Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Украины от 27 декабря 2012 года N 1973/5

Минюст
Приказ от 03.09.2014 № 1461/5
действует с 23.09.2014

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2014

м. Київ

N 1461/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 вересня 2014 р. за N 1070/25847

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року N 1973/5

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 3, абзацу другого частини першої статті 87, частин першої, четвертої статті 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року N 1973/5 "Про затвердження Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 6/22538 (із змінами), доповнивши заголовок та пункт 1 словами ", їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій".

2. Затвердити Зміни до Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2012 року N 1973/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за N 6/22538 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗМІНИ
до Положення про систему підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Заголовок доповнити словами ", їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій".

2. Розділ I викласти в такій редакції:

"I. Загальні положення

Це Положення відповідно до абзацу третього частини першої статті 3, абзацу другого частини першої статті 87, частин першої, четвертої статті 97 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначає порядок підготовки і перепідготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), порядок підвищення кваліфікації і перепідготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та порядок підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій.".

3. У розділі II:

пункт 2.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.23 вважати відповідно пунктами 2.7 - 2.22;

у пункті 2.10 цифри "2.9" замінити цифрами "2.8";

у пункті 2.13 цифри "2.10 - 2.13" замінити цифрами "2.9 - 2.12";

в абзаці третьому пункту 2.19 цифри "2.13 - 2.15" замінити цифрами "2.12 - 2.14".

4. Розділ IV викласти в такій редакції:

"IV. Порядок підвищення кваліфікації арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)

4.1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен постійно працювати над підвищенням свого професійного рівня та один раз на два роки підвищувати кваліфікацію.

4.2. Підвищення кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) проводиться з метою покращення знань, умінь та набуття професійних навичок, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

4.3. Підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснюється у формі короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у семінарі з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника (далі - підвищення кваліфікації). Тривалість підвищення кваліфікації становить не менше 27 годин.

4.4. Підвищення кваліфікації організовується та проводиться закладами, що включені до Переліку закладів, за участю Всеукраїнських саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

4.5. Заклад на кожний курс підвищення кваліфікації готує програму семінару з питань банкрутства та відновлення платоспроможності боржника (далі - Програма) і подає її на погодження до Департаменту. Програма містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

4.6. Підвищення кваліфікації проводиться за такими тематиками:

актуальні питання організації діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

новели у законодавстві України, що стосуються діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

судова практика у справах про банкрутство;

інші питання, пов'язані з діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), знання яких потребують постійного оновлення та удосконалення.

4.7. Протягом 10 робочих днів Департамент опрацьовує Програму і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій для її доопрацювання.

4.8. Проведення підвищення кваліфікації закладом без Програми або відповідно до Програми, не погодженої з Департаментом, не допускається.

4.9. За 30 календарних днів до початку проведення підвищення кваліфікації заклад надсилає інформацію до Департаменту про намір, строк та місце його проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

4.10. За три дні до початку проведення підвищення кваліфікації заклад повідомляє Департамент про орієнтовну кількість арбітражних керуючих, які візьмуть участь у ньому.

4.11. Підвищення кваліфікації завершується проведенням закладом підсумкового заліку шляхом письмового тестування. Тестові питання розробляються Департаментом. Тестовий білет складається з 10 запитань, до кожного з яких надається перелік із трьох відповідей. Одна відповідь правильна, решта - неправильні.

4.12. Для проведення заліку закладом утворюється комісія у складі не менше ніж три особи.

4.13. Головою комісії є представник Департаменту.

4.14. На складення заліку відводиться 30 хвилин. Після закінчення часу, відведеного для заліку, представник Департаменту проводить перевірку тестових білетів. За кожну правильну відповідь зараховується по одному балу.

4.15. Арбітражний керуючий вважається таким, що склав залік, якщо він набрав не менше ніж сім балів.

4.16. У разі успішного складення заліку закладом видається свідоцтво про підвищення кваліфікації за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

4.17. Арбітражний керуючий, який не склав залік, вважається таким, що не пройшов підвищення кваліфікації. У разі нескладення заліку арбітражний керуючий має право скласти його повторно.

4.18. Заклад у п'ятиденний строк після закінчення підвищення кваліфікації надсилає до Департаменту списки осіб, яким видано свідоцтво про підвищення кваліфікації, із зазначенням номерів та дати видачі.

4.19. Перебіг строку, передбаченого пунктом 4.1 цього розділу, починається з наступного дня після отримання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

4.20. Департамент здійснює моніторинг осіб, які пройшли підвищення кваліфікації. У разі виявлення осіб, які не пройшли підвищення кваліфікації, Департамент вносить подання до Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) щодо застосування до таких осіб дисциплінарних стягнень, передбачених законодавством.".

5. Доповнити новим розділом такого змісту:

"V. Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

1. Загальні положення

1.1. Підготовку у справах про банкрутство страхових організацій проходять арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) відповідно до вимог чинного законодавства.

1.2. Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій організовується та проводиться навчальними закладами (установами) (далі - заклади), які включені до Переліку закладів, що проводять курси, відповідно до пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення.

1.3. Підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій полягає у проведенні закладами навчальних курсів з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій (далі - курси) з видачею сертифіката про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій.

1.4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) проходить курси на підставі договору, укладеного між ним і закладом.

2. Порядок підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

2.1. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до Переліку обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій, наведеного у додатку 4 до цього Положення (далі - Перелік).

2.2. Заклад на кожний курс готує навчальну програму з підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій (далі - Програма). Програма містить інформацію про зміст навчання, розподіл навчального часу аудиторних занять і самостійної навчальної роботи для вивчення кожної теми, організаційні форми її вивчення та викладачів, які будуть залучені до викладення теми.

2.3. Строк проведення курсів становить не менше 72 годин.

2.4. Програма подається закладом на погодження до Департаменту. Протягом 15 робочих днів Департамент опрацьовує Програму і погоджує її або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій для її доопрацювання.

2.5. Департамент відмовляє у погодженні Програми у разі її невідповідності положенням пунктів 2.1 - 2.3 цієї глави.

2.6. Проведення курсів закладом без Програми або відповідно до Програми, не погодженої з Департаментом, не допускається.

2.7. За 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до Департаменту про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України в мережі Інтернет.

2.8. Проведення курсів завершується проведенням у закладі, який здійснював підготовку арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій, іспиту.

2.9. Для проведення іспиту закладом утворюється комісія у кількості не менше ніж три особи у складі голови комісії та членів комісії - представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і представників від закладу, який проводив курси.

2.10. Головою комісії є представник Департаменту.

2.11. У разі успішного складення іспиту заклад не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня складення іспиту видає арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам) свідоцтво про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій (далі - свідоцтво) за формою, наведеною в додатку 5 до цього Положення.

2.12. Строк дії свідоцтва становить три роки з дати його видачі.

2.13. Заклад веде облік виданих свідоцтв і подає до Департаменту інформацію про видані свідоцтва у тижневий строк після їх видачі за формою, наведеною в додатку 6 до цього Положення.

2.14. Арбітражний керуючий, який не склав іспит, має право скласти його повторно протягом року з дати складання іспиту, але не більше одного разу. У разі нескладення особою іспиту повторно така особа проходить перепідготовку в порядку, встановленому чинним законодавством для підготовки арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій.

2.15. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори), які отримали свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій, але не працювали за напрямом цієї діяльності протягом трьох років з дати його видачі, повинні підтвердити свій фаховий рівень шляхом складення іспиту в закладі, який включено до Переліку закладів відповідно до пункту 2.6 глави 2 розділу II цього Положення.

2.16. Департамент веде узагальнений облік арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), яким видано свідоцтва.".

6. У відмітках додатків 1 - 3 до Положення заголовок Положення доповнити словами ", їх підготовки у справах про банкрутство страхових організацій".

7. Доповнити Положення додатками 4 - 6, що додаються.

 

Директор Департаменту
з питань банкрутства

Г. Трегуб

 

Перелік обов'язкових питань, за якими проводиться підготовка арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у справах про банкрутство страхових організацій

1. Законодавство України з питань банкрутства.

2. Законодавство про страхування у сфері господарювання. Державне регулювання страхової діяльності.

3. Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні.

4. Економічна суть та характерні ознаки страхування.

5. Принципи та функції страхування.

6. Ліцензування страхової діяльності та контроль за її проведенням.

7. Класифікація страхування за об'єктами: галузі, підгалузі та види страхування.

8. Форми проведення страхування. Порівняльна характеристика обов'язкового та добровільного страхування.

9. Системи страхування та франшизи.

10. Поняття та економічна суть страхових ризиків.

11. Класифікація та характеристика ризиків у страхуванні.

12. Управління страховими ризиками.

13. Поняття страхового ринку та його структура.

14. Страхові посередники, їх роль на страховому ринку.

15. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст.

16. Організаційні форми страховиків.

17. Страхова компанія як базова ланка страхового ринку.

18. Організаційна структура страхових організацій.

19. Об'єднання страховиків та їхні функції.

20. Актуарні розрахунки у страхуванні.

21. Перестрахування і співстрахування.

22. Фінансово-економічна діяльність страхових організацій. Доходи, витрати та фінансові результати страховика.

23. Склад та економічний зміст доходів страховика.

24. Склад та економічний зміст витрат страховика.

25. Фінансові результати страховика.

26. Оподаткування страхових компаній.

27. Поняття фінансової надійності страховика.

28. Умови забезпечення платоспроможності страховика.

29. Страхові резерви та порядок їх формування.

30. Оцінка фінансового стану страховика.

31. Основні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні. Формування страхового портфеля.

32. Інвестиційна діяльність та формування портфеля інвестицій страховика.

33. Основи бізнес-планування страхової діяльності. Структура бізнес-плану страховика.

 

____________________________________________________________________________________
(найменування закладу)

Свідоцтво N _____
про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

засвідчує, що
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові)
з "___" ____________ р. до "___" ____________ р.
пройшов(ла) навчальні курси з отримання знань у сфері банкрутства страхових організацій.

Керівник закладу
_________________________________
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)

М. П.

________________________________
(дата видачі свідоцтва)

 

Інформація про видані свідоцтва про проходження підготовки у справах про банкрутство страхових організацій

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Паспортні дані

N (серія) свідоцтва

Дата видачі свідоцтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

Опрос