Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку согласования Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, членов совета негосударственного пенсионного фонда

Национальная комиссия; осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг
Распоряжение от 17.07.2014 № 2167
действует с 02.09.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17.07.2014

м. Київ

N 2167

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 серпня 2014 р. за N 943/25720

Про затвердження Змін до Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, членів ради недержавного пенсійного фонду

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", підпункту 119 пункту 4, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, членів ради недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року N 169, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2004 року за N 22/8621 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бірюка С. О.

 

Т. в. о. Голови Комісії

М. Поляков

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 

 

Зміни до Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, членів ради недержавного пенсійного фонду

1. У главі 1:

доповнити пункт 1.1 після слова "фонд" словами ", пенсійний фонд";

доповнити пункт 1.2 новим абзацом такого змісту:

"Кількісний склад ради пенсійного фонду повинен відповідати вимогам Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статуту фонду. У разі зменшення кількісного складу ради нижче мінімальної кількості, встановленої Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", засновник (засновники) протягом трьох місяців з дня виникнення таких змін вживає (вживають) заходів щодо відновлення кількісного складу ради в порядку, встановленому цим Законом.";

доповнити пункт 1.3 після абзацу першого п'ятьма новими абзацами такого змісту:

"Зміни у складі ради фонду відбуваються за рішенням засновників (засновника) у разі:

припинення повноважень одного або декількох членів ради у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення";

заміни одного або декількох членів ради;

включення одного або декількох нових членів ради до складу ради;

переобрання одного або декількох членів ради на наступний строк до закінчення строку повноважень.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом сьомим;

пункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. Уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду повідомляє Нацкомфінпослуг про утворення ради фонду та зміни у її складі протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення.

У разі переобрання засновником (засновниками) членів ради фонду на наступний строк до закінчення строку повноважень членів ради фонду уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду зобов'язана протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення повідомити Нацкомфінпослуг.

Уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду повідомляє Нацкомфінпослуг про припинення повноважень члена ради фонду протягом семи робочих днів після прийняття відповідного рішення із зазначенням підстави припинення його повноважень.";

пункт 1.7 виключити.

2. У главі 2:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. Для погодження членів ради фонду уповноважена особа засновника (засновників) пенсійного фонду подає до Нацкомфінпослуг такі документи:

повідомлення про утворення (зміни у складі) ради фонду згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку;

копію документа, що підтверджує прийняття рішення про утворення (зміни у складі) ради фонду, та список членів ради фонду, оформлені відповідно до пункту 2.4 цієї глави;

анкету члена ради фонду, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, щодо кожного члена ради фонду;

копії першої сторінки та сторінок трудової книжки з інформацією про трудову діяльність за останні роки, засвідчені підписом та печаткою юридичної особи, де працює член ради фонду, або витяг з трудової книжки кожного члена ради фонду про трудову діяльність за останні роки, засвідчений у встановленому законодавством порядку. Зазначені документи повинні містити інформацію про трудову діяльність щодо необхідного загального стажу роботи, зазначеного у Кваліфікаційних вимогах до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 листопада 2003 року N 137, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 грудня 2003 року за N 1164/8485;

копії сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані;

копію кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів;

копію(ї) диплома (дипломів) про вищу освіту.

Погодження членів ради фонду Нацкомфінпослуг не здійснюється у разі переобрання засновником (засновниками) членів ради фонду на наступний строк до закінчення строку повноважень членів, кандидатури яких були погоджені Нацкомфінпослуг раніше.

Припинення повноважень членів ради фонду не потребує погодження Нацкомфінпослуг.

У таких випадках до Нацкомфінпослуг уповноважена особа засновника (засновників) подає такі документи:

повідомлення про зміни у складі ради фонду згідно з додатком 2 до цього Порядку;

копію документа, що підтверджує прийняття рішення про зміни у складі ради фонду, оформленого відповідно до пункту 2.4 цієї глави;

підтвердні документи (у разі потреби).";

у пункті 2.2 слова "та засвідчується печаткою фонду" виключити;

у пункті 2.4:

доповнити пункт після слів "про утворення" словами "(зміни у складі)";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Крім того, протокол зборів засновників фонду або рішення уповноваженого органу засновника фонду повинен(но) містити інформацію щодо уповноваження особи, яка подає до Нацкомфінпослуг відповідні документи, а також про склад ради фонду з урахуванням змін, які відбулися після затвердження членів ради фонду засновником (засновниками).";

у пункті 2.6:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"подання документів не в повному обсязі;".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"У разі наявності підстав, визначених у цьому пункті, Нацкомфінпослуг приймає рішення про відмову в погодженні всіх членів ради фонду, кандидатури яких були подані на погодження.";

пункт 2.7 викласти в такій редакції:

"2.7. Погодження або відмова в погодженні членів ради фонду здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження документів до Нацкомфінпослуг. Про прийняте рішення Нацкомфінпослуг протягом трьох робочих днів письмово повідомляє уповноважену особу засновника (засновників). У разі відмови в погодженні Нацкомфінпослуг надає обґрунтування причин відмови та повний перелік зауважень.

До прийняття рішення Нацкомфінпослуг має право повернути документи уповноваженій особі на доопрацювання на підставі її письмового звернення до Нацкомфінпослуг.".

3. Додатки 1 - 3 викласти в новій редакції, що додаються.

 

Директор департаменту
регулювання та нагляду за
установами накопичувального
пенсійного забезпечення

К. М. Бережний

 

"___" ____________ 20__ року N ___
   (дата написання повідомлення)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Повідомлення
про утворення ради недержавного пенсійного фонду

_____________________________________________________________________________________
                                                                (уповноважена особа, яка надсилає повідомлення)
повідомляє, що рішенням уповноваженого органу засновника (у разі наявності одного засновника) або зборами засновників _____________________________________________________________________________________,
                                                               (повне найменування недержавного пенсійного фонду)
які відбулися _______________________________________, прийнято рішення про утворення ради
                                   (дата та місце проведення зборів засновників фонду)
недержавного пенсійного фонду.

У зв'язку з цим та відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" надає на погодження кандидатури (список) членів ради недержавного пенсійного фонду:

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові члена ради недержавного пенсійного фонду

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Додаток на ____ арк.

________________________
(посада уповноваженої особи)

_______________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

 

"___" ____________ 20__ року N ___
   (дата написання повідомлення)

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Повідомлення
про зміни у складі ради недержавного пенсійного фонду

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (уповноважена особа, яка надсилає повідомлення)
повідомляє, що рішенням уповноваженого органу засновника (у разі наявності одного засновника) або зборами засновників _____________________________________________________________________________________,
                                                            (повне найменування недержавного пенсійного фонду)
які відбулися ________________________________________________, прийнято рішення про зміни у
                                            (дата та місце проведення зборів засновників фонду)
складі ради недержавного пенсійного фонду, а саме:

щодо припинення повноважень у складі ради фонду:

список осіб, повноваження яких у раді фонду припиняються:

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові члена ради недержавного пенсійного фонду

Підстава припинення повноважень члена ради недержавного пенсійного фонду*

1

 

 

2

 

 

;

щодо включення до складу ради фонду:

список осіб, які надаються на погодження до Нацкомфінпослуг для набуття повноважень членів ради:

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові члена ради недержавного пенсійного фонду

1

 

2

 

;

щодо переобрання членів ради фонду:

N
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові члена ради недержавного пенсійного фонду

1

 

2

 

.

Додаток на ____ арк.

________________________
(посада уповноваженої особи)

_______________
(підпис)

________________________
(П. І. Б.)

____________
* Підстава припинення повноважень члена ради недержавного пенсійного фонду зазначається відповідно до частини п'ятої статті 13 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

 

АНКЕТА
члена ради недержавного пенсійного фонду

1. Прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________

2. Паспортні дані (серія, номер, орган, який видав, дата видачі) _______________________________

3. Місце проживання, телефон ___________________________________________________________

4. Освіта (найменування навчального закладу, спеціальність, кваліфікація) ______________________

5. Загальний стаж роботи (років) _________________________________________________________

6. Стаж роботи на керівних посадах (років) ________________________________________________

7. Основне місце роботи та посада _______________________________________________________

8. Місце роботи за сумісництвом та посада ________________________________________________

9. Делеговано до ради пенсійного фонду від (найменування засновника та (або) роботодавця-платника) _________________________________________________________________

10. Кваліфікаційне свідоцтво (ким видано, номер, дата видачі, термін дії) _____________________________________________________________________________________

11. Чи була особа протягом семи останніх років керівником юридичної особи, визнаної банкрутом або підданої процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді (зокрема головою, членом виконавчого органу або головним бухгалтером)? _____________________________________________________________________________________

12. Чи був засуджений за умисні злочини? ________________________________________________

13. Чи має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за корисливі злочини або тероризм? _________________________________________________________________

14. Чи є пов'язаною особою інших членів ради фонду? _______________________________________

15. Інформація щодо прямого та/або опосередкованого володіння самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або правом голосу щодо акцій, паїв юридичної особи, або незалежного від формального володіння можливості суттєвого впливу на управління чи діяльність юридичної особи:

Повне найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Частка (%)

 

 

 

Інформація, наведена в анкеті члена ради недержавного пенсійного фонду, є повною, правдивою і дійсною на дату її подання.

_________________
(дата)

 

_________________
(підпис)

____________
* Якщо будь-яке поле анкети члена ради фонду не заповнюється через відсутність інформації, у відповідному полі ставиться прочерк.

____________

Опрос