Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку предоставления пособия по частичной безработице

Министерство социальной политики Украины
Приказ от 15.07.2014 № 468
действует с 22.08.2014

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.07.2014

м. Київ

N 468

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 серпня 2014 р. за N 921/25698

Про затвердження Змін до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю

Відповідно до статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" та з метою вдосконалення механізму надання допомоги по частковому безробіттю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07 березня 2013 року N 103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 756/23288, що додаються.

2. Департаменту ринку праці та зайнятості (Зінкевич Н. І.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.

 

Міністр

Л. Денісова

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови СПО
об'єднань профспілок

С. М. Кондрюк

Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні

О. Мірошниченко

В. о. Голови правління
Пенсійного фонду України

В. О. Кравчук

Т. в. о. Голови Державної
служби України з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва

О. Ю. Потімков

Директор Департаменту
контрольно-наглядової
діяльності з питань праці

В. Сажієнко

 

ЗМІНИ
до Порядку надання допомоги по частковому безробіттю, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 07 березня 2013 року N 103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за N 756/23288

1. У розділі I:

у пункті 1.2:

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Невідворотний та тимчасовий характер зупинення (скорочення) виробництва виникає у зв'язку з: фінансовою або економічною кризою, економічною блокадою, аварією, пожежею, масовими заворушеннями, терористичним актом, війною, стихійним лихом (землетрусом, буревієм, повінню, смерчем тощо), закриттям морських проток, що трапляється на звичайному морському шляху між портами відвантаження і вивантаження; забороною експорту (імпорту), валютними обмеженнями, прийнятими органами державної влади; забороною органами державної влади використовувати матеріали, сировину, комплектуючі, що застосовувались у цьому виробництві; іншими непередбачуваними та непереборними подіями, що відбуваються незалежно від волі та бажання підприємства і призводять до зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу;";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"організаційно-виробничі причини - перепрофілювання, технічне переоснащення, зміна технології виробництва, перехід на інші види сировини з метою подолання причин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві та не пов'язані з припиненням трудових відносин із працівниками;".

2. У розділі II:

1) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Підприємство не пізніше 6 місяців з дати початку зупинення (скорочення) виробництва подає територіальному органу такі документи:

2.3.1. У разі зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць:

заяву (додаток 1);

копію наказу підприємства про зупинення (скорочення) виробництва, завірену печаткою підприємства, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, його початок та тривалість, а також що зупинення (скорочення) виробництва охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць;

відомості про працівників (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до пункту 1.5 розділу I цього Порядку;

висновок організації роботодавців обласного рівня або галузевої організації роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу) має невідворотний та тимчасовий характер, не залежить від організаційно-виробничих причин, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Порядку, не має сезонного характеру, або підтвердження форс-мажорних обставин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства;

довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва;

довідку про відсутність несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та (або) Закону України "Про зайнятість населення".

2.3.2. У разі зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників, яке є вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними:

заяву (додаток 1);

копію наказу підприємства про зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу, завірену печаткою підприємства, в якому зазначено обставини, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, його початок та тривалість;

копію спільного рішення підприємства та виборного органу профспілкової організації або вільно обраного представника (представників) працівників підприємства (у разі відсутності первинної профспілкової організації), з яким (якими) укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними про те, що зупинення (скорочення) виробництва є вимушеним (вичерпано всі можливі заходи запобігання);

відомості про працівників (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до пункту 1.5 розділу I цього Порядку;

висновок організації роботодавців обласного рівня або галузевої організації роботодавців про те, що зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва (структурному підрозділі підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу) має невідворотний та тимчасовий характер, не залежить від організаційно-виробничих причин, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Порядку, не має сезонного характеру, або підтвердження форс-мажорних обставин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, видане Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом відповідно до чинного законодавства;

довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати, що виникла до зупинення (скорочення) виробництва;

довідку про відсутність несплачених фінансових санкцій за недодержання норм Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" та (або) Закону України "Про зайнятість населення".";

2) у пункті 2.6:

абзац перший викласти в такій редакції:

"2.6. Персональний склад комісії затверджується територіальним органом і включає: представника відповідного територіального органу (дві особи); представника управління економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації (одна особа); представників сторін соціального діалогу від профспілкового органу (три особи); представників сторін соціального діалогу від роботодавців (три особи).";

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

"У разі подання неповного пакета документів або наявності в окремих документах помилок комісія в строки, передбачені цим пунктом, приймає рішення про повернення пакета документів підприємству для доповнення або доопрацювання. Після доповнення або доопрацювання цих документів підприємство має право повторно звернутися до територіального органу.

У разі повторного подання підприємством пакета документів після їх доповнення або доопрацювання з урахуванням зауважень, викладених у протоколі засідання комісії, питання про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю розглядається комісією протягом 5 календарних днів з дати повторного подання підприємством документів відповідно до вимог цього Порядку.

Комісії та територіальному органу забороняється вимагати інші документи, ніж ті, що визначені цим Порядком.";

3) у пункті 2.8:

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами другим - шостим такого змісту:

"Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю набирає чинності з дня:

закінчення тримісячного строку зупинення (скорочення) виробництва за умови подання підприємством повідомлення про зупинення (скорочення) виробництва (додаток 2) до територіального органу у разі надання допомоги по частковому безробіттю відповідно до підпункту 2.3.1 пункту 2.3 цього розділу, та письмового підтвердження (додаток 3), що зупинення (скорочення) виробництва продовжує тривати;

підписання його керівником територіального органу у разі надання допомоги по частковому безробіттю відповідно до підпункту 2.3.2 пункту 2.3 цього розділу.

Рішення керівника територіального органу про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю може бути оскаржене до територіального органу вищого рівня або суду.

Територіальний орган вищого рівня має право скасувати або переглянути рішення територіального органу повністю чи частково та зобов'язати розглянути питання про надання допомоги по частковому безробіттю повторно.".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим.

В абзаці сьомому слово та цифру "додатком 1" замінити словом та цифрою "додатком 4".

3. У розділі III:

у пункті 3.1 слово та цифру "додаток 2" замінити словом та цифрою "додаток 5";

абзац перший пункту 3.10 викласти в такій редакції:

"3.10. Територіальний орган контролює цільове використання коштів, що перераховуються підприємству для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 30 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від підприємства необхідні пояснення з цих питань, у тому числі в письмовій формі.".

4. Доповнити Порядок новими додатками 1 - 3, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 1, 2 вважати відповідно додатками 4, 5.

 

Директор Департаменту
ринку праці та зайнятості

Н. Зінкевич

 

ЗАЯВА
про надання коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю

 

                        Директору ____________________
              ___________________________________
                      (найменування територіального органу)

Найменування підприємства ____________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________

У зв'язку з настанням на ________________________________________________________________
                                                                                                              (підприємство або цех,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         дільниця із замкнутим циклом виробництва)
обставин, що призвели до зупинення (скорочення) виробництва, причиною
якого є ______________________________________________________________________________,
                                                                                       (зазначається причина)
яке почалося з ______________________ та тривало (триватиме) _______________________ місяців,
                                              (число, місяць, рік)                                                                                 (кількість місяців)
просимо надати кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю, починаючи
з ___________________________________________________________________________________.
                                                                                                     (число, місяць, рік)

До заяви додаються документи, передбачені пунктом _______ Порядку.

Керівник підприємства

_________________
             (підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Контактний телефон виконавця _______________________

Дата подання заяви ___________________________
                                                               (число, місяць, рік)

 

Подають

Термін подання

Підприємства незалежно від форми власності та підпорядкування, діяльність яких пов'язана з виробництвом, - територіальному органу тієї адміністративно-територіальної одиниці, на території якої вони зареєстровані як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
 

Не пізніше 6 місяців з дати початку зупинення (скорочення) виробництва

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зупинення (скорочення) виробництва

_____________________________________________________________________________________
(найменування територіального органу)

Найменування підприємства ____________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства ________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ ______________________________________________________________________

Повідомляємо, що у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (зазначається причина)

у ____________________________________________________________________________________
                                                                            (цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва)
_____________________________________________________________________________________
з __________________________________________ відбулося зупинення (скорочення) виробництва,
                                              (число, місяць, рік)

що триває ________________________________ та триватиме ________________________________.
                                           (кількість днів (місяців))                                                                                  (кількість днів (місяців))

Керівник підприємства

_________________
             (підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Контактний телефон виконавця _______________________

Дата подання повідомлення ___________________________
                                                                                  (число, місяць, рік)

 

 

                     Директору _____________________
              __________________________________
                     (найменування територіального органу)

Найменування підприємства ____________________________________________________________

Місцезнаходження підприємства _________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ _______________________________________________________________________

Підтверджуємо, що у зв'язку з ____________________________________________________________
                                                                                                              (зазначається причина)
_____________________________________________________________________________________
у ____________________________________________________________________________________
                                                                         (цеху, дільниці із замкнутим циклом виробництва)
з _________________________________________ відбулося зупинення (скорочення) виробництва,
                                  (число, місяць, рік)
що станом на _____________________________ триває ______________________________ місяців.
                                                      (число, місяць, рік)                                                              (кількість місяців)

Керівник підприємства

_________________
             (підпис)

____________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

Контактний телефон виконавця _______________________

Дата подання заяви ___________________________
                                                            (число, місяць, рік)

Примітка. Подається у разі, якщо підприємство відповідає вимогам підпункту 2.3.1 пункту 2.3 роділу II цього Порядку.

____________

Опрос