Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации иноязычной подготовки сотрудников Службы внешней разведки Украины

Служба внешней разведки
Положение, Приказ от 18.08.2014 № 269
редакция действует с 12.05.2017

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.08.2014

м. Київ

N 269

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 вересня 2014 р. за N 1081/25858

Про затвердження Положення про організацію іншомовної підготовки співробітників Служби зовнішньої розвідки України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Служби зовнішньої розвідки України
 від 6 травня 2015 року N 147
,
 від 3 квітня 2017 року N 115

Відповідно до Законів України "Про Службу зовнішньої розвідки України", "Про вищу освіту" та з метою врегулювання порядку вивчення та удосконалення співробітниками Служби зовнішньої розвідки України іноземних мов

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію іншомовної підготовки співробітників Служби зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Інституту Служби зовнішньої розвідки України спільно з Юридичним управлінням Служби зовнішньої розвідки України подати цей наказ в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Служби

В. Гвоздь

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

І. Р. Совсун

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію іншомовної підготовки співробітників Служби зовнішньої розвідки України

I. Загальні положення

1. Іншомовна підготовка співробітників Служби зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ) є важливою складовою системи безперервного професійного навчання і складається з комплексу навчальних заходів, спрямованих на вивчення та удосконалення співробітниками СЗРУ знань іноземних мов, формування у них спеціальних умінь і навичок, необхідних для ефективного використання іноземних мов в службовій діяльності.

На Інститут Служби зовнішньої розвідки України (далі - Інститут) покладено завдання з організації та забезпечення іншомовної підготовки співробітників СЗРУ.

2. Це Положення визначає організаційні засади та порядок здійснення іншомовної підготовки співробітників СЗРУ для ефективного виконання ними функціональних (посадових) обов'язків з використанням іноземної мови.

3. Іншомовна підготовка співробітників СЗРУ здійснюється в Інституті на потоці підготовки магістрів із строком навчання 18 місяців, курсах іноземних мов без відриву від виконання службових обов'язків із строком навчання 10 місяців (далі - Курси іноземних мов) та на потоці інтенсивної іншомовної підготовки з відривом від виконання службових обов'язків із строком навчання 2,5 місяці (далі - потік інтенсивної іншомовної підготовки).

4. Іншомовна підготовка здійснюється на принципах системності, послідовності, безперервності, автономності навчання та службової необхідності, що полягає у відповідності змісту і обсягу іншомовної підготовки конкретним потребам СЗРУ в підготовці співробітників зі знанням іноземних мов.

5. Рівень володіння іноземною мовою визначається підтвердженням співробітником СЗРУ сукупності знань, умінь та навичок володіння іноземною мовою, що обумовлює його здатність ефективно виконувати функціональні (посадові) обов'язки з її використанням.

У СЗРУ визначено чотири рівні володіння співробітниками СЗРУ іноземною мовою: початковий, функціональний, оперативний та професійний згідно із загальноєвропейською класифікацією (додаток 1).

6. Оцінювання знань іноземної мови в межах кожного визначеного у СЗРУ рівня здійснюється за чотирибальною шкалою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

7. Тестування на визначення рівнів володіння співробітниками СЗРУ іноземними мовами визначається як організаційно-методичний захід оцінювання сукупності знань, умінь та навичок володіння співробітниками СЗРУ іноземними мовами, що здійснюється викладачами Інституту з використанням стандартизованих методик та мовних тестів, з метою визначення індивідуальних показників за чотирма аспектами володіння іноземною мовою.

8. Складанням кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов визначається спосіб підтвердження рівня володіння співробітниками СЗРУ іноземними мовами.

9. Для ефективного функціонування в СЗРУ системи іншомовної підготовки її співробітників:

1) керівники структурних підрозділів:

щороку визначають поточні та перспективні потреби СЗРУ у вивченні та удосконаленні співробітниками СЗРУ знань іноземних мов на Курсах іноземних мов або на потоці інтенсивної іншомовної підготовки з урахуванням покладених на підрозділ службових завдань, наявного кадрового потенціалу, планової ротації (переміщення) співробітників;

подають у визначені пунктами 4, 6 розділу II цього Положення строки до Управління кадрів списки співробітників, яким необхідно пройти іншомовну підготовку;

подають у визначені пунктом 2 розділу III цього Положення строки до Управління кадрів списки співробітників, які складатимуть кваліфікаційні екзамени з іноземних мов;

забезпечують своєчасне доведення до співробітників інформації стосовно строків і місць проведення навчальних занять, кваліфікаційних екзаменів, створюють умови для успішного опанування ними навчальних програм, складання кваліфікаційних екзаменів або участі у роботі екзаменаційних комісій;

направляють (за службової необхідності) до Інституту співробітників, які отримали мовну підготовку за межами СЗРУ, з метою перевірки (визначення) рівня володіння ними іноземними мовами;

створюють умови для підтримання та удосконалення співробітниками рівня володіння іноземною мовою через виконання функціональних завдань та посадових обов'язків;

сприяють залученню до складу екзаменаційних комісій співробітників, які мають підтверджений професійний рівень володіння іноземними мовами за чотирибальною шкалою оцінювання "відмінно";

2) Управління кадрів:

узагальнює потреби підрозділів СЗРУ у вивченні та удосконаленні співробітниками СЗРУ знань іноземних мов і подає їх до Інституту для організації іншомовної підготовки;

(абзац другий підпункту 2 пункту 9 розділу І у редакції
 наказу Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

веде облік співробітників СЗРУ, які підтвердили знання іноземної мови (іноземних мов);

забезпечує контроль за строками складання співробітниками СЗРУ кваліфікаційних екзаменів та завчасно інформує керівників структурних підрозділів щодо необхідності підтвердження підлеглими співробітниками рівня володіння іноземними мовами шляхом складання кваліфікаційних екзаменів;

контролює відображення відомостей щодо рівня володіння іноземними мовами у службових характеристиках та атестаціях співробітників СЗРУ, поданнях щодо їх призначення (переведення) на посади, які передбачають знання та використання іноземних мов;

3) Інститут:

забезпечує виконання замовлень структурних підрозділів щодо іншомовної підготовки (вивчення або удосконалення знань іноземних мов) співробітників СЗРУ;

здійснює тестування співробітників СЗРУ з метою визначення рівнів володіння ними іноземними мовами;

забезпечує організацію та прийняття кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов за наявності відповідних фахівців у СЗРУ;

(абзац четвертий підпункту 3 пункту 9 розділу І у редакції
 наказу Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

забезпечує організацію та прийняття кваліфікаційних екзаменів;

проводить у взаємодії з Управлінням кадрів щорічний аналіз стану та результатів іншомовної підготовки співробітників СЗРУ, розробляє пропозиції щодо удосконалення системи іншомовної підготовки у СЗРУ;

вживає заходів, спрямованих на задоволення потреб структурних підрозділів СЗРУ у вивченні співробітниками іноземних мов.

II. Організація вивчення та удосконалення знань іноземних мов

1. Іншомовна підготовка співробітників СЗРУ здійснюється з відривом та без відриву від виконання службових обов'язків.

2. Іншомовна підготовка співробітників СЗРУ на потоці підготовки магістрів в Інституті здійснюється згідно з навчальним планом відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Іншомовна підготовка на Курсах іноземних мов та на потоці інтенсивної іншомовної підготовки здійснюється за відповідними навчально-тематичними планами послідовно від початкового (або визначеного тестуванням) до професійного рівня.

4. Керівники структурних підрозділів СЗРУ щороку до 20 квітня подають до Управління кадрів списки співробітників, яким необхідно пройти іншомовну підготовку на Курсах іноземних мов СЗРУ (додаток 2). Управління кадрів до 20 травня направляє узагальнені списки таких співробітників до Інституту.

Навчальні групи з вивчення або удосконалення знань на Курсах іноземних мов формуються за результатами попереднього тестування викладачами Інституту кандидатів на навчання з метою визначення їх рівня володіння іноземними мовами.

Співробітники СЗРУ, які проходили іншомовну підготовку на Курсах іноземних мов, зараховуються до навчальних груп відповідного рівня без попереднього тестування.

У разі виникнення службової необхідності щодо направлення на Курси іноземних мов співробітників додатково або виключення зі списків окремих з них керівники структурних підрозділів надсилають для розгляду відповідні листи до Інституту (копію до Управління кадрів).

5. Інститут щороку готує та за місяць до початку навчальних занять надсилає до заінтересованих структурних підрозділів розпорядження Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов'язки, щодо навчання співробітників СЗРУ на Курсах іноземних мов.

6. Керівники структурних підрозділів СЗРУ щороку до 20 жовтня подають в Управління кадрів списки співробітників, яким необхідно пройти іншомовну підготовку на потоці інтенсивної іншомовної підготовки (додаток 3). Управління кадрів до 20 листопада направляє узагальнені списки таких співробітників до Інституту.

Навчальні групи на потоці інтенсивної іншомовної підготовки формуються за результатами попереднього тестування викладачами Інституту кандидатів на навчання та визначення їх рівня володіння іноземними мовами.

Додаткове включення до навчальних груп співробітників після початку навчальних занять інтенсивної іншомовної підготовки на потоці не здійснюється.

7. Інститут щороку готує та за місяць до початку навчальних занять надсилає до заінтересованих структурних підрозділів розпорядження Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов'язки, щодо навчання співробітників СЗРУ на потоці інтенсивної іншомовної підготовки.

8. Співробітники СЗРУ, які направляються для проходження іншомовної підготовки, зобов'язані регулярно відвідувати передбачені розкладом заняття, виконувати навчальні завдання та рекомендації викладачів, самостійно працювати над засвоєнням навчальних програм.

9. Після завершення навчання на Курсах іноземних мов або на потоці інтенсивної іншомовної підготовки співробітники СЗРУ, які пройшли повний курс навчання за відповідним рівнем, отримують свідоцтво із зазначенням здобутого рівня та успішності засвоєння програми іншомовної підготовки (додаток 4).

10. У разі службової необхідності іншомовна підготовка співробітників СЗРУ може здійснюватись з відривом від служби (роботи) в інших вищих навчальних закладах.

11. За результатами такого навчання співробітники СЗРУ повинні надати до Управління кадрів офіційний документ, що підтверджує набуті ними за межами СЗРУ знання іноземної мови за відповідним рівнем, який долучається до особової справи співробітника.

III. Організація та порядок складання кваліфікаційних екзаменів

1. Метою кваліфікаційних екзаменів є підтвердження рівня володіння співробітниками СЗРУ іноземними мовами.

Кваліфікаційні екзамени для співробітників СЗРУ проводяться щороку у січні та червні.

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

Співробітники СЗРУ, які призначені на посади, пов'язані з необхідністю знання та використання іноземних мов, або використовують іноземні мови у службовій діяльності, підтверджують знання іноземних мов на кваліфікаційних екзаменах в СЗРУ.

(пункт 1 розділу ІІІ доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

2. Керівники структурних підрозділів СЗРУ щороку до 10 березня та 10 жовтня подають до Управління кадрів списки співробітників, які складатимуть кваліфікаційні екзамени з іноземних мов (додаток 5).

Управління кадрів уточнює та узагальнює подані списки і до 10 квітня та 10 листопада надсилає їх до Інституту для організації кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов. Додаткове включення співробітників до списків здійснюється Інститутом на підставі листів керівників структурних підрозділів до Інституту та Управління кадрів.

(пункт 2 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

3. На підставі отриманих з Управління кадрів списків співробітників, які складатимуть кваліфікаційні екзамени з іноземних мов, Інститут визначає персональний і кількісний (не менше 3-х осіб) склад екзаменаційних комісій, місця проведення кваліфікаційних екзаменів, складає графік екзаменів, готує розпорядження Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов'язки, про проведення кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов.

У разі службової необхідності на підставі листів керівників структурних підрозділів ректор Інституту має право вносити зміни в графік складання кваліфікаційних екзаменів у межах строків проведення кваліфікаційних екзаменів.

До складу екзаменаційних комісій за погодженням з керівниками структурних підрозділів СЗРУ залучаються співробітники цих підрозділів, які мають підтверджений професійний рівень володіння іноземними мовами за чотирибальною шкалою оцінювання "відмінно".

4. Розпорядження Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов'язки, про проведення кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов є підставою для участі співробітників у прийманні або складанні екзаменів, оформлення та здійснення службових відряджень до місць їх проведення.

5. Співробітник СЗРУ, допущений до складання або приймання кваліфікаційних екзаменів, зобов'язаний своєчасно прибути на екзамен.

Складання кваліфікаційного екзамену поза строки проведення кваліфікаційних екзаменів дозволяється з дозволу Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов'язки, у разі відсутності співробітника СЗРУ у зв'язку зі службовою необхідністю.

6. Підготовка екзаменаційних матеріалів для проведення кваліфікаційних екзаменів покладається на членів екзаменаційних комісій. Екзаменаційні матеріали і білети затверджуються завідувачем кафедри спеціальної іншомовної підготовки Інституту не пізніше ніж за 20 днів до початку кваліфікаційних екзаменів.

Методика та форми складання кваліфікаційного екзамену визначаються Інститутом.

7. Під час проведення кваліфікаційних екзаменів члени екзаменаційної комісії ведуть робочий лист екзаменатора (додаток 6).

8. Результати складеного кваліфікаційного екзамену відображаються у протоколі приймання кваліфікаційного екзамену (додаток 7), що підписується головою та усіма членами екзаменаційної комісії.

Протоколи приймання кваліфікаційних екзаменів зберігаються в Інституті протягом 5 років, а роботи зі складання письмової частини екзамену - протягом 1 місяця.

(абзац другий пункту 8 розділу ІІІ у редакції наказу
 Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

9. Результати кваліфікаційного екзамену доводяться екзаменаційною комісією співробітникам одразу після завершення кваліфікаційного екзамену та заносяться до екзаменаційного листа, який видається співробітнику під особистий підпис (додаток 8).

Співробітникам, які підтвердили рівень володіння іноземною мовою, встановлюються такі строки складання кваліфікаційного екзамену: 3 роки - співробітникам, які склали кваліфікаційний екзамен з оцінкою "відмінно"; 2 роки - співробітникам, які склали кваліфікаційний екзамен з оцінкою "добре"; 1 рік - співробітникам, які склали кваліфікаційний екзамен з оцінкою "задовільно".

(пункт 9 розділу ІІІ доповнено абзацом другим згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

Співробітники СЗРУ, які досягають (або досягли) у рік складання кваліфікаційного екзамену 45-річного віку, склали цей кваліфікаційний екзамен на оцінки "відмінно" або "добре", за умови отримання на попередньому екзамені оцінок "відмінно" або "добре" до закінчення ними служби (роботи) в СЗРУ кваліфікаційні екзамени не перескладають.

(пункт 9 розділу ІІІ доповнено абзацом третім згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

Співробітники СЗРУ, які повернулися з довготермінових закордонних відряджень, перескладають кваліфікаційні екзамени з іноземних мов у найближчий термін їх проведення.

(пункт 9 розділу ІІІ доповнено абзацом четвертим згідно з
 наказом Служби зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147)

10. Співробітникам СЗРУ, які відповідно до чинного законодавства займають посади в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності без розкриття їх належності до СЗРУ, за клопотанням керівника структурного підрозділу, в якому вони проходять службу (роботу), та з дозволу Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов'язки, зараховуються результати складання кваліфікаційних екзаменів з іноземних мов, які вони склали у державних установах України, вищих навчальних закладах України або на сертифікованих в Україні курсах іноземних мов, якщо у документах, що підтверджують володіння іноземною мовою, зазначена загальна оцінка за чотирибальною шкалою.

(розділ ІІІ доповнено новим пунктом 10 згідно з наказом
 Служби зовнішньої розвідки України від 03.04.2017 р. N 115
,
 у зв'язку із цим пункти 10, 11 вважати відповідно пунктами 11, 12
)

11. За відсутності у СЗРУ фахівців для прийняття кваліфікаційного екзамену з рідкісної іноземної мови за клопотанням керівника структурного підрозділу, в якому проходить службу (роботу) співробітник, та з дозволу Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов'язки, допускається складання такого екзамену в інших державних установах України, вищих навчальних закладах України або на сертифікованих в Україні курсах іноземних мов.

(пункт 11 розділу ІІІ у редакції наказу Служби
 зовнішньої розвідки України від 06.05.2015 р. N 147
,
 із змінами, внесеними згідно з наказом Служби
 зовнішньої розвідки України від 03.04.2017 р. N 115)

12. Кваліфікаційні екзамени в Інституті з іноземних мов можуть складати представники Служби безпеки України, інших розвідувальних органів України за письмовим дозволом Голови СЗРУ або особи, яка виконує його обов'язки.

Результати кваліфікаційного екзамену доводяться екзаменаційною комісією одразу після завершення кваліфікаційного екзамену та заносяться до екзаменаційного листа, який видається під особистий підпис представникам Служби безпеки України, інших розвідувальних органів України, які склали кваліфікаційний екзамен.

 

Ректор Інституту

В. Бохонський

 

Рівні володіння співробітниками СЗРУ іноземною мовою

Рівні володіння

Стандартизовані мовленнєві рівні

Аспекти володіння іноземною мовою

Знання, уміння і практичні навички

1

2

3

4

Початковий

А1

Аудіювання

Розуміння слів та загальних фраз, коротких простих речень, які містять інформацію про особисту повсякденну діяльність і задоволення мінімальних практичних потреб. Ситуації мають бути чіткими і зрозумілими з контексту.
Тематика обмежується такими повсякденними потребами, як: представлення, знайомство, час, житло, транспорт, прості розпорядження.
Здатність розуміти мову засобів масової інформації або розмову між носіями мови тільки в тому випадку, якщо зміст є абсолютно простим і передбачуваним

Мовлення

Уміння вести просту за змістом розмову при безпосередньому спілкуванні в типових повсякденних ситуаціях (замовлення їжі, житло, користування транспортом і покупки). Здатність спілкуватися на побутовому рівні з метою задоволення мінімальних особистих потреб (загальновживані конструкції, ввічливі вислови, представлення, привітання, прохання тощо).
Здатність будувати речення шляхом поєднання знайомих завчених слів та висловів, ставлячи короткі прості запитання співбесіднику та відповідаючи на його запитання.
Нездатність говорити, з природною швидкістю підтримувати тривалу розмову. Фонетичні, лексичні, граматичні помилки часто призводять до викривлення змісту. Нечітке розуміння граматичних часів, вагання у підборі слів, неправильний порядок слів, часті паузи, відчутне напруження в мовленні

Читання

Уміння читати прості зв'язні тексти, в яких інформація викладається однозначно, яка безпосередньо стосується повсякденних життєвих або робочих ситуацій. Тексти можуть включати короткі нотатки, об'яви, прості описи людей, місць або речей, короткі та прості географічні відомості, набори коротких вказівок за напрямками руху і простих інструкцій. Здатність розуміти основний зміст простих текстів, що містять часто вживану лексику

Письмо

Уміння писати на рівні особистих потреб (складати списки, писати короткі нотатки, поштові листівки, особисті листи, запрошення, заповнювати анкети, писати заяви). Написане являє собою набір речень на задану тему, часто без урахування правил оформлення письма, переважають короткі прості речення

Функціональний

А2

Аудіювання

Рівень, достатній для розуміння розмови на повсякденну, суспільну і власну професійну тематику. У безпосередньому спілкуванні зміст розмови сприймається повністю, якщо розмова ведеться стандартною мовою у звичайному темпі, з невеликою кількістю повторів і перефразувань. Розуміння розмови конкретного змісту на різноманітні теми такі, як: розповідь про себе та свою родину, повсякденні робочі питання, проведення дозвілля, опис осіб, місць або речей, а також розповіді про сучасні, минулі та майбутні події.
Здатність сприймати інформацію фактичного характеру, а не мовні нюанси у поданні фактів

Мовлення

Уміння спілкуватися в повсякденних та стандартних робочих ситуаціях (описувати людей, місця, речі, розповідати про теперішні, минулі, майбутні події логічно завершеними, але простими розмовними блоками, стверджувати факти, порівнювати, протиставляти, надавати інструкції та вказівки). Здатність вести розмову з носієм мови, якщо він користується простими висловами. Здатність об'єднувати декілька речень у зв'язний розмовний блок. Складні граматичні конструкції майже не вживаються

Читання

Достатній рівень розуміння простих автентичних текстів на знайому тематику. Здатність читати точні та основані на фактах тексти, що містять описи осіб, місць, речей, подій у теперішньому, минулому і майбутньому часі (повідомлення преси про звичайні події, прості біографічні відомості, розповіді про події суспільного життя).
Нездатність розуміти безпосередньо з тексту те, що написано в непрямій формі, або розуміти нюанси мови. Відносно невеликий лексичний запас компенсується здатністю використовувати інформацію з контексту

Письмо

Здатність надавати в письмовій формі інформацію про особисті та повсякденні робочі справи, складати відповідні документи (службові записки, короткі доповіді). Здатність формулювати аргументовані твердження, письмові вказівки. Уміння поєднувати речення у зв'язну розповідь

Оперативний

В1

Аудіювання

Здатність розуміти мову в більшості офіційних і неформальних ситуацій, що стосуються суспільно-побутової, особистої діяльності та питань професійної компетенції. При безпосередньому спілкуванні здатність розуміти розмову, яка ведеться в нормальному темпі, стандартною і чіткою мовою.
Здатність чітко розуміти мову, якою користуються під час проведення зустрічей, дискусій, брифінгів та в усіх інших ситуаціях, які пов'язані з тривалим обговоренням різноманітних тем.
Здатність розуміти розмову, яка містить припущення, твердження та обґрунтування думки, аргументацію, заперечення тощо.
Розуміння абстрактних понять при обговоренні складних тем з таких галузей, як: економіка, культура, наука, техніка, та проблематики, що пов'язана з власною професійною компетенцією.
Для розуміння рідко виникає потреба в додатковому повторюванні, перефразуванні і додаткових поясненнях.
Проте можливе нерозуміння носіїв мови, які ведуть бесіду у швидкому темпі з використанням сленгу, місцевих висловів або розмовляють на діалекті

Мовлення

Здатність ефективно спілкуватися на практичні, суспільні, професійні теми у більшості ситуацій як офіційного, так і неформального характеру, обговорювати питання, які становлять особливий інтерес або стосуються власної професійної компетенції. Здатність говорити на абстрактному рівні на такі теми, як: політика, економіка, культура, наука, техніка.
Гнучке правильне використання граматичних конструкцій.
Не відчувається брак слів чи висловів, мовлення є легко зрозумілим для носія мови.
Неповне розуміння деяких культурних особливостей, прислів'їв та натяків, прихованих відтінків та сталих висловів. У вимові відчувається іноземний акцент. Інколи трапляються помилки у використанні рідковживаних та складних граматичних конструкцій, притаманних офіційному стилю спілкування

Читання

Здатність майже з повним розумінням читати різноманітні автентичні тексти на загальну та професійну тематику, у тому числі незнайому. Здатність ефективно використовувати читання як засіб навчання (новини, інформаційні повідомлення, аналітичні статті, доповіді). Здатність розуміти такі мовні засоби, як: припущення, обґрунтування, аргументація, роз'яснення, уточнення та деталізація. Уміння визначати головний зміст складних текстів, але нездатність виявити тонкощі

Письмо

Здатність правильно вести як приватну, так і офіційну кореспонденцію, складати документи на практичні суспільні та професійні теми. Уміння дуже легко писати на теми, що стосуються спеціалізованих галузей знань, формулювати аргументи, аналізувати припущення, складні пояснення, розповіді. За обсягом написане може досягати розміру твору. Для повної відповідності нормам мови документи потребують незначного редагування освіченим носієм мови

Професійний

В2

Аудіювання

Розуміння всіх типів і стилів мовлення, які використовуються при спілкуванні на загальні та професійні теми, включаючи такі ситуації, як: обговорення політичного курсу або стратегії, висловлювання точок зору, прослуховування лекцій, участь у переговорах. Розуміння вишуканої мови, яка розрахована на аудиторію високоосвічених носіїв мови, навіть коли йдеться про незнайомі теми загального або професійного характеру. Здатність розуміти мовлення, яке містить широкий спектр складних лексико-граматичних конструкцій. Здатність добре відчувати семантичні відтінки, стиль мовлення, розуміти іронію і гумор. Здатність добре розуміти зміст подробиць і повідомлень ЗМІ та в розмові між носіями мови.

Мовлення

Здатність точно висловлюватися у розмові на будь-які загальні та професійні теми, у тому числі давати роз'яснення щодо політичного курсу або стратегії та висловлювати власну точку зору. Здатність виконувати складні комунікативні завдання, що стосуються незнайомої загальної або спеціалізованої тематики на рівні, аналогічному рівню високоосвіченого носія мови.

Читання

Здатність повністю розуміти всі стилі і типи текстів (статті в газетах, журналах, спеціалізованих виданнях, присвячених питанням економіки, культури, науки і технологій, а також у галузі професійної компетенції). Здатність розуміти як загальний зміст, так і подробиці у будь-яких текстах, включаючи тексти на складні абстрактні теми. Здатність розуміти майже всі культурні особливості письмової мови та визначати приналежність текстів до різновидів письмового мовлення, які існують у рамках культури. Здатність тонко відчувати стилістичні нюанси, іронію, гумор

Письмо

Здатність писати точно та правильно на будь-яку професійну тематику, у тому числі для роз'яснення офіційної лінії або позиції. Упевнене володіння всіма видами і стилями письма під час написання текстів на різноманітну, навіть незнайому, загальну і спеціалізовану професійну тематику. Уміння дуже правильно складати тексти, готувати доповіді, робочі матеріали, чистові варіанти різноманітних документів

 

СПИСОК

                           співробітників __________________________________________, яким
                                                                                            (найменування структурного підрозділу)
                                          необхідно пройти іншомовну підготовку у 20__ році
                                                              на Курсах іноземних мов СЗРУ

N
з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові
(повністю)

Підрозділ

Мета іншомовної підготовки
(вивчення або удосконалення знань з іноземних мов)

1

2

3

4

5

ІНОЗЕМНА МОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНОЗЕМНА МОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
     (посада, військове звання керівника
             структурного підрозділу)

___ ____________ 20__ року

_________________
(підпис)

_________________________
(прізвище, ініціали)

 

СПИСОК

                           співробітників __________________________________________, яким
                                                                                            (найменування структурного підрозділу)
                                          необхідно пройти іншомовну підготовку у 20__ році
                                                на потоці інтенсивної іншомовної підготовки

N
з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові
(повністю)

Підрозділ

Мета іншомовної підготовки
(вивчення або удосконалення знань з іноземних мов)

1

2

3

4

5

ІНОЗЕМНА МОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНОЗЕМНА МОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________
      (посада, військове звання керівника
                структурного підрозділу)

___ ____________ 20__ року

__________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ініціали)

 

Для службового користування
(після заповнення)
Зберігати в особовій справі

Лицьовий бік

ІНСТИТУТ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
м. Київ

СВІДОЦТВО
про післядипломну освіту
(підвищення кваліфікації)

Видано             _______________________________________________________________________
                                                                           (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

                                                                      про те, що він (вона)

з   "___" ___________ 20__ року        до   "___" ___________ 20__ року

навчався(лася) в Інституті Служби зовнішньої розвідки України на
_________________________________________________________________________ і набув(ла)
                                         (курсах іноземних мов/потоці інтенсивної іншомовної підготовки)
теоретичних і практичних знань відповідно до __________________________________________
                                                                                                                       (функціонального/оперативного/професійного)
рівня володіння ______________________ мовою.
                                                       (назва мови)

Ректор Інституту
___________________
        (військове звання)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

___ ___________ 20__ року

 

 

Реєстр. N ________

Зворотний бік

За результатами підсумкового контролю успішності засвоєння програми відповідно до навчально-тематичного плану обсягом _________ академічних годин, з _______________________
                                                                                                                                                                                   (назва мови)
мови отримав(ла) такі оцінки:

аудіювання
(розуміння фонограми на слух)

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

мовлення
(бесіда за запропонованою темою)

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

читання
(розуміння тексту)

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

письмо
(лексико-граматичний тест)

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

Загальна оцінка за результатами
підсумкового контролю

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

Проректор (з навчальної роботи)
Інституту СЗРУ

________________
     (військове звання)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

___ ___________ 20__ року

 

СПИСОК

                          співробітників ______________________________, які складатимуть
                                                                         (найменування структурного підрозділу)
                       кваліфікаційні екзамени з іноземних мов у _______________ 20__ року
                                                                                                                                                       (місяць)

N
з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я та по батькові
(повністю)

Іноземна мова
(назви мов в алфавітному порядку)

Вид іспиту
(повторний, вперше)

Дислокація підрозділу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________
(посада, звання керівника структурного
                          підрозділу)

___ ___________ 20__ року

_________
(підпис)

______________
(прізвище, ініціали)

 

РОБОЧИЙ ЛИСТ ЕКЗАМЕНАТОРА

                   приймання кваліфікаційного екзамену з ________________________ мови
                                                                                                                                               (назва мови)

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові
(повністю)

N екзаме-
наційного білета

Аудіювання

Мовлення

Читання

Письмо

загальна оцінка за резуль-
татами екзамену

розуміння фонограми на слух

розу-
міння мови співроз-
мовника

вміння вести бесіду

змісто-
вний бік мовлення

розу-
міння прочи-
таного

вимова та техніка читання

письмовий переклад з іноземної мови

письмовий переклад іноземною мовою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТИТУТ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N

                   приймання кваліфікаційного екзамену з ________________________ мови
                                                                                                                                     (найменування мови)
                                 від "___" ___________ 20__ року, місто ___________________

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові
(повністю)

N екзаме-
наційного білета

Аудіювання

Мовлення

Читання

Письмо

загальна оцінка за резуль-
татами екзамену

розуміння фонограми на слух

розуміння мови співроз-
мовника

вміння вести бесіду

змісто-
вний бік мовлення

розуміння прочи-
таного

вимова та техніка читання

письмовий переклад з іноземної мови

письмовий переклад іноземною мовою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього складало іспит _____ осіб, з них отримали оцінки:

"відмінно"                   - _____ осіб;

"добре"                        - _____ осіб;

"задовільно"               - _____ осіб;

"незадовільно"           - _____ осіб.

Голова комісії:

_______________
(підпис)

_________________
     (прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

_________________
     (прізвище, ініціали)

 

_______________
(підпис)

_________________
     (прізвище, ініціали)

 

КОРІНЕЦЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТА N ____________

Виданий ____________________________________________________________________________
                                           (прізвище та ініціали особи, що складає екзамен)                                                          (дата)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                                                                                               (лінія відриву)

 

Долучається
до особової справи

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ЛИСТ N ____________

1. Прізвище, ім'я, по батькові ___________________________________________________________
2. Найменування мови ________________________________________________________________
3. Дата складання кваліфікаційного екзамену ______________________________________________

Аудіювання:
розуміння фонограми на слух __________________________________________________________
розуміння мови співрозмовника ________________________________________________________

Мовлення:
вміння вести бесіду __________________________________________________________________
змістовний бік мови __________________________________________________________________

Читання:
розуміння прочитаного _______________________________________________________________
вимова та техніка читання _____________________________________________________________

Письмо:
письмовий переклад з іноземної мови ___________________________________________________
письмовий переклад іноземною мовою __________________________________________________

Загальна оцінка результатів кваліфікаційного екзамену: _____________________________________

М. П.

Голова комісії

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос