Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению об аттестации педагогических работников учебных заведений и учебно-методических учреждений сферы культуры

Министерство культуры Украины (2)
Приказ от 07.08.2014 № 621
действует с 19.09.2014

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2014

м. Київ

N 621

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 серпня 2014 р. за N 1020/25797

Про затвердження Змін до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

Відповідно до пункту 1.10 розділу I Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року N 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за N 1255/18550, та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів культури і мистецтв, рівня їх професійної компетентності і фахової майстерності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 року N 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за N 1311/20049, що додаються.

2. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до 01 вересня 2018 року забезпечити організацію та проведення атестації керівників навчальних закладів культури і мистецтв, призначених на посади до набрання чинності цим наказом.

3. Департаменту мистецтв та навчальних закладів (Білаш П. М.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Журавчака О. П.

 

Міністр

Є. М. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Міністра соціальної
політики України -
керівник апарату

В. Іванкевич

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О. Мірошниченко

Перший заступник Голови
СПО об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Голова Профспілки
працівників культури України

Л. Ф. Перелигіна

Міністр освіти і науки України

С. Квіт

 

Зміни до Положення
про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури

1. У розділі I:

1) у пункті 1.1:

слова та цифри "відповідно до пункту 1.9" замінити словами та цифрами "відповідно до пункту 1.10";

після слова "атестації" доповнити словами "керівників, їхніх заступників (далі - керівні кадри),";

2) абзац шостий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"керівники, заступники керівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури (далі - керівні кадри).";

3) абзац другий пункту 1.10 викласти в такій редакції:

"мають досягнення у педагогічній роботі, пройшли підвищення кваліфікації та подали заяви про проходження позачергової атестації;";

4) доповнити пункт 1.11 новим абзацом четвертим такого змісту:

"подання відповідного органу управління сфери культури щодо проведення позачергової атестації керівних кадрів при неналежному виконанні ними посадових обов'язків.";

5) пункт 1.15 викласти в такій редакції:

"1.15. Методисти середніх спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів), вищих мистецьких навчальних закладів сфери культури I - II рівнів акредитації, навчально-методичних установ (кабінетів, центрів тощо), які мають повну вищу фахову освіту з напряму методичної роботи, атестуються на відповідність займаній посаді, з присвоєнням кваліфікаційних категорій.";

6) доповнити розділ новим пунктом 1.16 такого змісту:

"1.16. Призначенню керівника передує проведення його атестації.

У разі призначення особи на посаду керівника атестаційна комісія відповідного рівня проводить його атестацію у строки, визначені головою атестаційної комісії (не більше одного місяця).".

У зв'язку з цим пункти 1.16 - 1.24 вважати відповідно пунктами 1.17 - 1.25;

7) пункт 1.19 викласти в такій редакції:

"1.19. Педагогічні працівники, які суміщують посади керівника та викладача, викладача і концертмейстера, викладача і методиста, концертмейстера і методиста, атестуються окремо за кожною посадою.

Атестація педагогічних працівників, які працюють за сумісництвом та обіймають однакові з основним місцем роботи посади, здійснюється за основним місцем роботи. Під час проведення атестації атестаційна комісія може враховувати результати педагогічної діяльності педагогічного працівника на роботі за сумісництвом.";

8) пункт 1.24 після слів "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання" доповнити словами "до проходження наступної атестації на загальних підставах".

2. У розділі II:

1) абзац четвертий пункту 2.1 після слова "Севастополі" доповнити словами "державних адміністраціях";

2) у пункті 2.5:

абзаци четвертий та п'ятий викласти в такій редакції:

"порушує клопотання перед атестаційною комісією 2-го або вищого рівня про присвоєння (підтвердження) педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії";

порушує клопотання перед атестаційною комісією 3-го або 4-го рівня про присвоєння (підтвердження) педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист" та оформлює атестаційні листи;";

3) у пункті 2.6:

в абзаці другому слова "педагогічні звання "старший викладач", "викладач-методист" виключити;

в абзаці четвертому слова "та педагогічних звань" виключити;

4) пункт 2.7 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"здійснює контроль за роботою атестаційних комісій 1-го та 2-го рівнів.";

5) пункт 2.8 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"здійснює контроль за роботою атестаційної комісії 3-го рівня.";

6) доповнити розділ новим пунктом 2.9 такого змісту:

"2.9. Атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів за поданням відповідних органів управління сфери культури, до повноважень яких належать призначення на посаду та звільнення з посади керівників, проводять атестацію осіб для призначення на посади керівників, а також атестацію керівних кадрів на їх відповідність (невідповідність) займаній посаді, відповідність за умови виконання рекомендацій.".

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:

"Списки керівних кадрів навчальних закладів, які атестуються, складають і подають до атестаційних комісій відповідні органи управління сфери культури.";

2) пункт 3.6 після слів та цифр "3.6. До 1 березня" доповнити словами "відповідний орган управління сфери культури,";

3) доповнити розділ після пункту 3.6 новим пунктом 3.7 такого змісту:

"3.7. На особу, яка претендує на зайняття посади керівника, відповідним органом управління сфери культури, до повноважень якого належать призначення на посаду та звільнення з посади керівників, готуються подання про проведення атестації до атестаційної комісії 3-го або 4-го рівня та атестаційний лист.

Атестація особи, яка претендує на посаду керівника, проводиться протягом місяця від дня подання необхідних документів, при цьому атестаційною комісією враховуються:

освітньо-кваліфікаційний рівень особи;

стаж педагогічної, науково-педагогічної роботи, а також на керівних посадах у сфері культури (крім осіб, що призначаються на посади вперше);

професійні знання та навички.".

У зв'язку з цим пункти 3.7 - 3.16 вважати відповідно пунктами 3.8 - 3.17;

4) в абзаці сьомому пункту 3.8 та в абзаці п'ятому пункту 3.9 цифри "3.9" замінити цифрами "3.10";

5) у пункті 3.9:

в абзаці першому слово "керівників" замінити словами "керівних кадрів";

абзац третій після слів "педагогічних працівників" доповнити словами "та керівних кадрів";

доповнити пункт новими абзацами шостим - чотирнадцятим такого змісту:

"При проведенні атестації керівних кадрів атестаційні комісії розглядають:

рівень виконання посадових обов'язків;

рівень організації навчальної та виховної роботи;

додержання вимог державних стандартів освіти;

результати державної атестації навчального закладу;

додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання;

знання законодавства у сфері освіти і культури;

матеріально-технічне забезпечення закладу;

додержання педагогічної етики, моралі.";

6) у пункті 3.10:

у підпункті 3.10.1:

абзац п'ятий після слів "спеціаліст вищої категорії" доповнити словами "педагогічних звань "старший викладач", "викладач-методист";

абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим та сьомим;

у підпункті 3.10.2 абзац третій виключити.

У зв'язку із цим абзаци четвертий та п'ятий вважати відповідно абзацами третім та четвертим;

7) доповнити пункт новим підпунктом 3.10.5 такого змісту:

"3.10.5. За результатами атестації керівних кадрів, а також осіб, які претендують на зайняття посади керівників, атестаційні комісії 3-го та 4-го рівнів ухвалюють такі рішення:

відповідає займаній посаді;

відповідає займаній посаді за умови виконання певних рекомендацій атестаційної комісії;

не відповідає займаній посаді;

рекомендувати (не рекомендувати) для призначення на посаду керівника.";

8) в абзаці першому пункту 3.11 цифри "3.11" замінити цифрами "3.12";

9) в абзаці третьому пункту 3.14 слова "в інституті післядипломної освіти" виключити.

4. У розділі V:

1) абзац дев'ятий пункту 5.3 після слів "середніх спеціалізованих мистецьких школах" доповнити словами "(школах-інтернатах)";

2) абзаци шостий та десятий пункту 5.4 після слів "заходах тощо" та слова "рівнях" відповідно доповнити словами "у разі, якщо організаторами цих заходів є органи управління сфери культури, навчально-методичні установи, національні творчі спілки відповідного спрямування;".

5. У розділі VII:

1) пункт 7.7 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Голова атестаційної комісії нижчого рівня у разі незгоди з рішенням атестаційної комісії вищого рівня може у десятиденний строк з дня прийняття рішення звернутись із апеляцією до атестаційної комісії вищого рівня.";

2) абзац перший пункту 7.10 викласти у такій редакції:

"7.10. Апеляція на рішення атестаційної комісії розглядається за участю особи, яка її подала, голови атестаційної комісії нижчого рівня та керівника навчального закладу, крім випадків, коли особа, яка її подала, відмовилася від особистої участі в розгляді апеляції у письмовій формі або не з'явилася на засідання атестаційної комісії. У разі якщо атестаційна комісія розглядає апеляції керівних кадрів, їх розгляд здійснюється за участю представників атестаційних комісій відповідних органів управління сфери культури, рішення яких оскаржуються.".

6. Додатки 1 - 5 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор Департаменту мистецтв
та навчальних закладів

П. М. Білаш

 

Заява

Прошу провести чергову (позачергову) атестацію у 20__ / __ навчальному році.

Повідомляю про себе такі дані:

дата проходження та результати попередньої атестації;

освіта (базова вища - вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації або повна вища - вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації);

спеціальність за дипломом;

стаж педагогічної роботи;

займана посада, який предмет викладає педагогічний працівник;

державні нагороди (почесні звання, премії), відзнаки, науковий ступінь (вчене звання);

інформація про підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (копія(ї) документа(ів) додається(ються));

результати професійної діяльності за міжатестаційний період.

"___" ____________ 20__ року

_____________________
(підпис)

 

ПРОТОКОЛ N 1
засідання атестаційної комісії

___________________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу, органу управління сфери культури)

м. _____________

"___" ____________ 20__ року.

Присутні: ________________________________
                                                (прізвища, ініціали)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд заяв педагогічних працівників (подання керівника навчального закладу, керівника органу управління сфери культури).

2. Визначення дати оформлення атестаційних листів.

3. Затвердження графіка проведення атестації.

1. Слухали: голову атестаційної комісії ________________ про заяви педагогічних працівників (подання керівника закладу, керівника органу управління сфери культури).

Вирішили: включити до списку педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному навчальному році: _____________________________________________________________________
                                                                                                                  (прізвища, ініціали)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. Слухали: секретаря атестаційної комісії про дату проведення засідання щодо оформлення атестаційних листів.

Вирішили: провести засідання щодо оформлення атестаційних листів "___" ____________ 20__ року.

3. Слухали: пропозиції щодо графіка проведення атестації.

Вирішили: провести атестацію "___" ____________ 20__ року за таким графіком:

Голова

______________
(підпис)

Секретар

______________
(підпис)

 

Атестаційний лист

1. Прізвище, ім'я та по батькові особи, що атестується _______________________________________

2. Дата народження ___________________________________________________________________

3. Освіта (неповна вища, базова вища, повна вища тощо) ____________________________________

4. Спеціальність за дипломом ___________________________________________________________

5. Стаж педагогічної роботи ____________________________________________________________

6. Місце роботи _______________________________________________________________________

7. Посада ____________________________________________________________________________

8. Державні нагороди (почесні звання, премії), відзнаки, науковий ступінь (вчене звання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Дані про підвищення кваліфікації (за останні 5 років)
_____________________________________________________________________________________

10. Результати попередньої атестації ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

11. Характеристика результативності навчально-виховної роботи, якості виконання посадових обов'язків, загальної і професійної культури ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник навчального закладу (установи)
(керівник органу управління сфери культури)

 
____________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ініціали)

З атестаційним листом ознайомлений

____________
(підпис)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

I. Рішення атестаційної комісії 1-го рівня

_____________________________________________________________________________________
(найменування навчального закладу)

Атестаційна комісія вирішила ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Секретар

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений

____________
(підпис)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

II. Рішення атестаційної комісії вищого рівня*

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу управління сфери культури)

Атестаційна комісія вирішила ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Секретар

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений

____________
(підпис)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

Атестаційний лист одержав "___" ____________ 20__ року _______________
                                                                                                                                                    (підпис)

____________
* Заповнюється у разі присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань та при атестації керівних кадрів.

 

ПРОТОКОЛ N 2
засідання атестаційної комісії

___________________________________________________________________________________
(найменування закладу, установи, органу управління сфери культури)

м. _____________                                                              "___" ____________ 20__ року

Присутні: ____________________________________________________________________________
                                                                                                        (прізвища, ініціали)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Проведення атестації педагогічних працівників.

Атестаційна комісія розглянула атестаційні листи та документи, які засвідчують підвищення кваліфікації, результати професійної діяльності, творчі досягнення педагогічних працівників, та вирішила*: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
* Атестаційні комісії 1-го, 2-го, 3-го та 4-го рівнів приймають рішення відповідно до розділів II та III Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 року N 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за N 1311/20049.

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Секретар

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

ПРОТОКОЛ
розгляду апеляцій атестаційною комісією

Атестаційна комісія ____________________________________________________________________
                                                                                         (найменування органу управління сфери культури)
розглянула апеляцію ___________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ініціали, місце роботи, посада особи, що подала апеляцію)
та вирішила: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Результати голосування:

за ___________________, проти __________, утримались _______________.

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Секретар

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Дата розгляду апеляції

____________________
(число, місяць, рік)

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений

__________________.
(підпис працівника)

 

"___" ____________ 20__ року

 

 

____________

Опрос