Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка организации проведения аукционов в производстве по делам о банкротстве и требований к их организаторам относительно имущества государственных предприятий, относящихся к сфере управления МИД Украины

МИД
Порядок, Приказ от 02.09.2014 № 368
действует с 10.10.2014

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.09.2014

м. Київ

N 368

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2014 р. за N 1135/25912

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України

Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Положення про Міністерство закордонних справ України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 381,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України, що додається.

2. Департаменту розвитку та забезпечення дипломатичної служби забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату.

 

Міністр

П. А. Клімкін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПОРЯДОК
організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління МЗС України

1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення, погодження Міністерством закордонних справ України кандидатури організаторів аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, які належать до сфери управління Міністерства закордонних справ України (далі - боржник).

2. Визначені цим Порядком повноваження Міністерства закордонних справ України здійснює структурний підрозділ Міністерства закордонних справ України, який відповідає за забезпечення виконання Міністерством закордонних справ України повноважень органу управління об'єктами державної власності.

3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон).

4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Міністерством закордонних справ України.

У ліквідаційній процедурі ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до частини другої статті 44 Закону або залучити на підставі договору про проведення аукціону організатора аукціону.

5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;

володіти технічними можливостями для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

6. З метою виявлення кандидатур організаторів аукціону замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає Міністерству закордонних справ України для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення, що має містити такі відомості:

вимоги до кандидатури організатора аукціону;

кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, що вказує на необхідність наявності у організатора цього аукціону технічних можливостей для його проведення;

текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних умов договору (крім суми винагороди та інформації про організатора аукціону);

поштову адресу, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам, контактні телефони для довідок.

Розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства закордонних справ України оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п'яти днів з дня його надходження.

7. Для визначення організатором аукціону кандидатури подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Міністерства закордонних справ України та боржника, такі документи:

заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

засвідчені в установленому порядку копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо виявлення кандидатури організатора аукціону);

довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аукціонів та підтверджує наявність у нього досвіду в цій сфері не менше трьох років.

8. У разі подання неповного комплекту документів, подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 7 цього Порядку, подання документів після встановленого кінцевого терміну або надання недостовірних відомостей заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

9. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, на виконання функцій організатора аукціону замовник у п'ятиденний строк з останнього дня подачі таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників:

досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.

10. Якщо у строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Міністерства закордонних справ України та боржника, не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно в порядку та строк, встановлені пунктом 6 цього Порядку, надсилає до Міністерства закордонних справ України для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення для виявлення кандидатури організатора аукціону.

11. Замовник після визначення кандидатури організатора аукціону, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку, звертається до Міністерства закордонних справ України для її погодження.

До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Міністерство закордонних справ України у п'ятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

погодження кандидатури організатора аукціону;

відхилення кандидатури організатора аукціону.

З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Міністерство закордонних справ України продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

13. Про прийняте рішення Міністерство закордонних справ України листом повідомляє замовника аукціону.

14. У разі прийняття Міністерством закордонних справ України рішення про відхилення кандидатури організатора аукціону, яка визначалась шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить конкурсний відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та звертається до Міністерства закордонних справ України для погодження кандидатури.

15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Міністерством закордонних справ України кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених частиною третьою статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 

В. о. директора ДРЗДС

Ю. П. Обеда

Опрос