Идет загрузка документа (209 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок контроля за соблюдением лицензиатами Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по централизованному водоснабжению и водоотводу

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
Постановление от 01.08.2014 № 1117
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

01.08.2014

м. Київ

N 1117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2014 р. за N 1017/25794

Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

Постанова втратила чинність
(у зв'язку з втратою чинності
постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року N 283
згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 14 червня 2018 року N 428)

Відповідно до статті 6 Закону України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10 серпня 2012 року N 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1476/21788 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Управлінню ліцензійного контролю (Старцева С. М.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Дунайло

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

ПОРЯДОК
контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про природні монополії", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 10 жовтня 2012 року N 919 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)".

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання, ліцензування господарської діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (далі - Комісія), Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі разом - орган контролю).

1.3. Контроль за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Комісії від 10 серпня 2012 року N 279, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 року за N 1468/21780 (далі - ліцензійні умови), здійснюється органом контролю шляхом аналізу обов'язкової звітності та документів, отриманих від ліцензіатів, чи інших матеріалів, що надходять до органу контролю, шляхом проведення планових і позапланових перевірок згідно з цим Порядком.

1.4. Цей Порядок установлює:

організацію та проведення планових та позапланових перевірок;

повноваження голови та членів комісії з перевірки;

права та обов'язки ліцензіата;

порядок оформлення результатів перевірок;

оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення ліцензійних умов;

контроль за виконанням ліцензіатами рішень органу контролю.

II. Організація та проведення планових та позапланових перевірок

2.1. Загальна організація перевірок здійснюється структурним підрозділом органу контролю, який організовує здійснення державного нагляду (контролю) (далі - СПДН).

2.2. Планові та позапланові перевірки здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

2.3. Перевірки проводяться за місцем провадження ліцензованої діяльності ліцензіата чи його відокремлених підрозділів або у приміщенні органу контролю у випадках, передбачених законом.

2.4. Планові перевірки проводяться з урахуванням критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності і періодичність проведення планових заходів.

Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом контролю до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Орган контролю оприлюднює критерії та періодичність проведення планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет у порядку, визначеному законодавством.

Строк здійснення планового заходу не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення планового заходу не допускається.

2.5. Позапланові перевірки здійснюються за наявності підстав, визначених Законами України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

2.6. У разі надходження до органу контролю в письмовій формі звернення фізичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства та за умови достатності підтвердних документів або фактів щодо наявності порушення СПДН в установленому порядку організовує позапланову перевірку відповідно до положень цього розділу, про результати якої повідомляє заявника в установлений законодавством строк.

2.7. За недостатності обґрунтувань щодо наявності порушення ліцензійних умов СПДН направляє ліцензіату письмовий запит про надання необхідних документів, у результаті аналізу яких визначається доцільність проведення позапланової перевірки.

Якщо наданими на відповідний запит документами підтверджується відсутність з боку ліцензіата порушень ліцензійних умов, СПДН готує заявнику обґрунтовану відповідь в установлений законодавством строк.

2.8. Для проведення планової або позапланової перевірки СПДН готує необхідні розпорядчі документи:

наказ про проведення перевірки, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки;

посвідчення на проведення перевірки (додаток 1);

наказ про відрядження посадових осіб (за потреби).

2.9. Для проведення перевірки ліцензіата відповідно до наказу керівника органу контролю створюється комісія з перевірки у складі не менше трьох осіб, які вказуються в посвідченні на проведення перевірки, та визначається голова комісії з їх числа.

2.10. На підставі наказу про проведення перевірки оформлюється посвідчення на проведення перевірки, яке підписується керівником або заступником керівника органу контролю (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) і засвідчується печаткою.

У посвідченні на проведення перевірки зазначаються:

найменування органу контролю, що здійснює захід;

найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється перевірка;

номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється перевірка;

перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні перевірки, із зазначенням їх посад, прізвищ, імен та по батькові;

дата початку та дата закінчення перевірки;

тип перевірки (планова або позапланова);

підстави для здійснення перевірки;

предмет здійснення перевірки;

інформація про здійснення попередніх перевірок (тип перевірки і строк її здійснення).

2.11. Посвідчення на проведення перевірки реєструється у книзі реєстрації посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (додаток 2), сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.12. Перед початком здійснення перевірки голова та члени комісії з перевірки зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі оригінал посвідчення на проведення перевірки, який надалі зберігається у справі ліцензіата, та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу контролю, і надати суб'єкту господарювання завірену в установленому законодавством порядку копію посвідчення на проведення перевірки.

Уповноваженою особою ліцензіата є керівник або особа, яка має засвідчену в установленому порядку довіреність на право представляти ліцензіата під час перевірки.

2.13. Голова та члени комісії з перевірки без посвідчення на проведення перевірки та службового посвідчення не мають права здійснювати перевірку суб'єкта господарювання.

Ліцензіат має право не допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення заходу, якщо вони не пред'явили документів, передбачених цим пунктом.

2.14. У разі неможливості посадової особи, яку включено до складу комісії з перевірки, з обґрунтованих причин взяти участь у цій перевірці за умови забезпечення мінімально необхідного складу комісії оформляється нове посвідчення на проведення перевірки без зміни строку здійснення перевірки та питань перевірки.

У разі виходу посадової особи органу контролю з числа членів комісії з перевірки під час її проведення, що обов'язково підтверджується відповідними документами, здійснення перевірки продовжується за наявної кількості членів комісії з перевірки (за умови збереження у її складі не менше двох осіб).

2.15. На початку перевірки голова та члени комісії з перевірки зазначають у журналі реєстрації перевірок ліцензіата (за його наявності) мету, характер та строки перевірки, дату та номер посвідчення на проведення перевірки, посади та прізвища голови і членів цієї комісії, номери службових посвідчень та проставляють свої підписи.

Відмова голови або члена комісії з перевірки від підпису в журналі реєстрації перевірок є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

2.16. Планові перевірки проводяться відповідно до переліків питань, які є складовою акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 3) (далі - акт перевірки).

2.17. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу.

Позапланова перевірка не може здійснюватись з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, у межах досудового провадження чи з метою контролю за виконанням рішення про усунення порушень ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.18. Планові перевірки здійснюються за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення планового заходу за формою, наведеною у додатку 4 до цього Порядку, направленого рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення чи телефонограмою або врученого особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під розписку не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення перевірки.

Повідомлення про проведення заходу підписується уповноваженою посадовою особою органу контролю.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.19. Планові або позапланові перевірки можуть здійснюватися комплексно кількома органами державного нагляду (контролю), якщо їхні повноваження на здійснення чи участь у комплексних заходах передбачені законом. Такі заходи проводяться за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю), посадові особи яких включаються до комісії з перевірки.

2.20. Рішення про участь посадових осіб органу контролю в перевірках, що проводяться іншими органами державного нагляду (контролю), приймається керівником органу контролю.

2.21. Органи контролю та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планової або позапланової перевірки чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такої перевірки.

III. Повноваження голови та членів комісії з перевірки

3.1. Перед початком планової перевірки голова комісії з перевірки разом з письмовим повідомленням про проведення заходу направляє ліцензіату перелік документів, які слугуватимуть підтвердженням дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства, відповідно до питань перевірки.

3.2. Голова та члени комісії з перевірки в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення планової (позапланової) перевірки мають право:

вимагати від ліцензіата усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню перевірки;

одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час здійснення планової (позапланової) перевірки, відповідно до закону.

3.3. Голова та члени комісії з перевірки під час проведення планової (позапланової) перевірки здійснюють огляд об'єктів, устаткування та територій, що є у власності або в користуванні ліцензіата.

3.4. Голова та члени комісії з перевірки під час здійснення планової (позапланової) перевірки можуть використовувати документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, отриману органом контролю відповідно до його повноважень від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

3.5. Голова комісії з перевірки під час планової (позапланової) перевірки має право складати протоколи про адміністративне правопорушення в установленому законодавством порядку відповідно до повноважень органу контролю.

3.6. Голова та члени комісії з перевірки під час здійснення планової (позапланової) перевірки зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатами;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення перевірки;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання, або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки, передбачені законом;

надавати ліцензіату консультаційну допомогу щодо здійснення перевірки.

IV. Права та обов'язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право:

вимагати від голови та членів комісії з перевірки додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у голови та членів комісії з перевірки службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

не допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення перевірок, передбачених законом;

голова або член комісії з перевірки не надали копії документів, передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам закону;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати та ознайомлюватися з актом перевірки;

надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів контролю та їх посадових осіб.

4.2. Ліцензіат зобов'язаний:

допускати голову та членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірок, передбаченого законом;

виконувати вимоги голови та членів комісії з перевірки щодо усунення виявлених порушень законодавства;

надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час здійснення перевірки, відповідно до закону;

одержувати примірник акта перевірки за результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.

V. Порядок оформлення результатів перевірок

5.1. За результатами проведеної планової (позапланової) перевірки складається акт перевірки за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

5.2. Комісія з перевірки зазначає в акті перевірки стан виконання вимог законодавства ліцензіатом, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

Отримані від уповноважених та інших осіб ліцензіата документи та пояснення з питань, що стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки у вигляді додатків.

5.3. В останній день перевірки два примірники акта перевірки підписуються головою та членами комісії з перевірки і уповноваженою особою ліцензіата.

Кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії з перевірки та уповноваженою особою ліцензіата.

5.4. Якщо під час перевірки виявлено повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, орган контролю складає акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов (додаток 5).

5.5. Якщо під час перевірки виявлено недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, орган контролю складає акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 5).

5.6. Якщо під час перевірки встановлено факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, орган контролю складає акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності (додаток 5).

5.7. Якщо під час перевірки виявлено невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (додаток 5).

5.8. Якщо під час перевірки виявлено неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, орган контролю складає акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов (додаток 5).

5.9. В останній день перевірки два примірники актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, у разі їх наявності підписуються головою та членами комісії з перевірки.

5.10. Датою складання акта перевірки та актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, є останній день перевірки, зазначений у посвідченні на проведення перевірки.

5.11. Один примірник акта перевірки та актів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, надається уповноваженій особі ліцензіата, інший зберігається у СПДН.

5.12. Акт перевірки та акти, зазначені в пунктах 5.4 - 5.8 цього розділу, реєструються посадовими особами СПДН у книзі реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, сторінки якої мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

5.13. Якщо ліцензіат не погоджується з актом перевірки, він підписує його із зауваженнями, які є невід'ємною частиною акта, про що зазначається в цьому акті.

5.14. У разі відмови ліцензіата від підписання акта перевірки голова комісії з перевірки обов'язково вносить до акта відповідний запис, що засвідчується підписами всіх членів комісії з перевірки.

5.15. При відмові ліцензіата у проведенні перевірки голова та члени комісії з перевірки складають у трьох примірниках акт про відмову в проведенні перевірки (додаток 7).

Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається:

відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням, зазначеним у відповідній ліцензії;

відсутність керівника (уповноваженої особи) ліцензіата при проведенні перевірки;

непризначення ліцензіатом уповноваженої особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки;

відмова ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата, у яких здійснюється ліцензована господарська діяльність;

відмова ліцензіата надати всі необхідні документи та інші пояснення на вимогу голови та членів комісії з перевірки, що підтверджують дотримання ним ліцензійних умов.

При цьому в акті про відмову в проведенні перевірки вказуються причини відмови та додаються відповідні пояснення керівника (посадових осіб) ліцензіата (у разі їх надання).

Акт про відмову в проведенні перевірки реєструється посадовими особами СПДН у книзі реєстрації актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Два примірники акта про відмову в проведенні перевірки з попередженням про необхідність підписання зазначеного акта у визначений термін направляються рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення за місцезнаходженням ліцензіата, що вказане в ліцензії.

5.16. У випадку неповернення в установлений термін відправленого ліцензіату або повернення не підписаного без поважних причин акта про відмову в проведенні перевірки у третьому примірнику акта робиться запис про відмову ліцензіата від його підписання.

5.17. Один примірник акта перевірки з висновками про відсутність порушень ліцензійних умов долучається до справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві органу контролю.

5.18. У разі усунення ліцензіатом до розгляду органом контролю порушень ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що обов'язково підтверджується відповідними документами, СПДН за погодженням з керівником органу контролю долучає акт перевірки до особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві органу контролю.

5.19. У разі усунення ліцензіатом до розгляду органом контролю окремих порушень ліцензійних умов, виявлених перевіркою, що обов'язково підтверджується відповідними документами, на розгляд виносяться тільки ті порушення, що не були усунуті.

VI. Оформлення документів щодо застосування до ліцензіатів санкцій за порушення ліцензійних умов

6.1. На підставі акта перевірки з висновками про порушення ліцензійних умов протягом п'яти робочих днів з дня підписання акта орган контролю відповідно до своїх повноважень, передбачених законом, приймає рішення про усунення порушень, виявлених під час перевірки, та/або про накладення санкцій.

Розгляд порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій здійснюється органом контролю з обов'язковим запрошенням ліцензіата чи його представника.

Орган контролю повинен мати підтвердження щодо факту повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання щодо порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій.

У разі неявки ліцензіата або його уповноваженої особи для розгляду порушень, виявлених під час перевірки, та питань щодо прийняття рішень про їх усунення та/або про накладення санкцій розгляд здійснюється без їх участі.

6.2. Рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій складається у двох примірниках. Один примірник зберігається в органі контролю, а інший вручається особисто уповноваженій особі ліцензіата або надсилається службою діловодства органу контролю ліцензіату рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій.

На примірнику, який залишається в органі контролю, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

6.3. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом контролю протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, визначених статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", та вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Розгляд питань про анулювання ліцензій здійснюється органом контролю з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

Орган контролю повинен мати дані щодо підтвердження своєчасного сповіщення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

У разі неявки ліцензіата або його уповноваженої особи розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.4. Підставами для анулювання ліцензії за результатами перевірки є:

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю.

6.5. Рішення про анулювання ліцензії, прийняте за результатами розгляду порушень ліцензійних умов, виявлених під час здійснення перевірки, набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття.

Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до експертно-апеляційної ради, дія даного рішення органу контролю зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

6.6. Рішення Комісії оформляються у вигляді:

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

постанови про накладення штрафу;

постанови про анулювання ліцензії.

6.7. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій оформляються у вигляді:

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

розпорядження про анулювання ліцензії.

6.8. Рішення органів контролю можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

VII. Контроль за усуненням ліцензіатами порушень ліцензійних умов і виконанням рішень органу контролю

7.1. Ліцензіат, який одержав рішення органу контролю про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій, зобов'язаний його виконати в установлений строк, про що повинен у письмовій формі повідомити орган контролю.

7.2. Контроль за усуненням ліцензіатом порушень ліцензійних умов здійснює відповідний орган контролю.

7.3. У разі усунення порушень ліцензійних умов у встановлений рішенням органу контролю строк ліцензіат надає відповідному органу контролю письмове повідомлення з необхідними документами та матеріалами, оформленими належним чином, які підтверджують усунення порушень.

При достатності наданих ліцензіатом пояснень орган контролю за поданням СПДН в установленому порядку приймає рішення про припинення процедури розгляду порушень ліцензіатом ліцензійних умов, про що письмово повідомляє ліцензіата протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

7.4. У разі неусунення ліцензіатом порушень у встановлений рішенням органу контролю строк з об'єктивних причин, про що ліцензіат не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення встановленого строку надає органу контролю письмове повідомлення з обґрунтуванням необхідності продовження строку усунення порушень ліцензійних умов, орган контролю може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень ліцензійних умов.

7.5. При ненаданні в установлений строк письмового повідомлення з необхідними документами та матеріалами, що підтверджують виконання ліцензіатом вимог рішення про усунення порушень ліцензійних умов та/або про накладення санкцій (крім анулювання ліцензії), або наданні необґрунтованої інформації про усунення порушень після закінчення зазначеного в рішенні строку орган контролю організовує позапланову перевірку у строк не пізніше тридцяти днів з дня закінчення встановленого рішенням органу контролю строку усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про продовження строку усунення порушень ліцензійних умов.

7.6. Після припинення процедури розгляду порушення ліцензіатом ліцензійних умов або в разі анулювання ліцензії всі документи та матеріали долучаються до особової справи ліцензіата, яка зберігається в архіві органу контролю.

 

Начальник Управління
ліцензійного контролю

С. Старцева

 

  

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОСВІДЧЕННЯ

                                        на проведення ____________________ перевірки
                                                                                                      (тип перевірки)

від "___" ____________ 20__ року

N _______,

видане на виконання наказу від "___" ____________ 20__ року N _____

голові комісії з перевірки

__________________________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ініціали)

членам комісії з перевірки:

__________________________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ініціали)
__________________________________________________________
                                                     (посада, прізвище, ініціали)

для проведення перевірки
ліцензіата

__________________________________________________________
         (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
          особи - підприємця та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата,
                                                           код згідно з ЄДРПОУ)

у термін з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року
щодо дотримання _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                 (предмет перевірки із зазначенням відповідного виду господарської діяльності, серії та номера ліцензії)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", на підставі
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (підстава для проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
та відповідно до _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
     (перелік питань для планового заходу або перелік питань, потреба в перевірці яких стала підставою для здійснення
                                            позапланового заходу та які мають бути зазначені в цьому посвідченні)
____________________________________________________________________________________
                                   (інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення))

____________
       (посада)

_____________
          (підпис)

        М. П.

_____________________
         (прізвище, ініціали)

 

Книга реєстрації
посвідчень на проведення перевірки дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов

Дата та реєстраційний номер

Найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця - ліцензіата

Вид перевірки

Вид діяльності

Дата та номер наказу про проведення перевірки

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
___________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

від "___" ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                           (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                   ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                              (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                        телефаксу та адреса електронної пошти)

I. Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ про проведення перевірки від  N  
Посвідчення на проведення перевірки від  N  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Посадові особи, що беруть участь у заході:

Голова комісії, що проводить перевірку

 

                                                                                                              (посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії, що проводять перевірку:

 

 

(посада, прізвище, ініціали)

(посада, прізвище, ініціали)

(посада, прізвище, ініціали)

(посада, прізвище, ініціали)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата:

 

 

(посада, прізвище, ініціали та найменування документа уповноваженого представника, номер та дата видачі)

провели перевірку ліцензованої діяльності за період:

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

  не було

  не було

  була
з
  по  
Акт перевірки від  
N  

  була
з
  по  
Акт перевірки від  
N  

II. ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Поряд-
ковий номер

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Норма-
тивне обґрунту-
вання

так

ні

дотримання вимог законо-
давства не є обов'язко-
вим для суб'єкта господа-
рювання

не розгляда-
лося

I. Загальні питання

1

Місцезнаходження (місце проживання, П. І. Б.), місце здійснення господарської діяльності та найменування ліцензіата відповідають даним, зазначеним у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
частина перша статті 10, частина третя статті 13, стаття 17 ЗУ N 1775; абзац п'ятий частини першої статті 10, абзац другий частини першої статті 14 ЗУ N 1682

2

Про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат повідомив вчасно та в установленому порядку

 

 

 

 

Частина перша статті 17 ЗУ N 1775; підпункт 3.5.1 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279;
абзац п'ятий частини першої статті 10, абзац другий частини першої статті 14 ЗУ N 1682

3

У ліцензіата наявні:

  

  

  

  

 

оригінал діючої ліцензії з централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 17 частини третьої статті 9, стаття 14, частина дев'ята статті 16, частина п'ята статті 18 ЗУ N 1775

довідка про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

 

 

 

 

довідка про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності

 

 

 

 

копії ліцензії для відокремлених підрозділів, філій

 

 

 

 

4

Водопровідні та каналізаційні мережі

  

  

  

  

 

 

ліцензіату належать на правах:

  

  

  

  

 

власності

 

 

 

 

Підпункт 2.2.8 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279;
пункт 17 Переліку КМУ N 756

користування

 

 

 

 

5

Документ, що підтверджує право постійного користування або право власності на земельну ділянку, на якій розташовані системи централізованого водопостачання та водовідведення, є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
абзац третій частини другої статті 16 ЗУ N 2918

6

Свідоцтво про уповноваження (атестацію) лабораторії, яка проводить лабораторно-виробничий контроль, або договір на проведення аналогічних робіт з атестованими лабораторіями інших організацій наявні, у тому числі:

  

  

  

  

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункт 2.2.5 пункту 2.2, підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279;
пункт 17 Переліку КМУ N 756

водовідведення

 

 

 

 

7

Дозвіл на тимчасове відхилення від якості питної води є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; стаття 23 ЗУ N 2918

8

Дозвіл на спеціальне водокористування:

  

  

  

  

 

є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
частина перша статті 49 ВКУ; абзац перший частини другої статті 16, стаття 17 ЗУ N 2918

оформлено своєчасно

 

 

 

 

9

Дозволи на користування надрами (у разі використання підземних вод) є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
стаття 23 КУпН;
статті 16, 17 ЗУ N 2918

10

Ліцензіат здійснює господарську діяльність за принципом економічної доцільності з метою досягнення найнижчої собівартості діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Підпункт 2.3.4 пункту 2.3 розділу II ЛУ N 279; стаття 2 ЗУ N 4851

11

Ліцензіат забезпечує цільове використання коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів, одержаних у результаті провадження ліцензованої діяльності

 

 

 

 

Пункт 3.7 розділу III ЛУ N 279;
стаття 6 ЗУ N 2479

12

Ліцензіат здійснює централізоване водопостачання та водовідведення за тарифами, установленими:

  

  

  

  

 

Комісією

 

 

 

 

Пункт 3.6 розділу III ЛУ N 279;
абзац восьмий статті 13 ЗУ N 2918;
стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством

 

 

 

 

13

Рішення органів місцевого самоврядування щодо встановлення норм споживання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
стаття 7 ЗУ N 1875;
статті 10, 14 ЗУ N 1682;
Порядок ПКМУ N 869

14

Інвестиційні програми розроблені, погоджені та затверджені відповідно до встановлених вимог

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; розділи II, III Порядку N 630/381;
Порядок ПКМУ N 869

15

Інвестиційна програма ліцензіатом виконується

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; Порядок N 630/381;
стаття 6 ЗУ N 2479; Порядок ПКМУ N 869

16

Схеми оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 2.6.6 пункту 2.6 глави 2 Правил N 30;
підпункт 4 пункту 2 додатка 2 до ЗУ N 3933;
пункт 2.7 розділу II Порядку N 630/381

17

Матеріально-технічна база, необхідна для експлуатації споруд та мереж централізованого водопостачання та водовідведення, відповідає даним, що надавались при отриманні ліцензії, або їх змінам, про які повідомлено орган контролю

 

 

 

 

Стаття 17 ЗУ N 1775; підпункт 2.2.3 пункту 2.2 розділу II, підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279

18

Погоджені, затверджені в установленому порядку технологічні регламенти з експлуатації об'єктів, споруд та мереж є в наявності:

  

  

  

  

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункт 2.2.6 пункту 2.2 розділу II, підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279;
підпункт 2.1.9 пункту 2.1 глави 2 Правил N 30;
пункт 3.10 розділу III ДСанПіН 2.2.4-171-10

водовідведення

 

 

 

 

19

Погоджені і затверджені технічні проекти на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; абзац п'ятий частини другої статті 16 ЗУ N 2918

20

Факти зловживання своїм монопольним становищем відсутні

 

 

 

 

Підпункт 2.2.10 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279; стаття 10 ЗУ N 1682; стаття 6 ЗУ N 2479

21

Перехресне субсидіювання за рахунок господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення відсутнє

 

 

 

 

Підпункт 2.2.9 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279; стаття 6 ЗУ N 2479

22

Ліцензіат дотримується вимог законодавства України в частині виконання рішень (постанов, розпоряджень) органу контролю

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; стаття 20 ЗУ N 1775;
стаття 14 ЗУ N 1682

23

Ліцензіат дотримується вимог щодо суміщення видів господарської діяльності, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

 

Абзац перший підпункту 3.5.2 та підпункт 3.5.3 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279;
пункт 3 частини першої статті 6 ЗУ N 2479;
пункт 1.4 розділу I ПК N 15

24

Ліцензіат дотримується обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності, установлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

 

 

 

 

Абзац другий підпункту 3.5.2 та підпункт 3.5.3 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279;
пункт 9 частини першої статті 6 ЗУ N 2479;
пункти 3.1, 3.2 розділу III ПК N 15

25

Інформацію про результати провадження (намір щодо провадження) інших, крім ліцензованих, видів діяльності своєчасно надано до Комісії

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II, підпункти 3.5.2 та 3.5.3 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279; стаття 6 ЗУ N 2479; пункт 1.4 розділу I ПК N 15

26

Відповіді на запити органу контролю щодо провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення надаються своєчасно

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; абзац п'ятий частини першої статті 10, стаття 14 ЗУ N 1682

II. Пофакторний аналіз фінансово-економічних показників ліцензіата

27

Бухгалтерський облік господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання питної води споживачам, відведення та/або очищення комунальних та інших стічних вод ведеться окремо від обліку інших видів діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

 

 

 

 

Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279;
Порядок ПКМУ N 584;
абзац третій частини першої статті 10, стаття 14 ЗУ N 1682

28

Фактичні витрати та прибуток ліцензіата відповідають структурі тарифів, затвердженій відповідним органом контролю на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; стаття 6 ЗУ N 2479;
Порядок ПКМУ N 869

29

Установлено факти віднесення до тарифу таких витрат:

  

  

  

  

 

списання безнадійної заборгованості

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; пункт 25 Порядку ПКМУ N 869

нарахування резерву сумнівної заборгованості

 

 

 

 

утримання об'єктів соціальної інфраструктури

 

 

 

 

відрахування профспілковим організаціям

 

 

 

 

нарахування штрафів, пені

 

 

 

 

купівля-продаж іноземної валюти та курсова різниця

 

 

 

 

спонсорська та благодійна допомога

 

 

 

 

суми нестач та втрат від пошкодження цінностей

 

 

 

 

собівартість реалізованих виробничих запасів

 

 

 

 

30

Витрати на страхування, витрати юридичних, консалтингових, інформаційно-консультаційних послуг тощо включено до собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279

31

Є в наявності угоди:

  

  

  

  

обов'язкового страхування

 

 

 

 

добровільного страхування

 

 

 

 

юридичних, консалтингових, інформаційно-консультаційних послуг тощо

 

 

 

 

32

Установлено факти нарахування та стягнення не передбачених законодавством націнок, послуг (доплат) понад затверджений рівень тарифів

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 16 Порядку ПКМУ N 869

33

Показники фактичних обсягів реалізації мають відхилення від структури затвердженого тарифу з:

  

  

  

  

 

водопостачання

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279; стаття 6 ЗУ N 2479

водовідведення

 

 

 

 

34

Фактичний рівень втрат води в мережах відповідає рівню, передбаченому в установлених тарифах

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
Порядок ПКМУ N 869

35

Договори (попередні договори) з усіма споживачами про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення укладені

 

 

 

 

Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279; стаття 19 ЗУ N 2918

36

Ліцензіатом відкрито в уповноваженому банку поточний рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування коштів в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 3 Порядку ПКМУ N 750;
Порядок ПКМУ N 869

37

Кошти, що надходять на поточні рахунки, щодня перераховуються на спеціальний рахунок в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 6 Порядку ПКМУ N 750;
Порядок ПКМУ N 869

38

Ліцензіатом використовуються кошти зі спеціального рахунку виключно для виконання інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 7 Порядку ПКМУ N 750;
пункт 1.4 розділу I Порядку N 630/381

III. Питання з перевірки дотримання організаційних, кваліфікаційних та технологічних вимог до провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

39

Перелік, чисельність, кваліфікація персоналу (штатний розпис) відповідають документам, що подавались із заявою на видачу ліцензії, або змінам у них, про які повідомлено орган контролю

 

 

 

 

Підпункт 3.3.1 пункту 3.3 розділу III ЛУ N 279; пункт 17 Переліку КМУ N 756

40

Облік з використанням приладів обліку забезпечено:

  

  

  

  

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279;
пункт 5.1 Правил N 190

водовідведення

 

 

 

 

41

Повірка приладів обліку проводиться своєчасно, у тому числі з:

  

  

  

  

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункт 3.2.3 пункту 3.2 розділу III ЛУ N 279;
стаття 28 ЗУ N 113; пункт 5.14 Правил N 190

водовідведення

 

 

 

 

42

В архіві служби обліку та реалізації води зберігаються:

  

  

  

  

 

технічна документація та паспорти витратомірів і водолічильників

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 10.2.1 пункту 10.2 Правил N 30

картотека водопровідних вводів

 

 

 

 

перелік субабонентів (орендарів)

 

 

 

 

документація з питань обґрунтування, установлення та затвердження лімітів витрат води з комунального водопроводу промисловим і комунально-побутовим підприємствам, а також лімітів на водовідведення

 

 

 

 

акти обстежень водопроводів та каналізаційних систем споживачів

 

 

 

 

матеріали звітності абонентів щодо водоспоживання і водовідведення (за потреби)

 

 

 

 

43

Дані звітності відповідають даним, зазначеним у журналах обліку:

  

  

  

  

 

підйому води

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункти 5.1.3, 5.1.7 пункту 5.1 глави 5, підпункт 6.1.7 пункту 6.1, підпункт 6.4.2 пункту 6.4 глави 6, підпункт 7.1.6 пункту 7.1 глави 7, підпункт 13.6.9 пункту 13.6 глави 13 Правил N 30

обробленої води

 

 

 

 

44

Затверджений графік планово-попереджувальних ремонтів є в наявності для об'єктів:

  

  

  

  

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279; підпункт 2.9.3 пункту 2.9 глави 2 Правил N 30

водовідведення

 

 

 

 

45

Затверджений графік планово-попереджувальних ремонтів виконано в повному обсязі для об'єктів:

  

  

  

  

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункти 3.4.1 - 3.4.6 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279; пункт 2.9 глави 2 Правил N 30

водовідведення

 

 

 

 

46

Затверджений та погоджений органами державної санітарно-епідеміологічної служби графік лабораторно-виробничого контролю виконується на об'єктах:

  

  

  

  

 

водопостачання

 

 

 

 

Підпункт 3.4.1 пункту 3.4 розділу III ЛУ N 279;
підпункт 6.3.5 пункту 6.3 глави 6 Правил N 30

водовідведення

 

 

 

 

47

Паспорти (санітарні паспорти) джерел питного водопостачання наявні

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
частина четверта статті 16 ЗУ N 2918

48

Наявність у ліцензіата екологічної броні електропостачання споживача

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
статті 20, 26 ЗУ N 575;
пункти 2, 4 ПКМУ N 2052

49

Договори з енергопостачальними організаціями укладено

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
стаття 26 ЗУ N 575

50

Заборгованість у ліцензіата за енергоносії відсутня

 

 

 

 

51

Результати аналізів проб води, проб стічних вод та зворотних вод, що скидаються системами каналізації населеного пункту до водних об'єктів, відображаються в журналах реєстрації

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 5.1.3 пункту 5.1 глави 5, підпункт 6.1.7 пункту 6.1 глави 6, підпункт 13.4.3 пункту 13.4 глави 13 Правил N 30

52

Приладний облік у кожній точці розподілу послуг з централізованого водопостачання та водовідведення ліцензіатом забезпечується для:

  

  

  

  

 

бюджетних установ

 

 

 

 

Пункт 2.1, підпункт 2.2.7 пункту 2.2 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 10.3.1 пункту 10.3 глави 10 Правил N 30

інших споживачів

 

 

 

 

приватного сектору

 

 

 

 

багатоповерхових будинків

 

 

 

 

53

Інспекція промислового водовідведення створена

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 12.4.1 пункту 12.4 глави 12 Правил N 30

54

Місцеві правила приймання стічних вод затверджені відповідно до чинного законодавства

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункти 1.6, 1.7 глави 1 Правил N 37

55

Календарні графіки відбору проб води для лабораторних досліджень:

  

  

  

  

 

є в наявності

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
підпункт 5.3.2 пункту 5.3 глави 5, підпункт 13.5.5 пункту 13.5 глави 13 Правил N 30

виконуються

 

 

 

 

56

Наявні випадки скидання абонентом стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин до міської каналізації

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
пункт 4.2 глави 4 Правил N 37

57

Документи, які підтверджують сплату за перевищення граничнодопустимих концентрацій, наявні

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
абзац четвертий пункту 2.4 глави 2 Правил N 37

58

Закупівля товарів, робіт та послуг відповідає вимогам законодавства

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II, підпункт 3.5.4 пункту 3.5 розділу III ЛУ N 279;
стаття 2 ЗУ N 4851;
статті 4, 11 ЗУ N 2289

IV. Своєчасність подання ліцензіатом звітності

59

Обов'язкова звітність подається:

  

  

  

  

 

в обсязі, порядку і строки, визначені законодавством

 

 

 

 

Підпункт 2.3.3 пункту 2.3 розділу II ЛУ N 279;
Правила N 202

з достовірними даними

 

 

 

 

правильно заповнена

 

 

 

 

60

Ліцензіатом подається звіт про цільове використання коштів зі спеціального рахунку, на який зараховуються кошти для виконання інвестиційної програми

 

 

 

 

Пункт 2.1 розділу II ЛУ N 279;
абзац другий пункту 8 Порядку ПКМУ N 750

Примітка. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.

III. ОПИС
виявлених порушень

Порядковий номер

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

IV. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)
*

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1. Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово повідомлений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

Частина четверта статті 5 ЗУ N 877

2. Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що посвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

3. Копію посвідчення на проведення перевірки надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ N 877

4. Перед початком перевірки особами, які її здійснюють, унесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877

5. Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

Частина перша статті 6 ЗУ N 877

____________
* Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

V. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку ліцензіата

Порядковий номер

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

Цей Акт складено у 2-х примірниках, один з яких вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а інший зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:

N з/п

Назва документа (довідки, розрахунки, листи тощо)

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

Акт складено на _______________ аркушах у ______________ примірниках.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

Посадові особи органу контролю:

Голова комісії, який проводить перевірку

_____________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії, які проводять перевірку

_____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

___________________________________
(прізвище, ініціали)

Керівник (уповноважена особа) ліцензіата, у присутності якого (якої) проведено перевірку

 

______________________
                    (посада)

______________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

М. П.

Примірник цього Акта на __ сторінках надіслано (отримано)  

______________________
                     (посада)

______________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

(Вх. N __________ від "___" ____________ 20__ року)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта

 

Примітка. При відмові надати пояснення чи підписати Акт зазначаються прізвища, імена, по батькові, посади осіб, які ознайомлені з Актом і від його підписання відмовилися.

У разі відмови від підпису в Акті робиться відмітка особою, яка його склала.

VI. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів і нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер

Позначення

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-
правового акта в Мін'юсті України

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

1. Кодекси України

1.1

КУпН

Кодекс України про надра

від 27 липня 1994 року N 132/94-ВР

-

1.2

ВКУ

Водний кодекс України

від 06 червня 1995 року N 213/95-ВР

-

2. Закони України

2.1

ЗУ N 575

Закон України "Про електроенергетику"

від 16 жовтня 1997 року N 575/97-ВР

-

2.2

ЗУ N 113

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

від 11 лютого 1998 року N 113/98-ВР

-

2.3

ЗУ N 996

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

від 16 липня 1999 року N 996-XIV

-

2.4

ЗУ N 1682

Закон України "Про природні монополії"

від 20 квітня 2000 року N 1682-III

-

2.5

ЗУ N 1775

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

від 01 червня 2000 року N 1775-III

-

2.6

ЗУ N 2918

Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"

від 10 січня 2002 року N 2918-III

-

2.7

ЗУ N 1875

Закон України "Про житлово-комунальні послуги"

від 24 червня 2004 року N 1875-IV

-

2.8

ЗУ N 3933

Загальнодержавна цільова програма "Питна вода України" на 2011 - 2020 роки, затверджена Законом України

від 20 жовтня 2011 року N 3933-VI

-

2.9

ЗУ N 877

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

від 05 квітня 2007 року N 877-V

-

2.10

ЗУ N 2289

Закон України "Про здійснення державних закупівель"

від 01 червня 2010 року N 2289-VI

-

2.11

ЗУ N 2479

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"

від 09 липня 2010 року N 2479-VI

-

2.12

ЗУ N 2624

Закон України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності"

від 21 жовтня 2010 року N 2624-VI

-

2.13

ЗУ N 4851

Закон України "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності"

від 24 травня 2012 року N 4851-VI

-

3. Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Перелік КМУ N 756

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 04 липня 2001 року N 756

-

3.2

ПКМУ N 2052

Порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 26 грудня 2003 року N 2052

-

3.3

Порядок ПКМУ N 869

Порядок формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 01 червня 2011 року N 869

-

3.4

Порядок ПКМУ N 584

Порядок ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 01 червня 2011 року N 584

-

3.5

Порядок ПКМУ N 750

Порядок зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України

від 09 жовтня 2013 року N 750

-

4. Накази, постанови інших органів державної влади

4.1

Правила N 30

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству

від 05 липня 1995 року N 30

21 липня 1995 року за N 231/767

4.2

Правила N 37

Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України

від 19 лютого 2002 року N 37

26 квітня 2002 року за N 403/6691

4.3

Правила N 190

Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

від 27 червня 2008 року N 190

07 жовтня 2008 року за N 936/15627

4.4

ЛУ N 279

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 10 серпня 2012 року N 279

31 серпня 2012 року за N 1468/21780

4.5

ПК N 15

Порядок встановлення вимог щодо провадження суб'єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 04 лютого 2013 року N 15

22 лютого 2013 року за N 311/22843

4.6

Правила N 202

Правила організації звітності, що подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

від 11 жовтня 2013 року N 202

07 листопада 2013 року за N 1905/24437

4.7

Порядок N 630/381

Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

наказ від 14 грудня 2012 року N 630, постанова від 14 грудня 2012 року N 381

11 січня 2013 року за N 98/22630

4.8

ДСанПіН 2.2.4-171-10

Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України

від 12 травня 2010 року N 400

01 липня 2010 року за N 452/17747

 

  

__________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
__________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДУ

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про питну воду та питне водопостачання" у строк
з ___________________________________________ до ______________________________________
            (початок здійснення перевірки (число, місяць, рік))                             (завершення перевірки (число, місяць, рік))
планується здійснити планову перевірку ліцензованої діяльності з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (види ліцензованої діяльності)
за період з _____________ до _____________
ліцензіата ____________________________________________________________________________
                                           (найменування, код згідно з ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер
                                        облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
                                            свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
                                           картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і
                                                                                             мають відмітку в паспорті))
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (місцезнаходження (місце проживання))
відповідно до затвердженого Плану заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки на період ___________________________________________________________________.

Просимо забезпечити належні умови для проведення перевірки відповідно до вимог статті 20 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та статті 11 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

__________________
            (посада)

___________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ініціали)

 

  

__________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
__________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ

_____________________________________________________________________________________
(про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов / про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії / про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності / про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов / про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов (залишити необхідне))

від "___" ____________ 20__ року

 

За результатами перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                              (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                  ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                           телефаксу та адреса електронної пошти)
згідно з Актом перевірки від "___" ____________ N ___ було виявлено такі порушення:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей Акт є підставою для анулювання ліцензії.

Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник запрошується на засідання комісії органу контролю, де буде розглянуто питання подальшої дії цієї ліцензії (цей запис робиться в Акті в разі потреби).

Посадові особи, що склали цей Акт:

 

Голова комісії з перевірки

 
_________________
(підпис)

 
_______________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії з перевірки:

 
_________________
(підпис)

 
_______________________________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ініціали)

_________________
(підпис)

_______________________________________
(прізвище, ініціали)

Цей Акт отримав

_________________
(підпис)

_______________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ініціали особи, яка отримала Акт)

 

Книга реєстрації
актів перевірок дотримання ліцензіатами вимог ліцензійних умов

N з/п

Найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання фізичної особи - підприємця - ліцензіата

Вид діяльності та номер ліцензії

Дата, місце складання акта перевірки, посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що склала акт

Суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

  

__________________________________________
(найменування органу контролю, його місцезнаходження,
__________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову в проведенні перевірки

від "___" ____________ 20__ року

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                            (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
                                                                     ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (для фізичної особи - підприємця)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                      (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону,
                                                                     телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Тип здійснюваної перевірки

Наказ про проведення перевірки від  N  
Посвідчення на проведення перевірки від  N  

  планова
  позапланова

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Посадові особи, що беруть участь у заході:

Голова комісії з перевірки

 
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії з перевірки:

_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною:

N з/п

Назва документа (довідки, розрахунки, листи тощо)

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

Акт складено на _______________ аркушах у ______________ примірниках.

Підписи осіб, що брали участь у перевірці:

Посадові особи органу контролю:

Голова комісії, який проводить перевірку

_____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

Члени комісії, які проводять перевірку

_____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

_____________
(підпис)

________________________________
(прізвище, ініціали)

Керівник (уповноважена особа)
ліцензіата, у присутності якого (якої)
проведено перевірку

 

_____________________
            (посада)

______________________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

М. П.

Відмітка про відмову від підписання керівником (уповноваженим представником) цього Акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________

Опрос