Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку контроля за деятельностью арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов)

Минюст
Приказ от 01.09.2014 № 1446/5
Утратил силу

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.09.2014

м. Київ

N 1446/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 вересня 2014 р. за N 1052/25829

Про затвердження Змін до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Міністерства юстиції України
 від 27 червня 2013 року N 1284/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 6 грудня 2019 року N 3928/5)

Додатково див. оголошення
 ("Офіційний вісник України", N 94, 02 грудня 2014 р.)
,
постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 13 січня 2015 року
,
 ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 8 квітня 2015 року

Відповідно до статті 106 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228, та постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2013 року N 27 "Про залучення організацій та спеціалістів до забезпечення здійснення повноважень державного органу з питань банкрутства"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року N 1284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2013 року за N 1113/23645, що додаються.

2. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г. І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І. В.

 

Міністр

П. Петренко

 

ЗМІНИ
до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. У розділі II:

1) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

"2.5. Планова перевірка діяльності арбітражного керуючого здійснюється не частіше одного разу на два роки за період з дати призначення господарським судом арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією або ліквідатором у справі про банкрутство, а у разі проведення попередньої планової перевірки - з дати початку її проведення.";

2) у пункті 2.6:

в абзаці третьому слово "додаткового" виключити;

в абзаці четвертому слова ", або у документах обов'язкової звітності, поданих арбітражним керуючим" виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"неподання або подання не в повному обсязі в установлений строк арбітражним керуючим документів обов'язкової звітності або виявлення недостовірності даних у документах обов'язкової звітності, поданих арбітражним керуючим;";

доповнити пункт після абзацу восьмого двома новими абзацами такого змісту:

"виявлення Мін'юстом або органом контролю у процесі реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства ознак невиконання чи неналежного виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків;

невиконання арбітражним керуючим вимог рішень (ухвал, постанов) господарського суду у справах про банкрутство.";

підпункт 2.6.1 доповнити словами та цифрами ", крім випадків проведення позапланової перевірки з підстав, передбачених абзацами п'ятим і шостим пункту 2.6 цього розділу";

у підпункті 2.6.4:

слова "має право у дорученні на проведення позапланової перевірки зобов'язати територіальний орган з питань банкрутства погодити з Мін'юстом проект Довідки" замінити словами "може відповідним дорученням зобов'язати орган контролю надіслати Довідку до Мін'юсту для проведення її аналізу";

3) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Орган контролю проводить перевірки за умови письмового повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки не пізніше ніж за десять календарних днів до дня початку планової перевірки та не пізніше ніж за п'ять днів до дня початку позапланової перевірки з урахуванням особливостей, визначених у цьому Порядку. При обчисленні зазначених строків при повідомленні арбітражного керуючого про проведення перевірки повинен враховуватись час на перебіг поштової кореспонденції, установлений законодавством.";

4) у пункті 2.8:

в абзаці першому слово "державного" виключити;

абзац четвертий доповнити словами "(далі - комісія)";

абзац десятий виключити;

пункт 2.9 доповнити новим реченням такого змісту: "До роботи комісії можуть залучатися найбільш досвідчені і висококваліфіковані арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори).";

5) у пункті 2.10:

абзац третій після слів "місцезнаходженням суб'єкта" доповнити словами "чи його майна";

у підпункті 2.10.1 слово "державного" виключити;

підпункт 2.10.4 після слів "місцезнаходженням суб'єкта" доповнити словами "чи його майна";

6) пункт 2.15 викласти в такій редакції:

"2.15. Повідомлення про проведення позапланової перевірки разом з копією документа (заяви, скарги), який став підставою для її проведення, вручається особисто арбітражному керуючому або за його дорученням представнику, що посвідчується його особистим підписом, а у разі неможливості такого вручення у строки, визначені у пункті 2.7 цього розділу, надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом за рахунок коштів органу контролю на поштову адресу місцезнаходження контори (офіса) арбітражного керуючого. У разі надсилання повідомлення про проведення перевірки рекомендованим листом додатково таке повідомлення може бути надіслане факсимільним зв'язком та електронною поштою за реквізитами, які подаються арбітражним керуючим у документах обов'язкової звітності.

2.15.1. У повідомленні про проведення позапланової перевірки визначаються питання, які будуть перевірені в межах предмета перевірки, а також перелік документів, які арбітражний керуючий зобов'язаний надати комісії для перевірки, та строк, до якого арбітражний керуючий зобов'язаний надати органу контролю пояснення та копії документів у межах предмета звернення, спосіб, у який арбітражний керуючий зобов'язаний надати комісії копії документів для проведення перевірки.

2.15.2. Арбітражний керуючий вважається повідомленим про проведення перевірки належним чином за умови, якщо повідомлення про проведення перевірки надіслано (вручено) йому органом контролю у строки та спосіб, визначені цим Порядком. Докази надсилання повідомлення арбітражного керуючого про проведення перевірки є невід'ємною частиною матеріалів перевірки.".

2. У розділі III:

1) у пункті 3.3:

в абзаці шостому слово "ліцензіата" замінити словами "арбітражного керуючого";

абзац дванадцятий після слова "перевірки" доповнити словами та цифрами "у порядку, встановленому підпунктом 4.6.5 пункту 4.6 розділу IV цього Порядку,";

2) абзац четвертий пункту 3.4 викласти в такій редакції:

"надавати на вимогу комісії необхідні документи та їх копії, засвідчені в установленому порядку, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що виникають під час перевірки;".

3. У розділі IV:

1) у пункті 4.2:

в абзаці першому слово "державного" виключити;

в абзаці другому слово "позапланової" виключити;

2) абзац перший пункту 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. У перший день перевірки арбітражний керуючий зобов'язаний надати комісії документи у спосіб, встановлений у повідомленні, та пояснення щодо предмета перевірки.";

3) у пункті 4.6:

друге речення підпункту 4.6.2 доповнити словами та цифрами ", крім випадків, коли арбітражний керуючий, який залучається до проведення перевірки, не відповідає вимогам підпункту 4.6.5 цього пункту";

друге речення підпункту 4.6.5 після слів "саморегулівними організаціями" доповнити словами "на затвердження";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"4.6.8. У випадку залучення найбільш досвідчених і висококваліфікованих арбітражних керуючих до проведення перевірки вони забезпечують нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення перевірки.";

4) у пункті 4.7:

абзац перший доповнити словами "та перевірка закінчується на дату встановлення факту відмови";

у підпункті 4.7.1:

в абзаці другому слово "державного" виключити, слово "наказі" замінити словом "повідомленні";

абзац третій викласти в такій редакції:

"безпідставне ненадання або надання не в повному обсязі без обґрунтованих пояснень арбітражним керуючим у визначені органом контролю терміни документів згідно з переліком, викладеним у повідомленні про проведення перевірки органу контролю;";

у підпункті 4.7.3 слова "надсилається рекомендованим листом з описом вкладення за адресою приміщення, де розміщена(ий) контора (офіс) арбітражного керуючого," замінити словами "у разі його відсутності не пізніше наступного робочого дня надсилається арбітражному керуючому рекомендованим листом та електронною поштою";

доповнити пункт новим підпунктом такого змісту:

"4.7.4. Акт про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки є підставою для внесення державним органом з питань банкрутства до Дисциплінарної комісії подання щодо застосування до арбітражного керуючого дисциплінарних стягнень. Орган контролю протягом трьох робочих днів з дати підписання акта про відмову арбітражного керуючого в проведенні перевірки вносить пропозицію до структурного підрозділу Мін'юсту, який забезпечує організацію роботи Дисциплінарної комісії, щодо внесення до Дисциплінарної комісії подання про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення. До цієї пропозиції орган контролю додає акт про відмову з усіма документами, що є його невід'ємною частиною.".

4. У розділі V:

1) друге речення пункту 5.1 викласти в такій редакції: "Один примірник Довідки надається арбітражному керуючому, який перевірявся, або його представнику, другий зберігається в органі контролю.";

2) пункт 5.2 викласти в такій редакції:

"5.2. Факт отримання примірника Довідки засвідчується особистим підписом та печаткою арбітражного керуючого або особистим підписом його представника.";

3) абзац п'ятий підпункту 5.4.3 пункту 5.4 доповнити словами "(з урахуванням строку підготовки висновку щодо відповідності Довідки та доданих до неї документів законодавству)".

5. У розділі VI:

1) пункти 6.2, 6.3 викласти в такій редакції:

"6.2. Орган контролю зобов'язаний протягом двох робочих днів після завершення строку для надання арбітражним керуючим заперечень щодо Довідки опрацювати надані арбітражним керуючим пояснення, зауваження, заперечення.

6.3. Якщо відсутнє зобов'язання органу контролю надіслати Довідку до Мін'юсту для проведення її аналізу, комісія готує акт перевірки діяльності арбітражного керуючого (додаток 6) (далі - акт перевірки) протягом:

двох робочих днів з дня підписання Довідки, якщо арбітражний керуючий підписав Довідку без зауважень і заперечень;

двох робочих днів після завершення строку для надання арбітражним керуючим пояснень, зауважень, заперечень щодо Довідки.";

2) доповнити розділ після пункту 6.3 двома новими пунктами 6.4, 6.5 такого змісту:

"6.4. Якщо орган контролю було зобов'язано надіслати Довідку до Мін'юсту для проведення її аналізу, орган контролю протягом двох робочих днів з дня підписання Довідки арбітражним керуючим без зауважень і заперечень або протягом двох робочих днів після завершення строку для надання арбітражним керуючим пояснень, зауважень, заперечень щодо Довідки надсилає копію Довідки разом з усіма документами, на які є посилання в Довідці, поясненнями, зауваженнями, запереченнями та документами, наданими арбітражним керуючим, до Мін'юсту.

Проведення аналізу Довідки здійснюється шляхом підготовки структурним підрозділом Мін'юсту, відповідальним за забезпечення реалізації повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ), висновку щодо відповідності Довідки та доданих до неї документів законодавству (далі - Висновок).

6.5. Структурний підрозділ протягом десяти робочих днів з дня надходження Довідки до Мін'юсту проводить аналіз Довідки та всіх доданих до неї документів, готує Висновок, який підписується керівником структурного підрозділу та містить інформацію про відповідність Довідки і доданих до неї документів законодавству з питань банкрутства та інформацію щодо порушень, які повинні бути зазначені в акті перевірки, та надсилає його органу контролю з одночасним поверненням доданих до Довідки документів.

Протягом двох робочих днів з дня отримання Висновку Мін'юсту комісія готує акт перевірки.".

У зв'язку з цим пункти 6.4 - 6.11 вважати відповідно пунктами 6.6 - 6.13;

3) у пункті 6.6:

підпункт 6.6.2 доповнити реченням такого змісту: "У разі якщо орган контролю було зобов'язано надіслати Довідку до Мін'юсту для проведення її аналізу, описова частина акта перевірки повинна містити інформацію з Висновку.";

абзац перший підпункту 6.6.3 після слів "або усунених порушень" доповнити словами ", а також Висновку (у разі якщо орган контролю було зобов'язано надіслати Довідку до Мін'юсту для проведення її аналізу)";

4) у пункті 6.7:

абзац перший після слова "перевірявся," доповнити словами "або його представнику,";

абзац другий доповнити словами ", а також Висновок (у разі якщо орган контролю було зобов'язано надіслати Довідку до Мін'юсту для проведення її аналізу)";

5) у пункті 6.8:

абзац перший викласти в такій редакції:

"6.8. Факт отримання примірника акта перевірки засвідчується особистим підписом та печаткою арбітражного керуючого або особистим підписом його представника.";

перше речення абзацу другого доповнити словами "або про його відсутність";

6) підпункт 6.9.2 пункту 6.9 доповнити реченнями такого змісту: "Припис та/або розпорядження вважаються належним чином врученими арбітражному керуючому за умови, якщо він особисто або за його дорученням представник отримав вказані припис та/або розпорядження або вони були надіслані йому органом контролю у спосіб, визначений пунктом 2.15 розділу II цього Порядку. Докази надсилання припису та/або розпорядження арбітражному керуючому є невід'ємною частиною матеріалів перевірки та зберігаються за місцезнаходженням органу контролю, який виніс припис та/або розпорядження.";

7) у пункті 6.11:

в абзаці другому слова "про це акт" замінити словами "висновок про виконання розпорядження", а слова ", а у разі якщо подані документи не підтверджують виконання розпорядження, орган контролю для перевірки виконання розпорядження призначає позапланову перевірку" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі якщо подані документи не підтверджують виконання розпорядження або арбітражний керуючий не подав до органу контролю документи, що підтверджують виконання розпорядження, орган контролю для перевірки виконання розпорядження призначає позапланову перевірку.";

8) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

"6.14. У разі виявлення під час перевірки вчинення арбітражним керуючим дій, що завдали великої матеріальної шкоди, орган контролю зобов'язаний передати органам внутрішніх справ документи, що підтверджують вчинення такої шкоди.".

6. У розділі VII:

1) у пункті 7.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

"підставами для накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення є:";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"винесення Дисциплінарною комісією двох або більше попереджень.";

2) пункт 7.6 доповнити новими підпунктами такого змісту:

"7.6.1. На арбітражного керуючого накладається дисциплінарне стягнення у вигляді попередження у разі: встановлення факту подання арбітражним керуючим у документах, які подаються для отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого, неправдивих відомостей; відмови арбітражного керуючого в проведенні перевірки.

7.6.2. На арбітражного керуючого накладається дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі: вчинення арбітражним керуючим протягом року після винесення припису або розпорядження повторного порушення, аналогічного раніше вчиненому; невиконання арбітражним керуючим розпорядження про усунення порушень законодавства з питань банкрутства в строки, визначені органом контролю; грубого порушення арбітражним керуючим законодавства під час виконання повноважень, що призвело до грубого порушення прав та законних інтересів боржника та (або) кредиторів боржника (банкрута); встановлення за результатами перевірки неможливості арбітражного керуючого виконувати повноваження, а саме: втрата громадянства, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо арбітражного керуючого за вчинення корисливого злочину або яким арбітражному керуючому заборонено здійснювати цей вид господарської діяльності чи займати керівні посади; винесення Дисциплінарною комісією двох або більше попереджень.".

7. Додаток 2 до Порядку викласти в новій редакції, що додається.

8. У додатках 7, 8 до Порядку слово "державного" виключити.

 

Директор Департаменту
з питань банкрутства

Г. І. Трегуб

 

Міністерство юстиції України

__________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу Міністерства юстиції України, який проводить перевірку)

_________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові арбітражного керуючого)

ПОВІДОМЛЕННЯ

                                                                        про проведення
                                                __________________________ перевірки
                                                           (планової, позапланової, виїзної, невиїзної)

                                              від "___" ____________ 20__ року N ______

Відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року N 1284/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2013 року за N 1113/23645, та згідно з планом-графіком перевірок на ____ рік, затвердженим наказом ___________________________________________________ (у разі проведення планової перевірки)
                                                         (дата, номер)
Міністерства юстиції України, у період з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року буде проведено перевірку діяльності арбітражного керуючого
____________________________________________________________________________________
                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого)
____________________________________________________________________________________
                                (номер і дата видачі свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражних керуючих)

Під час перевірки будуть перевірятися: ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
                                          (зазначити питання, які будуть перевірятися в межах предмета перевірки)

Вам необхідно забезпечити умови для проведення перевірки та у термін до "___" _________ 20__ року надати комісії пояснення з предмета перевірки і копії таких документів для перевірки: ________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                (перелік документів, які арбітражний керуючий зобов'язаний надати комісії для перевірки)

Керівник структурного підрозділу органу контролю,
відповідального за виконання функцій
державного органу з питань банкрутства

_________
    (підпис)

М. П.

_____________________________
                 (прізвище та ініціали)

____________

Опрос