Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о сертификации специалистов по вопросам фондового рынка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 05.08.2014 № 1017
действует с 16.09.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

05.08.2014

м. Київ

N 1017

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2014 р. за N 1009/25786

Про затвердження Змін до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою забезпечення контролю за діяльністю осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 13 серпня 2013 року N 1464, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2013 року за N 1572/24104, що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства (М. Лібанов) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті НКЦПФР.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Мозгового.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

 

Т. в. о. Голови
Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

 

 

Зміни
до Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку

1. Абзац другий пункту 6 розділу I викласти у такій редакції:

"керівник юридичної особи (крім банків, за наявності заступника керівника банку або члена виконавчого органу, який згідно з розподілом обов'язків відповідно до внутрішніх документів банку відповідає за здійснення банком професійної діяльності на фондовому ринку);".

2. У розділі II:

1) пункти 2, 3 викласти у такій редакції:

"2. Документи на сертифікацію подаються у картонному швидкозшивачі, на якому має бути зазначена така інформація: прізвище, ім'я, по батькові; місце реєстрації, адреса для листування та контактний телефон заявника.

Зазначені документи подаються особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою до структурного підрозділу, відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції в Комісії.

Копії документів, які подаються на сертифікацію, та підписи заявника на документах мають бути засвідчені юридичною особою - роботодавцем або в установленому законодавством порядку.

3. Для отримання сертифіката фізична особа подає до Комісії такі документи:

1) роздруковану форму заяви-анкети, яка заповнюється на сайті Комісії (http://cert.nssmc.gov.ua/) за встановленим форматом згідно з додатком 2 до цього Положення, підписану заявником на кожному аркуші зазначеної заяви-анкети;

2) копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому Комісією;

3) копії першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства - копію документа, що його замінює);

4) копію трудової книжки заявника (у разі наявності) за останні три роки (або витяг з трудової книжки). Якщо особа на одному й тому самому місці роботи має трудовий стаж більше трьох років, така особа має надати копію сторінки трудової книжки з останнім записом про прийняття;

5) за наявності роботи за сумісництвом - копію документа (наказ, договір підряду тощо), що підтверджує трудові відносини з юридичною особою, що має ліцензію Комісії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або з Центральним депозитарієм;

6) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні контролюючі органи і мають відмітку у паспорті, надають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою);

7) оригінал або копію платіжного документа про перерахування плати на відповідні рахунки, визначені в установленому законодавством порядку на дату здійснення такої оплати, за видачу сертифіката особі, що здійснює дії, пов'язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

8) копію чинного сертифіката за відповідним видом діяльності (у разі наявності);

9) фото в електронному вигляді.";

2) підпункт 2 пункту 8 викласти у такій редакції:

"2) оригінал або копію платіжного документа про перерахування плати на рахунки, визначені законодавством на дату здійснення такої оплати, за видачу дубліката сертифіката, засвідчену в установленому законодавством порядку.";

3) пункт 9 виключити.

У зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 9.

3. У розділі III:

1) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. При отриманні сертифіката заявник пред'являє свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу, відповідно до законодавства. Якщо сертифікат отримує уповноважена особа заявника, така особа має надати оригінал або копію довіреності на вчинення таких дій, засвідчену в установленому законодавством порядку, а також пред'явити свій паспорт або інший документ, який посвідчує особу. У цьому випадку така довіреність або її копія підшивається до справи.";

2) у пункті 7:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства, у тому числі вимогам цього Положення;";

у підпункті 2 слова "та/або неповнота" виключити;

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) обіймання посади керівника ліцензіата, якому за правопорушення на ринку цінних паперів була анульована ліцензія Комісії (якщо таке правопорушення було вчинено під час безпосередньої діяльності керівника та підтверджується постановою про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду), та якщо на дату подання документів на сертифікацію пройшло менше двох років з дня анулювання ліцензії.";

3) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Підставою для повернення документів заявнику без розгляду є:

подання неповного пакета документів, передбаченого пунктом 3 розділу II цього Положення;

відсутність підпису/підписів заявника на документах, як передбачено пунктом 3 розділу II цього Положення;

копії документів, які подаються на сертифікацію, та підпис/підписи заявника незасвідчений/незасвідчені в порядку, передбаченому пунктом 2 розділу II цього Положення;

документи, подані на отримання сертифіката, заповнені з порушенням вимог пункту 3 розділу II цього Положення.

У разі наявності таких підстав пакет документів повертається заявнику без розгляду протягом 10 робочих днів з дня їх надходження до Комісії.".

4. Розділ IV викласти у такій редакції:

"IV. Порядок надання інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності

1. У разі змін у відомостях стосовно трудової діяльності фізична особа, яка має сертифікат, якщо вона входить до переліку сертифікованих осіб ліцензіата, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, повинна протягом п'яти робочих днів з дня виникнення таких змін розкрити інформацію на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/) згідно з додатком 6 до цього Положення.

2. Сертифікована особа відповідає за достовірність інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності, яку розкриває на сайті (http://cert.nssmc.gov.ua/).".

5. У пункті 1 розділу V:

1) підпункт 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 3 - 8 вважати відповідно підпунктами 2 - 7;

2) підпункти 5, 6 викласти в такій редакції:

"5) неподання та/або несвоєчасне подання інформації про зміни у відомостях стосовно трудової діяльності тричі протягом строку дії сертифіката;

6) невиконання сертифікованою особою - керівником ліцензіата двох та більше постанов про накладення санкцій в строки, визначені цими постановами, винесених щодо такого ліцензіата, за винятком тих постанов, які були скасовані чи визнані нечинними за рішенням суду, що набрало законної сили, або дію яких зупинено за ухвалою суду, протягом строку дії сертифіката";

3) абзац четвертий підпункту 7 виключити.

6. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

7. Додатки 3 - 5 виключити.

У зв'язку з цим додаток 6 вважати відповідно додатком 3. У тексті Положення посилання на додаток 6 замінити посиланням на додаток 3.

 

Директор департаменту аналізу,
стратегії та розвитку законодавства

М. Лібанов

 

Заява-анкета
на отримання сертифіката на право здійснення дій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

Прошу розглянути надані для сертифікації документи:

  
  
  
Місце для
фото


1) копію кваліфікаційного посвідчення;

2) копії першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства - копію документа, що його замінює);

3) копію трудової книжки за останні три роки;

4) копію документа, що підтверджує трудові відносини з юридичною особою, у разі сумісництва;

5) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

6) оригінал або копію платіжного документа про перерахування плати за сертифікацію;

7) копію чинного сертифіката за відповідним видом діяльності (у разі наявності).

Персональні дані

Прізвище
  

Ім'я
  

По батькові
  

Дата народження
  

Місце народження
  

Реєстраційний номер облікової картки платника податків*
  

Паспорт (серія, номер)
  

Ким виданий
  

Коли виданий
  

Місце реєстрації
  

Місце проживання
  

Громадянство
  

____________
* Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні податкові органи і мають відмітку у паспорті, зазначають серію, номер і дату видачі паспорта.

 

Кваліфікаційне посвідчення

Вид діяльності:

 

торгівля цінними паперами;

 

депозитарна діяльність;

 

управління активами інституційних інвесторів;

 

організація торгівлі на фондовому ринку;

 

клірингова діяльність;

 

діяльність з управління іпотечним покриттям.

  

Дата видачі
  

Серія
  

Номер
  

 

Освіта

 

Друга освіта (у разі наявності)

Найменування закладу
  

 

Найменування закладу
  

Рік закінчення
  

 

Рік закінчення
  

Освітньо-кваліфікаційний рівень
  

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень
  

Спеціальність
  

 

Спеціальність
  

 

Місце роботи (основне)

 

Місце роботи (сумісництво)

Посада
  

 

Посада
  

Дата прийняття
  

 

Дата прийняття
  

Код за ЄДРПОУ
  

 

Код за ЄДРПОУ
  

Найменування установи
  

 

Найменування установи
  

Місцезнаходження установи
  

 

Місцезнаходження установи
  

Телефон
  

 

Телефон
  

  

Дата подання заяви "___" ____________ 20__ року          Підпис заявника ____________________
(заповнюється на дату подання пакета документів до НКЦПФР)

Дані щодо ділової репутації

Чи виконуєте Ви на цей час функції голови/члена наглядового, виконавчого чи контрольного органу в будь-якій юридичній особі?

  ТАК/НІ

Якщо ТАК, вкажіть:

найменування юридичної особи
  

код за ЄДРПОУ юридичної особи
  

місцезнаходження юридичної особи
  

вид діяльності
  

контактні телефони
  

опис функцій
  

Чи маєте Ви істотну участь у професійних учасниках фондового ринку (прямо або опосередковано?

  ТАК/НІ

Якщо ТАК, вкажіть:

найменування юридичної особи
  

код за ЄДРПОУ юридичної особи
  

місцезнаходження юридичної особи
  

основний вид діяльності такої юридичної особи
  

відсоток власності в цій юридичній особі
  

Чи порушувалася справа про банкрутство, чи приймалося рішення про ліквідацію професійного учасника фондового ринку або іншої юридичної особи, де Ви раніше працювали керівником, анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (на день прийняття таких рішень)?

  ТАК/НІ

Якщо ТАК, вкажіть:

найменування юридичної особи
  

код за ЄДРПОУ юридичної особи
  

займану Вами в цій юридичній особі посаду
  

Дата подання заяви "___" ____________ 20__ року          Підпис заявника ____________________
(заповнюється на дату подання пакета документів до НКЦПФР)

період порушення справи про банкрутство або прийняття рішення про ліквідацію
  

причини порушення справи про банкрутство або прийняття рішення про ліквідацію
  

Чи притягувались Ви до адміністративної відповідальності за правопорушення на фондовому ринку протягом останнього року?

  ТАК/НІ

Якщо ТАК, вкажіть:

стаття, на підставі якої Ви притягувалися до адміністративної відповідальності
  

дата постанови про притягнення до адміністративної відповідальності
  

номер постанови про притягнення до адміністративної відповідальності
  

Чи притягувалися Ви до кримінальної відповідальності?

  ТАК/НІ

Якщо ТАК, вкажіть:

стаття, на підставі якої Ви притягувалися до кримінальної відповідальності
  

дата справи
  

номер справи
  

Чи маєте Ви судимість не погашену, не зняту в установленому законодавством порядку, у тому числі за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності?

Якщо ТАК, вкажіть:

стаття, на підставі якої Ви притягувалися до відповідальності
  

дата справи
  

номер справи
  

Дата подання заяви "___" ____________ 20__ року          Підпис заявника ____________________
(заповнюється на дату подання пакета документів до НКЦПФР)

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________________________________
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
(народився(лась) "___" ____________ ____ року, паспорт серії ______ N _____________), шляхом підписання цього тексту відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" з метою забезпечення реалізації та документального оформлення проходження документів для отримання сертифіката на право здійснення операцій, пов'язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших нормативно-правових актів надаю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, відомості про трудову діяльність, що містяться у трудовій книжці та у наказах з особової діяльності, відомості про освіту, науковий ступінь, вчене звання, відомості про місце реєстрації та фактичне місце проживання, відомості про кваліфікаційні посвідчення фахівця з питань фондового ринку, номери телефонів, інформація щодо ділової репутації фізичної особи, фотозображення;

використання персональних даних, що передбачає дії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо обробки цих даних, у тому числі використання персональних даних працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов'язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону України "Про захист персональних даних");

поширення персональних даних, що передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб'єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (стаття 14 Закону України "Про захист персональних даних");

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону України "Про захист персональних даних").

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
стверджую, що інформація, зазначена в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку достовірності поданих документів і персональних даних, що в них містяться.

У разі будь-яких змін в інформації, що зазначена в цій анкеті, зобов'язуюся повідомити про них Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дати їх виникнення.

_____________________
(дата підписання анкети)

______________________
(підпис фізичної особи)

__________________
(ініціали, прізвище)

Дата подання заяви "___" ____________ 20__ року          Підпис заявника ____________________
(заповнюється на дату подання пакета документів до НКЦПФР)

____________

Опрос