиторних занять і самостійною роботою, розподіл контрольних заходів та індивідуальних завдань.

Зміст програм містить теми та навчальні питання, що розкривають їх зміст і мають забезпечити формування у слухачів необхідних знань і умінь з питань пожежної безпеки.

Поточний та підсумковий контроль навчання передбачає перелік контрольних питань та завдань і проводиться у формі тестування, усного та письмового опитування, співбесіди, виконання практичних завдань.

2.3. Базовими вимогами до змісту програм є:

відповідність змісту програм чинному законодавству з питань пожежної безпеки;

відповідність кваліфікаційним вимогам до посад слухачів (визначається змістом основних питань за тематикою програм);

відповідність нормативам навчального навантаження слухачів.

Рекомендований зміст тематики програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки наведено в додатку 1.

III. Процедура затвердження програм

3.1. Програми, розроблені суб'єктами, які навчають, затверджуються їх керівниками за погодженням з ДСНС України.

Для погодження програм суб'єкти, які навчають, подають до ДСНС України лист-клопотання із проектом програми у роздрукованому вигляді, що включає титульний аркуш (додаток 2) та навчальну програму, оформлені відповідно до вимог цього Порядку, а також відомості щодо відповідності навчально-матеріальної бази умовам реалізації програми та інформацію про проходження особами, які залучаються до проведення занять за програмою, спеціальної підготовки на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

У разі повторного подання програми на погодження додатково подається порівняльна таблиця внесених змін та доповнень.

3.2. Під час розгляду програми визначаються:

відповідність програми базовим вимогам до її структури та складових частин, зазначеним у пункті 2.3 розділу II цього Порядку;

відповідність змісту програми меті та концептуальним засадам навчання, його актуальність, новизна матеріалу, що подається, його завершеність і логічна узгодженість;

обґрунтованість розподілу тематики програми за видами занять;

організація контролю виконання програми;

умови реалізації програми та її навчально-методичне забезпечення.

3.3. Лист-клопотання розглядається ДСНС України у строк протягом десяти робочих днів від дня його реєстрації.

Підставою для непогодження програм є невідповідність базовим вимогам до структури та змісту програми.

Суб'єкти, що навчають, відповідають за якість відпрацювання програми, її навчально-методичне забезпечення та підбір викладацького складу, який має відповідну освіту та досвід роботи.

3.4. Погодження або непогодження програм оформляється листом ДСНС України, що надсилається суб'єкту, який навчає, з обґрунтуванням підстав про відмову.

У разі погодження програма затверджується керівником суб'єкта, який навчає.

Реквізити листа про погодження зазначаються на титульному аркуші програми, а сам лист додається до програми у вигляді додатка.

Строк дії програми становить три роки.

Суб'єкти, що навчають, можуть корегувати зміст програми відповідно до змін законодавства.

IV. Організація та контроль виконання програм

4.1. ДСНС України формує і періодично оновлює перелік суб'єктів, які навчають, у якому зазначаються відомості про погоджену програму (назва програми, реквізити листа ДСНС України про її погодження та дата закінчення дії програми).

Інформація, що стосується переліку суб'єктів, які навчають, розміщується на офіційному веб-сайті ДСНС України.

4.2. Навчання слухачів за програмами здійснюється суб'єктом, який навчає на договірній основі.

4.3. Комплектування навчальних груп здійснюється особами однієї категорії слухачів, кількість яких у групі не повинна перевищувати 30 осіб.

Заняття розпочинаються не пізніше 30 календарних днів з дати отримання заявок (незалежно від кількості набраних у групу слухачів). За погодженням із замовником навчання цей строк може бути збільшено до 3 місяців.

4.4. Навчання за програмою проводиться у формі групових або індивідуальних занять.

Вибір форм навчання за програмою зумовлюється конкретним змістом занять, складом та рівнем підготовки слухачів.

4.5. Навчання за програмою завершується проведенням перевірки знань, результати якої оформляються протоколом. У разі успішного проходження слухачем перевірки знань суб'єкт, який навчає, видає йому посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки, за зразком, наведеним у додатку 3 цього Порядку.

Особи, які показали незадовільні знання, протягом одного місяця проходять повторну перевірку знань з питань пожежної безпеки.

4.6. Посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки (далі - посвідчення) виготовляються друкарським способом за замовленням суб'єкта, який навчає, та мають єдину наскрізну нумерацію в межах України, що встановлюється ДСНС України з урахуванням погоджених обсягів навчання.

Суб'єкт, який навчає, веде облік виданих посвідчень.

4.7. Контроль виконання програм здійснюється ДСНС України та її територіальними органами шляхом перевірки суб'єкта, який навчає, відповідно до вимог чинного законодавства.

ДСНС України та її територіальні органи мають право надавати суб'єктам, які навчають, рекомендації з питань покращення навчального процесу за програмами.

 

Начальник Департаменту
юридичного забезпечення Міністерства
внутрішніх справ України

Д. В. Горбась

 

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ ТЕМАТИКИ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ТЕМА. Заходи пожежної безпеки на підприємстві, в установі, організації

Стисла характеристика підприємства, установи, організації та їх пожежної небезпеки. Основні положення Кодексу цивільного захисту України в частині забезпечення пожежної безпеки. Правила, інструкції, положення та накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.

Основні причини пожеж: несправність обладнання, іскри електрогазозварювальних робіт та необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами тощо.

Вимоги щодо утримання території, протипожежних розривів, джерел протипожежного водопостачання.

Дії посадових осіб у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Місцезнаходження та порядок виклику об'єктової пожежної охорони, а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини. Порядок організації, мета та завдання добровільної пожежної дружини.

ТЕМА. Заходи пожежної безпеки на робочому місці

Характеристика пожежної небезпеки приміщень (споруд). Дії персоналу у випадку порушень режиму роботи установок, машин і агрегатів. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки, встановлені для працівників цього приміщення або споруди.

Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі, аварії чи вибуху; правила вимкнення установок та агрегатів, порядок зняття напруги з електроустановок, виклику аварійної допомоги тощо.

Заходи пожежної безпеки, яких необхідно дотримуватися стаючи до роботи, у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж.

ТЕМА. Сповіщення про пожежу та виклик пожежної охорони

Установлений на підприємстві, в установі, організації порядок (система) сповіщення людей про пожежу.

Засоби зв'язку, сигналізації, які є на підприємстві, в установі, організації та на робочому місці, розміщення найближчих апаратів телефонного зв'язку, сповіщувачів пожежної сигналізації, пристроїв для подання звукових сигналів пожежної тривоги, систем сповіщення та керування евакуацією людей. Порядок використання цих засобів у разі виникнення пожежі.

ТЕМА. Засоби пожежогасіння, протипожежне устаткування та інвентар, порядок їх використання під час пожежі

Призначення та місцезнаходження існуючих на підприємстві, в установі, організації засобів пожежогасіння, протипожежного устаткування та інвентарю (вогнегасники, внутрішні пожежні крани, діжки з водою, ящики з піском, стаціонарні установки пожежогасіння тощо).

Загальні поняття про пожежну сигналізацію, спринклерне і дренчерне обладнання та інші установки пожежогасіння (вуглекислотні, пінні, порошкові тощо).

Порядок утримання існуючих на підприємстві, в установі, організації засобів пожежогасіння (у літніх та зимових умовах). Правила використання вогнегасних засобів, протипожежного інвентарю та обладнання.

ТЕМА. Дії під час пожежі

Дії в разі виявлення на робочому місці або на території підприємства, установи, організації задимлення чи пожежі. Порядок повідомлення про пожежу аварійно-рятувальних і пожежних підрозділів та інших аварійних служб. Організація зустрічі аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів. Відключення у разі необхідності устаткування, комунікацій, електроустановок та вентиляції.

Гасіння пожежі існуючими на підприємстві, в установі, організації засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних установок пожежогасіння, евакуації людей та матеріальних цінностей.

Дії після прибуття аварійно-рятувальних та пожежних підрозділів (надання допомоги у прокладанні рукавних ліній, участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння). Обов'язки членів добровільної пожежної дружини за табелем бойової обслуги.

ДОДАТКОВА ТЕМА. Заходи пожежної безпеки в побуті

Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках: необережне поводження з вогнем, використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації. Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання, опалення та побутових споживачів електроенергії.

Пожежна небезпека хімічних речовин, предметів побутової хімії та аерозольних препаратів.

Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових і підсобних приміщень, індивідуальних гаражів.

Виклик пожежної охорони і поведінка громадян у разі виникнення пожежі.

 

НАЙМЕНУВАННЯ
підприємства, установи, організації, що здійснює навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки

ПОГОДЖЕНО
Лист ДСНС України
від "___" ____________ 20__ року
N ______________

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Назва посади керівника
__________ (П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

ПРОГРАМА
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов'язків яких належить забезпечення виконання (або виконання) заходів пожежної безпеки

Термін дії програми: до "___" ____________ 20__ року.

Назва населеного пункту - рік

 

ЗРАЗОК
посвідчення про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки

  

____________

Опрос