Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку надзора за регистрацией акционеров, проведением общих собраний, голосованием и подведением его итогов на общих собраниях акционерных обществ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 29.07.2014 № 973
Утратил силу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.07.2014

м. Київ

N 973

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2014 р. за N 954/25731

Про затвердження Змін до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

Рішення втратило чинність
(у зв'язку з втратою чинності
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 жовтня 2012 року N 1518
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 19 грудня 2017 року N 904)

Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року N 1518, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за N 1923/22235, що додаються.

2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР цього рішення.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР Є. Воропаєва.

 

Т. в. о. Голови Комісії

А. Амелін

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни до Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств

1. Абзац четвертий пункту 1 розділу II викласти в такій редакції:

"за зверненням депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані депозитарній установі або Центральному депозитарію цінних паперів (з доданням копії договору);".

2. У розділі III:

1) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"перевіряє повноваження посадових осіб акціонерного товариства, депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів у випадку, якщо повноваження реєстраційної комісії та/або лічильної комісії за договором передані такій особі, інших осіб, відповідальних за проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та/або проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах, які повинні бути підтверджені відповідними документами;";

2) у пункті 8:

абзац другий викласти в такій редакції:

"відповідність наданого для реєстрації акціонерів переліку акціонерів акціонерного товариства, які мають право на участь у загальних зборах, вимогам, установленим законодавством про депозитарну систему України та акціонерні товариства;";

абзац шостий виключити;

3) абзац другий пункту 9 викласти в такій редакції:

"відповідність переліку питань, які розглядаються загальними зборами, порядку денному, затвердженому наглядовою радою акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - порядку денному, затвердженому акціонерами, які цього вимагають), та порядку денному, оприлюдненому згідно із законом;".

3. У розділі IV:

1) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:

"Запис в Протоколі про ненадання посадовими особами акціонерного товариства та/або особами, уповноваженими на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представниками юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, та/або акціонерами (їх представниками) письмових пояснень, документів (належним чином засвідчених копій), виписок, витягів із відповідних документів та іншої інформації, які необхідні Представникам Комісії при здійсненні Нагляду, може бути підставою для проведення позапланової перевірки акціонерного товариства з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства при скликанні та проведенні загальних зборів акціонерів товариства в порядку, встановленому Комісією.";

2) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Протокол після підписання його всіма членами контрольної групи підписується також посадовою особою акціонерного товариства та/або особою, уповноваженою на скликання загальних зборів, проведення реєстрації акціонерів (їх представників), проведення загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств, та/або представником юридичної особи, яка веде облік права власності на акції товариства, і один примірник Протоколу вручається цій особі, про що зазначається у другому примірнику. Протокол вручається у день завершення проведення Нагляду.".

4. Пункт 3 розділу V викласти в такій редакції:

"3. Копія Протоколу, який залишається в територіальному органі Комісії, протягом п'яти робочих днів після здійснення Нагляду направляється до структурного підрозділу центрального апарату Комісії, на який покладено функції щодо організації, координації та здійснення контрольно-ревізійної діяльності.".

5. Додаток 3 викласти в новій редакції, що додається.

 

Т. в. о. Директора департаменту
контрольно-правової роботи

Р. О. Машуренко

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Протокол
нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

(необхідне підкреслити)

_____________________________________________________________________________________
                                                                           (найменування акціонерного товариства)

__________________________________
                  (дата складання протоколу)

____________________
(місце складання протоколу)

Місцезнаходження товариства: __________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ: ______________________________________________________________________

Фактичне місце проведення реєстрації акціонерів: __________________________________________

Дата та час початку реєстрації акціонерів: _________________________________________________

Дата та час закінчення реєстрації акціонерів: _______________________________________________

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства проводиться на підставі доручення від "___" ____________ 20__ року N __________ контрольною групою у складі:

керівника контрольної групи - __________________________________________________________,
члена контрольної групи - ______________________________________________________________

Посада та П. І. Б. керівника виконавчого органу товариства:
____________________________________________________________________________________

Склад реєстраційної комісії (якщо повноваження реєстраційної комісії передані депозитарній установі / Центральному депозитарію цінних паперів додатково зазначаються найменування юридичної особи, серія, номер, дата видачі ліцензії, прізвище та ініціали керівника): _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Підставою для проведення Комісією контролю за реєстрацією акціонерів є:

Звернення акціонера(ів) (його (їх) представників за довіреністю)

 

Звернення посадової(их) особи (осіб) органів акціонерного товариства

 

Звернення депозитарної установи або Центрального депозитарію цінних паперів акціонерного товариства

 

Ініціатива Комісії та/або її територіальних органів

 

Відомості про реєстрацію випуску акцій:

Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій (реєстраційний номер)

N

Код ISIN

 

Статутний капітал акціонерного товариства складає _______________ (грн), розподілений на

Кількість акцій:
простих
привілейованих

 

 

 

Кількість викуплених акціонерним товариством власних акцій, шт.

 

Загальна кількість голосуючих акцій

 

Акціонерне товариство повідомлено про призначення Представників Комісії для здійснення Нагляду листом від ______________________ N ____________________

Вид загальних зборів: чергові/позачергові (необхідне підкреслити)

Реєстрація акціонерів здійснювалася на підставі переліку акціонерів, складеного станом на
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Наявність контролю за реєстрацією зі сторони осіб, що є власниками 10 і більше відсотків простих акцій _________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

За даними реєстраційної (лічильної, мандатної) комісії:

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією акцій (голосів), %

 

Загальна кількість зареєстрованих реєстраційною комісією привілейованих акцій (голосів), %

 

Необхідна для кворуму кількість акцій (голосів), %

 

Необхідна для кворуму кількість привілейованих акцій (голосів), %

 

Кількість акцій (голосів), що не беруть участь у голосуванні, %

 

Під час проведення нагляду за реєстрацією акціонерів контрольною групою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

N
з/п

Виявлене порушення

Пункт та/або стаття

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

Нагляд за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства

Фактичне місце проведення загальних зборів: ______________________________________________

Час початку загальних зборів: ______________________________________

Час закінчення загальних зборів: ___________________________________

Лічильна комісія у складі: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

N
з/п

Питання порядку денного

Спосіб голосування

 

 

 

Наявність у бюлетені реквізитів, визначених частиною другою статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" ________________________________________________________________

Під час проведення нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства контрольною групою встановлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Виявлені під час нагляду за проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерного товариства порушення:

N
з/п

Виявлене порушення

Пункт та/або стаття

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, що додаються до цього протоколу:

N
з/п

Назва документа, реквізити

Кількість аркушів

 

 

 

Керівник контрольної групи

___________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Член контрольної групи

___________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціали)

Примірник протоколу отримав

_______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис)

__________________
(дата)

____________

Опрос