Идет загрузка документа (91 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Инструкция по заполнению формы первичной учетной документации N 039-2/о "Дневник учета работы врача-стоматолога (стоматологической поликлиники, отделения, кабинета)"

Министерство здравоохранения
Форма, Приказ, Инструкция от 28.07.2014 № 527
действует с 05.09.2014

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
______________________________________________________
______________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
______________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                              |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 039-2/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

 

 

ЩОДЕННИК
обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету
)

 

 

"___" ____________ 20__ року                                                                                           _______________________________________________
                                                                                                                                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові лікаря)

Дата

Фак-
тич-
но від-
пра-
цьо-
вано го-
дин

Кіль-
кість відві-
ду-
вань, усьо-
го

З них сіль-
ських жите-
лів

Кількість первинних відвідувань
(із графи 3)

Отри-
мали невід-
клад-
ну допо-
могу

Запломбовано зубів

Зроблено пломб з:

Кіль-
кість знебо-
лю-
вань (міс-
цеве/
загаль-
не)

Проведено курс лікування захворювань

усьо-
го

карієс

ускладнений карієс

пародонту

слизо-
вої обо-
лон-
ки по-
рож-
нини рота, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

пос-
тій-
ні зуби, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

тим-
часо-
ві зуби

постійні зуби

тимчасові зуби

у тому числі вилікувано

це-
мен-
тів

амаль-
гам

хіміч-
них ком-
по-
зитів

світ-
ло-
полі-
ме-
рів

кіль-
кість хво-
рих, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

пов-
не знят-
тя зуб-
них нап-
лаc-
ту-
вань

меди-
ка-
мен-
тоз-
не ліку-
ван-
ня

хірургічне лікування

тим-
часо-
ве шину-
ван-
ня зубів

усьо-
го / у тому числі сіль-
ських жите-
лів

з них дітей до 17 років включ-
но

пуль-
піт, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

періо-
дон-
тит, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

P-ві-
таль-
но хірур-
гічно за 1 відві-
дуван-
ня, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

Pt за 1 відві-
ду-
ван-
ня, усьо-
го

у тому числі у дітей до 17 років включ-
но

де-
пуль-
по-
вано зубів без ура-
жен-
ня каріє-
сом

пуль-
піт

пе-
ріо-
дон-
тит

кюре-
таж

клап-
тева та інші опе-
ра-
ції

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видалено зубів

Зроблено операцій

Усього сановано в порядку планової роботи та за звернен-
нями

У тому числі у дітей до 17 років включ-
но

Планова санація

Профілактичні заходи

Від-
працьо-
вано умовних одиниць праце-
ємності (УОП)

усього

постійних у дорослих з приводу

у дітей до 17 років включно

усього

гострі запаль-
ні проце-
си

пухли-
ни та пухли-
нопо-
дібні утво-
рення

зубні імплан-
тати

інші

у дорослих

у дітей до 17 років включно

гігіє-
нічне навчання та вихо-
вання, індивіду-
альний вибір засобів про-
філак-
тики

навчан-
ня догляду за по-
рожни-
ною рота, конт-
роль та корекція навичок

профе-
сійна гігієна

ре-
міне-
ралі-
зуюча тера-
пія

герме-
тиза-
ція фісур

огля-
нуто в порядку планової санації

потребу-
вали санації з тих, що оглянуті

сановано, усього

постійних

тимчасових

огля-
нуто в порядку планової санації

потребу-
вали санації з тих, що оглянуті

сано-
вано, усього

усклад-
неного карієсу

паро-
дон-
титу

з при-
воду усклад-
неного карієсу

з орто-
дон-
тич-
ною метою

з при-
воду усклад-
неного карієсу

у зв'язку з фізіоло-
гічною зміною

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 039-2/о "Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" (далі - форма N 039-2/о).

2. Форма N 039-2/о заповнюється лікарями-стоматологами стоматологічних поліклінік, стоматологічних відділень і кабінетів амбулаторій, поліклінік, лікарень, диспансерів, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, госпіталів для інвалідів війни, жіночих консультацій, лікарських пунктів охорони здоров'я, які надають стоматологічну допомогу дорослому і дитячому населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності.

3. Форма N 039-2/о заповнюється лікарем-стоматологом або лікарем зубним, які ведуть амбулаторний терапевтичний, хірургічний, а також змішаний прийоми в закладах охорони здоров'я, розташованих у міських та сільських населених пунктах.

4. Форма N 039-2/о є основним обліковим документом для отримання відомостей про роботу лікаря-стоматолога за поточний місяць, про обсяг лікувальної та профілактичної роботи, яка проводиться лікарем на амбулаторному прийомі.

5. Форма N 039-2/о заповнюється на підставі даних форми первинної облікової документації N 037/о "Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)" (далі - форма N 037/о), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974.

6. На титульній сторінці форми N 039-2/о зазначаються дата та прізвище, ім'я, по батькові лікаря-стоматолога, облік роботи якого відображається у цій формі.

7. У графі 1 вказується дата робочого дня лікаря. На підставі даних цієї графи визначається кількість робочих днів, відпрацьованих лікарем за місяць.

8. У графі 2 зазначається загальна кількість фактично відпрацьованих годин за графіком, які в кінці місяця переводяться в кількість робочих днів (за 5-денним робочим тижнем) шляхом ділення відпрацьованих годин на 6,5 години. У цій графі вказуються години, які виділяються лікарю-стоматологу для здійснення прийому пацієнтів, включаючи профілактичні стоматологічні огляди, консультації тощо.

9. У графі 3 вказується загальна кількість відвідувань, зроблених до лікаря як хворими, так і практично здоровими особами, які були оглянуті в порядку індивідуальних і масових профілактичних стоматологічних оглядів та з приводу отримання консультацій чи інших причин.

10. У графі 4 зазначається кількість відвідувань - всього, зроблених до лікаря-стоматолога сільськими жителями.

11. У графі 5 у чисельнику вказується кількість первинних відвідувань лікаря-стоматолога (всього), у тому числі сільськими жителями - у знаменнику. Первинним відвідуванням вважається перше звернення пацієнта за стоматологічною допомогою у звітному році незалежно від характеру звернення (консультація, огляд, лікування тощо). Первинним відвідуванням пацієнта може бути тільки одне відвідування на рік.

12. У графі 6 із загальної кількості первинних відвідувань лікаря-стоматолога виділяються відвідування дітьми віком до 17 років включно.

13. Графа 7 заповнюється в разі звернення хворого за невідкладною стоматологічною допомогою. Якщо хворий лікується у лікаря надалі, то надання невідкладної допомоги вважається початком лікування.

14. У графах 8 - 17 зазначається кількість пломб, які поставлені пацієнту з приводу карієсу та його ускладнень як у постійних, так і у тимчасових зубах:

у графі 8 вказується кількість запломбованих зубів (всього), у тому числі усунень дефектів раніше зроблених пломб, пломб з приводу клиноподібного дефекту, гіпоплазії емалі та інших захворювань некаріозного походження (наприклад травма зуба);

у графі 9 зазначається кількість запломбованих постійних зубів з приводу карієсу - всього;

у графі 10 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу карієсу у дітей віком до 17 років включно (із графи 9);

у графі 11 зазначається кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей;

у графі 12 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу пульпіту (всього);

у графі 13 зазначається кількість запломбованих з приводу пульпіту постійних зубів у дітей віком до 17 років включно (із графи 12);

у графі 14 вказується кількість запломбованих постійних зубів з приводу періодонтиту - всього;

у графі 15 зазначається кількість запломбованих з приводу періодонтиту постійних зубів у дітей віком до 17 років включно (із графи 14);

у графі 16 зазначається кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей з приводу пульпіту (всього);

у графі 17 вказується кількість запломбованих тимчасових зубів у дітей з приводу періодонтиту.

15. У графі 18 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (графа 12 + графа 16), виділяються зуби, вилікувані вітальним хірургічним методом (під знеболенням), - всього, навіть якщо постійна пломба не була поставлена протягом цього відвідування.

16. У графі 19 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу пульпіту (графа 12 + графа 16) вітальним хірургічним методом, зазначається кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно (із графи 18).

17. У графі 20 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (графа 14 + графа 17), - всього, зазначається кількість зубів, канали в яких запломбовано за одне відвідування.

18. У графі 21 із кількості зубів, вилікуваних за одне відвідування з приводу періодонтиту (графа 14 + графа 17), вказується кількість зубів, вилікуваних у дітей віком до 17 років включно (із графи 20).

19. У графі 22 вказується кількість депульпованих зубів без ураження карієсом.

20. У графах 23 - 26 зазначається кількість поставлених пломб залежно від пломбувальних матеріалів (із графи 8):

у графі 23 відмічається кількість поставлених пломб, зроблених із цементів;

у графі 24 вказується кількість поставлених пломб, зроблених із амальгами;

у графі 25 зазначається кількість поставлених пломб, зроблених із хімічних композитів;

у графі 26 вказується кількість поставлених пломб із світлополімерів.

21. У графі 27 вказується кількість знеболювань залежно від виду: у чисельнику - місцеве, у знаменнику - загальне.

22. У графах 28 - 34 зазначається обсяг лікарських втручань при лікуванні захворювань пародонту.

Наприклад: хворий А - за одне відвідування були зняті зубні напластування та проведена лікувальна терапія.

Графа 28 - 1, графа 30 - 1, графа 31 - 1, графи 32 - 34 - прочерки.

Хворий Б - були зняті зубні напластування, проведено кюретаж трьох ділянок пародонтиту, медикаментозну терапію протягом 5 сеансів та тимчасове шинування нижніх різців.

Графа 28 - 1, графа 30 - 1, графа 31 - 5, графа 32 - 3, графа 34 - 1.

У графі 28 зазначається кількість хворих - всього, яким проведено курс лікування з приводу захворювань пародонту.

У графі 29 вказується кількість дітей віком до 17 років включно, яким проведено курс лікування з приводу захворювань пародонту (із графи 28).

У графі 30 зазначається кількість пролікованих пацієнтів з повним зняттям зубних напластувань.

У графі 31 вказується кількість пацієнтів, яким проведено повний курс медикаментозного лікування.

У графі 32 зазначається кількість пацієнтів, яким проведено хірургічне лікування (кюретаж) з приводу захворювань пародонту.

У графі 33 вказується кількість пацієнтів, яким проведені клаптева та інші операції з приводу захворювань пародонту.

У графі 34 зазначається кількість пацієнтів, яким проведено тимчасове шинування зубів з приводу захворювань пародонту.

23. У графі 35 зазначається кількість пацієнтів, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота - всього.

24. У графі 36 вказується кількість дітей віком до 17 років включно, які отримали повний курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота (із графи 35).

25. У графі 37 вказується кількість видалених зубів - всього.

26. У графі 38 зазначається кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу ускладненого карієсу.

27. У графі 39 вказується кількість видалених постійних зубів у дорослих з приводу пародонтиту.

28. У графі 40 зазначається кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з приводу ускладненого карієсу.

29. У графі 41 зазначається кількість видалених постійних зубів у дітей віком до 17 років включно з ортодонтичною метою.

30. У графі 42 вказується кількість видалених тимчасових зубів у дітей з приводу ускладненого карієсу.

31. У графі 43 зазначається кількість видалених тимчасових зубів у дітей у зв'язку з фізіологічною зміною.

32. У графі 44 зазначається кількість проведених амбулаторних операцій (всього); дані цієї графи дорівнюють підсумку граф 45 + 46 + 47 + 48.

33. У графах 45 - 48 вказуються причини та кількість оперативних втручань:

у графі 45 зазначається кількість зроблених операцій з приводу гострих запальних процесів - всього;

у графі 46 вказується кількість зроблених операцій з приводу пухлин та пухлиноподібних утворень;

у графі 47 вказується кількість зроблених операцій з приводу зубних імплантатів;

у графі 48 зазначається кількість проведених операцій з приводу інших захворювань.

34. У графі 49 вказується кількість хворих, які сановані в порядку планової роботи та за зверненнями (всього).

35. У графі 50 зазначається кількість дітей віком до 17 років включно, санованих у порядку планової санації та за зверненнями (із графи 49).

36. У графі 51 зазначається кількість дорослих пацієнтів, профілактично оглянутих у порядку планової санації, із тих, що звернулись за наданням стоматологічної допомоги (із графи 5).

37. У графі 52 вказується кількість дорослих пацієнтів, які потребували санації, з тих, що оглянуті (із графи 51).

38. У графі 53 вказується кількість санованих дорослих пацієнтів - всього.

39. У графах 54 - 56 відображається планова санація у дітей віком до 17 років включно:

у графі 54 відображається кількість дітей до 17 років включно, профілактично оглянутих лікарем у порядку планової санації, з тих, що звернулися за наданням стоматологічної допомоги (із графи 6).

Профілактично оглянутим вважається пацієнт, якому зроблено онкологічний профілактичний огляд, оглянуто зуби, слизову оболонку, м'які тканини щелепно-лицьового відділу, стан прикусу та складено план лікування. Профілактично оглянутим, як і санованим, хворий може бути тільки один раз на рік. Повторні огляди у цих графах не фіксуються;

у графі 55 вказується кількість дітей віком до 17 років включно з тих, що потребували санації (лікування) із числа оглянутих (із графи 54);

у графі 56 зазначається кількість санованих дітей до 17 років включно з тих, що потребували лікування, незалежно від того, за скільки відвідувань досягнуто санації.

40. У графах 57 - 61 зазначаються проведені пацієнту профілактичні заходи: гігієнічне навчання та виховання, навчання догляду за порожниною рота та контролю за дотриманням гігієни порожнини рота; проведення заходів професійної гігієни; здійснення ремінералізуючої терапії; герметизація фісур:

у графі 57 вказуються гігієнічне навчання та виховання, що включають рекомендації щодо вибору засобів гігієни порожнини рота, гігієни харчування, профілактики та корекції шкідливих звичок;

у графі 58 зазначаються дані щодо проведення індивідуального навчання догляду за порожниною рота, навчання користуванню флосами, інтердентальними щітками та іншими засобами гігієни, а також зазначаються рекомендації щодо догляду за ортодонтичними апаратами, знімними протезами, брекет-системами, шинами, проведення контролю та корекції засвоєних навичок гігієни порожнини рота;

у графі 59 вказуються дані щодо проведення професійного гігієнічного чищення зубів, що передбачає видалення лікарем-стоматологом м'яких зубних відкладень, зубного каменю з подальшим поліруванням поверхонь зубів, а також навчання пацієнтів раціональному застосуванню засобів і методів гігієни порожнини рота;

у графі 60 відмічається обробка зубів мінералізуючими речовинами: препаратами кальцію, препаратами фтору, фторовмісними лаками, гелями;

у графі 61 вказуються дані щодо герметизації фісур (застосовуються герметики як хімічної полімеризації, так і світлової).

41. У графі 62 зазначається кількість умовних одиниць працеємності (УОП), відпрацьованих лікарем за робочий день, згідно з класифікатором процедур у терапевтичній, хірургічній стоматології, стоматології дитячого віку. Ця графа заповнюється за даними графи 14 форми N 037/о.

42. У кінці кожного місяця в щоденнику роботи лікаря-стоматолога підраховується підсумок за всіма графами.

43. Строк зберігання форми N 039-2/о - 1 рік після звітного періоду.

 

В. о. директора
Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

Опрос