Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке наложения административно-хозяйственных санкций Фондом гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 04.09.2014 № 83
действует с 28.10.2014

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

04.09.2014

м. Київ

N 83

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 вересня 2014 р. за N 1187/25964

Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 та частини четвертої статті 33 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року N 11, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за N 1584/21896, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

 

Директор-розпорядник

В. В. Пасічник

 

Зміни
до Положення про порядок накладення адміністративно-господарських санкцій Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі I:

пункт 1.6 доповнити словами "з урахуванням критеріїв істотності порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

пункт 1.9 після слів "фізичних осіб" доповнити словами ", письмове застереження".

2. У пункті 2.2 розділу II слова "частинами першою - третьою" замінити словами "частиною першою".

3. У розділі III:

у пункті 3.1:

в абзацах другому - четвертому слова "частина перша" замінити словами та цифрою "пункт 1 частини другої";

в абзаці п'ятому:

після слова "даних" слово "про" виключити;

слова "частина друга" замінити словами та цифрою "пункт 2 частини другої";

в абзацах шостому, сьомому слова "частина третя" замінити словами та цифрою "пункт 3 частини другої";

абзац другий підпункту 3.1.1 виключити;

абзац другий підпункту 3.1.2 виключити;

абзац другий підпункту 3.1.3 виключити;

у підпункті 3.1.4:

в абзаці першому після слова "даних" слово "про" виключити;

абзац другий виключити;

підпункт 3.1.5 виключити.

У зв'язку з цим підпункт 3.1.6 вважати підпунктом 3.1.5;

абзац третій підпункту 3.1.5 виключити.

4. Пункт 4.3 розділу IV виключити.

У зв'язку з цим пункти 4.4 - 4.6 вважати відповідно пунктами 4.3 - 4.5.

5. У пункті 5.9 розділу V слова "не пізніше наступного робочого дня" замінити словами "не пізніше трьох робочих днів".

6. Розділи VIII, IX викласти в такій редакції:

"VIII. Рішення за справою про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб

8.1. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, приймає рішення про накладення адміністративно-господарської санкції за порушення вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб не пізніше 15-го робочого дня з дня отримання протоколу про правопорушення та додатків до нього.

8.2. За результатами розгляду справи про правопорушення посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, приймає одне з таких рішень:

про застосування адміністративно-господарської санкції у вигляді письмового застереження;

про застосування адміністративно-господарської санкції у вигляді розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб;

про застосування адміністративно-господарської санкції у вигляді штрафу;

про закриття справи (за всіма справами у разі об'єднання кількох справ у одне провадження або частково).

8.3. Рішення посадової особи за справою оформлюється у вигляді:

письмового застереження;

постанови про накладення штрафу (додаток 10);

розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 11);

постанови про закриття справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб (додаток 1).

8.4. Рішення за справою у вигляді письмового застереження має містити вимоги щодо усунення порушення законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб та/або вжиття заходів щодо недопущення таких порушень надалі.

Письмове застереження складається на бланку Фонду, у якому зазначається його назва "Застереження", та підписується посадовою особою Фонду, яка розглядала справу про правопорушення.

Фонд у письмовому застереженні указує банку на допущені порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі нормативно-правових актів Фонду, або недоліки в роботі та за потреби конкретні заходи, яких йому потрібно вжити з метою їх усунення та/або недопущення надалі.

8.5. Рішення за справою у вигляді розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб (далі - розпорядження про усунення порушень) (додаток 11) із зазначенням терміну виконання такого розпорядження виноситься посадовою особою за порушення банком вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

8.6. Посадовою особою, яка винесла розпорядження про усунення порушень, до дати спливу терміну виконання такого розпорядження за письмовим клопотанням банку, щодо якого його винесено, може бути прийнято рішення про продовження терміну виконання цього розпорядження, яке оформляється новим розпорядженням про усунення порушень та протягом трьох робочих днів направляється банку.

8.7. Рішення за справою у вигляді постанови про накладення штрафу або про закриття справи про правопорушення у сфері гарантування вкладів фізичних осіб складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин.

8.7.1. У вступній частині постанови зазначаються:

номер постанови;

дата та місце розгляду справи;

посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову;

документ, на підставі якого діє посадова особа;

відомості про банк, щодо якого розглядається справа (повне найменування банку, місцезнаходження банку, код за ЄДРПОУ, код МФО, банківські реквізити, засоби зв'язку).

8.7.2. Мотивувальна частина повинна містити викладення обставин, встановлених при розгляді справи, та посилання на нормативно-правовий акт, норми якого порушено.

У мотивувальній частині наводяться посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення або факти, що вказують на відсутність правопорушення, посилання на відповідні норми нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за це правопорушення.

8.7.3. У резолютивній частині повинно бути зазначено прийняте за справою про правопорушення рішення.

8.8. Постанова за справою про правопорушення повинна містити вказівку про порядок та строк її оскарження.

8.9. Постанова за справою про правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, та скріплюється печаткою.

8.10. Рішення за справою про правопорушення оголошується негайно після закінчення розгляду справи про правопорушення.

Копія рішення надається представнику банку, щодо якого її винесено (про що здійснюється відповідний напис на примірнику рішення, що залишається у справі), або надсилається поштою протягом трьох робочих днів з дати її винесення.

8.11. Усі додаткові матеріали, які були надані під час розгляду справи про правопорушення, долучаються до справи.

8.12. Контроль за виконанням рішення за справою про правопорушення здійснює відповідний структурний підрозділ Фонду.

8.13. У разі невиконання або несвоєчасного виконання розпорядження про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб посадова особа застосовує до такого банку санкцію у вигляді штрафу.

Застосування такої санкції не звільняє банк від обов'язку усунути порушення вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб.

8.14. Рішення за справою про правопорушення може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.

8.15. Рішення за справою про правопорушення разом з усіма матеріалами справи протягом п'ятнадцяти робочих днів подається відповідному структурному підрозділу Фонду для зберігання.

IX. Критерії істотності порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб

9.1. Посадова особа, яка уповноважена розглядати справи, розглядає таку справу та виносить рішення за справою відповідно до законодавства та оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи.

Оцінка порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб як істотного здійснюється уповноваженою особою з урахуванням критеріїв істотності. Вирішуючи питання про оцінку істотності порушення законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб, уповноважена особа повинна встановити наявний обсяг можливих наслідків для системи гарантування вкладів фізичних осіб, який може бути виражений як у вигляді ускладнення, так і унеможливлення реалізації Фондом своїх функцій.

9.2. До критеріїв істотності порушення належать:

надання банком до Фонду недостовірної інформації;

несвоєчасність подання відомостей до Фонду;

несвоєчасність виконання рішень Фонду;

систематичність (два і більше разів протягом року) вчинення банком однорідних порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб;

віднесення банку до категорії проблемних.

9.3. Диференціація розмірів адміністративно-господарських санкцій у вигляді штрафу (далі - штраф) за порушення вимог законодавства щодо нарахування та сплати збору до Фонду:

несплата або несвоєчасна сплата (більше ніж на 15 днів) збору банком до Фонду тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

несвоєчасне (не більше ніж на 15 днів) виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення порушень або несвоєчасне подання відомостей до Фонду тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

подання банком недостовірних відомостей до Фонду, які у розрахунку та сплаті мають відхилення більше ніж на 1 відсоток, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо порядку ведення бази даних вкладників:

порушення банком вимог законодавства щодо формування бази даних вкладників із застосуванням програмно-апаратного комплексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

відсутність сформованих файлів архіву бази даних вкладників тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

наявність помилок у базі даних вкладників в обсязі більше ніж 1 відсоток від загальної кількості записів про вкладників тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо подання банком звітності до Фонду:

неподання або несвоєчасне подання (більше ніж на 15 днів) банком звітності до Фонду тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

несвоєчасне подання банком (не більше ніж на 15 днів) звітності тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

подання недостовірних відомостей (наявність більше ніж 1 відсотка помилок у поданій банком звітності від загального обсягу даних) тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Диференціація розмірів штрафів за порушення вимог законодавства щодо порядку інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб:

відсутність у приміщеннях банку, де надаються банківські послуги, а також на власній сторінці в мережі Інтернет інформації для вкладників щодо системи гарантування вкладів фізичних осіб, передбаченої законодавством, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

порушення встановлених Фондом вимог до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку з питань, що стосуються функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,03 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

порушення інших вимог Фонду щодо інформування вкладників про систему гарантування вкладів фізичних осіб тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

Для учасників Фонду, які віднесені до категорії проблемних:

несвоєчасне подання відомостей до Фонду (не більше ніж на п'ять днів з дати, коли такі відомості мали бути подані) тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,02 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку;

несвоєчасне (не більше ніж на п'ять днів) виконання банком рішень та/або нормативно-правових актів Фонду чи розпоряджень про усунення банком порушень вимог законодавства про гарантування вкладів фізичних осіб тягне за собою накладення штрафу у розмірі 0,04 відсотка розміру зареєстрованого статутного капіталу банку.

9.4. Інші порушення вимог законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 0,05 відсотка розміру статутного капіталу банку.

Невиконання банком рішень Фонду чи розпоряджень про усунення порушень законодавства про систему гарантування вкладів фізичних осіб, повторне протягом року вчинення правопорушення банком, щодо якого складено протокол про правопорушення, тягне за собою накладення штрафу у двократному розмірі, але не більше ніж 0,1 відсотка від розміру статутного капіталу банку.".

7. У додатку 10:

слова та цифри "відповідно до частини __ статті 33" замінити словами та цифрами "відповідно до пункту __ частини другої статті 33";

слова "захід впливу" замінити словами "адміністративно-господарську санкцію".

8. У додатку 11 слова "захід впливу" замінити словами "адміністративно-господарську санкцію".

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-методологічного
забезпечення

Н. О. Лапаєва

Опрос