Идет загрузка документа (70 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил передачи на украинском языке географических названий и терминов Республики Македония

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ, Правила от 20.08.2014 № 309
действует с 23.09.2014

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014

м. Київ

N 309

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2014 р. за N 1056/25833

Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Республіки Македонія

Відповідно до статей 4, 6 Закону України "Про географічні назви", підпункту 7.60 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року N 500,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Республіки Македонія, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т. І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А. Є.

 

Міністр

І. О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

С. Я. Рудик

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

ПРАВИЛА
передачі українською мовою географічних назв і термінів Республіки Македонія

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила встановлюють норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Республіки Македонія в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях відповідно до положень Закону України "Про географічні назви" за нормами та правилами українського правопису.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

географічний термін - слово, що позначає рід географічного об'єкта, його фізичну або іншу характеристику;

передача географічних назв - процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови;

топонім - власна назва географічного об'єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об'єктів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про географічні назви".

1.3. Македонська мова є офіційною мовою Республіки Македонія.

Абетка македонської мови складається з 31 літери (5 голосних і 26 приголосних):

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, , Ее, Жж, Зз, Ss, Ии, Jj, Кк, Лл, , Мм, Нн, , Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, , Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, , Шш.

1.4. Наголос у македонській мові має свої особливості - у македонських географічних назвах він падає на третій склад з кінця. У одно-, дво- і трискладових словах наголос припадає на перший склад, а у словах, які складаються з чотирьох складів і більше, - на третій склад з кінця слова. Це правило не стосується слів іншомовного походження, наприклад:

Македниjа - Македнія;

Цревик - Цревікь;

Влес - Влес.

1.5. Основними джерелами для встановлення автентичного написання македонських географічних назв є великомасштабні карти і атласи останніх років видання македонською мовою. Крім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв македонською мовою використовуються матеріали переписів населення, довідники, словники назв географічних об'єктів, довідники адміністративно-територіального устрою тощо.

II. Передача українською мовою македонських літер і літеросполук

2.1. Македонські географічні назви передаються українською мовою за фонетико-графічним принципом відповідно до літературної вимови сучасної македонської мови, фонетики і написання.

2.2. Правила та приклади передачі українською мовою голосних македонської мови наведено в додатку 1 до цих Правил.

2.3. Правила та приклади передачі українською мовою літери j і літеросполук з літерою j македонської мови наведено в додатку 2 до цих Правил.

2.4. Правила та приклади передачі українською мовою приголосних македонської мови наведено в додатку 3 до цих Правил.

III. Передача українською мовою македонських географічних назв і термінів

3.1. Географічні терміни, які супроводжують фізико-географічні об'єкти, в македонській мові можуть стояти перед назвою та після неї. Географічні терміни, які входять до складу македонських географічних назв і мають однакові значення і спільні корені з українськими термінами, як правило, перекладаються, наприклад:

Крива Река - річка Кріва;

село Пискупштина - село Піскупштіна;

Доjранско Езеро - Дойранське озеро.

3.2. Географічні терміни, що входять до складу географічних назв і які не мають спільних коренів з відповідними українськими термінами, транскрибуються. Транскрибуються також слова, які містять особливі характеристики об'єкта (ґолем, ґлава, ґора, локва), наприклад:

Шар Планина - гора Шар-Планіна;

Голем Кораб - гора Ґолем-Кораб;

Црна Гора - гора Црна-Ґора.

3.3. Географічні терміни (гора, річка, озеро тощо) іноді не входять до складу македонської географічної назви. При передачі македонських географічних назв українською мовою географічний термін ставиться обов'язково, наприклад:

Jабланица - гора Ябланіца;

Пелистер - гора Пелістер;

Пелагониjа - рівнина Пелаґонія.

3.4. Складені македонські географічні назви українською мовою пишуться через дефіс, наприклад:

Солунска Глава - гора Солунська-Ґлава;

Демир Хисар - Демір-Хісар.

3.5. Якщо географічний термін, що супроводжує фізико-географічний об'єкт, перекладається, то у прикметнику, якщо такий є у складі назви, македонські суфікси -ска, -ски, -ско змінюються відповідними українськими суфіксами -ська, -ський, -ське, наприклад:

Надморска височина - Надморська височина;

Вевчанско Езеро - Вевчанське озеро.

3.6. Приклади географічних термінів та інших слів, що формують македонську топонімію, наведено в додатку 4 до цих Правил.

 

Директор Департаменту землеробства

Т. І. Лазарь

 

Правила та приклади передачі українською мовою голосних македонської мови

N
з/п

Македонська літера

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

а*

я
  
  
  

я
  

а

після 
  
  
  

у кінці слова у літеросполуці иа

в інших випадках

Пчиа - Пчіня
Новосеане - Новоселяне
Гуаково - Ґуґяково
амилови Ниви - Кямілові-Ніві

Гевгелиа - Ґевґелія
  

Арачиново - Арачіново
Бистра - Бістра
Дебар - Дебар

2

е*

є
  

є
  

е

після голосних
  

після  
  

в інших випадках

Руен - Руєн
Мечкуевци - Мечкуєвці

Боговие - Боґовінє
Живие - Жівінє

Берово - Берово

3

и

і

у всіх позиціях

Илинден - Ілінден
Свети Николе - Светі-Ніколе
Тработивште - Тработівште
Крива Паланка - Кріва-Паланка

4

о

о

у всіх позиціях

Брод - Брод
Охрид - Охрід

5

у*

у
  
  

ю

у всіх позиціях, крім після
 

після  

Бабуна - Бабуна
Струмица - Струміца
  

уботен - Люботен
Горно уанце - Ґорно-Ґюґянце

____________
* Передачу а, е, у у літеросполуках з літерою j наведено в додатку 2 до цих Правил

 

Правила та приклади передачі українською мовою літери j і літеросполук з літерою j македонської мови

N
з/п

Македонська літера чи літеросполука

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

j

й

в кінці слова і після голосної

Троjкрсти - Тройкрсті
Осломеj - Осломей
Гуjновци - Ґуйновці

2

я
  


  
  
  

ья

на початку слова і після голосних

після б, п, в, ж, м, ф, г, к, ч, х, ш, р
  
  

після д, т, с, з, л, н

Jакупица - Якупіца
Заjас - Заяс

Врбjани - Врб'яні
Добовjани - Добов'яні
Jеловjане - Єлов'яне
Тимjаник - Тім'янік

Козjак - Козьяк

3

є
  


  
  
  

ьє

на початку слова і після голосних

після б, п, в, ж, м, ф, ґ, к, ч, х, ш, р
  
  

після д, т, с, з, л, н

Jегуновце - Єґуновце
  

Скопjе - Скоп'є
Косово Дабjе - Косово-Даб'є
Кнежjе - Кнеж'є
Крушjе - Круш'є

Сутjеска - Сутьєска
Усjе - Усьє

4

ю

у всіх випадках

Jурумлери - Юрумлері

 

Правила та приклади передачі українською мовою приголосних македонської мови

N
з/п

Македонська літера

Передача українською мовою

Позиція у слові

Приклади

1

б

б

у всіх позиціях

Барово - Барово
Дебарца - Дебарца

2

в

в

у всіх позиціях

Вардар - Вардар
Тетово - Тетово

3

г

ґ

у всіх позиціях

Гостивар - Ґостівар
Пелагониjа - Пелаґонія
Чегране - Чеґране

4

д

д

у всіх позиціях

Делчево - Делчево
Кавадарци - Кавадарці

5

  

ґ

у всіх позиціях

Горно уанце - Ґорно-Ґюґянце

6

ж

ж

у всіх позиціях

Стража - Стража
Центар-Жупа - Центар-Жупа

7

з

з

у всіх позиціях

Зрновци - Зрновці
Шуто Оризари - Шуто-Орізарі

8

s

дз

у всіх позиціях

Врsарово - Врдзарово
Sикова Лака - Дзікова-Лака
Sеегор - Дзееґор

9

к

к

у всіх позиціях

Карбинци - Карбінці
Македонски Брод - Македонскі-Брод

10

  

кь
  

к

в кінці слова
  

в інших випадках

Цареви - Царевікь
Зови - Зовікь

амилови Ниви - Кямілові-Ніві

11

л

л

у всіх позиціях

Липково - Ліпково
Крива Паланка - Кріва-Паланка

12

  

л

у всіх позиціях

уботен - Люботен
Деадровци - Делядровці

13

м

м

у всіх позиціях

Росоман - Росоман
Струмица - Струміца

14

н

н

у всіх позиціях

Новаци - Новаці
Стар Доjран -
Стар-Дойран

15

  

нь
  
  

н

у кінці слова в діалектних формах топонімів

в інших випадках

Каме - Камень
Дре - Дрень
  

Боговие - Боґовінє
Пчиа - Пчіня

16

п

п

у всіх позиціях

Прилеп - Прілеп
Пробиштип - Пробіштіп

17

р

р

у всіх позиціях

Радовиш - Радовіш
Старо Нагоричане - Старо-Наґорічане

18

с

с

у всіх позиціях

Свети Николе - Светі-Ніколе
Велес - Велес

19

т

т

у всіх позиціях

Тетово - Тетово
Штип - Штіп

20

ф

ф

у всіх позиціях

Мустафино - Мустафіно
Кадрифаково - Кадріфаково

21

х

х

у всіх позиціях

Пехчево - Пехчево
Демир Хисар - Демір-Хісар

22

ц

ц

у всіх позиціях

Центар Жупа - Центар-Жупа
Теарце - Теарце

23

ч

ч

у всіх позиціях

Чашка - Чашка
Студеничани - Студенічані

24

  

дж

у всіх позиціях

идимирци - Джідімірці
Боjаиев Врв - Бояджієв-Врв
Ерелиjа - Ерджелія

25

ш

ш

у всіх позиціях

Шуто Оризари - Шуто-Орізарі

 

Приклади географічних термінів та інших слів, що формують македонську топонімію

Македонське написання

Українська передача

Український переклад

автобуска станица

автобуска станіца

автостанція

аеродром

аеродром

аеропорт

базен

базен

басейн

банка

банка

банк

басен (брана)

басен (брана)

водосховище, водоймище

безпатен

безпатен

непрохідний, бездорожній

бела

бела

білий

боjа

боя

колір, забарвлення

болница

болніца

лікарня

бран

бран

хвиля

брег

бреґ

берег, обрив, круча, межа

брз

брз

швидкий, бистрий

брод

брод

брід

будее (зора)

буденє (зора)

світанок

бунар

бунар

криниця

бура (луа)

бура (луня)

шторм, буря

венец

венец

ланцюг, пасмо (гір)

ветер

ветер

вітер

вечер

вечер

вечір

виолетово

віолетово

фіолетовий

висина (височина)

вісіна (вісочіна)

висота, височінь

висок (возвишен)

вісок (возвішен)

високий

височина

вісочіна

височина, узгір'я, горб

влажност (влага)

влажност (влаґа)

волога

вода

вода

вода

водопад (слап)

водопад (слап)

водоспад

водоравен

водоравен

горизонтальний

водоскок (фонтана)

водоскок (фонтана)

фонтан

воздух

воздух

повітря

врв

врв

вершина, гребінь

вртее (обрт)

вртенє (обрт)

вигин, злом, поворот

вулкан

вулкан

вулкан

глава

ґлава

голова, вершина

главен град

ґлавен ґрад

столиця

глечер

ґлечер

льодовик

глобус

ґлобус

глобус

година

ґодіна

рік

голем (радар)

ґолем (радар)

великий

гора (шума)

ґора (шума)

ліс, гай, діброва, гора з високими деревами

горски

ґорскі

гірський

град

ґрад

місто

градина

ґрадіна

сад, город, парк

граница

ґраніца

межа, рубіж, кордон

грб

ґрб

герб

гребен

ґребен

хребет (гірський)

грло

ґрло

горло, ущелина

густиш

ґустіш

хаща, гущавина

дага

даґа

дуга, веселка, райдуга

далечина (ширина)

далечіна (шіріна)

широта, широчінь

дебел

дебел

товстий, великий

ден

ден

день

десно

десно

направо

длабина

длабіна

глибина, дно

длабок

длабок

глибокий

длабочина

длабочіна

глибина, глибочінь

дно

дно

дно

дожд

дожд

дощ

дол

дол

улоговина, балка, яруга, байрак

долг

долґ

довгий

должина

должіна

довжина

долина (котлина)

доліна (котліна)

долина, діл

дрво (стебло)

дрво (стебло)

дерево

држава

држава

країна, держава

езеро

езеро

озеро

електроцентрала

електроцентрала

електростанція

есен

есен

осінь

жител (станар)

жител (станар)

мешканець, житель

жестом

жестом

жаркий, гарячий, спекотливий

жолто

жолто

жовте

залив

залів

затока

запад

запад

захід

зара (утринска руменица)

зара (утрінска руменіца)

зоря (вранішня)

звезда

звезда

зірка

зграда

зґрада

будівля

зелено

зелено

зелене

земен (овоземен)

земен (овоземен)

земний, земляний

земjа

зем'я

земля, ґрунт

Земjа (Земjина топка)

Зем'я (Зем'їна топка)

планета Земля

земjоделство (агрономиjа)

земйоделство (аґрономія)

сільське господарство

земjотрес

земйотрес

землетрус

злато

злато

золото

знаме

знаме

прапор

зона

зона

зона, область

извор (кладене)

ізвор (кладене)

джерело

извор

ізвор

криниця

индустриjа

індустрія

промисловість

исток

істок

схід

итар

ітар

швидкий

jазик (говор)

язік (ґовор)

мова

jасен

ясен

прозорий, чистий, світлий, ясний

jуг

юґ

південь

кал (мочуриште)

кал (мочуріште)

болото, трясовина

каллив (мочурлив)

каллів (мочурлів)

болотистий

калаj

калай

олово, цина

камен

камен

камінь

каменолом

каменолом

кар'єр (кам'яний)

канал (олук)

канал (олук)

канал

карпа

карпа

бескид, скеля, стрімчак

карта (географска)

карта (географска)

карта (географічна), мапа

кафеаво

кафеаво

коричневий

кеj (пристаниште)

кей (прістаніште)

причал, пристань

клима

кліма

клімат

клисура

клісура

заглибина, ямка, западина, улоговина

крстосница

крстосніца

перехрестя (доріг)

лава

лава

лава

лавина

лавіна

лавина, лава

лево

лево

вліво

локва

локва

калюжа, трясовина

меава

мекява

хуртовина, завірюха

месец

месец

місяць

море

море

море

морски

морскі

морський

мост (бри)

мост (брідж)

міст

мочурлив

мочурлів

болотистий

надесно

надесно

вправо

направо

направо

прямо

населено место

населено место

поселення, селище

небо (паj)

небо (пай)

небо

недалеку

недалеку

близько, недалеко

нов (свеж)

нов (свеж)

новий

но

нокь

ніч

област (подрачjе)

област (подрач'є)

область, регіон

остров

остров

острів

палата

палата

палац

пат (асфалтиран)

пат (асфалтіран)

дорога (асфальтована)

патека

патека

стежка

песочен нанос

песочен нанос

піщаник, пісковик

пештера

пештера

печера

пештерски

пештерскі

печерний

планина

планіна

гора

плац (место)

плац (место)

площа, майдан

поjас

пояс

стрічка, смуга

пол

пол

полюс

поларен

поларен

полярний

полуостров

полуостров

півострів

портокалево

портокалево

оранжеве

поток

поток

потік, струмок

поток од глечер

поток од ґлечер

льодовий струмок

почва (тло)

почва (тло)

ґрунт, основа

пошта

пошта

пошта (поштове відділення)

пороj (поплава)

порой (поплава)

приплив

предел

предел

місцевість, ландшафт

премин

премін

перехід

природа

прірода

природа

пристаниште

прістаніште

порт, гавань

притока

прітока

притока

пролет

пролет

весна

простор

простор

простір

проток

проток

протока

пукнатина (jаз)

пукнатіна (яз)

прохід, ущелина

пустина

пустіна

пустеля

рамнина (рамниште, низина)

рамніна (рамніште, нізіна)

рівнина

река

река

річка

релjеф

рельєф

рельєф

рид

рід

горб, пагорб, височина

ридест

рідест

гірський, горбистий

розево

розево

рожевий

рт

рт

мис

светилник

светілнік

маяк

север

север

північ

село

село

село

сиво

сіво

сірий, сивий

сино

сіно

синій, блакитний

скеле (перевоз)

скеле (перевоз)

пором

сладолед (мраз)

сладолед (мраз)

лід

созвездие

созвездіє

сузір'я

сонце

сонце

сонце

средина (центар)

средіна (центар)

середина, середовище

станица

станіца

вокзал

стар

стар

старий

стран

стран

іноземний, закордонний

тврдина (крепост)

тврдіна (крепост)

фортеця

театар

театар

театр

теснец (теснина)

теснец (тесніна)

ущелина, міжгір'я, тіснина

течее

теченє

течія, плин

трамваj

трамвай

трамвай

трева

трева

трава

тунел (прокоп)

тунел (прокоп)

тунель

улица

уліца

вулиця

утро

утро

ранок

училиште (школа)

учіліште (школа)

школа

хоризонт

хорізонт

горизонт, обрій

хотел

хотел

готель

црвено

црвено

червоний

црква

црква

церква

црно

црно

чорний

чист

чіст

чистий

чистина

чістіна

поляна, галявина

човек

човек

людина (люди)

шарен

шарен

строкатий, барвистий

шума

шума

ліс

____________

Опрос